Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomidagen 24/11 2009 •Presentation av ekonomiavdelningen •Bokslutsinformation •Nyheter/repetition kring vissa rutiner •Budget/Mercur •Den nya redovisningsmodellen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomidagen 24/11 2009 •Presentation av ekonomiavdelningen •Bokslutsinformation •Nyheter/repetition kring vissa rutiner •Budget/Mercur •Den nya redovisningsmodellen."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomidagen 24/11 2009 •Presentation av ekonomiavdelningen •Bokslutsinformation •Nyheter/repetition kring vissa rutiner •Budget/Mercur •Den nya redovisningsmodellen

2

3 Kundfordringar inför bokslut. •Obetalda kundfakturor som förfallit tre månader före bokslut (hel-/halvår) tas upp som osäkra fordringar i bokslutet. •Osäker eller skriva av? •Om skriva av, pref./motsv. underskrift. Över 20.000kr så ska kort motivering bifogas. (över 20.000kr så ska förvaltningschefen godkänna). Inlämnas senast 10/12 till Johan Fredricsson. •Värdering av osäkra fordringar inlämnat senast 22/12.

4 Kundfordringar inför bokslut •Osäkra över 50.000kr, specialhantering. Enskild värdering (hur stor del av fakturan som förväntas bli betald). Eko.avd. kontaktar inst. med fakturor som kommer ifråga

5 Sändningsdagar (utbetalningar) •Före jul: 21/12 (måndag), 22/12 (tisdag), 23/12 (onsdag) •Mellan jul och nyår: 28/12 (måndag), 29/12 (tisdag), 30/12 (onsdag) •Faktura status ”def” senast kl.12.00 (29/12) för bokföringsdag på mottagarens konto år 2009 •4/1 (måndag) årets första sändning

6 Kontantinsättningar •senast 14/12 (gäller även deponering i serviceboxen)

7 Bokslut •Alla datum som anges är senaste datum då material ska vara tillhanda •Underlag ska vara komplett ifyllda (med kontering i vissa fall) •Underlag godkända av behörig person •Ställas till avsedd person •Fax 16 14 73, e-mail till berörd person, internpost

8 Extra viktiga datum (bokslutsplanering med samtliga datum finns på Ekonomiavdelningens hemsida) •30 november sista dag för fakturering andra statliga myndigheter (ff 091230) •10 december sista dag för rapp. och att. timlöner, lönekontering mm i HR-plus OBS! Allt måste vara attesterat!

9 Institutioner som ekoavd registrerar åt •18 dec underlag kundfakturor (icke-statliga) och annat bokföringsmaterial.

10 30 dec 2009 kl 14.00 stängs bokföring för 2009 för inst ! •Planera arbetet i förväg! •Inga IFP97 och Bok97 efter 15/12 •Lönerna är bokförda senast 18 december

11 30 dec 2009 kl 14.00 stängs bokföring för 2009 för inst ! •Innan dess följande skall åtgärdas: - Ej godkända ver. dat. t o m 2009-12-31 - Avstämning oidentifierade medel kto 2651 + inst. INGET SALDO FÅR FINNAS PER 31/12 •- Avstämning depositioner konto 2632. Förteckning till ekoavd senast 12/1

12 Forts 30 dec 2009 •Leverantörsfakturor Obs! Utanordning. •Kundfakturor med status NY och PREL •Godkänna mottagna IFP97 och BOK97 •Åtgärda anläggn.tillg. •Personförskott avs 2009 redovisade •Korr. av kostn o intäkter i fel verks.gren

13 Fakturaportalen •Fakturorna måste vara utanordnade 30/12 för att hamna på 2009 •Inläsning som vanligt, dvs årets sista inläsning är 30/12

14 Fakturaportalen Leverantörsfakturor ankomna fram t o m brytdag 10/1 kommer att bokas som kostnad på institutionen om de är hänförliga till 2009. Kontering hämtas från fakturaportalen, saknas kontering konteras fakturan på konto 5781 aktivitet 80000 kb 999999.

15 Bokföringsportalen •Verifikationerna måste vara signerade! •Ej signerade INT/LÖN/BOK+inst.nr kommer att makuleras vid stängning. •Inga BOK97 eller IFP97 skall skapas efter 15/12! •Ej definitiva BOK97 eller IFP97 skapade efter 15/12 kommer att makuleras vid periodstängningen.

