Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomidagen 27/5 2009 •Presentation av Ekonomiavdelningen •Bokslutsinformation •Projekt •Anläggningstillgångar •Kreditfakturor – nu via fakturaportalen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomidagen 27/5 2009 •Presentation av Ekonomiavdelningen •Bokslutsinformation •Projekt •Anläggningstillgångar •Kreditfakturor – nu via fakturaportalen."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomidagen 27/5 2009 •Presentation av Ekonomiavdelningen •Bokslutsinformation •Projekt •Anläggningstillgångar •Kreditfakturor – nu via fakturaportalen •Rättning av kostnadsbärare ”BLANK” •Fördelning lokalkostnader enligt SUHF-modellen •Versionsbyte av Raindance •Full kostnadsredovisning - ett praktiskt exempel

2 Medarbetare vid Ekonomiavdelningen Ekonomidagen 27/5 2009

3 http://www.su.se/eko •Ekonomiavdelningens info på nätet : via SU:s hemsida, fliken Om universitetet, Organisation, Förvaltningen, Ekonomiavdelningen ekonomihandboken, ekonomikalender, kontoplan, medarbetare, blanketter, avtal, utbildning mm

4 Delårsbokslut •Kravet på att lämna delårsrapport återinfördes 2008 och gäller •Krav att lämna prognos för helårsutfallet i delårsrapporten •Institutionerna lämnar prognosblankett till Anders Nordström, Ekonomiavdelningen senast 18/6. Blanketten finns att hämta på Ekonomiavdelningens hemsida

5 Delårsbokslut •Viktiga datum för delårsbokslutet 2009 finns på Ekonomiavdelningens hemsida under fliken Ekonomikalendern •Alla datum som anges är senaste datum då material ska vara Ekonomiavd tillhanda

6 Delårsbokslut •Underlag ska vara komplett ifyllda (med kontering i vissa fall) •Underlag godkända av behörig person •Ställas till avsedd person på Ekonomiavd •Fax 16 14 73, e-mail till berörd person, internpost

7 Delårsbokslut Leverantörsfakturor ankomna t o m brytdag 10/7 kommer att bokas som kostnad på institutionen om de är hänförliga till första halvåret. Kontering hämtas från fakturaportalen, saknas kontering konteras fakturan på konto 5781 aktivitet 80000 kostnb 999999.

8 Delårsbokslut •Ej godkända bokföringsordrar kommer att flyttas till nästa månad •Bidragsprojekt med sista dispositionsdag 081231 kommer att resultatföras

9 Extra viktiga datum •12 juni: Underlag till junilönen registrerade i HR+ (för att semesteruttaget ska påverka junilönen och semesterlöneskulden) •30 juni: Sista dag för inrapportering i LADOK (möjligtvis någon dag tidigare pga systemunderhåll) •2 juli. Periodstängning •13 juli, Leverantörsfakturor 3-10 juli tillhörande första halvåret, konterade men behöver ej attesteras och utanordnas

10 Kundfordringar inför bokslut. •Obetalda kundfakturor som förfallit tre månader före bokslut (hel-/halvår) tas upp som osäkra fordringar i bokslutet •Skriva av? Om skriva av, pref./motsv. underskrift. Över 20.000kr så ska kort motivering bifogas. (över 20.000kr så ska förvaltningschefen godkänna). •Lämna uppgift till Sara Jaldeskog senast 26/6 angående de fordringar som skall skrivas av

11 Kundfordringar inför bokslut •Osäkra över 50.000kr, specialhantering. Enskild värdering (hur stor del av fakturan som förväntas bli betald). Eko.avd. kontaktar inst. med fakturor som kommer ifråga

12 Kundfakturering och inbetalningar •På inbetalningar ska kontering anges, inte vad som avses •Vid vidarefakturering av kostnader skall intäktskonto (3421 el 3422) användas, inte kostnadskonto krediteras! •Nu gäller organisationsnummer som kundnummer

