Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MILJÖREDOVISNING 2000 REGION SKÅNES TJÄNSTEMANNAORGANISATION Konkurrenskansli Regional utvecklingsstab Ledare nätverk Hälso- och sjukvårdsstab Ledare nätverk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MILJÖREDOVISNING 2000 REGION SKÅNES TJÄNSTEMANNAORGANISATION Konkurrenskansli Regional utvecklingsstab Ledare nätverk Hälso- och sjukvårdsstab Ledare nätverk."— Presentationens avskrift:

1 MILJÖREDOVISNING 2000 REGION SKÅNES TJÄNSTEMANNAORGANISATION Konkurrenskansli Regional utvecklingsstab Ledare nätverk Hälso- och sjukvårdsstab Ledare nätverk Produktionsstab Ledare nätverk Regiondirektör Verksällande ledning RD-stab Ekonomi Personal Kommunikation Forskning/kvalitet Omvärld Ärendehantering Rådgivare Hälso- och sjukvårdsfrågor Planering & Miljö Helsingborg-Kristianstad Skånetrafiken Hässleholm Näringslivsenheten Malmö-Ystad Kultur Skåne Landskrona Mellersta Skåne Distriktsnämndens kansli Ystad-Österlen Distriktsnämndens kansli Sydvästra Skåne Distriktsnämndens kansli Folktandvården Skåne Tandvårdsnämndens kansli Nordvästra Skåne Distriktsnämndens kansli Nordöstra Skånes Distriktsnämndens kansli Psykiatrin i nordväst Sjukhuset i Hässleholm Centralsjukhuset i Kristianstad Lasarettet i Landskrona Universitetssjukhuset Lund Universitetssjukhuset MAS Trelleborgs lasarett Lasarettet i Ystad Folktandvården Skåne, Lund Primärvården Skåne Habilitering & Hjälpmedel Kristianstad Närsjukvården Österlen Primärvården i Simrishamn Primärvården i Borrby Helsingborgs lasarett AB Ängelholms sjukhus AB Regionkontor Kristianstad Regionfastigheter Lund MA-Skåne Lund Skånetvätten Kristianstad Revision Förtroendenämnd KONSULT, STÖD OCH SERVICE ADMINISTRATIV LEDNING KÄRNVERKSAMHET BOLAG/ENTREPRENAD

2 REGION SKÅNE I SIFFROR Antal medarbetare Omsättning i miljarder kronor18,920,2 Energiförbrukning (värme, el och fjärrkyla) MWh Miljoner resor med stadsbussarna3639 Miljoner resor med regionbussarna19,720,89 Miljoner resor med Pågatågen8,38,3 Miljoner resor med Öresundståg (fr o m 1 juli 2000)2,4 Antal ISO certifikat4 Antal miljoner besök hos läkare2,62,4 Antal vårdtillfällen Förvaltad hektar skog och mark Skånes invånare, antal per 31 december MILJÖREDOVISNING 2000

3 GIS-KARTA BEFOLKNINGSTÄTHETEN I SKÅNE MILJÖREDOVISNING 2000

4 MILJÖUTREDNING MILJÖREDOVISNING 2000 Miljöpolicy Utvärdering Handlingsplan GenomförandeKontroll/revision Redovisning Mål

5 IN Region Skånes direkta miljöpåverkan UT Läkemedel Sjukvårdsartiklar Desinfektionsmedel Rengöringsmedel Förpackningar Inventarier Livsmedel El Värme Vatten Datorer Freoner Engångsartiklar Diesel Bensin Etanol Oljor Byggnadsmaterial Reservdelar Kemiska produkter Papper Drivmedel Kemikalier Riskavfall Farligt avfall Papper Glas Plast Grovsopor Elektronikskrot Batterier Narkosgaser Matavfall Avloppsvatten Flamskyddsmedel Freonläckage Hushållsavfall Läkemedelsavfall Buller Koldioxid Kväveoxider Kolväten Partiklar Byggavfall Lysrör Kartong/wellpapp MILJÖREDOVISNING 2000 Hälso- och sjukvård, tandvård Trafik och interna transporter Förvaltningar/enheter

6 MILJÖREDOVISNING 2000 Antal km som ersättning utgått för resor i tjänsten Egen bil Förmånsbil Totalt Resor i tjänsten med egen resp. förmånsbil Antal km som ersättning utgått för med egen bil och förmånsbil i tjänsten har totalt minskat med ca 14 % under 2000.

