Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att tillvarata medlemskommunernas intressen, företräda dem, främja deras utveckling, samverkan och att ge dem service. Vision, verksamhetsidé och övergripande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att tillvarata medlemskommunernas intressen, företräda dem, främja deras utveckling, samverkan och att ge dem service. Vision, verksamhetsidé och övergripande."— Presentationens avskrift:

1 Att tillvarata medlemskommunernas intressen, företräda dem, främja deras utveckling, samverkan och att ge dem service. Vision, verksamhetsidé och övergripande mål beslutas av styrelsen och fullmäktige för respektive mandatperiod. Förslag till konkreta uppgifter genereras via styrelsen, beredningar, nätverk och omvärldsbevakning och fastställs i årlig verksamhetsplan och budget. Vårt uppdrag

2 Norrbotten – för attraktiva livsmiljöer och hållbar tillväxt i Sverige och Europa Under mandatperioden ska verksamheten vid förbundet bidra till: •Att det primärkommunala samarbetet utvecklas med fokus på god service till medborgare och näringsliv. •Kompetensutveckling, i ett samspel mellan vetenskap och praktik, för såväl politiker som tjänstemän Vision - verksamhetsidé

3 Socialberedning 7 ledamöter Kansli Folkhälsopolitiskt råd Kommunikations- politiska rådet FoUI Norrbotten Kulturberedning Barn- och utbildningsberedning 7 ledamöter Presidiet Tre ledamöter Direktör Tillväxtberedning Förbundsfullmäktige Ca 70 ombud Styrelse 14 kommunrepresentanter + 7 partirepresentanter Projekt Egna eller i samverkan Media Center FoUI utskott Samverkans- beredning Vård, Skola, Omsorg

4 Utförarorganisation Kansli 4 strateger 4 handläggare 1 sekr/info FoUI Norrbotten 3,5 tjänster Direktör Projekt x tjänster Media Center 2 tjänster + 75 % lönebidrag

5 Prioriterade områden 2013 •Hållbar tillväxt och utveckling •Socialtjänst •Barn och utbildning •Kultur •Folkhälsa •FoU Norrbotten •Implementering Digital Agenda och Strategi eSamhället

6 Regional tillväxtpolitik= = genomförande på lokal, regional nivå EU;s sammanhållnings- politik Strukturfonder, Interreg A, B, C, Sektorprogram, 1:1 medel, NLL, kommuner, Nationella medel

7 Övergripande mål 2011-2014 Ö 1: Utveckla dialogen och bredda det politiska företrädarskapet +Tolv kommunbesök +Årligt möte med länets riksdagspolitiker +Processen RUS/sammanhållningspolitiken +Nya samverkansberedningen +Europaforum -Behöver utveckla/systematisera information och diskussion kring strategiska frågor och frågor som behandlas inom beredningar och råd

8 Ö 2: Utveckla en långsiktigt hållbar struktur för evidensbaserad kunskapsutveckling i de kommunala verksamheterna + Drivit en omfattande process med stort engagemang från både politiker och tjänstemän vilket resulterat i beslutet att organisera FoUI Norrbotten inom förbundet Ö 3: Utarbeta, i nära samarbete med kommunerna en strategi och en handlingsplan för att på sikt klara kompetensförsörjningen + SYV-barometern, stärka vägledningen + Projekt kompetensplattform Norrbotten + Kommunvis kartläggning av kompetensförsörjningsbehovet

9 Övergripande mål, fortsättning Ö 4: Utveckla samarbete och samordning mellan kommunerna främst utifrån intentionerna i Digital Agenda och strategin för eSamhället +Åstadkommit konkret utvecklingsarbete inom eHälsa +Starkt bidragit till att eNämnden etablerats +Bidragit i arbetet för en Regional Digital Agenda +Beredningsmöten i presidiet via video +Styrelsemöten via video +Månatliga möten med kommunchefer via video +Fyra videomöten per år med ekonomichefer +Seminarier och utbildningar via video +En mängd avstämnings-/arbetsmöten genomförs via video +Etablerat miljösamverkan i länet • Bör utreda möjligheten att ”streema” seminarier o konferenser

10 Ö 5: Utveckla kommunernas förmåga att efterleva principerna i CEMR-deklarationen +Samtliga kommuner har antagit deklarationen +Ett flertal utbildningar med god uppslutning är genomförda + Ett nätverk är bildat +Ett konkret arbete har kommit igång ute i kommunerna +En politisk ledningsgrupp är tillsatt

11 Exempel på genomförda/aktuella större uppgifter/projekt •Implementering av Hemsjukvården •Omfattande kunskapsutveckling inom socialtjänsten •Projekt eHälsa •eNämnden •Omfattande arbetet inför strukturfondsperioden •FoUI •Psykiatriöverenskommelsen •Låt vildlaxen vandra hem

12 •Genomfört 174 kurser/nätverksträffar och nått nästan 6200 kommunala medarbetare med utbildnings-/utvecklingsinsatser •Utlåningen vid MediaCenter har ökat med ca 20 000 lån (Tot ca 117 000 filmtitlar varav streaming drygt 100 000) •Samordnar och sänker därmed kostnaderna för en mängd aktiviteter så som upphandlingar, projekt, utredningar, uppföljningar och remissvar Ex på medlemsnytta

13 2010201120122013 Intäkter36222371404577841885 - kommunernas medlemsavgifter 13593133231633816471 - kursavgifter 3446430744506102 - Övriga intäkter 19183195102499019312 Kostnader35706367054586841521 Resultat516-435-90364 Kapital8944850984198783 Ekonomi (kkr, avrundat)


Ladda ner ppt "Att tillvarata medlemskommunernas intressen, företräda dem, främja deras utveckling, samverkan och att ge dem service. Vision, verksamhetsidé och övergripande."

Liknande presentationer


Google-annonser