Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REGION SKÅNES TJÄNSTEMANNAORGANISATION

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REGION SKÅNES TJÄNSTEMANNAORGANISATION"— Presentationens avskrift:

1 REGION SKÅNES TJÄNSTEMANNAORGANISATION
RD-stab Ekonomi Personal Kommunikation Forskning/kvalitet Omvärld Ärendehantering Rådgivare Hälso- och sjukvårdsfrågor REGION SKÅNES TJÄNSTEMANNAORGANISATION Konkurrenskansli Regiondirektör Regional utvecklingsstab Ledare nätverk Hälso- och sjukvårdsstab Ledare nätverk Produktionsstab Ledare nätverk Verksällande ledning Planering & Miljö Helsingborg-Kristianstad Nordvästra Skåne Distriktsnämndens kansli Sjukhuset i Hässleholm Habilitering & Hjälpmedel Kristianstad Regionkontor Kristianstad Centralsjukhuset i Kristianstad Skånetrafiken Hässleholm Nordöstra Skånes Distriktsnämndens kansli Regionfastigheter Lund Lasarettet i Landskrona Näringslivsenheten Malmö-Ystad Mellersta Skåne Distriktsnämndens kansli Universitetssjukhuset Lund MA-Skåne Lund Universitetssjukhuset MAS Kultur Skåne Landskrona Ystad-Österlen Distriktsnämndens kansli Skånetvätten Kristianstad Trelleborgs lasarett Helsingborgs lasarett AB Sydvästra Skåne Distriktsnämndens kansli Lasarettet i Ystad Ängelholms sjukhus AB Revision Folktandvården Skåne, Lund Folktandvården Skåne Tandvårdsnämndens kansli Förtroendenämnd Närsjukvården Österlen Primärvården i Simrishamn Primärvården i Borrby Primärvården Skåne ADMINISTRATIV LEDNING Psykiatrin i nordväst KÄRNVERKSAMHET KONSULT, STÖD OCH SERVICE BOLAG/ENTREPRENAD MILJÖREDOVISNING 2000

2 REGION SKÅNE I SIFFROR 1999 2000 Antal medarbetare 30 293 30 487
Antal medarbetare Omsättning i miljarder kronor 18,9 20,2 Energiförbrukning (värme, el och fjärrkyla) MWh Miljoner resor med stadsbussarna 36 39 Miljoner resor med regionbussarna 19,7 20,89 Miljoner resor med Pågatågen 8,3 8,3 Miljoner resor med Öresundståg (fr o m 1 juli 2000) 2,4 Antal ISO certifikat 4 Antal miljoner besök hos läkare 2,6 2,4 Antal vårdtillfällen Förvaltad hektar skog och mark Skånes invånare, antal per 31 december MILJÖREDOVISNING 2000

3 BEFOLKNINGSTÄTHETEN I SKÅNE
GIS-KARTA BEFOLKNINGSTÄTHETEN I SKÅNE MILJÖREDOVISNING 2000

4 MILJÖUTREDNING Miljöpolicy Utvärdering Mål Redovisning Handlingsplan
Kontroll/revision Genomförande MILJÖREDOVISNING 2000

5 IN Region Skånes direkta miljöpåverkan UT
Läkemedel Sjukvårdsartiklar Desinfektionsmedel Rengöringsmedel Förpackningar Inventarier Livsmedel El Värme Vatten Datorer Freoner Engångsartiklar Diesel Bensin Etanol Oljor Byggnadsmaterial Reservdelar Kemiska produkter Papper Drivmedel Kemikalier Riskavfall Farligt avfall Papper Glas Plast Grovsopor Elektronikskrot Batterier Narkosgaser Matavfall Avloppsvatten Flamskyddsmedel Freonläckage Hushållsavfall Läkemedelsavfall Buller Koldioxid Kväveoxider Kolväten Partiklar Byggavfall Lysrör Kartong/wellpapp Hälso- och sjukvård, tandvård Trafik och interna transporter Förvaltningar/enheter MILJÖREDOVISNING 2000

