Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap 1 Vad betyder ordet ledarskap? Följande citat är hämtat ur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap 1 Vad betyder ordet ledarskap? Följande citat är hämtat ur"— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap 1 Vad betyder ordet ledarskap? Följande citat är hämtat ur
Tommy Söderbergs bok Topp och bredd – att ledas genom att bli sedd. ”Man kan sammanfatta min syn på ledarrollen som att hjälpa och stödja. Vi måste känna trygghet i gruppen. Umgås, våga tala med varandra. Jag ser gruppen som en resurs och vill helst att vi ska kommunicera, hitta lösningarna tillsammans. Det säger sig självt att fler hjärnor tänker bättre än en. Vänd

2 En trygg ledare behöver aldrig markera vem som bestämmer
En trygg ledare behöver aldrig markera vem som bestämmer. Auktoritet får jag istället genom kunskap, erfarenhet och engagemang. Och av att jag visar gruppmedlemmarna respekt och hela tiden tar mitt ansvar. Det är min skyldighet att slänga en glosa till alla som behöver. Att låta mitt engagemang synas. Att se alla. Att ge uttryck för mina känslor. Vänd

3 Psykologiska utveckling
Det är genom att bry sig som man kan ställa krav. Jag reser och hälsar på våra svenska spelare hos deras klubbar. Jag besöker våra utlandsproffs i deras hemmiljöer och samtalet i köket, hemma i lägenheten efter match är minst lika viktigt, om inte viktigare, än det jag såg på planen under matchen.” Spela lek och lär - Ledarens uppgifter Att ge instruktion Barns och ungdomars Psykologiska utveckling

4 Spela lek och lär Svenska Fotbollförbundet
är ett av riksidrottsförbundets specialförbund och har en uppbyggnad med 24 specialdistriktsförbund (SDF). Det finns fler än 3200 föreningar med ca en halv miljon spelare, varav ungefär hälften är barn – och ungdomsspelare. Inom förbundet finns fler än 14 500 verksamma domare. Vänd

5 Några av målen för svensk fotboll
¤ Nationalsporten fotboll ska förbli Sveriges största och ledande idrott. ¤ Så många som möjligt ska spela fotboll så länge som möjligt oavsett ambitionsnivå. ¤ Alla barn och ungdomar ska erbjudas möjlighet att delta i fotbollsrörelsen. ¤ Elit och bredd ska hållas samman. Vänd

6 Bland SvFF:s visioner märks
”En förening i varje by – fotboll för alla” ”A – landslagen ska vinna guldmedalj i internationella mästerskap” BILD: BILDBYRÅN Dessa två visionen visar att SvFF vill skapa en bred fotbollsrörelse, tillgänglig för alla, samtidigt som ambitionsnivån för elitfotbollen är hög. Fotbollens spela, lek och lär (FSSL) ska bidra till att förverkliga svensk fotbolls mål och visioner. Vänd

7 Ledarens uppgifter Filosofen Sören Kierkegaard har beskrivit ledarens
uppgifter på följande sätt. ”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte gör det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen först förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå vad hon förstår. Vänd

8 Om jag inte kan det hjälper det inte att jag kan och vet mer.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att tjäna. Kan jag inte detta, så kan jag heller inte hjälpa någon.” Fundera Uppgifter Vill du Veta mer

9 Fundera på Diskutera följande frågeställningar med någon i din förening. ¤ Vad är idag bra inom barn – och ungdomsfotbollen och vad kan vi förbättra? ¤ Erbjuder idag föreningarna plats till alla som vill spela fotboll? ¤ Hur gör vi för att alla spelare ska få möjlighet att utvecklas i den takt som passar varje individ? Vänd

10 ¤ Hur engagerar vi föräldrarna och vilka uppgifter kan de arbeta med?
¤ Varför ska barn och ungdomar få pröva att spela på olika platser i laget? BILD: BILBYRÅN

11 Uppgift 1 På sid 11 – 17 i Spela, lek och lär finns ett antal riktlinjer för svensk barn – och ungdomsfotboll. Under varje riktlinje finns ett antal ledstjärnor. Plocka ut två ledstjärnor och beskriv kort hur de kan förverkligas och analysera vilka konsekvenser som åtgärdsförslagen kan få för din förening eller ditt lag. Diskutera gärna med någon ungdomsledare i din förening. Vänd

12 Uppgift 2 Besvara följande frågor. ¤ Varför är du ledare?
¤ Vad vill du uppnå med ditt ledarskap? Var så konkret som möjligt när du svarar på den andra frågan. Vad ska hända med målvakterna. Hur ska de utvecklas? Vänd

13 Uppgift 3 Läs sid 5 och 6 i Deltagarmaterialet.
Ge exempel på bra ledare som du haft under din karriär och lista deras goda egenskaper.

14 Vill du veta mer ? Läs Fotbollens spela, lek och lär.
FSLL ska hjälpa landets fotbollsföreningar att skapa en levande och handlingskraftig policy för barn – och ungdomsfotboll. Ambitionen är att alla ska ha en gemensam plattform att utgå ifrån när verksamheten formas. Vänd

15 Läs fotbollens ledare. Det är viktigt att ledare som varit med länge lyfter fram allt som är positivt med att vara ledare och framför allt skapar en positiv miljö i klubben som ger underlag för glädje, gemenskap och personlig utveckling. Att ha gemensamma mål och tydliga ramar för hur ledarskapet i klubben ska fungera är viktigt för trivseln.

16 Barns och ungdomars psykologiska utveckling
Det sägs att det enda konstanta i en människas liv är förändring. Der gäller speciellt i början av livet när vi växer, mognar och utvecklas i snabb takt. Ett barns utveckling är en sammanhängande helhet och ovärderligt för en tränare att ha kunskap om och förståelse för. Denna kunskap ligger till grund för att kunna möta barnen på den nivå där de befinner sig och ge goda förutsättningar för utveckling inom alla områden. Vänd

17 behandlar barns BILD: BILBYRÅN
Den psykologiska utvecklingen som kan delas in i kognitiv, emotionell, social och moralisk utveckling behandlar barns BILD: BILBYRÅN och ungdomars sätt att uppfatta, uppleva, handla och reagera i olika sammanhang. Vänd

18 ¤ Emotionell utveckling ¤ Social utveckling ¤ Moralisk utveckling
Dubbelklicka på den svarta knappen på högtalaren och lyssna på beskrivningarna ¤ Kognitiv utveckling ¤ Emotionell utveckling ¤ Social utveckling ¤ Moralisk utveckling Fundera Uppgifter Vill du veta mera

19 Fundera på Välj tre av följande frågeställningar och diskutera dem med någon i din förening BILD: BILDBYRÅN Vänd

20 1. Hur kan vi inom fotbollen göra så att barn utvecklar en
god identitet och självkänsla? 2. Varför är det viktigt att lära barn rätt och fel inom fotbollen? 3. Varför ska vi inom fotbollen bry oss om barns och ungdomars kognitiv utveckling? Vänd

21 4. Vad kan vi inom fotbollen göra för
att tillgodose barns och ungdomars viktiga behov av att vara tillsammans med andra? 5. När kan vi börja använda taktiktavla och i vilken ålder är barn redo att förstå detta? 6. Hur gör man när en fjortonåring, till synes utan anledning, får ett stort känsloutbrott, skriker både mot tränaren och övriga spelare? Dessutom slår han en lagkompis hårt i magen.

22 Uppgift Läs avsnittet ”Barns och ungdomars psykologiska utveckling” i Deltagarmaterialet och besvara instuderingsuppgifterna nedan. Tryck här

23 Vill du veta mer ? Materialet tar upp områden som barns
Läs boken Idrottsledare för barn och ungdom av Ekblom, Engström, Hincic, Johansson, Olsson, Redelius och Ryberg Materialet tar upp områden som barns och ungdomars utveckling såväl fysiska, motoriska, psykiska och sociala samt ledarskapet och etikens betydelse. Det inledande kapitlet ”Barnet och ungdomen i centrum” tar upp viktiga frågor kring vad som påverkar utformningen av barn – och ungdomsidrott. Vänd

24 Läs boken En för alla – alla för en av Eva Arvidsson och Sevil Bremer
Det här materialet behandlar gruppsammanhållning, gruppens dynamik och vikänsla inom barn- och ungdomsidrotten. Det är en praktisk bok som innehåller kunskaper och fakta kopplat till konkreta situationer, scenarier, tips, övningar och reflektionsfrågor om hur du kan utveckla och skapa ett stöttande klimat samt hur du kan använda gruppen som kraft.

