Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översynsgruppen Presentation av mig och att detta är en fortsättning på det arbete som påbörjades 2010. Beslutades 2011 och trädde i kraft 1 januari 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översynsgruppen Presentation av mig och att detta är en fortsättning på det arbete som påbörjades 2010. Beslutades 2011 och trädde i kraft 1 januari 2012."— Presentationens avskrift:

1 Översynsgruppen Presentation av mig och att detta är en fortsättning på det arbete som påbörjades Beslutades 2011 och trädde i kraft 1 januari 2012. Foto: Kristian Svedberg, Skogsstyrelsen

2 Deltagare Gunilla Kock Hansson, Skogsstyrelsen
Malin Andersson, Skogsstyrelsen Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen Stefan Bleckert, Sveaskog Göran Örlander, Södra Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet Per Olsson, Havs- och vattenmyndigheten Peter Roberntz, WWF, Världsnaturfonden Gunnar Linden, LRF Skogsägarna Anna Lind, Naturvårdsverket + intern grupp SKS Även en intern arbetsgrupp på Skogsstyrelsen. Emil, Elisabet, Malin, Nils, Cecilia, Johan, Niklas SKS interna grupp - arbeta fram underlag och göra utredningar. Samt stå som avsändare i och med att det är föreskrifter och allmänna råd som ska tas fram.

3 Översynsgruppens uppgift
Föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen för avsnitten - Växt- och djurarter (Hänsyn till arter) - Prioritering av hänsyn. Kontrollstation - beslutade förändringar efter del 1 - förändringar vi föreslår nu i del 2 - allmänna råden för kvävegödsling. En fortsättning på det arbete som påbörjades sommaren 2010. Men, också en kontrollstation av helheten av de förändringar som beslutades den 31 oktober 2011 samt de förslag till förändringar som eventuellt föreslås inom ramen för detta arbete.

4 Hänsyn till arter Verktyg Skogsstyrelsen har till sitt förfogande i dagsläget när det gäller artskyddsarbete Hur arbetar länsstyrelserna med artskydd i skogen, enkät skickad och svaren sammanställts Artdatabanken fick ett uppdrag som de redovisat om artskydd i relation till SvL Tidigare hette detta avsnitt Växt- och djurarter. Ngt om verktygen Ngt om enkäten Hur har vi hanterat Artdatabankens redovisning

5 Föreskrifter 19 § Skador till följd av skogsbruksåtgärder ska förhindras eller begränsas på livsmiljöer och substrat där det förekommer arter som omfattas av bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) eller som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade Om en skogsbruksåtgärd kan innebära en otillåten påverkan enligt 4 och 7 §§ artskyddsförordningen krävs en dispens enligt 14 § artskyddsförordningen. Ej ett totalt förbud då detta skulle kunna innebära att man hamnar över intrånget vilket SKS inte har bemyndigande att ställa krav på.

6 Allmänna råd Med skador bör här även avses avsiktligt dödande, störande, förstörande eller insamlande av ägg eller skadande eller förstörande av djurens fortplantnings-områden eller viloplatser. Arter som omfattas av artskyddsförordningen eller som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade förekommer ofta i hänsynskrävande biotoper, men också på lokaler som inte påtagligt avviker från omgivande skog, som exempelvis i ädellövskogar, låg- och högörtbarrskogar, kalkmarksskogar och sandbarrskogar. Information om vilka arter som kan vara akut hotade, starkt hotade och nära hotade arter kan fås bl a från gällande rödlista. För däggdjur och fåglar infaller fortplantningstiden normalt under perioden den 1 mars–31 juli. För havsörn och kungsörn börjar den känsliga perioden redan omkring den 1 januari. I Västerbottens och Norrbottens län bör havsörn och kungsörn skyddas från störningar mellan den 1 februari och den 31 augusti. Bivråk bör anses störnings-känslig till den 31 augusti i hela landet.

7 Prioritering av hänsyn
Inför seminariet i höstas tog vi fram förslag på en prioriteringsmodell som vi arbetat vidare utifrån Texten om prioritering är flyttad i föreskrifterna

8 Prioriteringsmodell Grupp 1 – det Sverige utifrån EU-direktiv, i detta fall, inte får missa. Grupp 2 – resten av vad som finns i föreskrifterna.

9 Förslag 33 a § En prioritering av den hänsyn som föreskrifterna kräver får endast göras om det inte är möjligt att inom ramen för intrångsbegränsningen ta all denna hänsyn. I syfte att bidra till genomförandet av fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet samt vattendirektivet prioriteras hänsynen till - hänsynskrävande biotoper - gamla och/eller grova träd, äldre döda träd, samt äldre lövträd i barrdominerade bestånd - utströmningsområden och lövrika skyddszoner Vid förekomst av prioriterade fågelarter eller arter som är markerade med N eller n på bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) ska hänsynen anpassas till arternas särskilda behov Prioriterade arter ska definieras, vi har bett NV om hjälp med detta.

10 På vägen När kom återställandet efter skada in i SvL, varför och varför ligger det inom intrånget Portalparagrafens, 1 § SvL, varför ser den ut som den gör och tankarna bakom Intrång och hänsyn, åtgärder för att förhindra skada (försiktighetsåtgärder) Identifierat frågeställningar/problem, vissa utanför Skogsstyrelsens kontroll, som borde tas tag i. Redogör för varför och när Tankarna bakom portalparagrafen Tankar bakom vad som ska respektive inte ingå i intrånget Lyfta problemställning avseende artskyddet i skogen

11 Kontrollstationen Samlat in synpunkter och tagit ställning till hur dessa ska behandlas vidare - beakta direkt - behöver utredas mer - lämna vidare till SKS-personal som arbetar med aktuella frågeställningar Allmänna råden för kvävegödsling, skickas ut till översynsgruppen samtidigt som de skickas ut till referensgruppen för det projektet.

12 Kontrollstationen förslag
Tillägg av en punkt under återställande ”Felaktigt avslutade diken som orsakar slamtransport ska åtgärdas” Några förtydliganden - påtagligt - mycket - så att de är väl synliga….. Omstrukturering, diskuterats men endast en justering görs Redogör för förslag till förtydliganden

13 Fortsatt process Sammanställning av synpunkter från denna dag och eventuella justeringar Remissutskick Ev seminarium under remisstiden Remissvarsgenomgång och eventuella justeringar av texter Beslutshantering GD-föredragning Föredragning SKS styrelse för beslut Information, utbildningar, konferenser el dyl Ikraftträdande 1 januari 2014


Ladda ner ppt "Översynsgruppen Presentation av mig och att detta är en fortsättning på det arbete som påbörjades 2010. Beslutades 2011 och trädde i kraft 1 januari 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser