Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan ekologisk hållbarhet konkretiseras i arbetet med RUS? Nanny Andersson Sahlin Energi- och klimatstrateg Länsstyrelsen i Örebro län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan ekologisk hållbarhet konkretiseras i arbetet med RUS? Nanny Andersson Sahlin Energi- och klimatstrateg Länsstyrelsen i Örebro län."— Presentationens avskrift:

1 Hur kan ekologisk hållbarhet konkretiseras i arbetet med RUS? Nanny Andersson Sahlin Energi- och klimatstrateg Länsstyrelsen i Örebro län

2 Hållbar utveckling

3 Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, tjugofyra etappmål och sexton miljökvalitetsmål (14 berör oss). Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv http://www.youtube.com/watch?v=gg9SG uTHKlg

4 Länsstyrelsen ansvarar för miljömålsarbetet och följer årligen upp målen för länet Årlig rapportering till regeringen publiceras på miljömålsportalen –Vad har gjorts i länet under året –Vilka är de stora behoven och kommande års prioritering –Ca två sidor per miljömål Ett antal indikatorer uppdateras nationellt och varje län skriver figurtexter Fördjupningar vissa år

5 Begränsa vår klimatpåverkan Högre medeltemperatur Ändrad nederbörd, Mer extremväder Mindre is och snö Högre havsnivå Stora ekologiska och ekonomiska konsekvenser

6 Exempel effekter av ändrat klimat Datum för start av blomning/lövsprickning Medelvärden för start av några träd och blommors blomning samt björkens lövsprickning i Örebro län under perioden 1873-1899 samt 2011-2012. Källa: Svenska fenologinätverketSvenska fenologinätverket

7 Utsläpp av växthusgaser i Örebro län 1000 ton koldioxidekvivalenter Utsläpp av växthusgaser (räknat som koldioxid) i Örebro län 1990, 2000 och 2005-2011. Källa: Miljömålsportalen, www.miljomal.sewww.miljomal.se Nationella emissionsdatabasen

8 Energi- och klimatprogram Örebro län 2013-2016 en grund för vår framtida energi

9 Styrgrupp Anita Norén- Länsstyrelsen Peter Åslund- Regionförbundet Mariann Eriksson Landstinget Projektledning Nanny Andersson Sahlin- Länsstyrelsen Susanne Rosendahl- Regionförbundet Processgrupp med rapportörer från insatsområden Hur är arbetet organiserat? Nätverk Årlig konferens Konsumtion Energi- försörjning Livsmedels produktion Transporter Bostäder och lokaler Företag och industrier

10 Övergripande mål Till 2020 ska Örebro län Minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent (jämfört med 2005) Bli 20 procent mer energieffektiva (jämfört med 2008) Öka andelen förnybar energi till 60 procent ( 54 procent år 2010)

11 Insatsområden Bostäder och lokaler Företag och industrier Transporter (Persontransporter, Godstransporter o arbetsmaskiner) Energiförsörjning Livsmedelsproduktion Konsumtion

12 Bostäder och lokaler Mål Effektivare energianvändning År 2020 har den totala energianvändningen i byggnader per uppvärmd areaenhet minskat med 15 procent jämfört med 2008. År 2050 har den minskat med 45 procent jämfört med 2008. Ingen olja för uppvärmning År 2020 har oljeanvändningen för uppvärmning av bostäder och lokaler fasats ut.

13 Bostäder och lokaler exempel Arbete inlett m projekt för att stimulera lågenergibyggande Bidrag för demoprojekt www.laganbygg.se Energieffektiviserings- stöd till kommuner och landsting Fastighetsnätverk

14 Företag och industrier Mål Energianvändning per BRP minskat 15 procent Halverad användning fossila bränslen År 2020 har energiintensiteten i industrin i Örebro län minskat med 15 procent jämfört med 2008. Samtidigt har användningen av fossila bränslen i Örebro län minskat med 50 procent. Ökad kunskap om energi, klimat och hållbarhet Näringslivsutveckling Arbeta mer med energifrågor vid miljötillsyn av verksamheter

15 Företag och industrier Nuläge 45 procent av länets energianvändning Energiintensiv industri i länet Bidrag till energikartläggning - energianvändning över 500 MWh/år Nätverk, studiebesök och projekt via Örebro klimatarena

16 Transporter Mål Minska utsläppen År 2020 har utsläppen av växthusgaser från transportsektorn i Örebro län minskat med minst 25 procent jämfört med 2005. Mer förnybara bränslen År 2020 är andelen förnybara bränslen inom transportsektorn i Örebro län minst 20 procent. - Energieffektivare färdsätt och fordon!

17 Mål från Energi och klimatprogrammet Fysisk planering för hållbara transporter År 2015 finns väl utvecklad samverkan mellan kommunernas översiktsplanering, detaljplanering, länstransportplanen och länets planering för kollektivtrafik År 2015 sker större etableringar av ny bebyggelse i tätorter som har ett grundläggande serviceutbud och en stabil eller ökande befolkning

18 Pågående projekt IT för miljön Omsätta mål i digital agenda och länets energi- och klimatstrategi till handling: Pilotprojekt med anpassad digital samåkningsplattform Ett projekt i samarbete med Skjutsgruppen Vårdplanering på distans Ökad användning av digital teknik för resfria möten

19 Energiförsörjning Mål Mer förnybar energi och minskade utsläpp från energiförsörjningen År 2020 är produktionen av förnybar energi i Örebro län 4555 GWh. År 2020 har utsläppen av koldioxid från energiförsörjning i Örebro län minskat med 35 procent jämfört med 2005. År 2020 är 90 procent av fjärrvärmeproduktionen baserad på förnybara bränslen i Örebro län.Måluppfyllelse förutsätter en ökning med 25 procentenheter jämfört med år 2009.

20 Förnybar energi exempel Stort intresse för - vindkraft - solceller - biobränslen Bidrag för solceller – 35 procent Vägledning vindkraft snart klar Biogasproduktion i Örebro och Karlskoga – det finns potential för fler produktionsanläggningar och tankstationer

21 Livsmedelsproduktion Mål År 2020 har utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn i Örebro län minskat med 20 procent jämfört med 2005.

22 Livsmedelsproduktion Nå målen genom ett klimatsmart lantbruk i framkant Rådgivning, utbildning och tillsyn År 2015 har odlingsmetoderna i Örebro län förbättrats så att nyttjandet av kväve och inbindningen av kol i odlingssystemet ökar. Forskningsgrundade odlingsmetoder på mulljordar År 2020 brukas 50% av mulljordarna i Örebro län i enlighet med de metoder som forskningen framhåller som bäst ur energi och klimatsynpunkt.

23 Konsumtion Mål Minskad klimatbelastning från länsinvånarnas konsumtion av mat samt från shopping och flygresor. Vanor och beteenden Upplevelser, närproduktion, återvinning Lätt att göra rätt Offentlig upphandling

24 Konsumtion Nuläge Cirka 4 ton per capita 2003 från äta-shoppa-flyga utomlands. Klädbranschen backar, HUI och Swedbank. Privatkonsumenterna lägger mindre pengar på kläder, väljer resor och restaurangbesök. (Ekot 27 september)

25 Mer information Energiprogram + åtgärdsbilaga Miljömålsuppföljningsrapport Hållbarhet i sikte Webben: – www.lansstyrelsen.se/orebro/energiprogram www.lansstyrelsen.se/orebro/energiprogram – www.regionorebro.se/energiprogram www.regionorebro.se/energiprogram Sociala medier: #klimatorebrolan

26 Identifierade utmaningar i relation till RUS. Hur kan vi gemensamt bidra till en lösning som stärker länets utveckling? Vi vill bli fler och samtidigt inte öka utsläppen av växthusgaser i länet. Vi vill skapa en större arbetsmarknadsregion men inte öka biltrafiken. Vi vill växa som logistiklän men inte öka klimatpåverkan. Vi vill öka användningen av bioenergi och värna biologisk mångfald. Vi vill exploatera och expandera på bördig jordbruksmark. Vi vill att industrin i länet ska expandera men samtidigt minska energianvändningen. Vi vill bygga ut vindkraften och ha orörda naturområden. Vi ska attrahera fler besökare och minska utsläppen från resor. Vi vill ha ekonomisk tillväxt i länet och samtidigt minska resursanvändningen.

27 Ser ni fler utmaningar utifrån era ansvarsområden, hur kan de vändas till styrkor? Vilken nytta kan ni ha av ”granskaren”? ”Det ska vara lätt att göra rätt” Tack!


Ladda ner ppt "Hur kan ekologisk hållbarhet konkretiseras i arbetet med RUS? Nanny Andersson Sahlin Energi- och klimatstrateg Länsstyrelsen i Örebro län."

Liknande presentationer


Google-annonser