25 Att ge instruktion En av målvaktstränarens huvuduppgifter är att kunna instruera och instruktions- metodiken har därför ett stort utrymme i början av utbildningen. Med olika råd och handledningar lärs nya färdigheter in och utvecklas sedan i den takt som passar bäst för den enskilde målvakten. Ett optimalt inlärningsklimat kännetecknas av glädje, trygghet och effektiv inlärning. Vänd

26 För att kunna ingripa i olika matchsituationer krävs både teknisk skicklighet, spelförståelse och speluppfattning. Här kommer vi att koncentrera oss på den arbetsmodell och instruktionsmetod som fotbollen har valt att använda när ett nytt tekniskt moment ska presenteras. BILD: BILDBYRÅN Vänd

27 Vilka kvaliteter behöver morgondagens målvakter kunna behärska
Vilka kvaliteter behöver morgondagens målvakter kunna behärska? Om man utgår från helheten d v s matchen ökar förståelsen för varför enskilda detaljer behöver tränas. För att spelarna ska bli motiverade att lära sig t ex olika upphoppstekniker behöver de förstå att det är nödvändigt att nå bollen så högt som möjligt vid inlägg. Ge målvakterna ett sammanhang där de kan se hur kunskapen om att kunna hoppa högt gör dem till bättre spelare. Vänd

28 Inlärningshastigheten varierar mycket mellan olika individer
Inlärningshastigheten varierar mycket mellan olika individer. Man måste också räkna med inlärningsplatåer d v s perioder med små eller inga framsteg. Stagnationen kommer så småningom att passera och därför ska man visa tålamod som tränare. Eftersom det krävs många upprepningar av en rörelse för att den ska automatiseras, tar det tid att lära in nya moment. Arbetsmodell Uppgift

29 Här följer en sammanfattning av arbetsmodellen som används när ett nytt tekniskt moment ska presenteras 1. Vad – ska vi träna (målet med träningen) 2. Varför – ska vi träna det (syftet med träningen) 3. Hur – utförs momentet (instruktion) 4. Praktisera – ge förutsättningar för hur övningen ska gå till 5. Sammanfatta – gå igenom intrycken från träningen

30 Uppgift ¤ Varför ¤ Hur ¤ Praktisera ¤ Sammanfatta
Läs i Fotbollens målvaktsspel på sid 157 – Instruktionsmetodik. Planera ett tekniskt moment enligt arbetsmodellen ¤ Vad ¤ Varför ¤ Hur ¤ Praktisera ¤ Sammanfatta Planeringen ska göras skriftligt med de termer och tecken som finns på sid 183 i Fotbollens målvaktsspel Vänd

31 Här ska du redogöra för vad du vill uppnå med träningen av momentet
Varför Här ska du berätta varför det är viktigt att träna momentet Hur Instruktionsmetoden visa – förklara – visa – öva ska användas Planeringen ska innefatta: - När jag visar utkastet gör jag så här….. - När jag förklarar hur målvakten ska kasta sig säger jag detta….. Vänd

32 Välj ett av följande tekniska moment
¤ Greppteknik ¤ Fallteknik ¤ Boxteknik ¤ Utkast BILD: BILDBYRÅN OBS! Du utgår från dina egna kunskaper om hur ett tekniskt moment ska utföras. Fokus här är att du ska lära dig använda visa – förklara – visa – öva. Hur de tekniska momenten ska utföras kommer att tas upp senare under utbildningen. Vänd

33 Praktisera Här väljer du en egen övning där momentet tränas. Du skriver ner organisation och anvisningar och ritar en skiss.


Ladda ner ppt "Ledarskap 1 Vad betyder ordet ledarskap? Följande citat är hämtat ur"

Liknande presentationer


Google-annonser