13 2 juli kl 16.00 stängs bokföring för första halvåret 2009 för inst ! •Innan dess skall följande åtgärdas: -Ej godkända ver. 090601-090630 -Nollställ oidentifierade medel konto 2651 + inst. INGET SALDO FÅR FINNAS PER 30/6 •-Avstämning av personförskott konto 1573, av depositioner konto 2632 och ev kvarvarande kontantkassor konto 1575. Inventeringsblankett för ovanst. till Ekoavd

14 Forts 2 juli kl 16.00 •Leverantörsfakturor i portalen – gå igenom och se till att de fakturor som tillhör första halvåret blir rätt konterade, attesterade samt utanordnade på rätt halvår •Kundfakturor med status NY och PREL – skall makuleras eller DEF.sättas

15 Forts 2 juli kl 16.00 •Åtgärda anläggningstillgångar •Korr. av kostn o intäkter i fel verks.gren Rutiner kring månadsstängning finns att tillgå på Ekonomiavdelningens hemsida, Ekonomihandboken B13

16 Externa projekt som ska avslutas/passivsättas •Projektlistutskicket skickat till institutionerna senast den 3 juni •Projekt med dispositionstid t o m 090331 skall antingen avslutas, eller förlängas om finansiären godkänner en ändring av dispositionstiden •Institutionen ansvarar för att de projekt som ska avslutas nollställs samt att anläggningar är flyttade eller utrangerade, blankett skickas till Bijan Shafeie och ska vara honom till handa senast 9 juni •Returnera listan med kommentarer samt bokföringsorder för omföring av eventuell semesterlöneskuld senast 11 juni

17 Nollställa projekt med överskott eller större underskott •När samtliga kostnader är bokförda ska eventuellt kvarvarande överskott återsändas till finansiären, om inget annat stipuleras i kontraktet •Har projekt som ska avslutas underskott > 1.000 kr flyttas om möjligt kostnader till andra externa bidragsprojekt med samma finansiär, där forskaren bedriver liknande forskning. Om detta ej är möjligt flyttas kostnader till anslagsaktivitet

18 Nollställa projekt med mindre över eller underskott •Konto 5790 – används enbart då externa projekt har överskott/underskott (< 1.000kr). Bokningen sker då med intern motpart t.ex. 9473 •Endast konto 5790 får användas vid bokningar på över/underskottsprojekten

19 Vid nollställning av externa projekt Se upp med: -Löner -SU Butikens debiteringar -Semesterlöneskuldens vändning Observera: -När projektlistan returneras ska projekt som avslutas vara nollställda och anläggningarna flyttade eller utrangerade. ”Halka inte efter” med detta Glöm inte: -Att flytta ”semesterlöneskulden” om det är aktuellt

20 Att tänka på vad gäller anläggningar vid projektavslut •När ett projekt ska avslutas måste eventuell anläggning flyttas alternativt utrangeras. Inga anläggningar i bruk skall finnas kvar på projektet •En flytt/utrangeringsblankett skickas till Bijan Shafeie vid Ekonomiavdelningen •Vid flytt till ett anläggningsprojekt måste ett belopp motsvarande anläggningens restvärde flyttas med för att finansiera framtida avskrivningskostnader. Använd konto 3703 •I övriga fall är det en förhandlingsfråga om hela restvärdet, del av detsamma alternativt inget ska flyttas med

21 1222 6913 IB 7327 Exempel anläggningar: Externprojekt 1 31/3 2007 1229 IB 756 Avs Jan 207 Avs Feb 193 Avs Mar 207 Avs Jan 207 Avs Feb 193 Avs Mar 207

22 1222 Ansk.värde bidragprojektet IB 7327 Exempel Anläggningar: 1 / 4 2007 Flyttning av anläggning från externprojekt till anläggningsprojekt 1229 Ack. avsk bidragsprojektet IB 756 Avs Jan207 Avs Feb193 Avs Mar 207 1/4) 7327 1229 Ack. avsk anläggningsprojektet 1/4) 1363 1/4) 7327 1/4) 1363 1222 Ansk. värde anläggningsprojektet 3703 Medel för finansiering av flyttade anl. 1/4) 5964 3703 Medel för finansiering av flyttade anl.

