Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trender inom patientens lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trender inom patientens lärande"— Presentationens avskrift:

1 Trender inom patientens lärande
Pedagogik i Vården Termin Karin Hermansson Klinisk Lärare Avdelningen för Omvårdnad, Lunds Universitet

2 Patientens rätt till information
Syftet med att informera är att patientens självbestämmande skall kunna upprätthållas. ”…skall se till att patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. LYHS 2§ ”Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och behandling som finns…” HSL (1982:763) 2b§ (Författningshandbok 2004 sid.121) ”…att patienten och dennes närstående informeras och görs delaktiga…” (SOSFS 1996:24) 2§ (Författningshandbok 2004 sid.143) ”…uppgift om den information som lämnats…” Patientjournallagen (1985:562) 3§:5 (Författningshandbok 2004 sid. 186) ”…information till patienten och i förekommande fall närstående om de åtgärder som föreslås och planeras…” (SOSFS 1993:17) (Författningshandbok 2004 sid.179)

3 Begrepp Patientinformation
”…begreppet patientinformation är sådan information som lämnas av sjukvårdspersonal i den individanpassade vårdsituationen…” Garpenby CMT Rapport 2000:3 sid 3 Hälsoinformation (eng. consumer health information) ”sådan information som underlättar för individen att förstå sin hälsa och att fatta hälsorelaterade beslut för egen räkning eller för sin familj” Patrick och Koss 1995 Exempel enligt MESH Health Education Hälsoupplysning Patient Education Patientinformation Patientutbildning Patientundervisning Patient counseling Patientrådgivning ”The teaching or training of patients concerning their own health needs.”

4 Patientinformation Är oftast en ”Envägskommunikation”
Utförs oftast av Vårdpersonal Följes oftast inte upp

5 Exempel på olika modeller på förhållandet patient – informatör 2a Patriarkalisk b Utbildning c Internet d Patient som partner Journal of Medical Internet Research 2001;3(2):e 19

6 Patientinformation utgår från tre grundläggande frågor (Patientundervisning och patientens lärande, SSF 2007) VAD som ska undervisas och läras in – innehållsaspekten HUR det ska undervisas och läras in – förmedlings- och inlärningsaspekten VARFÖR eller i vilket syfte något ska undervisas och läras in - målaspekten

7 Hälsoinformation Hälsoupplysningens viktigaste strävan är att:
hjälpa människor till en djupare förståelse för hälsosammanhang så att hon självständigt kan fatta mogna beslut. I denna process hör saklig, begriplig och trovärdig information hemma, information som står mottagaren till förfogande och behandlas av denne. Man bör också betänka att vaneförändringar ofta är en steg- vis process. Även ett kort steg i rätt riktning är en viktig händelse. Stegens längd måste naturligtvis vara beroende av individens motivation och praktiska möjligheter i en given situation. (SOU 1981:1,s 296)

8 Patientundervisning enligt van der Borne (1998)
A systematic learning experience in which a combination of methods is generelly used, such as the provision of information and advice and behaviour modification techniques, which influence the way the patient experience his illness and/or his knowledge and health behaviour, aimed at improving or maintaining health or learning to cope with conditions, usually a chronic one. Patient education may also involve influencing emotions and attitudes and is often aimed to altering behaviour. Patient education is therefore more than merely the provision of information to the patient.

9 Patientundervisning Patientundervisning riktar sig mot ett bestämt mål
Innehållet styrs av behov med fokus på det som kan påverkas I centrum – patientens lärprocess – att erhålla nya kunskaper, färdigheter och förhållningssätt Utgångspunkt – patientens behov och önskemål om fördjupad information och medansvar Leder till att öka patientens medvetenhet Uppföljning sker (Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, SOS 2005)

10 Lärprocesser Påbyggande lärprocess – bygger på kunskaper på den insikt som patienten redan besitter – leder till att patienter tänker, känner och handlar annorlunda. Informationen är deduktiv (från generellt till enstaka) Överskridande lärprocess – kunskaper hos patienten räcker ej till – måste ingå i ett nytt sammanhang med annat vetande, andra färdigheter och attityder. Informationen är induktiv (från enstaka till generellt)

11 Olika faktorer påverkar lärprocesser

12 Patientutbildning Patienten inhämtar kunskap och färdigheter.
Patienten erhåller en systematiskt genom- tänkt helhet bestående av flera undervisnings erbjudanden och inlärningsaktiviteter Förväntas hög grad av aktivitet och ansvar från patienten Leder till att patienten bemästrar sin sjukdom och de problem som sjukdomen innebär.

13 Patientutbildning Vårdpersonal/stödpersons funktion Uppgiftsorienterat
Hjälpa grupper/enskilda ”att komma igång” Lyssna in tankar och idéer Informera om fakta och väcka förslag på diskussionsämnen Tolka idéer och förslag Sammanfatta Hjälpa att hålla fokus Framhålla det som man kan arbeta vidare på

14 Patientutbildning Vårdpersonal/stödpersons funktion Processorienterat
Öppen dialog Ha kontroll över att fel och missförstånd ställs till rätta Om motsättningar uppstår – skapa förening Uppmuntra alla till att delta Feedback Delge erfarenhet Synliggöra det som sagt

15 Vårdens organisation Påverkar möjligheterna till att utveckla patientens/närståendes lärande pga.: Olika uppdrag och syfte Varierande organisationsform Skiftande bemanning

16 Trender inom patientutbildning/information
Patientutbildningscentrum Skapande av patientinformationsmaterial

17 Patientutbildningscentrum
Informationsdel bibliotekssamarbete Patientutbildning enskilt eller i grupp med eller utan stödperson* Informationsmaterial göra informations- och utbildningsmaterial kring olika diagnoser tillgängligt *Stödperson är en fd. patient som haft aktuellt diagnos men som nu betraktar sig som återställd och som erhållit utbildning till att verka som stödperson.

18 Skapande av informationsmaterial Syftet – Kvalitetskriterier – Evidensbaserat
Vårdgivare/Internet/Intranät Vårdgivare/tryckt material Landsting, Apoteket, Staten… Infomedica, Socialstyrelsens patientinformation, m.fl. Patientföreningar Kommersiella producenter T.ex.Läkemedelsföretag, Apoteket, Läromedelsföretag

19 Patient and Family Learning Center Boston http://www. bidmc. harvard
Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Oslo Patientutbildningscentrum Helsingborg Patientforum UMAS Malmö PiL Patientforum i Lund Inger Gadh, Sjukhusbiblioteket, Lund

20 Diskussionsfrågor Öka kunskapen om behovet av patientinformation
Korta vårdtider? Olika behandlingsalternativ? Expertpatienter? Öka tillgången till forskningsresultat på patient- och närståendenivå MedLinePlus på svenska? Patient Education Handout? Öka samarbetet mellan brukarorganisationer/patienter som har kunskap om vad som önskas vårdpersonal som har informationsansvaret medicinska bibliotek/bibliotek som har kunskapen att söka information Organisationsform?


Ladda ner ppt "Trender inom patientens lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser