Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ladok3 NUAK 2013-10-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ladok3 NUAK 2013-10-08."— Presentationens avskrift:

1 Ladok3 NUAK

2 Historik Ladok Classic Ladok Nouveau Ladok på webb 70-tal 1996 2004
Ladok har sin grund i 70-talet med expansion på 80-talet infördes Ladok Nouveau, ett Unifacebaserat användargränssnitt som skulle ersätta det gamla terminalbaserade gränssnittet. Avsikten var att föra över all funktionalitet till Nouveau men av ekonomiska skäl fortlevde terminalgränsnittet som ”Ladok Classic”. 2004 togs Ladoks webbtjänster i drift, dessa skulle stödja lokala portaler och därför tog man aldrig fram ett gemensamt användargränssnitt för dem. Dvs inte utöver de gränssnitt som finns för en handfull uppföljningstjänster.

3 Varför Ladok3? Åldrande teknisk plattform (Uniface) Dubblerad logik
Ökande underhållskostnader Höga kostnader för förändringar Bristande stöd för integration Åldrande teknisk plattform (Uniface) Dubblerad logik Java Uniface Ur projektdirektivet: Ladok har under lång tid successivt vidareutvecklats för att möta tillkommande krav. Inriktningen har gått från att vara enbart en bankbok för studenternas resultat till att också ligga till grund för medelstilldelning. Det har också blivit ett allt starkare, och nödvändigt, verktyg för uppföljning, utvärdering och planering. Systemet har undan för undan byggts på med ny funktionalitet och med tiden blivit något av ett lappverk där det blir allt svårare och framförallt mer kostsamt att hantera förändringar. Kostnaden för att anpassa och hålla dagens system i drift tar i anspråk en allt större andel av tillgängliga resurser. Samtidigt har förutsättningar och kravbild genomgått grundläggande förändringar sedan dagens Ladok formades. Flera närliggande system har utvecklats som ställer högre krav på samspel och effektivt informationsutbyte. Studenternas användarmönster och förväntningar har också förändrats. Ladok3 har även en internationell dimension och ska vara en del av ett europeiskt utbildningssystem. Av en rad samverkande skäl på teman som ekonomi, framtidssäkring, kvalitet och tillförlitlighet, bättre integrationsmöjligheter, upplösning av komplexitet, utnyttjande av nya tekniska möjligheter och moderna gränssnitt har Konsortiet dragit slutsatsen att en systemförnyelse avsevärt kan minska driftskostnaderna, inte bara för Konsortiet utan också för den lokala högskolan, samtidigt som servicen till nyttjarna kan anpassas och utökas.

4 Vad vill vi uppnå med Ladok3?
Hantera förändringar Användarvänlighet Uppföljningsverktyg Strukturella förbättringar Stöd för alla utbildningsnivåer Möjliggöra för utveckling av studieadministrationen

5 Vi behöver ett modernt system Vidareutveckla en befintlig lösning
Möjliga lösningar Ladok Vi behöver ett modernt system Helt ny lösning Vidareutveckla en befintlig lösning Samverkan Köp Egen utveckling Baserat på NyA Baserat på LpW Vi studerade alternativa lösningar under 2011 och såg egenutveckling som enda sättet att möta effektmålen. Köpa och anpassa ett standardsystem Inga nyckelfärdiga lösningar på marknaden, innebär en stor investering i en proprietär miljö Inga moderna tekniska plattformar, existerande system är i princip inte bättre än dagens Ladok Samarbete i en open/shared source-miljö Kuali (amerikanskt universitetssamarbete) hade en tidsplan som inte stämde med vår HISinOne lovande men bedömdes sammantaget innebära en för stor risk Generellt ett stort beroende av andra projekt eller leverantörer tidsmässigt eller kompetensmässigt Existerande teknik eller plattform Studerade LpW eller NyA som grund för en lösning Genomförbart men svårt att möta direktiven och effektmålen, särskilt så fort som beställaren önskade se leverans NyA har en gammal datamodell och är organisatoriskt skilt från Ladokkonsortiet Rapporter finns på Ladokwebben, dessutom pågår en utredning av vägvalen. Rapport i början av april. Ladok3? Ladok3? Ladok3! Ladok3? Ladok3?

6 Stödda processer Definiera utbildning Studieplanering Uppföljning
Studiedeltagande Anmälningar Registrera resultat I stort sett samma som dagens Ladok men antagning förs helt över till NyA, studieplanering tillkommer. Examen Antagning

7 Grundstruktur Ladok3 Lärosäte SQL GUI Uppföljning BI-verktyg Ekonomi
Årsredovisning Strategiska rapporter Lärosäte Ladok3 GUI Uppföljning BI-verktyg Ekonomi LMS SQL Tjänster i Ladok3 Utb.info Stud.delt. Resultat Examenshant Student Händelser (per lärosäten)

8 Generalisering av utbildningsformer

9 Projektet Ladok3

10 Ladok3-projektets beställarorganisation
38 lärosäten samt CSN Ladokkonsortiet stämma Styrelse Bilden visar hur Ladok3-projektet formellt är ett projekt som andra inom ramen för förvaltningen men att man har en egen styrgrupp som arbetar på direkt uppdrag av Ladokstyrelsen. Förvaltningsledning Ladok3:s styrgrupp Ladokförvaltningen Projekt Projekt Ladok3-projektet