23 OH-avlyft •OH-avlyft kan ske på två olika sätt: I Institutionen beräknar och bokför manuellt II Institutionen meddelar Ekonomiavd. OH-procenten, därefter sker automatiska avlyft månadsvis Det är frivilligt vilken modell man väljer.

24 Avslut bidragsprojekt •Vid avslut av bidragsprojekt med automatiska avlyft enl. kontrakt gäller följande: Vid nollställning av projektet beräknas sista avlyftet alltid manuellt av institutionen och bokförs även av institutionen. Avlyftet bokförs: 5800 Projekt5800 Bidragsaktivitet Meddela därefter er projekthandläggare vid Ekonomiavd. att projektet är klart för avslut.

25 Nollställning uppdragsprojekt •Vid nollställning av uppdragsprojekt som baseras på avtal vilka tecknats före 1/1-09, justeras de indirekta kostnaderna enl. den procentsats som avtalats: Totalt bokförda indirekta kostnader enligt SUHF-modellen + faktiskt bokförda avlyft avseende perioden t.o.m. 2008-12-31 - avlyft enl. kontrakt för projektets totala livslängd = Differens

26 …fortsättning •Differensen ombokas från projektet till anslagsaktivitet: K 5809 ProjektD 5809 Anslagsaktivitet •Om det finns utrymme att täcka de indirekta kostnaderna ska detta ske. Man får alltså inte flytta indirekta kostnader i sådan omfattning att projektet visar överskott •Beräkningen samt bokföringsorder ska skickas till Ekonomiavdelningen •För vidare information se Ekonomiavd. hemsida

27 •För ombokning av lönekostnader rekommenderar vi att ni använder konto 4980

28 Sammanfattning •Följ tidsplanen och returnera projektlistan i tid •Skicka blankett för utrangering eller flyttning av anläggning till Bijan Shafeie •I samband med att anläggningar flyttas till anläggningsprojekt måste ett belopp uppgående till anläggningens restvärde flyttas med via konto 3703 •Projekt som avslutas bör först nollställas, därefter flyttar man ”semesterlöneskulden” genom att fylla i och skicka en bokföringsorder till Ekonomiavdelningen •Hämta alltid information om aktuell semesterlöneskuld ur HR-plus •När ”semesterlöneskulden” flyttas debiteras alltid konteringsstället varifrån personen flyttar. Kreditbeloppet konteras på personens nya konteringsställe

29 Projekt •Vid bokning av kostnader på olika enheter på ett och samma projekt så bokas intäkten på enheten som projektet ligger upplagt med •Det är inte tillåtet att fakturera på bidragsprojekt!!!

30 Anläggningar •Anläggningar tagna i bruk t o m 30/6 ska definitivsättas senast 2 juli med ver.datum senast 30 juni. •Kontroll av pågående anläggningar (konto 1271) ska göras av samliga institutioner. •Pågående (ej def.satt, ej tagits i bruk) endast om anl.tillg. ingår i en större enhet och inte kan tas i bruk förrän hela anläggningen är på plats

31

32 Anläggningar •Avskrivning av anläggningstillgångar från den period de tas i bruk. Därför viktigt: Anläggn. tagna i bruk t o m 30 juni ska vara definitivsatta till bokslutet => genererar avskrivningar =>kostnaderna belastar rätt period •Vid definitivsättning: anskaffn.datum = datum anläggn. tas i bruk

33 Anläggningar •Fel vid def-sättning: •Avskrivningstyp får aldrig ändras, kommer automatiskt vid angivande av anl.typ •Fria fält får inte ändras; Enhet, Projekt, Aktivitet, Kostnadsbärare •Meddela Bijan om något behöver ändras

