Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Landsbygdsutveckling 2012-02-15 Inspiration för service i landsbygdsfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Landsbygdsutveckling 2012-02-15 Inspiration för service i landsbygdsfrågor."— Presentationens avskrift:

1 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Landsbygdsutveckling Inspiration för service i landsbygdsfrågor

2 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Vision •Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka

3 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Politiken har sagt… •”Landsbygdsfrågorna ska behandlas som en tillväxtfråga” •En landsbygdsstrategi ska utarbetas •”En utveckling av landsbygden och att landsbygden och centrum hänger samman" •Landsbygdspolitisk satsning med 1 Mkr per år under fyra år •Fyra serviceorter Bjästa, Bredbyn, Björna, Husum

4 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Vad finns då för riktade insatser för landsbygden i dag?

5 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret •Byskötselpeng •Hemsändningsbidrag •LEADER projekt •Bygdeavgiftsmedel •Hållbart resande •Vindkraftsbonus •ISSI projekt •Bredband

6 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Byskötselpeng •Byutvecklingsgrupper/föreningar •Röjnings-och uppsnyggningsarbeten •Tätortsnära landsbygd, glesbygd och skärgård •Max 5000 kronor/år och sökande

7 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Hemsändningsbidrag •2 km från butik •Gäller året runt boende •Olika färdmedel •110 kronor/hemsändning/vecka •Kunden betalar 25 kronor •50% bidrag från Lst •2010– kronor brutto

8 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Företagsstöd •Företagslotsen= en väg in •Näringslivsenheten på tillväxtavdelningen leder arbetet •Våra kamrater är näringslivsorganisationerna

9 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret LEADER •LEADER Höga Kusten •Programperiod • kronor per år

10 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Bygdeavgiftsmedel •Länsstyrelsen beslutande organ •Kommunen remissorgan • – kronor/år •Främja näringsliv och service

11 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Besöksnäringen •Satsning turistchef •Destinationsnav Västernorrland •”Visit Örnsköldsvik”

12 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Vindkraft •ÖP inriktningsbeslut 12 områden •Totalt 400 verk enl plan •Pågår bygg av Vindin 30 verk •Vindbonus

13 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Bredband •> 95 % har tillgång till bredband •Fibernät i de större tätorterna •Fibernät till Ulvön byggt 2010 •Ökade krav – behov av bättre bredband för framför allt landsbygd och mindre orter •Nya medel från Länsstyrelsen behövs för fortsatt utbyggnad

14 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret ISSI-Projekt •Projekt med Vinnova, Lst, Kommunförbund- avslutas 2012 •Inriktat mot e-tjänstutveckling i samspel mellan medborgare, förvaltning och företag •Målet är att underlätta för individer o företag att hitta uppdaterad o samordnad information

15 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Hållbart resande •Hållbar vardagspendling i mobilitet i Örnsköldsviksregionen •Arbets/fritidsresor •Tjänsteresor •Kollektivtrafiken •Aktiv transport •Pendlarparkeringar m m m

16 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Organisationskiss för Landsbygdsutveckling Landsbygdsgrupp 3 Politiker 4 kommunbygderåd 1 LRF 2 Företagare, Näringslivsutvecklare Turistchef, Bjästa tillväxtnätverk Företag Föreningar Husum tillväxtnätverk Företag Föreningar Björna tillväxtnätverk Företag Föreningar Bredbyn tillväxtnätverk Företag Föreningar Kommunbygderåd Repr från serviceorter o servicepunkter

17 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Kommunbygderåd KBR •Bildades 2010 •20 tal föreningar •Respresenterar alla serviceorter med omland •Viktig samverkanspart i utvecklingsarbetet •Sorterar under Länsbygderådet, Hela Sverige ska leva

18 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Projekt Bygd och stad i balans •Två projektansökningar •Tillväxtverket 2, 7 Mkr •Länsstyrelsen 3,6 Mkr

19 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Tillväxtverket- syfte •Utveckla servicegraden offentlig o kommersiell service •Skapa system för att närma stad och landsbygd •Ökad attraktivitet •Stärka företagsamheten

20 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Tillväxtverket- mål •Utveckla offentlig och kommersiell service •Skapa 8-10 servicepunkter runt serviceorterna •Samarbete ex med besöksnäringen •Utarbeta metodkoncept med nya inriktningar •Projekttid t o m okt 2013

21 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Tillväxtverket- aktiviteter •Kartläggning •Utveckla serviceorter och servicepunkter •Användarvänlig IT •Workshops, seminarier •Goda värdskapet •Kommunikation- marknadsföring •Omvärldsbevakning