7 MILJÖREDOVISNING 2000 Fördelning kemtekniska produkter Under 2000 har ca liter kemtekniska medel förbrukats vid nio sjukhus i Region Skåne. I förbrukningen ingår ej apoteks- levererade desinfektionsmedel.

8 MILJÖREDOVISNING 2000 Total förbrukningkWhkWh El Värme Fjärrkyla Totalt Total energiförbrukning inom Region Skåne Uppgifterna avser samtliga fastigheter som förvaltas av Regionfastigheter och inkluderar sjukhus, öppenvårdscentraler och övriga fastigheter. Den sammanlagda lokalytan, som bruttototalarea (BTA), är totalt m 2 (1999) och m 2 (2000). Den minskade värmeförbrukningen med drygt 8 % har inneburit en minskad miljöpåverkan och en besparing med drygt 3,5 miljoner kronor.

9 MILJÖREDOVISNING 2000 Energislag vid värmeproduktion 2000 Energin för uppvärmning av lokaler fördelad på olika energislag under Region Skåne ska minska användningen av icke förnyelsebara naturresurser.

10 MILJÖREDOVISNING 2000 Läkemedel i Skåne •Under 2000 såldes det läkemedel på recept för 2,5 miljarder kronor i Skåne. •Receptbelagda läkemedel föreskrivs till patienter via 8 miljoner recept per år i Skåne, av vilka 80 % utfärdas i öppen vård. •Ca 20 % av de läkemedel som hämtats ut konsumeras inte. Endast en mindre del återlämnas till apoteken för miljöanpassad destruktion. •Receptförskrivna 6,8 miljoner dygnsdoser antibiotika i sluten och öppen vård i Skåne under 2000 motsvarar en beräknad mängd av 13,5 ton antibiotika. •Drygt förpackningar med de vanligaste formerna av antibiotika försåldes under 2000.

11 MILJÖREDOVISNING 2000 VIKTIGA ASPEKTER

12 MILJÖREDOVISNING Antal medarbetare Varav kvinnor81 %81 %81 % Medelålder44,144,244,4 Antal sjukfrånvarodagar pga sjukdom Antal förtidspensioneringar Personalomsättning5,1 %6,9 %9,1 % Avser slutade på tillsvidareanställning Fakta Personalförsörjningsfrågorna blir allt viktigare då en stor andel av medarbetarna är äldre. Verksamheter med t ex gott miljörykte kan attrahera ny arbetskraft.

13 MILJÖREDOVISNING 2000 Riskavfall: Kristianstad/Hässleholm Riskavfall vid Central- sjukhuset i Kristian- stad respektive sjuk- huset i Hässleholm.

14 MILJÖREDOVISNING 2000 Röntgenkemikalier vid Landskrona lasarett Vid Landskrona lasarett har röntgen- kemikalierna minskat med 81 % under en period av fem år.

15 MILJÖREDOVISNING 2000 Röntgenkemikalier Universitetssjukhuset i Lund Röntgenkemikalierna har minskat med 87 % under perioden av fem år med införandet av ny digital röntgen- teknik.

16 MILJÖREDOVISNING 2000 Elförbrukning vid sjukhusen, MAS och Trelleborg Elförbrukning, kWh/m 2 tenderar att öka vid Universitets- sjukhuset MAS Malmö medan Förbrukningen minskar vid Trelleborgs lasarett.

17 MILJÖREDOVISNING 2000 Installerat kylmedium vid Lasarettet i Ystad Totalt installerad mängd HCFC (kyl- medium) i kilogram vid lasarettet i Ystad har minskat med 230 kg sedan 1996.

18 MILJÖREDOVISNING 2000 Hushållsavfall, Helsingborgs lasarett AB Hushållsavfall, totalt i ton, har minskat med 10 % sedan 1998 vid Helsingborgs lasarett AB.

19 MILJÖREDOVISNING 2000 Köldmedier * HCFC, HFC Röntgen-ÅtervinningHushålls- AntalBTAVärmeElVattenInstalleratkemikalierpapperRiskavfallavfall Medarbetarem 2 kWhkWhm 3 /påfyllt kgliterkgkgton Centralsjukhuset i Kristianstad / Sjukhuset i Hässleholm / Lasarettet i Landskrona / Universitetssjukhuset i Lund / Universitetssjukhuset MAS / ingen uppgift Trelleborgs lasarett / Lasarettet i Ystad / Helsingborgs lasarett AB / Ängelholms sjukhus AB / Summa / * Totalt installerat vid 572 st köldmedieanläggningar var kg HCFC och kg HFC vid nio sjukhus vid årets slut. Köldmedieläckaget totalt under 2000 var 150 kg, fördelat på 78 kg HCFC och 72 kg HFC vid nio sjukhus. Miljödata 2000 Sjukhusen

20 MILJÖREDOVISNING 2000 Pappersåtervinning, Ängelholm Returpappersåtervin- ning i kilogram har mer än fördubblats vid Ängelholms sjukhus AB

21 MILJÖREDOVISNING 2000 SjukhusDatum förGodkänt Godkänd BesiktningDatum för Tillsynsmyndighet tillståndkontrollprogramutbytesplanJa/Nejbesiktnings- Ja/NejJa/NejFrekvensrapport Lund JaJa, nyJaLänsstyrelsen i Årligen Skåne län Reviderat avs.spillvatten- provtagn Trelleborg JaJaJaLänsstyrelsen i Vart tredje år Skåne län MAS JaJaJaMiljöförvaltningen Vart tredje år i Malmö kommun Helsingborg JaJaJa Helsingborgs Stad Vart tredje år Ängelholm NejNejNejÄngelholms Mars 2001Mars 2001Vart tredje årkommun Ystad JaJaJa Länsstyrelsen i Skåne län Simrishamn JaJaJa Länsstyrelsen Vart tredje åri Skåne län Kristianstad JaJaJa Kristianstads Vartannat årkommun Hässleholm JaJaJa Hässleholms Vart tredje årkommun Landskrona JaJaNejLandskrona Vart tredje årkommun Miljödata 2000 Sjukhusen

22 MILJÖREDOVISNING 2000 ISO certifikat: Antal medarbetare Miljöutbildning Hot Hopp Handling1 368 Miljöutbildning övrigt200 Interna miljörevisorer4 Amalgam Amalgaminköp (kg)2624 Miljödata Folktandvården Skåne

23 MILJÖREDOVISNING 2000 Utsläpp i samband med trafik Utsläppt koldioxid, räknat i ton.

24 MILJÖREDOVISNING 2000 Resor med Skånetrafiken Antal resor med Skånetrafiken, miljoner stycken.

25 Hot Hopp HandlingÖvrig Planering och Miljö Näringslivsenheten Skånetrafiken Kultur Skåne MILJÖREDOVISNING 2000 Fakta om regional utveckling MedarbetareMiljöutbildning Med egen bil och förmånsbil 2000körda km i tjänsten

26 Hot Hopp HandlingÖvrig MA Skåne Skånetvätt Regionfastigheter MILJÖREDOVISNING 2000 Konsult, stöd och service MedarbetareMiljöutbildning Med egen bil och förmånsbil 2000körda km i tjänsten


Ladda ner ppt "MILJÖREDOVISNING 2000 REGION SKÅNES TJÄNSTEMANNAORGANISATION Konkurrenskansli Regional utvecklingsstab Ledare nätverk Hälso- och sjukvårdsstab Ledare nätverk."

Liknande presentationer


Google-annonser