6 Resor i tjänsten med egen resp. förmånsbil
Antal km som ersättning utgått för resor i tjänsten Egen bil Förmånsbil Totalt Antal km som ersättning utgått för med egen bil och förmånsbil i tjänsten har totalt minskat med ca 14 % under 2000. MILJÖREDOVISNING 2000

7 Fördelning kemtekniska produkter
Under 2000 har ca liter kemtekniska medel förbrukats vid nio sjukhus i Region Skåne. I förbrukningen ingår ej apoteks-levererade desinfektionsmedel. MILJÖREDOVISNING 2000

8 Total energiförbrukning inom Region Skåne
förbrukning kWh kWh El Värme Fjärrkyla Totalt Uppgifterna avser samtliga fastigheter som förvaltas av Regionfastigheter och inkluderar sjukhus, öppenvårdscentraler och övriga fastigheter. Den sammanlagda lokalytan, som bruttototalarea (BTA), är totalt m2 (1999) och m2 (2000). Den minskade värmeförbrukningen med drygt 8 % har inneburit en minskad miljöpåverkan och en besparing med drygt 3,5 miljoner kronor. MILJÖREDOVISNING 2000

9 Energislag vid värmeproduktion 2000
Energin för uppvärmning av lokaler fördelad på olika energislag under Region Skåne ska minska användningen av icke förnyelsebara naturresurser. MILJÖREDOVISNING 2000

10 Läkemedel i Skåne • Under 2000 såldes det läkemedel på
recept för 2,5 miljarder kronor i Skåne. • Receptbelagda läkemedel föreskrivs till patienter via 8 miljoner recept per år i Skåne, av vilka 80 % utfärdas i öppen vård. • Ca 20 % av de läkemedel som hämtats ut konsumeras inte. Endast en mindre del återlämnas till apoteken för miljöanpassad destruktion. • Receptförskrivna 6,8 miljoner dygnsdoser antibiotika i sluten och öppen vård i Skåne under 2000 motsvarar en beräknad mängd av 13,5 ton antibiotika. • Drygt förpackningar med de vanligaste formerna av antibiotika försåldes under 2000. MILJÖREDOVISNING 2000

11 VIKTIGA ASPEKTER MILJÖREDOVISNING 2000

12 Fakta 1998 1999 2000 Antal medarbetare 30 138 30 293 30 483
Antal medarbetare Varav kvinnor 81 % 81 % 81 % Medelålder 44,1 44,2 44,4 Antal sjukfrånvarodagar pga sjukdom Antal förtidspensioneringar Personalomsättning 5,1 % 6,9 % 9,1 % Avser slutade på tillsvidareanställning Personalförsörjningsfrågorna blir allt viktigare då en stor andel av medarbetarna är äldre. Verksamheter med t ex gott miljörykte kan attrahera ny arbetskraft. MILJÖREDOVISNING 2000

13 Riskavfall: Kristianstad/Hässleholm
Riskavfall vid Central-sjukhuset i Kristian-stad respektive sjuk-huset i Hässleholm. MILJÖREDOVISNING 2000

14 Röntgenkemikalier vid Landskrona lasarett
Vid Landskrona lasarett har röntgen-kemikalierna minskat med 81 % under en period av fem år. MILJÖREDOVISNING 2000

15 Röntgenkemikalier Universitetssjukhuset i Lund
Röntgenkemikalierna har minskat med 87 % under perioden av fem år med införandet av ny digital röntgen-teknik. MILJÖREDOVISNING 2000

16 Elförbrukning vid sjukhusen, MAS och Trelleborg
kWh/m2 tenderar att öka vid Universitets-sjukhuset MAS Malmö medan Förbrukningen minskar vid Trelleborgs lasarett. MILJÖREDOVISNING 2000

17 Installerat kylmedium vid Lasarettet i Ystad
Totalt installerad mängd HCFC (kyl-medium) i kilogram vid lasarettet i Ystad har minskat med 230 kg sedan 1996. MILJÖREDOVISNING 2000

