Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Landsbygdsutveckling 2012-02-15 Inspiration för service i landsbygdsfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Landsbygdsutveckling 2012-02-15 Inspiration för service i landsbygdsfrågor."— Presentationens avskrift:

1 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Landsbygdsutveckling 2012-02-15 Inspiration för service i landsbygdsfrågor

2 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Vision •Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka

3 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Politiken har sagt… •”Landsbygdsfrågorna ska behandlas som en tillväxtfråga” •En landsbygdsstrategi ska utarbetas •”En utveckling av landsbygden och att landsbygden och centrum hänger samman" •Landsbygdspolitisk satsning med 1 Mkr per år under fyra år •Fyra serviceorter Bjästa, Bredbyn, Björna, Husum

4 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Vad finns då för riktade insatser för landsbygden i dag?

5 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 •Byskötselpeng •Hemsändningsbidrag •LEADER projekt •Bygdeavgiftsmedel •Hållbart resande •Vindkraftsbonus •ISSI projekt •Bredband

6 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Byskötselpeng •Byutvecklingsgrupper/föreningar •Röjnings-och uppsnyggningsarbeten •Tätortsnära landsbygd, glesbygd och skärgård •Max 5000 kronor/år och sökande

7 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Hemsändningsbidrag •2 km från butik •Gäller året runt boende •Olika färdmedel •110 kronor/hemsändning/vecka •Kunden betalar 25 kronor •50% bidrag från Lst •2010– 525 000 kronor brutto

8 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Företagsstöd •Företagslotsen= en väg in •Näringslivsenheten på tillväxtavdelningen leder arbetet •Våra kamrater är näringslivsorganisationerna

9 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 LEADER •LEADER Höga Kusten •Programperiod 2007- 2013 •450 000 kronor per år

10 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Bygdeavgiftsmedel •Länsstyrelsen beslutande organ •Kommunen remissorgan •200 000 – 400 000 kronor/år •Främja näringsliv och service

11 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Besöksnäringen •Satsning turistchef •Destinationsnav Västernorrland •”Visit Örnsköldsvik”

12 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Vindkraft •ÖP inriktningsbeslut 12 områden •Totalt 400 verk enl plan •Pågår bygg av Vindin 30 verk •Vindbonus

13 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Bredband •> 95 % har tillgång till bredband •Fibernät i de större tätorterna •Fibernät till Ulvön byggt 2010 •Ökade krav – behov av bättre bredband för framför allt landsbygd och mindre orter •Nya medel från Länsstyrelsen behövs för fortsatt utbyggnad

14 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 ISSI-Projekt •Projekt med Vinnova, Lst, Kommunförbund- avslutas 2012 •Inriktat mot e-tjänstutveckling i samspel mellan medborgare, förvaltning och företag •Målet är att underlätta för individer o företag att hitta uppdaterad o samordnad information

15 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Hållbart resande •Hållbar vardagspendling i mobilitet i Örnsköldsviksregionen •Arbets/fritidsresor •Tjänsteresor •Kollektivtrafiken •Aktiv transport •Pendlarparkeringar m m m

16 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Organisationskiss för Landsbygdsutveckling Landsbygdsgrupp 3 Politiker 4 kommunbygderåd 1 LRF 2 Företagare, Näringslivsutvecklare Turistchef, Bjästa tillväxtnätverk Företag Föreningar Husum tillväxtnätverk Företag Föreningar Björna tillväxtnätverk Företag Föreningar Bredbyn tillväxtnätverk Företag Föreningar Kommunbygderåd Repr från serviceorter o servicepunkter

17 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Kommunbygderåd KBR •Bildades 2010 •20 tal föreningar •Respresenterar alla serviceorter med omland •Viktig samverkanspart i utvecklingsarbetet •Sorterar under Länsbygderådet, Hela Sverige ska leva

18 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Projekt Bygd och stad i balans •Två projektansökningar •Tillväxtverket 2, 7 Mkr •Länsstyrelsen 3,6 Mkr

19 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Tillväxtverket- syfte •Utveckla servicegraden offentlig o kommersiell service •Skapa system för att närma stad och landsbygd •Ökad attraktivitet •Stärka företagsamheten

20 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Tillväxtverket- mål •Utveckla offentlig och kommersiell service •Skapa 8-10 servicepunkter runt serviceorterna •Samarbete ex med besöksnäringen •Utarbeta metodkoncept med nya inriktningar •Projekttid t o m okt 2013

21 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Tillväxtverket- aktiviteter •Kartläggning •Utveckla serviceorter och servicepunkter •Användarvänlig IT •Workshops, seminarier •Goda värdskapet •Kommunikation- marknadsföring •Omvärldsbevakning

22 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Kartläggning •Webenkät - 330 svarande •Fokusgrupper – handplockade grupper på de fyra serviceorterna •Nuläge  Tydlig bild av behoven  Jämförelse i senare skede

23 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Enkät 2011 – Vad är viktigast för boende på landsbygd? 1.Mobiltelefontäckning 2.Bra vägar 3.Skola i närheten 4.Barnomsorg - Bredband

24 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Enkät 2011 – Vad saknas mest för boende på landsbygd? 1.Bra vägar 2.Kollektivtrafik 3.Mobiltelefontäckning 4.Bredband

25 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Enkät 2011 – Vad är viktigast för företagare på landsbygd? 1.Mobiltelefontäckning 2.Bredband 3.Bra vägar 4.Mack, drivmedel

26 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Enkät 2011 – Vad saknas mest för företagare på landsbygd? 1.Mobiltelefontäckning 2.Bredband 3.Bra vägar 4.Mack, drivmedel

27 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Enkät 2011 – Vad är viktigast för besökare på landsbygd? 1.Mobiltelefontäckning 2.Bra vägar 3.Mack, drivmedel 4.Livsmedelsbutik

28 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Fokusgrupper 2011 Kommersiell service • Butiken är viktig – köptrohet vs pris och utbud • Butiken en mötesplats • Utkörning, speedbox, nya lösningar – samordna transporter • Kontanthantering

29 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Fokusgrupper 2011 Offentlig service • Strategi och långsiktighet • Skolan – speciellt för de yngsta är mycket viktig • Mer samlas till tätorter/staden – behov av helhet, konsekvensanalyser • Landsbygden behöver veta vad som gäller långsiktigt • Mer samverkan, mindre stuprör

30 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Fokusgrupper 2011 Infrastruktur •Mobilteletäckning • Bredband • Vägar – bärighet, väghållning, snöröjning • Vägbelysning • Bussar och samåkning

31 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Fokusgrupper 2011 Boende, demografi • Befolkningsunderlaget viktigt • Möjlighet till försörjning • Brist på boenden på vissa håll • Låga priser på gott och ont • Svårt att bygga nytt • Behov av service/trygghetsboende • Renoveringsfond • Mer flexibla hus, flyttbara

32 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Fokusgrupper 2011 Attityd • Sätt mål! Hur många vill vi vara? • Vi ska vara ambassadörer! • Vad fokuserar vi på? • Politiken behöver bekänna färg

33 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Fokusgrupper 2011 Övrigt • Ideellt arbete viktigt – går det att underlätta med gemensam kanslist? • Fler entreprenörer behövs • Jordbruket viktigt för öppet landskap • Skapa handlingsplan för bygden med framåtsyftande visioner • Samordna resurser • Tänk tvärtom – är det möjligt?

34 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Servicepunkter •Orter- viktiga för omlandet •Kommersiell service •Ersättning för uppdrag •4 servicepunkter i dag- mer på G

35 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Uppdragsersättning •Mötesplats med Café •Dator med internetuppkoppling •Information •Aktiviteter •Matvarupaket •Ersättning med 50 000 kronor per år •3- årsavtal

36 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Servicepunkt Gideå

37 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01

38 Aktivitetsmål •Behålla servicegraden •Förbättra servicegraden •Testpilot – utlokalisera kommunala tjänster •Testpilot – använda skolan på kvällar och helger, elever driva café •8-10 servicepunkter, väl kända, naturliga mötesplatser •Skapa samarbete mellan organisationer på orten •Hitta lösningar/projekt, slussa vidare

39 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Information/marknadsföring •Tydliggör vårt budskap •Sprida info via olika nätverk •Huvudkanal kommunens hemsida •Sociala medier •Material – infoblad – power point •Skapa nyheter till media

40 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Länsstyrelsen syfte o mål •Skapa en org samverkansmodell för landsbygdsutveckling •Effektivare kommunikation bl a genom samåkningslösningar o distansoberoende teknik •Förbättra attityderna •Boende •Integration

41 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Detta har hänt till nu •2 nya servicepunkter på G •Logotype •Dialog •Distansarbetet •It- struktur….

42 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Stötestenar •Ett projekt med två ansökningar •Anställningsform •Medborgarnas förväntningar

43 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Framgångsfaktorer •Politisk viljeinriktning •Engagemang •Passion •Bred förankring

44 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Kontaktuppgifter; lena.lindström@ornskoldsvik.se ann@annholst.se www.ornskoldsvik.se/landsbygd lena.lindström@ornskoldsvik.se ann@annholst.se www.ornskoldsvik.se/landsbygd


Ladda ner ppt "Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Landsbygdsutveckling 2012-02-15 Inspiration för service i landsbygdsfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser