Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Uppsala 10 mars Elmire af Geijerstam

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Uppsala 10 mars Elmire af Geijerstam"— Presentationens avskrift:

1 1 Uppsala 10 mars Elmire af Geijerstam eag@elmire.eu

2 2 Samhälls- byggnad Tillsyn Service- producent Arbetsgivare EU påverkar alla verksamhetsområden Kommun/landsting region

3 3 Bevakade frågor Inre marknaden  Offentlig upphandling  Konsumentfrågor  Allmännyttiga tjänster  Tjänstedirektivet  Fri rörlighet för patienter  Arbetskraftsmobilitet Arbetsgivarfrågor  Jämställdhet  Arbetstidsdirektivet  Deltids- och visstidsdirektivet  Anställningsskydd  Arbetsmiljö, etc Miljö, energi och klimat  Transporter (TEN)  Vattenkvalitet  Avfall, etc. Sammanhållningspolitik  Regional utveckling  Strukturfonder, etc. ”Soft law” Skola, utbildning Socialpolitik Forskning och utveckling eEurope Sysselsättning, arbetsmarknad Krishantering/Räddningstjänst Integration, asylfrågor Folkhälsa, åldrande befolkning Hälso- och sjukvård, etc. Mainstreamade frågor Institutionella frågor Lokalt och regionalt självstyre Decentraliserat samarbete (vänorter, etc.) EG-lagstiftning Fri rörlighet för varor Fri rörlighet för tjänster Fri rörlighet för personer

4 4 Den öppna samordnings- metoden Används för pensioner, sysselsättning, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, social integration, utbildning samt FoU • Gemensamma mål • Olika vägar • Nationella handlingsplaner (NAPs) • Kommissionen gör en utvärdering där länderna jämförs med varandra • Rekommendationer

5 5 Uppsala kommunfullmäktige 23 februari 2009 (i urval) •Val av justerare •Anmälningsärenden •Valärenden •Förvärv av fastigheterna Funbo Bodarna •Finansrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2008 •Krafttag mot nedskräpning i Uppsala kommun •Försämringar i förskolans modersmålsverksamhet •Uppsalas klimatarbete •Eget val-systemet inom hemvården •Busstaxa för hundägare •Satsningar och ägarstruktur för Upplands Lokaltrafik •Uppsala kommun som en jämställd kommun •Skärpta rutiner för efterlevnad av Plan och bygglagen •Kommunen bör bygga hus helt i trä •Billigare bussbiljetter för barn och unga

6 6 Uppsala kommunfullmäktige 23 februari 2009 (i urval) Ingen EU-påverkan •Val av justerare •Anmälningsärenden •Valärenden •Förvärv av fastigheterna Funbo Bodarna •Krafttag mot nedskräpning i Uppsala kommun •Busstaxa för hundägare •Kommunen bör bygga hus helt i trä •Billigare bussbiljetter för barn och unga Direkt/indirekt EU-påverkan •Finansrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2008 •Uppsalas klimatarbete •Eget val-systemet inom hemvården •Försämringar i förskolans modersmålsverksamhet •Satsningar och ägarstruktur för Upplands Lokaltrafik •Uppsala kommun som en jämställd kommun •Skärpta rutiner för efterlevnad av Plan och bygglagen

7 7 Internationellt arbete i Sveriges kommuner, landsting och regioner  Bilaterala kontakter  Interregionalt samarbete  Projekt etc.  Vänorter  Egna Brysselkontor Svenska Staten Region- kommittén CEEP CLRAE EU Europa- rådet Kommuner Landsting Regioner AERCPMRetc. EURO- CITIES EURO- TOWNS CEMR UCLG Nätverk för enskilda sakfrågor etc.

8 8 EU:s institutioner och organ Kommissionen 1 Europaparlamentet 19 Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén 12 Regionkommittén 12 Revisionsrätten 1 Domstolen 1 Ministerrådet 1 27 10 - 37 % 27 23 % 785 236 - 30 % 344 ca 20 % 344 ca 15 % 27 4 – 15% 27 domare 8 generaladvokater 6 – 17%

9 9 EU:s beslutsprocess

10 10 EU:s beslutsprocess Förslag Kommissionen Remiss Regionkommittén & Ekonomiska och Sociala Kommittén Andra läsning och beslut Parlamentet & Rådet Första läsning Parlamentet & Rådet Reviderat förslag Kommissionen

11 11 Sverige Regeringskansliet Riksdagen Inflytande över politiken Europeiska Unionen Regionkommittén Kommissionen Parlamentet Rådet Kommuner, landsting och regioner Sveriges Kommuner och Landsting styrelse beredningar SKL:s kansli Internationellt Europarådet CEMR/UCLG Nätverk/samarbeten Påverkan genom: lagar, förordningar, direktiv, budgetramar, statens regeltolkning, öppen samordning, internationella avtal etc.

12 12 •Sveriges ordförandeskap i EU •EU-budgeten och sammanhållningspolitiken •Statsstöd •EU:s östersjöstrategi •Lissabonstrategins fortsättning •Stockholmsprogrammet för migration och asyl •Den lokala och regionala nivåns ställning i EU På gång i EU 2009

13 13 Svenska delegationen i Regionkommittén Kristina Alvendal Stockholm Paul Lindquist Lidingö Catarina Segersten Larsson Lt Värmland Kent Johansson Västra Götaland Maria Wallhager Stockholms LLt Anders Knape Karlstad IImar Reepalu Malmö Lotta Håkansson Harju Järfälla Uno Aldegren Region Skåne Annelie Stark Västra Götaland Ann Beskow Orsa Mona Lisa Norrman Jämtlands LLt Carl Fredrik Graf Halmstad Susanna Haby Göteborg Carl Johan Sonesson Region Skåne Rolf Sällryd Lt Kronoberg Ewa-Maj Karlsson Vindeln Kenth Lövgren Gävle Ingela Nylund Watz Stockholms LLt Jens Nilsson Östersund Agneta Lipkin Norrbottens LLt Tore Hult Alingsås Bernth Johnson Lt Blekinge Yoomi Renström Ovanåker


Ladda ner ppt "1 Uppsala 10 mars Elmire af Geijerstam"

Liknande presentationer


Google-annonser