18 Hushållsavfall, Helsingborgs lasarett AB
Hushållsavfall, totalt i ton, har minskat med 10 % sedan 1998 vid Helsingborgs lasarett AB. MILJÖREDOVISNING 2000

19 Miljödata 2000 Sjukhusen MILJÖREDOVISNING 2000 Köldmedier *
HCFC, HFC Röntgen- Återvinning Hushålls- Antal BTA Värme El Vatten Installerat kemikalier papper Riskavfall avfall Medarbetare m2 kWh kWh m3 /påfyllt kg liter kg kg ton Centralsjukhuset i Kristianstad / Sjukhuset i Hässleholm / Lasarettet i Landskrona / Universitetssjukhuset i Lund / Universitetssjukhuset MAS / ingen uppgift Trelleborgs lasarett / Lasarettet i Ystad / Helsingborgs lasarett AB / Ängelholms sjukhus AB / Summa / * Totalt installerat vid 572 st köldmedieanläggningar var kg HCFC och kg HFC vid nio sjukhus vid årets slut. Köldmedieläckaget totalt under 2000 var 150 kg, fördelat på 78 kg HCFC och 72 kg HFC vid nio sjukhus. MILJÖREDOVISNING 2000

20 Pappersåtervinning, Ängelholm
Returpappersåtervin-ning i kilogram har mer än fördubblats vid Ängelholms sjukhus AB MILJÖREDOVISNING 2000

21 Miljödata 2000 Sjukhusen MILJÖREDOVISNING 2000
Sjukhus Datum för Godkänt Godkänd Besiktning Datum för Tillsynsmyndighet tillstånd kontrollprogram utbytesplan Ja/Nej besiktnings- Ja/Nej Ja/Nej Frekvens rapport Lund Ja Ja, ny Ja Länsstyrelsen i Årligen Skåne län Reviderat avs.spillvatten- provtagn Trelleborg Ja Ja Ja Länsstyrelsen i Vart tredje år Skåne län MAS Ja Ja Ja Miljöförvaltningen Vart tredje år i Malmö kommun Helsingborg Ja Ja Ja Helsingborgs Stad Vart tredje år Ängelholm Nej Nej Nej Ängelholms Mars 2001 Mars 2001 Vart tredje år kommun Ystad Ja Ja Ja Länsstyrelsen i Skåne län Simrishamn Ja Ja Ja Länsstyrelsen Vart tredje år i Skåne län Kristianstad Ja Ja Ja Kristianstads Vartannat år kommun Hässleholm Ja Ja Ja Hässleholms Vart tredje år kommun Landskrona Ja Ja Nej Landskrona Vart tredje år kommun MILJÖREDOVISNING 2000

22 Miljödata Folktandvården Skåne
ISO certifikat: 4 Antal medarbetare Miljöutbildning Hot Hopp Handling Miljöutbildning övrigt 200 Interna miljörevisorer 4 Amalgam Amalgaminköp (kg) 26 24 MILJÖREDOVISNING 2000

23 Utsläpp i samband med trafik
Utsläppt koldioxid, räknat i ton. MILJÖREDOVISNING 2000

24 Resor med Skånetrafiken
Antal resor med Skånetrafiken, miljoner stycken. MILJÖREDOVISNING 2000

25 Fakta om regional utveckling
Medarbetare Miljöutbildning Med egen bil och förmånsbil 2000 körda km i tjänsten Hot Hopp Handling Övrig Planering och Miljö Näringslivsenheten Skånetrafiken Kultur Skåne MILJÖREDOVISNING 2000

26 Konsult, stöd och service
Medarbetare Miljöutbildning Med egen bil och förmånsbil 2000 körda km i tjänsten Hot Hopp Handling Övrig MA Skåne Skånetvätt Regionfastigheter MILJÖREDOVISNING 2000


Ladda ner ppt "REGION SKÅNES TJÄNSTEMANNAORGANISATION"

Liknande presentationer


Google-annonser