Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning för de skolansvariga TALIS 2013 Pedagogiska forskningsintitutet/Jyväskylä universitet https://www.facebook.com/Talis2013Fin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning för de skolansvariga TALIS 2013 Pedagogiska forskningsintitutet/Jyväskylä universitet https://www.facebook.com/Talis2013Fin."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning för de skolansvariga TALIS 2013 Pedagogiska forskningsintitutet/Jyväskylä universitet http://ktl.jyu.fi/ktl/talis https://www.facebook.com/Talis2013Fin Pedagogiska forskningsintitutet- Finnish Institute for Educational Research

2 Dagens program TALIS 2013 -studiens bakgrund och allmän presentation Skolansvariges uppgifter Förberedelser för urvalet och definiering av deltagande lärare på skolan Studiens genomförande Kvalitetskontroll och sekretess Frågor och avslutningskaffe Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

3 1. Inledning Internationell studie om undervisning och lärande – Teaching and Learning International Survey 2013 (TALIS) Studien koordineras av OECD Studien genomförs i Finland av Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet Nationell koordinator Undervisnings- och kulturministeriet Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

4 OECD:s första internationella kartläggning som koncentrerar sig på inlärningsmiljön på skolorna och på lärarnas arbetsförhållanden Den första kartläggningen 2008, 24 länder deltog Den andra kartläggningen 2013, över 30 länder deltar –Pilotstudie 2012 –Huvudstudie2013 Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

5 Målgrupp Enkät till rektorn/skolledningen och lärarna Studien i Finland koncentreras till: –Lågstadieskolor –Högstadieskolor –Gymnasier och yrkesläroanstalter –Skolor som deltagit i PISA 2012 Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

6 Undersökningens mål Ge mer information nationellt och internationellt om lärare, undervisning och om hur lärare påverkar elevernas inlärning Studien ger lärarna och rektorerna möjlighet att ge sitt bidrag till utbildningsforskningen och vara med om att föra utbildningspolitiken framåt. Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

7 Teman På vilket sätt påverkas undervisningen av den bedömning och den feedback som en lärare erhåller och hur stöder dessa lärarnas behov av professionell utveckling? Hur stöds utvecklingen av lärarnas professionella kunnande? Hur påverkas inlärningsmiljöerna och lärarnas arbete av sättet att leda skolan? Vilken typ av landsprofiler bildas det när det gäller undervisningspraxis, behov av professionell utveckling, attityder och föreställningar? Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

8 Studien erbjuder deltagarländerna internationell jämförelsematerial Om lärarnas och rektorernas arbetsförhållanden, -villkor och undervisningsmiljö Multinationella analyser ger möjlighet för alla länder att känna igen utmaningar som andra deltagare haft Lärdom om andra länders linjedragningar och betraktelsesätt Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

9 Resultat Enskilda skolor, lärare eller rektorer utvärderas inte i studien Resultaten för huvudstudien kommer att presenteras som sammanfattningar där enskilda skolor eller individer inte kan identifieras Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

10 2. Din roll som skolansvarig I studien ingår 2 (3) enkäter 1)Rektorsenkät– besvaras av rektorn 2)Lärarenkät– besvaras av de utvalda lärarna 3)Matematiklärarnas modul – 15-åringarnas matematiklärare från en del av de skolor som deltog i PISA 2012 -undersökningen Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

11 Vi behöver din hjälp med följande : Göra en lista över alla lärare på skolan och skicka den till Pedagogiska forskningsintitutet (Lärarlista) Kontrollera Lärarnas informationsblankett Fråga lärarna och rektorn hur de vill svara (Online) Kontrollera materialet som skickas till skolan och säkra att allt är med Ge rektorn pappersversionen av rektorsenkäten ELLER inloggningsuppgifter för Onlineenkäten Dela ut papersversionen och/eller inloggningsuppgifter till de utvalda lärarna enligt Lärarnas informationsblankett Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

12 PISA-skolor: Dela ut Matematiklärarens modul (på papper eller informationsbrev för Online) enligt Lärarnas informationsblankett till 15-åringarnas matematiklärare Skriva in återlämningsuppgifter i Lärarnas informationsblankett Påminn rektorn och lärarna om de inte har svarat på/återlämnat enkäten Anmäl allt av betydelse som har med studiens genomförande på skolan att göra till Pedagogiska forskningsinstitutet Återsänd alla ifyllda och ej ifyllda enkät och Lärarnas informationsblankett till Pedagogiska forskningsinstitutet i början av den vecka som följer på din skolas enkätvecka. Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