16 Bokföringsportalen •Ej definitiva BOK97 eller IFP97 skapade fram till och med 15/12 kommer att godkännas på konto 5781, aktivitet 80000 och kb 999999.

17 Forts. extra viktiga datum •11 jan: sista dag registrera i LADOK •11 jan: Brytdag för fakturor för samtliga statliga myndigheter •12 jan: avstämning av personförskott, konto 1573, ekoavd tillhanda (Johan Fredricsson) •12 jan: periodiseringunderlag lev.fakturor som avser 2009, >50 000 kr (exkl.moms) •12 jan: periodiseringsunderlag kundfakt. avs. 2009, > 50 000 kr (exkl. moms)

18 Exempel på periodiseringar •Externa hyror •Tidningsprenumeration •Teleabonnemang •Köpta/sålda tjänster - ej ännu fakturerat

19 Forts. extra viktiga datum •12 jan: Påslagen för indirekta kostnader enligt institutionens framräknade procent bokförs. •13-15 jan kl 16.00 UG5807 och FU5807 är öppna för omföring av konto 5807 på december. •15 jan kl 12.00!!! Bokföringsordrar för flytt av anslagsmedel på 2009 Anders Nordström tillhanda. Både digitalt (Excel) och underskriven bokföringsorder.

20 Rapportuttag •Rapporter per 2009-12-31 prelim. 1/2 2010 •Rapporter för 2009 den 22/2 2010

21 Externa projekt som ska avslutas/passivsättas •Projektlistutskicket skickas till institutionerna senast den 27 november. •Projekt med dispositionstid t o m 090930 skall antingen avslutas, eller förlängas om finansiären godkänner en ändring av dispositionstiden. •Institutionen ansvarar för att de projekt som ska avslutas nollställs samt att anläggningar är flyttade eller utrangerade, blankett skickas till Bijan Shafeie och ska vara honom till handa senast 10 december. •Returnera listan med kommentarer samt bokföringsorder för omföring av eventuell semesterlöneskuld senast 14 december.

22 Externa projekt •Projektlistutskicket skall skrivas under av prefekt/motsvarande. Eventuellt kommer ej underskrivna projektlistor mailas prefekten. •Bidragsprojekt med dispositionstid 090630 kommer att resultatföras!

23 Nollställa bidragsprojekt med överskott eller större underskott •När samtliga kostnader är bokförda ska eventuellt kvarvarande överskott återsändas till finansiären, om inget annat stipuleras i kontraktet. •Har projekt som ska avslutas underskott > 1.000 kr flyttas om möjligt kostnader till andra externa bidragsprojekt med samma finansiär, där forskaren bedriver liknande forskning. Om detta ej är möjligt flyttas kostnader till anslagsaktivitet.

24 Nollställa bidragsprojekt med mindre över eller underskott •Konto 5790 – används enbart då externa projekt har överskott/underskott (< 1.000kr). Bokningen sker då med intern motpart t.ex. 9473. •Endast konto 5790 får användas vid bokningar på över/underskottsprojekten.

25 Nollställning uppdragsprojekt •Vid nollställning av uppdragsprojekt som baseras på avtal vilka tecknats före 1/1-09, justeras de indirekta kostnaderna enl. den procentsats som avtalats: Totalt bokförda indirekta kostnader enligt SUHF-modellen + faktiskt bokförda avlyft avseende perioden t.o.m. 2008-12-31 - avlyft enl. kontrakt för projektets totala livslängd = Differens

26 …fortsättning •Differensen ombokas från projektet till anslagsaktivitet: K 5809 ProjektD 5809 Anslagsaktivitet •Om det finns utrymme att täcka de indirekta kostnaderna ska detta ske. Man får alltså inte flytta indirekta kostnader i sådan omfattning att projektet visar överskott •Beräkningen samt bokföringsorder ska skickas till Ekonomiavdelningen •För vidare information se Ekonomiavd. Hemsida •Universitetet har ett stort överskott i uppdragsverksamheten. Håll därför koll på era uppdrag!

