Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fö 8 – Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik  Utbud och efterfrågan på arbetskraft  Den svenska modellen  Lönestruktur och lönebildning  Olika typer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fö 8 – Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik  Utbud och efterfrågan på arbetskraft  Den svenska modellen  Lönestruktur och lönebildning  Olika typer."— Presentationens avskrift:

1 Fö 8 – Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik  Utbud och efterfrågan på arbetskraft  Den svenska modellen  Lönestruktur och lönebildning  Olika typer av arbetslöshet  Friktionsarbetslöshet  Klassisk arbetslöshet  Strukturell arbetslöshet  Konjunkturell arbetslöshet  Arbetsmarknadspolitik 1

2 % unemployment december 2009 Källa: Eurostat 2

3 % arbetslösa i Sverige (15-74 år) apr 05- dec 09 3 Källa: SCB

4 Definition av arbetslöshet  Arbetskraften = Sysselsatta + Arbetslösa  Sysselsatta är antingen anställda eller egna företagare.  Arbetslösa saknar arbete och söker efter arbete.  Relativ arbetslöshet = Arbetslösa/Arbetskraften.  Det mått på arbetslöshet som redovisas i svensk och internationell statistik.  Utanför arbetskraften står bl.a. studerande, hemarbetande och förtidspensionerade samt arbetslösa som inte söker arbete. 4

5 Utbud av arbetskraft  Dels besluta om man vill delta i arbetskraften över huvudtaget och dels hur mycket man i så fall vill arbeta.  Reallöneförändringars påverkan på utbudet beror på inkomst- och substitutionseffekten.  Arbetslöshet kan ge ”added worker” effekt eller ”discouraged worker” effekt.  Added worker: Vid stigande arbetslöshet ökar incitamenten för att andra parter i hushållet ska träda in i arbetskraften.  Discouraged worker: Vid stigande arbetslöshet minskar chanserna till att få ett arbete vilket gör att vissa personer slutar söka och träder ur arbetskraften.  Påverkas av reallönenivå, skatteregler, arbetslöshetsersättning, sjukersättning, tillgång till barnomsorg, föräldrapenning, semesterrätt, studiestöd m.m. 5

6 Efterfrågan på arbetskraft  Dels besluta om hur många personer som ska vara anställda och dels vilken typ av arbetskraft som ska anställas.  Reallöneförändringars påverkan på efterfrågan beror på substitutions- och skaleffekten.  Skaleffekt: Förändring av den optimala produktionsnivån.  Empiriska studier visar en lönekostnadselasticitet på mellan -0,5 och -1.  Påverkas av reallönenivå, arbetsgivaravgifter, hiring- and firing costs, priser på andra produktionsfaktorer, efterfrågan på företagets produkter m.m. 6

7 Den svenska modellen  Präglat svensk arbetsmarknadspolitik sedan 1950-talet.  Rehn-Meidner modellen efter LO-ekonomerna.  Centrala förhandlingar.  Solidarisk lönepolitik; lika lön för lika arbete → löneutjämning.  Restriktiv efterfrågepolitik, d.v.s. man låter lågproduktiva företag slås ut.  Aktiv arbetsmarknadspolitik genom bl.a. arbetsförmedling, arbetsmarknadsutbildningar och flyttbidrag. → Låg inflation, låg arbetslöshet, hög tillväxt och jämn inkomstfördelning. 7

8 Lönestruktur och lönebildning  I Sverige har det sedan 1960-talet skett en löneutjämning och utbildningspremien har minskat.  Sverige karaktäriseras av en mycket hög facklig anslutningsgrad → starka fackföreningar och organisationer på båda sidor → kollektivavtal.  Hysteresiseffekter p.g.a. insiders och outsiders: En tillfällig nedgång i efterfrågan på arbetskraft får en permanent effekt på arbetslösheten p.g.a. att de redan sysselsatta har en starkare förhandlingsposition. 8

9 Lönestruktur och lönebildning forts.  Puckelhypotesen: Stora fackförbund som inte förhandlar centralt ger den högsta lönen men därmed också den högsta arbetslösheten. 9

10 Olika typer av arbetslöshet 10  Friktionsarbetslöshet:  Beror på sök- och matchningsproblem p.g.a. tid för ansöknings-, urvals- och anställningsprocesser, fel utbildning och fel plats m.m.  Klassisk arbetslöshet (frivillig arbetslöshet):  Beror på att reallönerna sätts högre än vid fullständig konkurrens.  Strukturarbetslöshet:  Summan av friktions- och klassisk arbetslöshet.  Långsiktig jämviktsarbetslöshet, naturlig arbetslöshet.  Konstant nivå p.g.a. att inflödet är lika stort som utflödet.  Ju större flöden och ju längre tid i arbetslöshet desto högre strukturell arbetslöshet.

11 Olika typer av arbetslöshet forts. 11  Faktisk arbetslöshet utgörs av summan av strukturell arbetslöshet och konjunkturell arbetslöshet.  Konjunkturell arbetslöshet:  Beror på konjunkturläget.  Positivt BNP-gap → negativ konjunkturarbetslöshet.  Negativt BNP-gap → positiv konjunkturarbetslöshet.  Kortsiktig arbetslöshet, cyklisk arbetslöshet.

12 Klassisk arbetslöshet 12  Starka fackföreningar förhandlar upp lönerna över den nivå som enskilda individer hade förhandlat sig till.  Fackföreningarnas lönesättningskurva (FLS) ligger över den arbetsutbudskurva (AU) som visar de sysselsatta individernas preferenser. → Klassisk arbetslöshet.  Högre reallöner, mindre sysselsättning och högre strukturell arbetslöshet i jämvikt, jämfört med perfekt konkurrens.

13 Friktionsarbetslöshet 13  Arbetskraftsutbudskurvan (AK) ligger under arbets- utbudskurvan (AU) eftersom den tar hänsyn till hela den tillgängliga arbetskraften, d.v.s. både sysselsatta och arbetslösa. → Friktionsarbetslöshet.

14 Figur – klassisk- och friktionsarbetslöshet 14

15 Hur minska arbetslösheten? 15 Klassisk arbetslöshet:  Minska fackföreningarnas kontroll/monopolmakt genom att t.ex. inskränka deras tillgång till konfliktvapen, t.ex. rätten att strejka.  Passiv arbetsmarknadspolitik →  Förhandlingar på lokal eller central nivå enligt puckelhypotesen. → Vid ökad (minskad) fackföreningsmakt förskjuts FLS-kurvan uppåt (nedåt). Friktionsarbetslöshet:  Passiv arbetsmarknadspolitik →  Aktiv arbetsmarknadspolitik →

16 Arbetsmarknadspolitik 16 Passiv arbetsmarknadspolitik  Kan påverka den klassiska arbetslösheten och friktions- arbetslösheten.  Förändra villkoren för arbetslösa medlemmar, genom t.ex. arbetslöshetsförsäkringar. Aktiv arbetsmarknadspolitik  Kan påverka friktionsarbetslösheten.  Arbetsförmedling.  Arbetsmarknadsutbildning.  Sysselsättningsskapande åtgärder. → Undanträngningseffekt?


Ladda ner ppt "Fö 8 – Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik  Utbud och efterfrågan på arbetskraft  Den svenska modellen  Lönestruktur och lönebildning  Olika typer."

Liknande presentationer


Google-annonser