13 3. Förberedelser för urvalet och definiering av deltagande lärare på skolan Görs på Pedagogiska forskningsintitutet enligt de uppgifter som finns på Lärarlistan Lärarlistan skickas som Excel-fil till din e-post 1)Fyll noggrant i uppgifterna för alla lärare enligt de givna instruktionerna (lågstadiet/högstadiet/andra stadiet/PISA-skolor) 2)Återsänd Lärarlistan så fort som möjligt, senast den 11 januari 2013 -> talis2013@jyu.fitalis2013@jyu.fi Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

14 Definiering av lärare 1/6 Lågstadiet (SkolID: 1001–2199) Med lågstadielärare avses en person som undervisar elev/elever på detta skolstadium (årsklasserna 1–6) under detta skolår som en del av sin normala verksamhet på denna skola. Det finns ingen minimigräns för antalet undervisningstimmar och man inkluderar också undervisning av enstaka elever. Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

15 Definiering av lärare 2/6 Högstadiet (SkolID: 3001–4141) Med högstadielärare avses en person som undervisar elev/elever på detta skolstadium (årsklasserna 7–9 (10)) under detta skolår som en del av sin normala verksamhet på denna skola. Det finns ingen minimigräns för antalet undervisningstimmar och man inkluderar också undervisning av enstaka elever. Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

16 Definiering av lärare 3/6 Läroanstalter på andra stadiet (SkolID: 5001–6145) Med lärare på andra stadiet avses en person som undervisar elev/elever på detta skolstadium under detta skolår som en del av sin normala verksamhet på denna läroanstalt. Det finns ingen minimigräns för antalet undervisningstimmar och man inkluderar också undervisning av enstaka elever. Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

17 Definiering av lärare 4/6 PISA-skolor (SkolID: 7001–8150) Med lärare för 15-åringar avses en person som undervisar 15-åriga elev/elever under detta skolår som en del av sin normala verksamhet på denna skola. Det finns ingen minimigräns för antalet undervisningstimmar och man inkluderar också undervisning av enstaka elever. Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

18 Definiering av lärare 5/6 Specialfall då lärare skall listas trots att hon/han inte kommer att fylla i Lärarenkäten 1)Lärare som tjänstgör också som rektor på skolan 2)Lärare som medverkade i TALIS 2013 -pilotstudie under våren 2012 Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

19 Definiering av lärare 6/6 Personer som inte skall listas i Lärarlistan 1)Vikarier eller tillfälliga lärare 2)Lärare som enbart undervisar elever i förskolan 3)Lärare på tjänstledighet 4)Skolgångsbiträden 5)Pedagogisk stödpersonal 6)Stödpersonal för hälso- och socialvård 7)Lärare som inte alls undervisar elever på den ifrågavarande skolnivån Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

20 Att fylla i Lärarlistan Skriv in uppgifterna för skolans lärare som hör till målgruppen för TALIS -studien i den Excel- fil som du får med e-post. Skriv lärarnas namn gärna i alfabetisk ordning med början på första raden. Exempel på Lärarlista finns som bilaga A Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

21 Kolumnerna i Lärarlistan (1) Lärarens namn (3) Exkludering (1 eller 2) (4) Födelseår (5) Kön (6) Huvudsaklig undervisningsområde (undervisningsämne) (7) Matematiklärare (PISA-skolor) Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

22 Återsändning av lärarlistan Så fort som möjligt, senast den 11 januari 2013 Excel-fil med e-post talis2013@jyu.fi Pedagogiska forskningsinstitutet gör ett slumpmässigt urval bland lärarna på er skola Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

23 Kontroll av Lärarnas informationsblankett och ändring av svarssättet Pedagogiska forskningsinstitutet gör ett urval bland lärarna enligt uppgifterna i Lärarlistan Vi skickar Lärarnas informationsblankett som Excel-fil till din e-post Fråga rektorn och lärarna som blivit utvalda hur de vill svara (på papper eller Online) Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

