Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examination Kunskap och teori om examination, samt hur vi kan examinera via IKT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examination Kunskap och teori om examination, samt hur vi kan examinera via IKT."— Presentationens avskrift:

1

2 Examination Kunskap och teori om examination, samt hur vi kan examinera via IKT

3 Upplägg  Vad är kunskap? (Vad är det vi mäter)  Hur mäter vi?  Varför examinera?  Bedömningskriterier och mål  Examination och lärande i OLC (Online communities)

4 Examination  Handlar om att mäta och bedöma kunskap  Syftet med examination?  Feedback – återkoppling?  Kontroll – sortering?  Kontroll – utvärdering av lärandet?  Ett lärande i sig?

5 Vad är kunskap? TTro, övertygelse SSkäl, bevis SSant? RRelativism, korrespondensteori, koherensteori, konsensusteori.

6 Korrespondensteori (Korrespondenskriteriet)  Ett påstående A är sant om och endast om det korresponderar med fakta i verkligheten  Ex. Påst. ”Katten sitter på mattan” är sant om och endast om det verkligen sitter en katt på mattan

7 Koherensteori  Ett påstående A är sant om och endast om det passar in i ett redan existerande system av övertygelser  Logik är garant för härledning ur existerande system  Ex. Diskurs, poststrukturalism

8 Konsensusteori  Ett påstående A är sant om och endast om en majoritet av människor enas om A

9 Kunskapsformer och lärande  Vilka typer av kunskaper vill vi (målstyrd verksamhet) att studenterna ska ha?  Hur identifiera och mäta dessa olika kunskaper?

10 Kunskap är en bild

11 Kunskap är en process

12 Olika former av kunskap  De fyra F:en (SOU:1992:94)  Fakta  Förståelse  Färdighet  Förtrogenhet

13 FAKTA  Kunskap som ”sann” information  Något vi har eller inte har  Korrespondenskriteriet för sanning  En dator består av x delar, nämligen…  Gravitationskonstanten är 9,82

14 FÖRSTÅELSE  Att begripa innebörd eller mening i ett fenomen  Begreppsförståelse  Ex. Mervärde betyder enligt Marx att arbetarna producerar mer värde för kapitalägarna än vad de får ut i lön.

15 FÄRDIGHET  Vet hur – kan hur  Kan utföra en viss kunskap  Ex. Skapa en webbsida

16 FÖRTROGENHET  Behärskar ett område  Kan använda kunskaperna även i nya sammanhang  Ex. Vet hur en dator fungerar – kan applicera kunskaper i hur program är uppbyggda till program man aldrig tidigare använt.

17 Blooms Taxonomi  FAKTA  FÖRSTÅELSE  TILLÄMPNING  ANALYS  SYNTES  VÄRDERING

18 FAKTA  Minnas  Memorera  Känna igen  Återkalla information  Typ av frågor: När..? Var..? Hur..? Vem..? Vad..?  Beskriv...  Ange formel...

19 FÖRSTÅELSE  Tolka  Översätta från ett medium till ett annat  Beskriva med egna ord  Organisera och välja fakta och ideér  Typ av frågor: Återge...  Återberätta...  Härled formeln...

20 TILLÄMPNING  Problemlösning  Tillämpa information för att producera ett resultat  Använda fakta, regler och principer  Typ av frågor: hur är... ett exempel på...?  Hur förhåller sig... till...?  Varför är... betecknande/signifikant?

21 ANALYS  Dela upp någonting för att visa hur det är sammansatt  Finna underliggande kommunikationsstruktur  Identifiera motiv  Separera en helhet i sina beståndsdelar  Typ av frågor: Klassificera... efter/i enlighet med...  Vad är kännetecken/särdrag hos...?  Rita ett diagram över...  Gör en översikt över...  Vad finns det för likhet/skillnad mellan... och...?  Vilka bevis kan du hitta för...?

22 SYNTES  Skapa en ny, unik produkt/nytt, unikt objekt i ord eller rent konkret  Kombinera ideér till en ny enhet  Typ av frågor: Vilka slutsatser kan du dra av...?  Vad kan du förutsäga utifrån...?  Vilka ideér kan du tillägga till...?  Hur skulle du skapa/formge en ny...?  Vad skulle hända om du kombinerade...?  Vilka lösningar föreslår du för...?

23 VÄRDERING  Fatta värderande beslut om frågeställningar  Lösa motsättningar, motsatta uppfattningar  Utveckla uppfattningar, bedömningar eller beslut  Typ av frågor: håller du med om...?  Vad tycker/tänker /tror du om...?  Vad är den viktigaste...?  Rangordna följande...?  Vad skulle du besluta om...?  Vilka kriterier skulle du använda för att bedöma/uppskatta...?

24 Varför examination?  ”Utan tvekan innebär prov och de betyg prov ger upphov till den viktigaste formen av påverkan på människors sätt att lära i de flesta utbildningssammanhang.” (Marton, 1977)  Tror vi på examination?  Vad vill studenterna ha?  Hur mäter ni kunskap i era kurser? – Erfarenheter från lyckade och mindre lyckade examinationer.  Hur garantera likvärdighet/rättvisa bedömningar?

25 Hur mäter vi kunskap?  Tydligt och genomskinligt vs. dolt  Feedback vs. Kontroll  Examinationsformer (instrument):  Salstentamen  Hemtentamen  Seminarier  ”Projekt”

26 Att examinera texter - kriterier  Kunskap om kursens innehåll (Fakta, förståelse)  Egen kunskap om kursens innehåll (Analys, Syntes, tillämpning, värdering)  Förmåga att uttrycka kunskap (Argumentation, struktur, språklig precision)

27 Kunskap om kursens innehåll  Godkänd: Studenten har tillgodogjort sig huvuddragen i litteraturen och kan använda den i uppgiften på ett relevant sätt.  Väl godkänd: Studenten har, förutom huvuddragen i litteraturen, tillgodogjort sig detaljer och en djup förståelse av materialet.

28 Egen kunskap om kursens innehåll  Godkänd: Studenten kan analysera, kritisera och reflektera över innehållet i kursen på ett allmänt plan. Visar en förmåga att sätta teorier och begrepp i ett sammanhang. Åsikter är motiverade med hjälp av argument.  Väl godkänd: Studenten visar en skarpsynt och väl utvecklad förmåga att analysera, kritisera och reflektera över innehållet i kursen. Visar en utmärkt förmåga att sätta teorier och begrepp i ett sammanhang. Åsikter är väl underbyggda och trovärdiga.

29 Förmåga att uttrycka kunskap om kursens innehåll  Godkänd: Studenten visar en god förmåga att uttrycka sin kunskap. Det framgår vad studenten menar i uppgiften. Argumentationen är giltig och går att begripa. Strukturen är godkänd och den språkliga precisionen är god.  Väl godkänd: Studenten visar mycket bra förmåga att uttrycka sin kunskap. Det framgår med all önskvärd tydlighet vad studenten menar i uppgiften. Argumentationen är giltig, klar och övertygande. Strukturen är effektiv och den språkliga precisionen är mycket god.

30 Poängsystem  Varje kriteriedel: 1-10 (G=5-8 VG=9-10)  Total poäng: G - 15-22, VG - 23-30

31 Fördelar  Feedback – tydlighet  Tidsvinst  Rättvisa (viss kontroll av fördomar)  Genomskinlighet

32 Nackdelar  Trubbighet (Låg reliabilitet)  Ger sken av större precision i mätinstrumentet än vad som verkligen är fallet  Kunskap i text ej i tydliga ”delar” utan en helhet av förståelse, argumentation och presentation  I teorin möjligt att bli godkänd ”utan” alla delarna

33 Exempel på kommentar till studentpaper  A: 8 Du visar väldigt god förståelse av Bourdieu men det råder en liten oklarhet vad du ger kapitalformerna för status, del av a-prioriteorin eller empiriskt genererade?  B: 5 Jag saknar förtydligande exempel i din text trots att det hade varit önskvärt. många åsikter saknar argumentation, ”Jag tycker” räcker inte! Jobba på dina diskuterande element.  C: 7 Bra språk och tydlighet, men fundera över hur du strukturerar uppgiften. Hur hänger delarna ihop?  Totalt: 20 - Godkänd

34 Examination på distans - OLC  Fysiska träffar (1-2 per 5 poäng)  Ett OLC – online learning community  Seminarier och examinationsuppgifter via IKT  Vilka examinationsformer är möjliga via IKT?

35 ”Salstentamen”  En bestämd tid, lösenordsskyddad.  Problem med ”fusk” – hur garantera att det är rätt person som skriver, eller att hon/han inte sitter med böcker?

36 Hemtentamen  Ingen skillnad från vanlig hemtentamen. Skickas in med vanlig post eller läggs i en egen låst mapp i OLC:t

37 Synkrona seminarier via IKT-stöd  Videolänk  Videokonferens med webbkameror  Chatt-seminarium

38 Videokonferensseminarium Gemensam arbetsyta för bild, film, figurer och text Deltagare Chatt-fönster Talare

39 Asynkrona seminarier via IKT-stöd  Meddelandekonferens  Textdokumentkonferens, s.k. ”rulle”

40 Projekt eller ”case”  Bygger in alla lärande och kommunikationsformer via IKT i en uppgift.


Ladda ner ppt "Examination Kunskap och teori om examination, samt hur vi kan examinera via IKT."

Liknande presentationer


Google-annonser