27 Vid nollställning av externa projekt Se upp med: -Löner -SU Butikens debiteringar -Semesterlöneskuldens vändning Observera: -När projektlistan returneras ska projekt som avslutas vara nollställda och anläggningarna flyttade eller utrangerade. ”Halka inte efter” med detta Glöm inte: -Att flytta ”semesterlöneskulden” om det är aktuellt

28 Att tänka på vad gäller anläggningar vid projektavslut •När ett projekt ska avslutas måste eventuell anläggning flyttas alternativt utrangeras. Inga anläggningar i bruk skall finnas kvar på projektet. •En flytt/utrangeringsblankett skickas till Bijan Shafeie vid Ekonomiavdelningen. •Vid flytt till ett anläggningsprojekt måste ett belopp motsvarande anläggningens restvärde flyttas med för att finansiera framtida avskrivningskostnader. Använd konto 3703. •I övriga fall är det en förhandlingsfråga om hela restvärdet, del av detsamma alternativt inget ska flyttas med.

29 Projekt •Vid bokning av kostnader på olika enheter på ett och samma projekt så bokas intäkten på enheten som projektet ligger upplagt med. •Det är inte tillåtet att fakturera på bidragsprojekt! •Ange kostnadsbärare vid projektupplägg. - Redan existerande kostnadsbärare (ange numret) - Ny kostnadsbärare (ange namnet och skriv ”ny”)

30 Projekt •Forskningsanslag utbetalt genom Kammarkollegiet – bidragsprojekt. •Skall intäktsföras på 2009. •Eventuellt överskott förs till forskningsanslaget. Öppna internprojekt ifall ni vill öronmärka medlen.

31 Anläggningar •Anläggningar tagna i bruk t o m 31/12 2009 ska definitivsättas senast 31/12 2009 med ver.datum senast 31/12 2009. •Kontroll av pågående anläggningar (konto 1271) ska göras av samliga institutioner. •Pågående (ej def.satt, ej tagits i bruk) endast om anl.tillg. ingår i en större enhet och inte kan tas i bruk förrän hela anläggningen är på plats

32

33 Anläggningar •Avskrivning av anläggningstillgångar från den period de tas i bruk. Därför viktigt: Anläggn. tagna i bruk t o m 31 december ska vara definitivsatta till bokslutet => genererar avskrivningar =>kostnaderna belastar rätt period •Vid definitivsättning: anskaffn.datum = datum anläggn. tas i bruk

34 Anläggningar •Fel vid definitivsättning: •Avskrivningstyp får aldrig ändras, kommer automatiskt vid angivande av anl.typ •Fria fält får inte ändras; Enhet, Projekt, Aktivitet •Meddela Bijan om något behöver ändras

35 Anläggningar ÄNDRA EJ!!!

36 Övrig information •Blanketter i bokslut: Ekonomiavdelningens hemsida; välj blanketter •Ekonomiavdelningens hemsida: Ekonomihandboken med regler och rutiner, kontoplan, information om Mercur m.m. http://www.su.se/eko

37 §4-intäkter (konferenser mm) •Konferenser ej uppdrag. Skall bokföras på anslagen och internprojekt som börjar på 5 skall användas. •Resurssamordning (miljöövervakning). Särskild aktivitet, 30450, och internprojekt som börjar på 5. Avtal över 250 000 kr ska dras för rektor.

38 ”Fri” mat Institutionen bjuder på mat vid kvälls- eller helgarbete. -Betraktas som lön och den anställde ska beskattas och institutionen betala LKP. -Beskattningen och LKP sker på ett schablonbelopp 74 kr per anställd och tillfälle. -Måste anmälas till Personalavdelningen

39 ”Fri” mat Måste anmälas till Personalavdelningen och underlaget skall innehålla: •Kontering •Namn •Personnummer •Datum •Anledning till måltiden •Kopia på kvitto •Underskrift av prefekt/motsvarande •Belopp

40 ”Fri” mat 1.Institutionen köper 10 pizzor à 50 kr D 4951 Inst.nr Enhet Akt KB 500 kr 2.Institutionen meddelar Personalavdelningen D 4321 + institutionens angivna kontering K 4951 Inst.nr akt 80000 KB 999999 3.Universitetet betalar LKP (schablon 74 kr x 10 personer x LKP ex. 50 %) Varje anställds lönespecifikation kommer att innehålla lön + schablonbelopp 74 kr.

41 Om en person byter institution internfakturera inte, skicka bokföringsorder istället! Semesterlöneskuld 1) Institutionen dit forskaren flyttat fyller i forskarens nya kontering och belopp på en bokföringsorder och skickar till den gamla institutionen. 2) Den gamla institutionen fyller i forskarens tidigare kontering, skriver under och skickar den till ekonomiavdelningen. Bokföringsorder

42 Sponsring •Ny policy på gång •Redovisningsrutiner i Ekonomihandboken

43 Budgetering •Börja i tid •Kolla i checklistan att du inte glömt något •Som t.ex intäktsidan av avlyft

44 lokalfil •Lokalfil in per slutet av november

45

46 Anslagsintäkt för studiestöd forts.

47

48 Fakultetscup BUB09

49 Hur täckande var budgeten?

50

51 Bra start på BUB10 •Rivstart på Samhällsfakultet, 38% av institutioner är redan på gång

52 Full kostnadsredovisning

53 Påslag för indirekta kostnader • Varje institution har två påslag, ett för UGA och ett för FUF. • Formeln är: Kostnader KB 999999 för UGA eller FUF Lön + LKP KB ej 999999 för UGA eller FUF Påslag för UGA eller FUF (Lön är konto 40 – 40899, LKP konto 45111)

54 Påslag för indirekta kostnader • När institutionen räknar ut institutionspåslaget skall konto 58** inte ingå. Konto 58** är fakultets- och SU-påslag. • Det är alltid nästa års påslag som skall räknas ut och således är det nästa års beräknade kostnader som skall användas. • Respektive fakultetscontroller lägger till institutionens OH-faktura till institutionspåslaget. • Passa på att göra funktionsindelningen!

55 Att tänka på inför årsskiftet • OH enligt kontrakt (”Avlyft”) skall debiteras som ett påslag på upparbetade kostnader. • Glöm ej att justera tidigare gjorda avlyft på projekt som skall pågå under 2010. • Ändra kostnadsbärare innan årets slut. Efter årsskiftet måste ombokningar ske. • Kontrollera er stödverksamhet (KB 999999). Ett över-/underskott kan tyda på att procentpåslaget varit för hög eller låg.

56 Kostnadsbärare KB Forsk X Forsk X 10 % 30 % 35 % 15 % 70 % Forsk Y Forsk Z KB UGA KB Forsk Y KB Forsk Z KB Gem Forsk1 KB Gem Forsk2 20 % 10 % 90 % Stödverksam- het 5 % Anslag VR Resebidrag EU Cancerfond Wallenberg m.m.

57 Gamla sättet med avlyft Anslag Bidrag Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader OH OH- avlyft OH bidr. Resultat: Intäkter och kostnader Är lika stora

58 Nya sättet med medfinansiering Anslag Bidrag Kostnader Intäkter Kostnader OH bidr. Med- finansiering Resultat: Intäkter och kostnader Är lika stora Intäkter Vid all utdebitering av OH på andra verksamheter minskar kostnaderna på anslaget!

59 Att tänka på inför budgetering • Ny modell – nytt tänkande!!! • Inga anslagsintäkter på KB 999999. De gemensamma kostnaderna finansieras genom ”intäkten” på konto 5807. • Alla verksamheter/enheter/internprojekt inom institutionen belastas med sina faktiska indirekta kostnader. Anser institutionen att någon del inte stå för alla sina indirekta kostnader justeras detta genom anslagsintäkt!

60

61 Balanserat kapital • Ingen resultatbokning på kostnadsbärare • Fr o m 2010 ska kapitalet ligga på kostnadsbärare • Kapital som ligger på projekt får projektets kostnadsbärare • Övrigt kapital måste institutionen ange kostnadsbärare för


Ladda ner ppt "Ekonomidagen 24/11 2009 •Presentation av ekonomiavdelningen •Bokslutsinformation •Nyheter/repetition kring vissa rutiner •Budget/Mercur •Den nya redovisningsmodellen."

Liknande presentationer


Google-annonser