11 Ladok3 projektorganisation 2013-10-01
Huvudprojektledare Johan Sjödin Strategi Huvudproduktägare Catherine Zetterqvist Ambassadör Mauritz Danielsson Lösning Projektledare Bo Sehlberg Införandestöd Projektledare Lars Cronfalk Styrgrupp Staffan Sarbäck Kravframtagning Projektledare Anna Åhnberg Stödfunktioner Lars Jackalin, QA/Controller Sophia Hanson Ridman, kommunikation Åsa Lindberg, projektadministration Expert-grupp Arkitekter Utvecklingsteam Tekniskt stöd Support och stöd Registervård Projektledarnätverk Områdesproduktägare Domänexperter Kravstöd Verksamhetstestare 72 personer 53 heltider 19 lärosäten

12 En annan vy på organisationen
72 personer 53 heltider 19 lärosäten

13 Projektets ramar och prioriteringar
Prioritet och viktning Tid och kostnad Område Viktning Kostnad 0,5 Funktionalitet 0,3 Tid 0,2 Beräknad kostnad (mkr) Takkostnad (mkr) Tidigaste leveranstidpunkt Senaste leveranstidpunkt 286 314 Q1 2016 Q1 2017

14 Agil utveckling

15 Utvecklingsprinciper
Vi bygger kvalitet från start - men funktionalitet inkrementellt Vi bygger för kända krav - framför förväntade framtida behov Vi bygger för enhetliga processer - framför lokala avvikelser Det vill säga, även om det finns värde i punkterna till höger värdesätter vi punkterna till vänster högre.

16 Utvecklingsplanen

17 Kravarbete

18 Oberoende tjänster ökar tillförlitligheten och flexibiliteten.
Designprinciper Möjliggör lättföränderlig verksamhet. Verksamhetslogik och regler för ett område finns på ett ställe. Tjänsteorienterad arkitektur Oberoende tjänster ökar tillförlitligheten och flexibiliteten. Autonoma tjänster Eventuellt hitta illustration. Ger ett flexibelt sätt att hantera förändringar av information i system. Meddelandebaserat och händelsestyrt, (Event Driven Architecture, EDA)

19 Ta hand om arvet Ladok-data till Ladok3
Relevant data som vi kan konvertera in idag Utfall (%) Mål (%) 14 100

20 Ny förvaltningsorganisation
Leveranser Q1-2016—Q1-2017 Projektet Ladok 3 Ny förvaltningsorganisation Aktiviteter vid levernas Tiden från första leveransen från utvecklingen till den första leveransen till lärosätena innefattar, efter leverans till förvaltningen, många olika aktiviteter för att bland annat  konvertera och säkerställa konverterat data med den levererade versionen testa och säkerställa de integrationer som ska anpassas mot Ladok3 anpassa dokumentation till lokala behov hantera utbildning av slutanvändare hantera behörigheter sätta upp/konfigurera och testa infrastruktur mellan de olika miljöerna (testmiljöer, utbildning, produktion) på driftställe och lärosäten prestandatesta i produktionslik miljö acceptanstesta leveransen produktionssätta leveransen. Vissa aktiviteter kan påbörjas tidigare för att minimera kalendertiden mellan leveranserna, men kan inte slutföras förrän efter leveransen, medan andra måste utföras helt och hållet efter leveransen från utvecklingen. En för liten marginal mellan leverans från utveckling och leverans till lärosätena riskerar att vid en sent upptäckt försening i leveransen från utvecklingen att i sin tur skjuta på lärosätenas egen produktionssättning 6 månader till nästa möjliga period. Enligt tidplanen är leverans 1 av Ladok3 klar för leverans till förvaltningen i november Nästa teoretiska tid för produktionssättning för lärosätena är mars-april 2015, det skulle i praktiken betyda cirka 3 månader att hantera ovanstående aktiviteter. Ett sent upptäckt problem som skulle kunna försena leveransen från utvecklingen skulle då med stor sannolikhet orsaka en sent upptäckt försening för lärosätena med 6 månader med motsvarande palneringsproblem för dessa. Lärosäte Migrerings- och testmiljö Ca 1 version/kvartal Första version Produktionssättning del 1, Årsredovisning Produktionssättning del 4, startar 2017

21 Skapa komponenter för resultatrapportering
Komponent är nytt för Ladok och det finns inte i nuvarande system men har länge efterfrågats. Det är en hjälp för de lärare som vill rapportera deltagande, poäng, anteckning, avklard etc på nivån under modul. Det kan tex vara en ej poängsatt labb, ett studiebesök etc. Tidigare hanterades detta på egna listor på tex papper eller excel. Viktigt att poängtera är att detta är ett frivilligt stöd.

22 Användarvänligt gränssnitt
Nytt betyg och rätta fel finns under Välj åtgärd

23 Många och olika projekt
Lärosätesprojekt för Ladok3-systemet Ladok3-projektet Systemutvecklingsprojekt Verksamhetsförändringsprojekt? IT-projekt?

24 Informationskanaler Öppen frågestund ca 1 gång per månad via Connect
Öppna informationsdagar 2 gånger per år Nyhetsbrev 1 gång per månad (496 prenumeranter) Ladok3 på webben En executive summary för det högre chefsskiktet är under framtagning Målgrupp förvaltningschefer/motsv. Frekvens 4 gånger per år

25 Vad tycker ni?


Ladda ner ppt "Ladok3 NUAK 2013-10-08."

Liknande presentationer


Google-annonser