34 Anläggningar ÄNDRA EJ!!!

35 Anläggningar Korrigerad avskrivningstyp Nu även med kostnadsbärare

36 Delårsbokslut - periodiseringar •Fakturor som avser uppdrag e dyl utfört i juni som erhålls t o m 2 juli ska slutkonteras med datum i juni •Fakturor därefter alt. kännedom om kostnad > 50 000 kr avs perioden t o m juni : underlag med kontering för periodisering till Ekoavd senast den 10 juli. Meddela om fakturan finns i portalen!

37 Exempel på periodiseringar •Externa hyror kvartal 3 •Upparbetade intäkter - ej ännu fakturerat •Köpta tjänster - ej ännu fakturerat

38 Avstämning annan myndighet •Sista dagen att fakturera andra statliga myndigheter - 31 maj •T.o.m 2 juli ska levfakturor registreras med datum i juni när de avser juni •Fakt som avser första halvåret men ankommer 3-10 juli, kontera dessa i portalen. Attest och utanordning behöver inte ske

39 Rapportuttag •Rapporter med preliminärt utfall 27 juli •Definitiva rapporter 16 augusti •Saldoöverföring juni till juli, juli till augusti – 19 augusti

40 Övrig information •Kreditfakturor – nu i portalen •Kostnadsbärare vid interndebiteringar •Fördelning lokalkostnader enl SUHF- modellen •Versionsbyte av Raindance •Praktiskt exempel kostnadsbärare

41 Kreditfakturor- nu i portalen •Fr.o.m torsdag den 7 maj skannas även kreditfakturor. •Kreditfakturor ska skickas för skanning precis som en debetfakta. •Kreditfakturan ska sedan konteras, attesteras och utanordnas för att få status = DEF och därmed regleras/kvittas mot en debetfaktura.

42 Kreditfakturor – nu i portalen •Vid kontering på konto 1271 är det mycket viktigt att institutionen meddelar Ekonomiavdelningen, Bijan Shafeie, kreditfakturans fakturanummer (i Raindance) samt ver.nummer. Detta för att Bijan måste korrigera i anläggningsregistret

43 Kostnadsbärare vid interndebiteringar •Uppge alltid kostnadsbärare vid beställningar och inköp för att undvika felaktiga debiteringar. Detta gäller t ex vid lokalbokning, inköp från SU-butiken och teledebiteringar

44 Kostnadsbärare vid interndebiteringar •Kontrollera om interndebiteringar skett med ” kostnadsbärare ”BLANK” vid Er institution •Felaktiga interndebiteringar rättas genom att följa de instruktioner som finns i lathunden för rättning av kostnadsbärare ”BLANK”. (Lathunden finns att hämta på Ekonomiavdelningens hemsida) •Bokföringsorder i digitalt respektive pappersformat skickas till Anders Nordström, Ekonomiavdelningen

45 Fördelning av lokalkostnader enligt SUHF:s modell 1.Lokalkostnader = direkt kostnad hos kostnadsbärare 2.Utgångspunkt universitetets externa lokalhyra 3.Den interna hyran grundar sig i den externa och utnyttjat antal kvadratmeter 4.Kontering = användarens lönekontering(ar) 5.Laboratorielokaler = fördelas av institutionen 6.Påslaget för tomma lokaler ej lokalhyra

46 Ny version av Raindance •Systemförvaltare Kent Kardell informerar

47 Praktiskt exempel full kostnadsredovisning •Exemplet finns att ladda ned som excelfil: http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=4236


Ladda ner ppt "Ekonomidagen 27/5 2009 •Presentation av Ekonomiavdelningen •Bokslutsinformation •Projekt •Anläggningstillgångar •Kreditfakturor – nu via fakturaportalen."

Liknande presentationer


Google-annonser