Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Foto: Kristian Svedberg, Skogsstyrelsen Översynsgruppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Foto: Kristian Svedberg, Skogsstyrelsen Översynsgruppen."— Presentationens avskrift:

1 Foto: Kristian Svedberg, Skogsstyrelsen Översynsgruppen

2 Deltagare Gunilla Kock Hansson, Skogsstyrelsen Malin Andersson, Skogsstyrelsen Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen Stefan Bleckert, Sveaskog Göran Örlander, Södra Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet Per Olsson, Havs- och vattenmyndigheten Peter Roberntz, WWF, Världsnaturfonden Gunnar Linden, LRF Skogsägarna Anna Lind, Naturvårdsverket + intern grupp SKS

3 Översynsgruppens uppgift Föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen för avsnitten - Växt- och djurarter (Hänsyn till arter) - Prioritering av hänsyn. Kontrollstation - beslutade förändringar efter del 1 - förändringar vi föreslår nu i del 2 - allmänna råden för kvävegödsling.

4 Hänsyn till arter Verktyg Skogsstyrelsen har till sitt förfogande i dagsläget när det gäller artskyddsarbete Hur arbetar länsstyrelserna med artskydd i skogen, enkät skickad och svaren sammanställts Artdatabanken fick ett uppdrag som de redovisat om artskydd i relation till SvL

5 Föreskrifter 19 § Skador till följd av skogsbruksåtgärder ska förhindras eller begränsas på livsmiljöer och substrat där det förekommer arter som omfattas av bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) eller som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade Om en skogsbruksåtgärd kan innebära en otillåten påverkan enligt 4 och 7 §§ artskyddsförordningen krävs en dispens enligt 14 § artskyddsförordningen.

6 Allmänna råd Med skador bör här även avses avsiktligt dödande, störande, förstörande eller insamlande av ägg eller skadande eller förstörande av djurens fortplantnings-områden eller viloplatser. Arter som omfattas av artskyddsförordningen eller som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade förekommer ofta i hänsynskrävande biotoper, men också på lokaler som inte påtagligt avviker från omgivande skog, som exempelvis i ädellövskogar, låg- och högörtbarrskogar, kalkmarksskogar och sandbarrskogar. Information om vilka arter som kan vara akut hotade, starkt hotade och nära hotade arter kan fås bl a från gällande rödlista. För däggdjur och fåglar infaller fortplantningstiden normalt under perioden den 1 mars–31 juli. För havsörn och kungsörn börjar den känsliga perioden redan omkring den 1 januari. I Västerbottens och Norrbottens län bör havsörn och kungsörn skyddas från störningar mellan den 1 februari och den 31 augusti. Bivråk bör anses störnings-känslig till den 31 augusti i hela landet.

7 Prioritering av hänsyn Inför seminariet i höstas tog vi fram förslag på en prioriteringsmodell som vi arbetat vidare utifrån Texten om prioritering är flyttad i föreskrifterna

8 Prioriteringsmodell

9 Förslag 33 a § En prioritering av den hänsyn som föreskrifterna kräver får endast göras om det inte är möjligt att inom ramen för intrångsbegränsningen ta all denna hänsyn. I syfte att bidra till genomförandet av fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet samt vattendirektivet prioriteras hänsynen till - hänsynskrävande biotoper - gamla och/eller grova träd, äldre döda träd, samt äldre lövträd i barrdominerade bestånd - utströmningsområden och lövrika skyddszoner Vid förekomst av prioriterade fågelarter eller arter som är markerade med N eller n på bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) ska hänsynen anpassas till arternas särskilda behov

10 På vägen När kom återställandet efter skada in i SvL, varför och varför ligger det inom intrånget Portalparagrafens, 1 § SvL, varför ser den ut som den gör och tankarna bakom Intrång och hänsyn, åtgärder för att förhindra skada (försiktighetsåtgärder) Identifierat frågeställningar/problem, vissa utanför Skogsstyrelsens kontroll, som borde tas tag i.

11 Kontrollstationen Samlat in synpunkter och tagit ställning till hur dessa ska behandlas vidare - beakta direkt - behöver utredas mer - lämna vidare till SKS-personal som arbetar med aktuella frågeställningar Allmänna råden för kvävegödsling, skickas ut till översynsgruppen samtidigt som de skickas ut till referensgruppen för det projektet.

12 Kontrollstationen förslag Tillägg av en punkt under återställande ”Felaktigt avslutade diken som orsakar slamtransport ska åtgärdas” Några förtydliganden - påtagligt - mycket - så att de är väl synliga….. Omstrukturering, diskuterats men endast en justering görs

13 Fortsatt process Sammanställning av synpunkter från denna dag och eventuella justeringar Remissutskick Ev seminarium under remisstiden Remissvarsgenomgång och eventuella justeringar av texter Beslutshantering –GD-föredragning –Föredragning SKS styrelse för beslut –Information, utbildningar, konferenser el dyl –Ikraftträdande 1 januari 2014


Ladda ner ppt "Foto: Kristian Svedberg, Skogsstyrelsen Översynsgruppen."

Liknande presentationer


Google-annonser