Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mer nytta ur forskning, utveckling, verifiering och demonstration Anders Berndtsson Strategisk utveckling Att forska och innovera är att våga tänka vidare…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mer nytta ur forskning, utveckling, verifiering och demonstration Anders Berndtsson Strategisk utveckling Att forska och innovera är att våga tänka vidare…"— Presentationens avskrift:

1 Mer nytta ur forskning, utveckling, verifiering och demonstration Anders Berndtsson Strategisk utveckling Att forska och innovera är att våga tänka vidare…

2 22014-07-01 2 Trafikverkets uppdrag Uppgifter 1 § Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den - långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart - samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar…. 2 § Trafikverket ska …. 7. beställa, dokumentera, mäta och följa upp sådan forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom transportområdet som motiveras av Trafikverkets uppgifter…. 3 § Trafikverket ska samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen. De åtgärder som vidtas ska på ett effektivt sätt bidra till måluppfyllelsen.….

3 32014-07-01 3 Och målen är…. Huvudmålet "Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.” Funktionsmålet "Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.” Hänsynsmålet "Transportsystemets utformning och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås."

4 42014-07-01 Utvecklings- styrning < 20 Mkr Transportsystemet 600 miljarder kr? Fordonsindustri Transportindustri Trafikinfrastruktur Privatbilism TRV omsättning > 50 miljarder kr TRV utvecklingsarbete 500 + 500 Mkr Hur når vi målen och påverkar vår omgivning? Nyttor i hela samhället

5 52014-07-01 5 Syftet med forskning, utveckling, demonstration och innovationsarbete (FoI) i Trafikverket Ny kunskap, nya, förbättrade tjänster, produkter och processer gör det möjligt för Trafikverket och samhället att på ett effektivare sätt nå uppsatta mål och möta nya utmaningar. (så som de uttrycks genom uppdragsgivarens krav, samt medborgarnas, näringslivets och verksamhetens behov) Trafikverket är problemägare och FoI är ett av medlen att lösa våra problem och nå våra mål

6 62014-07-01 6 VAD ska vi forska om och utveckla? HUR går vi tillväga?

7 72014-07-01 7 Strategisk Plan är utgångspunkten för FoI

8 82014-07-01 8 Strategiska utmaningar för Trafikverket Ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem. •Ett energieffektivt transportsystem •Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna •Effektiva transportkedjor för näringslivet •Robust och tillförlitlig infrastruktur •Mer nytta för pengarna •Trafikverket en modern myndighet

9 92014-07-01 9 Forskning Kunskapsuppbyggnad Födsel, design och Utveckling av lösningar Demonstration av lösningDeployment Implementering av lösning Mycket pengar Många utförare I denna ändan Innovationskedjan håller inte ihop PROBLEM- beskrivning LÖSNING i användning Flöde? Resurser ? Kompetens? Glapp 1 Styrningen Glapp 2 Idéerna Glapp 3 Affärsutveckling F U D D Få innovationer, nya lösningar på marknaden

10 102014-07-01 10 FoI-strategin visar HUR vi ska öka avkastningen av Trafikverkets FoI-satsningar 5 strategier: 1.Utveckla Trafikverkets innovativa förmåga. 2.Förbättra Styrningen av FoI inom Trafikverket. 3.Utveckla effektiva samarbeten inom FoI. 4.Effektivisera formerna för initiering, utveckling och uppföljning av program och projekt. 5.Arbeta systematiskt med nyttiggörande av FoI-resultat.

11 112014-07-01 11 I mötet mellan människor uppstår innovationsidéer TrIP - transportinnovationsprogrammet Hur gör andra? Möt akademin! Möt industrin! Möt innovatörerna, entreprenörerna och de andra myndigheterna. 1.Utveckla förmågan - släpp loss kraften hos människorna!

12 122014-07-01 Värdering och styrning via utmaningar Väl funger- ande resor och trans- porter i Stor- stadsregioner Effektiva transport- kedjor för näringslivet Robust och tillförlitlig infrastruktur Mer nytta för Pengarna Trafikverket En modern myndighet Behovskartering i analysområden Teknisk utformning infrastruktur Byggande infrastruktur Vidmakthållande & drift infrastruktur Trafikledning & styrning Fordon Planering Transportpolitik & samhällssamarbete En tillgänglig & effektiv myndighet Miljö och hälsa Trafiksäkerhet Tillgänglighet Ett energi- effektivt transport- system Strategiska initiativ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. Bättre styrning av FoI (FoI portföljer) Koppla samman operativ och strategisk utveckling

13 132014-07-01 Portföljernas liv 1.En styrelse med portföljledare. 2.Mål och långsiktig inriktning för portföljen. 3.Generar, startar, genomför och avslutar program och projekt. 4.Rapporterar i form av faktablad vid T1, T2 och ÅR. 5.En årsberättelse som beskriver både arbete och resultat, vedermödor och framgångar under det gångna året.

14 142014-07-01 14 Överblickbar rapportering! Syfte, mål, resultat, pengar och utförare

15 152014-07-01 15 Modell för Forskning och Innovation i Trafikverket ”Marknad” 3. Effektiv samverkan i invärlden och omvärlden

16 162014-07-01 16 MIP - Multidiciplinär InnovationsPlattform En samarbetsform för fler och bättre lösningar Problem Lösning Styrelse VD Ansvar för Kunskap Ansvar för innovation och entreprenörskap Ansvar för Näringsliv Ansvar för Trafik och Samhälle • Varierande legal form • Attraktiv miljö • Hållbar 5-10 år • Ett (?) problemområde • Förmåga att nå ”Ända in i kaklet”

17 172014-07-01 17 Trafikverket tillämpar 4 typer av ekonomiska samarbeten: A.Basstöd till strategiskt viktiga professurer, docenturer och mindre forskargrupper kring dessa B.Ramöverenskommelse genom avtal om en garanterad ”finansierings/beställningsvolym” till en särskild FoI-miljö C.Initiering, beställning och genomförande av program eller projekt kopplade till uttalade problemområden D.Bransch/sektorsamordning för ledning och administration av större sammanhållna FoI- satsningar

18 182014-07-01 18 4. Effektivare initiering och uppföljning En av tio ansökningar leder till projekt Minska förgävesarbetet för FoI-utförarna! Minska utvärderingsarbetet för beställaren! 1.Var närvarande! 2.Färre utlysningar, fler förhandlingar 3.Först Synopsis, sedan en Projektplan 4.Relevans, genomförbarhet, kvaliteter. 5.Ranka utförarna!

19 192014-07-01 19 Använd 5-stegsprincipen för FoI! Stegvis förfarningssätt att ta fram nya lösningar. Uppmuntrar samarbete över gränser. Minskar finansieringsbehovet. 1.Hämta hem kända lösningar 2.Påverka internationella initiativ 3.Medverka till gemensamma lösningar inom EU 4.Medverka till gemensamma lösningar inom Norden 5.Initiera unika svenska lösningar i samverkan med andra eller självständigt

20 202014-07-01 5. Nyttiggör resultatet! Engagera användarna i utvecklingsarbetet Transport Business Booster Match projekten mot mognad - Technology readiness level - TRL Nyttiggörande processen kräver tid, pengar och omsorg 20

21 212014-07-01 21 The SHIL Process Step 1 If you have an idea and would like to talk to SHIL then you should submit your idea via this website. Follow this link to submit idea Step 2 One of our business development mangers will then contact you and arrange to come and meet with you at your convenience. Step 3 In collaboration with your local health board management, SHIL will assess the commercial potential of your idea and decided how best to move forward Step 4 SHIL will apply for protection where necessary on behalf of you and your health board. Step 5 Thereafter, SHIL may offer to assist in the development of your innovation by bringing in other specialists where appropriate, providing funding for development, and identifying markets and business partners interested in taking your product or technology to the market. The process varies from project to project. Remember- SHIL will also ensure that any revenue from commercialisation comes to you and your health board. Please refere to your healthboards own IP policy for further detail.

22 222014-07-01 22 Tack

23 232014-07-01 1 2 3 4 5 6 7 Strategiska utmaningar Portföljer (UTV-finans) Marknads- förberedelser Implementering Vardags- förbättringar (annan finans) 490 milj. 670 milj. FoI, UTV och övrig utveckling Ca 600 milj. FoI

24 242014-07-01 Utveckling i linjen  tillhandahålla relevanta, aktuella och väl avvägda tekniska kravnivåer och regelverk och (stöd)system  Utveckla förekommande IT-system baserat på framtagna systemkrav  revidera/uppdatera befintliga regelverk och (stöd)system baserat på befintlig kunskap samt implementering av nya och utvecklade lösningar för transportsystemet som inte kräver en större omarbetning.  svara för relevant omvärldsbevakning inom ämnesområdet kopplat till förvaltningen, följa upp tillämpningen och kraven i dokumenten, ge användarstöd och svara för förekommande avstegshantering(ar) samt genomföra relevant utbildning/ erfarenhetsåterföring. Vad är FoI, vad är UTV och vad är annan utveckling Utveckling i portföljerna (”UTV”) Forskning Utveckling av lösningar Nyttiggörande/InnovationVerifiering &Demonstration UTV; enligt FoI-strategin och i analogi med ”undantaget från LoU”  Forskning efter ny kunskap.  Utveckling och demonstration av produkter och tjänster.  Utvecklingen av arbetssätt, stödsystem och val av material.  Utveckling av de ekonomiska och fysiska planeringsprocesser.  Förberedelser för nyttiggörande av resultat genom framtagning av underlag för utveckling och förändring av regelverk och standarder Marknadsförberedelser

25 252014-07-01 Hur definierar omvärlden FoU? Vad får t.ex handlas upp direkt och utan konkurrens enligt LOU? ”Lagen gäller inte för kontrakt som avser forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag för sådana som endast tillkommer en upphandlande myndighet i den egna verksamheten och betalas av myndigheten” Tolkning (Johan Barkelius) TRV får således handla upp FoI direkt och utan konkurrens när: 1. Resultatet tillkommer fler än TRV eller 2. Projekten finansieras av fler än TRV


Ladda ner ppt "Mer nytta ur forskning, utveckling, verifiering och demonstration Anders Berndtsson Strategisk utveckling Att forska och innovera är att våga tänka vidare…"

Liknande presentationer


Google-annonser