22 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Kartläggning •Webenkät svarande •Fokusgrupper – handplockade grupper på de fyra serviceorterna •Nuläge  Tydlig bild av behoven  Jämförelse i senare skede

23 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Enkät 2011 – Vad är viktigast för boende på landsbygd? 1.Mobiltelefontäckning 2.Bra vägar 3.Skola i närheten 4.Barnomsorg - Bredband

24 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Enkät 2011 – Vad saknas mest för boende på landsbygd? 1.Bra vägar 2.Kollektivtrafik 3.Mobiltelefontäckning 4.Bredband

25 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Enkät 2011 – Vad är viktigast för företagare på landsbygd? 1.Mobiltelefontäckning 2.Bredband 3.Bra vägar 4.Mack, drivmedel

26 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Enkät 2011 – Vad saknas mest för företagare på landsbygd? 1.Mobiltelefontäckning 2.Bredband 3.Bra vägar 4.Mack, drivmedel

27 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Enkät 2011 – Vad är viktigast för besökare på landsbygd? 1.Mobiltelefontäckning 2.Bra vägar 3.Mack, drivmedel 4.Livsmedelsbutik

28 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Fokusgrupper 2011 Kommersiell service • Butiken är viktig – köptrohet vs pris och utbud • Butiken en mötesplats • Utkörning, speedbox, nya lösningar – samordna transporter • Kontanthantering

29 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Fokusgrupper 2011 Offentlig service • Strategi och långsiktighet • Skolan – speciellt för de yngsta är mycket viktig • Mer samlas till tätorter/staden – behov av helhet, konsekvensanalyser • Landsbygden behöver veta vad som gäller långsiktigt • Mer samverkan, mindre stuprör

30 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Fokusgrupper 2011 Infrastruktur •Mobilteletäckning • Bredband • Vägar – bärighet, väghållning, snöröjning • Vägbelysning • Bussar och samåkning

31 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Fokusgrupper 2011 Boende, demografi • Befolkningsunderlaget viktigt • Möjlighet till försörjning • Brist på boenden på vissa håll • Låga priser på gott och ont • Svårt att bygga nytt • Behov av service/trygghetsboende • Renoveringsfond • Mer flexibla hus, flyttbara

32 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Fokusgrupper 2011 Attityd • Sätt mål! Hur många vill vi vara? • Vi ska vara ambassadörer! • Vad fokuserar vi på? • Politiken behöver bekänna färg

33 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Fokusgrupper 2011 Övrigt • Ideellt arbete viktigt – går det att underlätta med gemensam kanslist? • Fler entreprenörer behövs • Jordbruket viktigt för öppet landskap • Skapa handlingsplan för bygden med framåtsyftande visioner • Samordna resurser • Tänk tvärtom – är det möjligt?

34 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Servicepunkter •Orter- viktiga för omlandet •Kommersiell service •Ersättning för uppdrag •4 servicepunkter i dag- mer på G

35 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Uppdragsersättning •Mötesplats med Café •Dator med internetuppkoppling •Information •Aktiviteter •Matvarupaket •Ersättning med kronor per år •3- årsavtal

36 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Servicepunkt Gideå

37 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret

38 Aktivitetsmål •Behålla servicegraden •Förbättra servicegraden •Testpilot – utlokalisera kommunala tjänster •Testpilot – använda skolan på kvällar och helger, elever driva café •8-10 servicepunkter, väl kända, naturliga mötesplatser •Skapa samarbete mellan organisationer på orten •Hitta lösningar/projekt, slussa vidare

39 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Information/marknadsföring •Tydliggör vårt budskap •Sprida info via olika nätverk •Huvudkanal kommunens hemsida •Sociala medier •Material – infoblad – power point •Skapa nyheter till media

40 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Länsstyrelsen syfte o mål •Skapa en org samverkansmodell för landsbygdsutveckling •Effektivare kommunikation bl a genom samåkningslösningar o distansoberoende teknik •Förbättra attityderna •Boende •Integration

41 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Detta har hänt till nu •2 nya servicepunkter på G •Logotype •Dialog •Distansarbetet •It- struktur….

42 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Stötestenar •Ett projekt med två ansökningar •Anställningsform •Medborgarnas förväntningar

43 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Framgångsfaktorer •Politisk viljeinriktning •Engagemang •Passion •Bred förankring

44 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret Kontaktuppgifter;


Ladda ner ppt "Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-07-01 Landsbygdsutveckling 2012-02-15 Inspiration för service i landsbygdsfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser