Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enhetsberäkning Enheterna för en fastighet fås som produkten av normvikttalet för resp. trafikslag, nyttjad vägsträcka och ev. korrigeringsfaktorer. Enheterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enhetsberäkning Enheterna för en fastighet fås som produkten av normvikttalet för resp. trafikslag, nyttjad vägsträcka och ev. korrigeringsfaktorer. Enheterna."— Presentationens avskrift:

1 Enhetsberäkning Enheterna för en fastighet fås som produkten av normvikttalet för resp. trafikslag, nyttjad vägsträcka och ev. korrigeringsfaktorer. Enheterna för en fastighet fås som produkten av normvikttalet för resp. trafikslag, nyttjad vägsträcka och ev. korrigeringsfaktorer. Med trafikslag avses t.ex. trafik till fast bostad, skogsbrukstrafik etc. Med trafikslag avses t.ex. trafik till fast bostad, skogsbrukstrafik etc. Med normvikttal avses lantmäteriverkets anvisning om hur mycket trafikslaget belastar vägen. Enheten för normvikttalet är ton/km och är detsamma som enheter. Med normvikttal avses lantmäteriverkets anvisning om hur mycket trafikslaget belastar vägen. Enheten för normvikttalet är ton/km och är detsamma som enheter. På följande sidor presenteras först trafikslagens normvikttal, korrigeringskoefficienter och till slut presenteras ett praktiskt exempel för beräkning av en fastighets enheter. På följande sidor presenteras först trafikslagens normvikttal, korrigeringskoefficienter och till slut presenteras ett praktiskt exempel för beräkning av en fastighets enheter.

2 Trafikslag ULA Trafik till fast bostad ULA Trafik till fast bostad ULMTrafik till fast bostad då ägarna bor och arbetar på gården ULMTrafik till fast bostad då ägarna bor och arbetar på gården ULLTrafik till fritidsbostad ULLTrafik till fritidsbostad MeLSkogsbrukstrafik MeLSkogsbrukstrafik ULVLantbrukets yttre trafik = t.ex. borttransport av skörden, transport av gödsel till gården etc. ULVLantbrukets yttre trafik = t.ex. borttransport av skörden, transport av gödsel till gården etc. SLVLantbrukets inre trafik = trafik mellan gården och åkerskiftet för plöjning, besprutningning, skörd etc. SLVLantbrukets inre trafik = trafik mellan gården och åkerskiftet för plöjning, besprutningning, skörd etc. ULMaMjölktransport ULMaMjölktransport ELSpecialtrafik = t.e.x. grustransport, hästsport etc. ELSpecialtrafik = t.e.x. grustransport, hästsport etc.

3 Normvikttal Fast bostad (ULA) 900 enh/km/hushåll Fast bostad (ULA) 900 enh/km/hushåll Lantbruk fast bostad (ULM) 750 ” Lantbruk fast bostad (ULM) 750 ” Fritidsbostad (ULL) 150 ” anv.sällan 300 ” anv. normalt 500 – 750 ” anv. mer än normalt (= Även vintertid) Fritidsbostad (ULL) 150 ” anv.sällan 300 ” anv. normalt 500 – 750 ” anv. mer än normalt (= Även vintertid) Mjölktransport (ULMa)11520 enh /km 30 ggr/mån. 5760 ” 15 ” 3840 ” 10 ” Mjölktransport (ULMa)11520 enh /km 30 ggr/mån. 5760 ” 15 ” 3840 ” 10 ”

4 Normvikttal Skogsbruk Skogsbruk –Hela trafik(MeL) 12 enh/ha/km (använd detta) –(Yttre trafik (ULMe) 10 enh/ha/km ) –(Inre trafik (SLMe) 3 ” ) De inom parentes angivna enhetstalen kan undantagsvis användas för självverksamma skogsägare. Inre trafik är trafiken mellan driftscentrum och skogsskiftet. Yttre trafik är borttransport av virket De inom parentes angivna enhetstalen kan undantagsvis användas för självverksamma skogsägare. Inre trafik är trafiken mellan driftscentrum och skogsskiftet. Yttre trafik är borttransport av virket

5 Normvikttal Jordbruk yttre trafik (ULV) Jordbruk yttre trafik (ULV) – boskapsskötsel 15 enh / ha/ km Obs! Slakteribilen beaktas som specialtrafik (EL) –spannmålsodling 25 ” –sockerbetor och potatis 75 ”

6 Normvikttal –Jordbruk inre trafik(SLV) (= trafik mellan driftscentrum och åkerskiftet, tex för plöjning, harvning, besprutningar etc.) –Spannmål 50 enh / ha /km –Sockerb. potatis 80 ” –Boskap 120 ” –Grön träda 20 ” ( slåtter 2ggr per år) –Öppen träda 10 ” (plöjning harvning minst 1gg per år) OBS! I vikttalen har redan beaktats att en viss del av arealen är i träda. Enheterna för träda ovan används endast om över 50 % av arealen är i träda.

7 VÄGENHETER Specialtrafik (EL) Specialtrafik (EL) –Beräknas som produkten av fordonets medelvikt, vägsträckan och antalet färdgånger/år. Obs! Om nyttjad vägsträcka till t.ex. en sandgrop är 1 km, används 2 km som vägsträcka i kalkylen ovan, eftersom fordonet färdas tur och retur. –Ex: Lastbil medelvikt 20 ton färdas 250 ggr/år till en sandgrop 1,5 km från vägens början. 20 ton*250*1,5*2 = 15.000 ton/km (enheter)

8 KORRIGERING AV ENHETSTAL ULA,ULM, ULL ULA,ULM, ULL –Personbil saknas- 30 ….. -60 % –2 pers.bilar+10 …..+30 % –3 pers.bilar+30 …. +50 % OBS! Behöver ej beaktas!!!!

9 KORRIGERING AV ENHETSTAL SLV (Obs! Inre trafik.) SLV (Obs! Inre trafik.) åkerskiftets areal: åkerskiftets areal: 1 – 1,5 ha+20 ….+ 60 % 2,5 - 5,0 ha- 10…..- 35 % 2,5 - 5,0 ha- 10…..- 35 % > 10 ha- 30 ….- 50 % > 10 ha- 30 ….- 50 %

10 KORRIGERING AV YTTRE TRAFIKENS ENHETSTAL PÅ BASEN AV NYTTJAD STRÄCKA (ej nödvändig) Nyttjad andelkorrig.koeff. av vägen 0,11,58 0,21,38 0,31,27 0,41,20 0,51,15 0,61,11 0,71,07 0,81,05 0,91,02 1,01,0 Obs! Ej för genomfartsvägar eller för vägar med sidovägar

11 TIPS!! Gör enhetsberäkningen så enkel men rättvis som möjligt!! Gör enhetsberäkningen så enkel men rättvis som möjligt!! Så länge alla är överens: Så länge alla är överens: –Lämna gärna bort onödiga korrigeringar – t.e.x. för antal bilar, gäststugor, vägsträcka. –För odlingens trafik – utgå från sädesodling oberoende av gröda.

12 CASE / VÄGENHETER Tallbacka enskilda väg är 1250 m lång. Lägenheten Solbacka 1:35 nyttjar vägen enligt följande: Tallbacka enskilda väg är 1250 m lång. Lägenheten Solbacka 1:35 nyttjar vägen enligt följande: Herr och fru Solberg som arbetar i staden har två personbilar. Avståndet till vägens början till gårdscentrum är 800m. Familjen odlar spannmål på 15 ha intill gården och dessutom sockerbetor 5 ha på ett skifte vid vägens slut. Till gården hör också ett skogsskifte på 28 ha, varav 20 ha växtlig skogsmark. Den plats där virket upplagras befinner sig 1,0 km från vägens början. Herr och fru Solberg som arbetar i staden har två personbilar. Avståndet till vägens början till gårdscentrum är 800m. Familjen odlar spannmål på 15 ha intill gården och dessutom sockerbetor 5 ha på ett skifte vid vägens slut. Till gården hör också ett skogsskifte på 28 ha, varav 20 ha växtlig skogsmark. Den plats där virket upplagras befinner sig 1,0 km från vägens början. Beräkna Fastigheten Solbackas enheter! Beräkna Fastigheten Solbackas enheter! Väglagets enheter uppgår totalt 7800 enheter. Väglaget har en årsbudget på 1800 € för år 2005. Vilken är familjen Solbergs vägavgift för år 2005? Väglagets enheter uppgår totalt 7800 enheter. Väglaget har en årsbudget på 1800 € för år 2005. Vilken är familjen Solbergs vägavgift för år 2005?

13 SOLBACKA VÄGENHETER ULA 1 st (hushåll) ULA 1 st (hushåll) 900 tonkm (=enheter) 900 tonkm (=enheter) *0,8 km *0,8 km *1,3 (två bilar korr: + 10…+30%) *1,3 (två bilar korr: + 10…+30%) Vägstr.korrigering : *1,09 = 1020 tonkm ULV 15 ha ULV 15 ha * 25 ton / km åker 1* 0,8 km Vägstr. korr. * 1,09 = 327 tonkm 5 ha 5 ha á 75 ton /km åker 2*1,25 km *1,0= 469 tonkm

14 SOLBACKA VÄGENHETER SLV (åker 2) SLV (åker 2) 5 ha 5 ha * 80 ton/ha/km (=enheter/ha) * 80 ton/ha/km (=enheter/ha) * 0,45 km * 0,45 km Arealens korr.koeff >> * 0,75 (- 10….-35 %) = 135 tonkm = 135 tonkm Obs! Ingen inre trafik för odlingen intill gården eftersom vägen inte behövs för trafiken mellan gården och åkerskiftet MeL 20 ha MeL 20 ha á 12 ton/ha/km *1,0 km Vägstr. korr. >>> *1,05= 252 tonkm Fastigheten totalt 2203 enheter

15 SOLBACKA VÄGAVGIFT Fastighetens enhetstal 2203 enheter Fastighetens enhetstal 2203 enheter Väglaget totalt 7800 enheter Väglaget totalt 7800 enheter Väglagets budgetbalans 1800 € Väglagets budgetbalans 1800 € Enhetspris: 1800 € / 7800 enheter = 0,23 € / enhet Enhetspris: 1800 € / 7800 enheter = 0,23 € / enhet Tallbackas vägavgift 2203 * 0,23 = 506,69 € Tallbackas vägavgift 2203 * 0,23 = 506,69 €

16 Enhetsberäkning i kalkylprogram, exempel


Ladda ner ppt "Enhetsberäkning Enheterna för en fastighet fås som produkten av normvikttalet för resp. trafikslag, nyttjad vägsträcka och ev. korrigeringsfaktorer. Enheterna."

Liknande presentationer


Google-annonser