24 Ändring av svarssättet; vi rekommenderar att enkäterna besvaras Online Efter att du kontrollerat uppgifterna i Lärarnas informationsblankett och eventuellt ändrat svarssättet skickar du blanketten med e-post till talis2013@jyu.fi. Anmäl också i samma mejl följande:talis2013@jyu.fi –Om rektorn vill ändra svarssättet –Om någon av lärarna behöver enkäten på det andra språket (finska eller svenska) Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

25 4. Genomförande av studien Kontroll av materialet när det kommer till skolan –Du får materialet ca 1–2 veckor före enkätveckan för er skola –Kontrollera att allt finns med (sändningslista) Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

26 Enkäterna Utdelning av Rektors- och Lärarenkäterna sker med hjälp av Lärarnas informationsblankett –Ge Rektorsenkäten på papper eller informationsbrevet om Onlineenkäten till skolans rektor. –På Lärarnas informationsblankett står vilka lärare som har blivit utvalda att delta från er skola. Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

27 Följ Lärarnas informationsblankett enligt följande : Dela ut lärarnas enkäter och/eller informationsbrev om Onlineenkäter enligt Lärarnas informationsblankett. Försäkra dig om att uppgifterna på Lärarnas informationsblankett och pappersenkäten/informationsbrevet stämmer: båda har samma kontrollkod (LärarID) för läraren ifråga. PISA-skolor: Be 15-åringarnas matematiklärare som finns listade på Lärarnas informationsblankett att också besvara Matematiklärarens modul. Instruera lärarna att först besvara Lärarenkäten och först därefter Matematiklärarens modul. Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

28 Onlineenkäten Informationsbreven om Onlineenkäterna innehåller följande uppgifter: Internet-adress Till rektorerna: användarnamn, fyrsiffrigt (RektorsID) Till lärarna: användarnamn, sexsiffrigt (LärarID) 1–3 siffror som lösenord (Kontrollsumma) PISA-skolornas matematiklärare får dessutom informationsuppgifter om hur inloggning sker för att besvara Matematiklärarens modul. Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

29 Att fylla i Lärarnas informationsblankett –Samla in pappersenkäterna och fråga om Onlineenkäterna Ifyllandet av Lärarenkäten Online följs av Pedagogiska forskningsinstitutet -> Vi strävar efter 100 % (minimi 80 % för enskild skola) Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

30 Återsändningen av materialet Återsänd allt material (också ej ifyllda enkäter) till Pedagogiska forskningsinstitutet Informationsbreven om Onlineenkäterna behöver du inte skicka tillbaka Du kan sända tillbaka materialet utan kostnad genom att använda det förhandsbetalda kuvertet och/eller paketkortet där portot är betalt Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

31 Återsändningen skall innehålla ifylld Rektorsenkät (ifall pappersversionen har används); alla ifyllda och ej ifyllda Lärarenkäter; alla ifyllda och ej ifyllda pappersversioner av Matematiklärarens moduler (PISA-skolor) ifylld Lärarnas informationsblankett extra pappersenkäter Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

32 5. Kvalitetskontroll och sekretess Kvalitetskontroll genomförs på ett flertal nivåer under studien All information och material behandlas konfidentiellt och inga uppgifter ges till utomstående Enkätsvaren och personidentifiering samt allt annat TALIS-material skyddas för utomstående Enkäterna får inte användas för något annat än denna studie! Du kan bli kontaktad av en kvalitetskontrollant Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

33 Tack för att du ställer upp som skolansvarig för TALIS 2013-studien! Din hjälp är viktig när vi samlar in information om skolorna i Finland för forskningen! Pedagogiska forskningsinstitutet och TALIS- studiens internationella projektgrupp tackar Dig för ditt värdefulla arbete! ETT VARMT TACK! Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research

34 Publikationer Creating Effective Teaching and Learning Environments The Experience of New Teachers Building a High-Quality Teaching Profession Talis in Focus Brief No. 1 - Are Teachers Getting the Recognition They Deserve? Talis in Focus Brief No. 2 - What Can Be Done to Support New Teachers? Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research


Ladda ner ppt "Utbildning för de skolansvariga TALIS 2013 Pedagogiska forskningsintitutet/Jyväskylä universitet https://www.facebook.com/Talis2013Fin."

Liknande presentationer


Google-annonser