Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sänk farten! Ett snabbt sätt att rädda liv. Nollvisionen •Noll döda eller svårt skadade i trafiken •Riksdagens långsiktiga mål för vägtrafiken •Kontrakt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sänk farten! Ett snabbt sätt att rädda liv. Nollvisionen •Noll döda eller svårt skadade i trafiken •Riksdagens långsiktiga mål för vägtrafiken •Kontrakt."— Presentationens avskrift:

1 Sänk farten! Ett snabbt sätt att rädda liv

2

3

4 Nollvisionen •Noll döda eller svårt skadade i trafiken •Riksdagens långsiktiga mål för vägtrafiken •Kontrakt mellan trafikant och systemutformare •Ledstjärna för NTFs verksamhet

5 Tre avgörande hastigheter •30 km/h Vid kollision mellan bil och gående/cyklist •50 km/h Vid sidokollision mellan jämförbara fordon •70 km/h Vid frontalkollision mellan jämförbara fordon eller plötsligt stopp mot ett fast föremål

6

7

8

9

10 Alla är överens Högre fart ger: Längre reaktionssträcka Längre bromssträcka Svårare skador

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Vad släpper vi ut egentligen? …och vad påverkar utsläppen? •Koldioxid (CO2) •Kväveoxider (NOx) •Kolomonoxid (CO2) •Kolväten (HC) •Partiklar -Allvarliga klimatförändringar -Hälsoskador & försurning -Hälsoskador & miljöskador -Cancerframkallande

22 Hinder för acceptans •Social norm saknas •Olyckor sällsynta för den enskilde •Individnivå - samhällsnivå •Trafikmiljö och fordon •Trender och tidsanda •Desinformation

23 NTFs syn på hur vi i Sverige ska nå målet, max 270 dödade år 2007 – Hastighet. 1. Fokus på trafiksäkerhet i samhället. 2. Bättre anpassade hastighetsgränser - ca 70 liv 3. Förbättrad efterlevnad av hastighetsgränser - ca 70 liv

24 Bättre anpassade hastighetsgränser •Införande av ett system som är bättre anpassat till Nollvisionen. •System med steg av 10 km/tim eller med jämna 20- steg kan ge stora positiva effekter om det införs så att hastighetsnivån totalt sett sänks. •Ett nytt system, som accepteras av en majoritet av trafikanterna, bör kunna spara ca 100 dödade per år. •Variabla hastighetsgränser. •Massmediakampanjer

25 Förbättrad efterlevnad av hastighetsgränser •Ökad kameraövervakning •Ändrad lagstiftning vid kameraövervakning. Fordonsägaren ska vara skyldig att uppge vem som körde fordonet. •Ökade och effektivare använda polisresurser. •Körkortsåtgärd vid +20 km/tim vid alla hastighetsgränser. •Sänkta toleransgränser till +5 km/tim. •Införande av ”Svart Låda”. •Opinionsbildning för ”ISA-system”. •Ökad information och folkbildning. •Massmediakampanjer.

26 Vi kör oekonomiskt fort i dag! Om vi sänker medelhastigheten med 10 km/tim på alla vägar och gator skulle följande inträffa:  Genomsnittsbilisten skulle förlora 5-10 minuter per dag.  Ca 200 människor skulle slippa dö i trafiken varje år.  Tusentals människor per år skulle slippa skadas.  Plåtskadorna skulle minskas med tiotusentals per år.  Avgasutsläppen skulle minska med några procent.  Genomsnittsbilisten skulle tjäna ca 600 kronor per år genom minskad bensinförbrukning och minskat däckslitage.  Den samhällsekonomiska kostnaden för trafiken skulle minska med 3-4 miljarder kronor per år

27 Hastighet – vad kan vi göra? •Hålla angivna hastigheter och bli föredömen •Efterfråga stödsystem i bilar •Kräva hastighetsefterlevnad vid beställning av resor, t ex taxitransporter •Hävda vår rätt att få köra långsammare än den skyltade hastigheten

28 Hur ska vi bli fartnyktra? Vad gör NTF? •Ger hastighetsproblemet högsta prioritet •Lobbar och opinionsbildar •Övertygar medlemsorganisationerna •Hjälper människor som vill ha sänkta farter •Påverkar polisen. Prioritera hastighetsövervakningen, använd kameror och ta bort tolerensgränserna •Påverkar företagen. Hastighetssäkra transporterna •Motverkar fartreklamen •Samarbetar med miljörörelsen

29

30 Transportpolitikens 6:e delmål ”Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.”

31 Trafiksäkerhet - det viktigaste delmålet!

32 Tabell visande tider i minuter vid olika körlängder och hastigheter. Hastighet i km/tim1 mil 5mil10 mil20 mil30 mil40 mil 601050100200300400 6594692184276369 70 84285171257342 7584080160240320 8073775150225300 8573570141211282 9063366133200266 9563163126189252 10063060120180240 10552857114171228 11052754109163218 11552652104156208 12052550100150200 1254244896144192 1304234692138184

33 Barnkonventionen •FN:s konvention om barnets rättigheter •Artiklar i urval (54 finns): •Artikel 1 •Ett barn-det är varje människa under 18 år. •Artikel 2 •Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. •Artikel 3 •Barnets bästa ska alltid komma i första rummet •Artikel 4 •Konventionsstaterna ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser söka •förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. När resurserna inte räcker •till bör man söka lösningar genom internationellt samarbete.

34 Barnkonventionen •Artikel 6 •Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas •Artikel 19 •Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av •föräldrar eller andra vårdnadshavare. •Artikel 31 •Barnet har rätt till lek, vila och fritid. •Artikel 41 •Rättigheterna i konventionen gäller inte om andra nationella lagar ger barnet större •möjligheter att förverkliga rättigheterna. •Artikel 43-45 •Bestämmelser om hur alla länder som anslutit sig till konventionen ska arbeta för att •förverkliga den. En övervakningskommitté inom FN granskar konventionsstaternas rapporter. •FN-organ och frivilligorganisationer kan också delta med information till FN.

35 Lag om skydd mot olyckor (LSO) 1 januari 2004 Lag (2003:778) och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ersatte räddningstjänstlagen och räddningstjänstförordningen.

36 Mål med ny lagstiftning •Skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö mot olyckor. •Skapa bättre förmåga i samhället att förebygga och hantera situationer som kan leda till räddningsinsatser. •Förbättra möjligheterna att minska antalet olyckor. •Flexibilitet med möjlighet att anpassa utifrån lokala förhållanden.

37 Lagens struktur •Medborgarfokus •Tre skeden av olyckan - före, under och efter olyckan. •Ansvaret - den enskilde, kommunen och staten.

38 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Nationellt säkerhetsmål (Nyhet) Hela landet. Människors liv och hälsa, egendom och miljö. Tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Hänsyn till lokala förhållanden.

39 3 kap. Kommunens skyldigheter 1 § Förebyggande verksamhet •Se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder. •Verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor (utan att andras ansvar inskränks). •Samverkan.

40


Ladda ner ppt "Sänk farten! Ett snabbt sätt att rädda liv. Nollvisionen •Noll döda eller svårt skadade i trafiken •Riksdagens långsiktiga mål för vägtrafiken •Kontrakt."

Liknande presentationer


Google-annonser