Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KVALITETSREDOVISNING OLYMPICASKOLAN HEDEMORA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KVALITETSREDOVISNING OLYMPICASKOLAN HEDEMORA"— Presentationens avskrift:

1 KVALITETSREDOVISNING OLYMPICASKOLAN HEDEMORA 2007-2008
Idrott, lek, rörelse, yasuragi.

2 STATISTIK Antal barn 196 Antal anställda 45 Kategorier
Rektor, assistent, ekonom, ekonomibiträde, vaktmästare, it-ansvarig, elevassistent, lokalvård och skolsköterska. Grundskollärare och förskollärare. ma/no, sv/so, språk, musik, slöjd, bild, hem-och konsumentkunskap, idrott, specialpedagog, speciallärare, fritidspedagog och barnpedagoger.

3 INLEDNING Olympicaskolan ligger naturskönt vid övre delen av Svedjanområdet i Hedemora. Skolans naturrum ger stora möjligheter till aktiviteter utomhus. Skolans profil är rörelse och miljön ger stora möjligheter till undervisning utomhus, såväl som i idrott som teoretiska ämnen. Skolan erbjuder alla elever frukt på förmiddagen och att äta frukost på skolan varje dag. Skolan har fem arbetslag som består av alla kategorier av personal. Ledningen består av en styrelse, rektor och Vd. Styrelsen har facklig representant och personalrepresentant. En stor del av skolans lyckosamma arbete består av ”Yasuragi”. Yasuragi är skolans namn på arbetet för ett gott beteende.

4 LEDNINGSDEKLARATION Vi på Olympicaskolan vill skapa människor med hög självkänsla och stor empati. Skolan skall ge alla barn möjligheter att från den egna plattformen få utvecklas som människa och att få utveckla sina kunskaper. Genom fokus på kunskapsmålen och varje individs lust att lära så vill vi bidra till varje elevs trivsel på skolan. Olympicaskolan har en röd tråd genom alla år i grundskolan, där pedagoger och övrig personal träffas regelbundet för att skapa rutiner för hur vi bemöter elever och föräldrar. Arbetslagen utformar lokala arbetsplaner tillsammans så att elevens kunskapsutveckling lätt går att följa.

5 FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 2008-2009
Utveckla fritidshemmets pedagogiska arbete. Tydliggöra elevens inflytande för sin skolgång. Fortsätta informationsarbetet till föräldrar/målsmän. Färdigställa alla lokala arbetsplaner i samma mall. Skapa rutiner för bra informationsflöde i hela verksamheten.

6 UTVECKLINGSGRUPPER Elevvårdsgruppen består av rektor, specialpedgog, speciallärare och skolsköterska. Krisgruppen består av rektor, specialpedagog, speciallärare och skolsköterska. Skolråd består av representanter från föräldrar samt rektor/lärare. Miljöråd består av personal och elever. Arbetsplatsträffar(stormöten) med all personal 1g/månad. Ämneskonferenser 1g/månad. Klassråd 1g/vecka(fungerar även som elevernas matråd). Elevråd 2g/termin. Matråd ingår i skolråd. Arbetslag träffas 1g/vecka. Arbetslagsledare träffar rektor 1g/månad. Friluftsliv och ledarskapsgruppen träffas inför aktiviteter som skall genomföras.

7 Kunskaper och färdigheter
Matematik årskurs 5 År Antal elever B C D E

8 Kunskaper och färdigheter
Svenska årskurs 5 År Antal elever A B C D E

9 Kunskaper och färdigheter
Engelska årskurs 5 År Antal elever A B C D E

10 Kunskaper och färdigheter
Matematik årskurs 9 År Antal elever IG G VG MVG

11 Kunskaper och färdigheter
Svenska årskurs 9 År Antal elever IG G VG MVG

12 Kunskaper och färdigheter
Engelska årskurs 9 År Antal elever IG G VG MVG

13 STÖDINSATSER Möte med målsman och åtgärdsprogram upprättas
Elev kartläggs Eventuell basutredning Tid hos speciallärare Eventuell elevassistent Anpassat studiematerial Bärbar dator med anpassade program Bärbar dator med matematik program Utvärdering av åtgärder

14 Fritidshemmet erbjuder………….
Fungerande barngrupper Styrda aktiviteter Fria aktiviteter Barnens eget ansvar Kompostering Vara rädd om naturen Föräldramöte ”Drop in fika” Bildspel som visar aktiviteter på liten TV i entrén Utevistelse till stor del Skapande verksamhet Bakar tillsammans Bygger och konstruerar

15 TRYGGHET - ALLAS LIKA VÄRDE
Olympicaskolans arbete med att ge elever trygghet är mycket stort. Genom samtal ger elever oss signalen att skolan är en trygg plats att vara på. Detta beror främst på vårt arbete med ”yasuragi” som leder till att all slag av kränkande beteende är oacceptabelt. Varje individ på vår skola är ansvarig för att trygghet uppnås. Var och en har en del i allt som händer omkring varje person. På Yasuragitimmen pratar vi om allt och vi vågar prata om allt. Alla funderingar måste få en chans att komma ut. ”Cut the crap” är ett ledord i personalgruppen. Det finns ingen mottagare för ”skitsnack”. Våga vara en förebild. Ömsesidig ärlighet och öppenhet är en förutsättning för en stark självkänsla.

16 TRIVSELREGLER - FRAMTAGNA AV FÖRÄLDRAR OCH ELEVER
Trivselreglerna på skolan är framtagna i diskussioner och på det viset bra förankrade i verksamheten. Eleverna och personalen är väl initierade med vad som gäller. När någon elev bryter mot de uppsatta reglerna kontaktas hemmet omedelbart och vi träffar målsman och elev tillsammans. I vissa fall upprättas ett socialt åtgärdsprogram som utvärderas på bestämd tid.

17 HANDLINGSPLANER Skolan har upprättat en likabehandlingsplan. En kortfattad presentation finns. Skolan har upprättat krisplan. Skolan har upprättat arbetsmiljöplan. Skolan har upprättat jämställdhetsplan.

18 ARBETSMILJÖPLAN LOKAL ARBETSMILJÖPLAN 2008-2009
FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM och GRUNDSKOLA Olympica AB skall verka för goda arbetsmiljöer där medarbetarna är delaktiga och känner trygghet, arbetsglädje, öppenhet och ansvar. Olympica AB som arbetsgivare har ansvar för och skall stimulera till ett engagerat arbetsmiljöarbete för ökad kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Medarbetarna har ansvar för att aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet ska inriktas hälsofrämjande och förebyggande insatser som leder till god hälsa och som förhindrar utveckling av ohälsa. Rehabiliteringsarbetet skall kännetecknas av tidiga insatser och samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare. Arbetsmiljöarbetets planering Inventering av arbetsförhållande Skyddsrond Rutinkontroller som innefattar skyddsrond, allergirond, livsmedelskontroll, brandsyn. Löpande information vid personalmöten. Medarbetarsamtal. Åtgärd av risker utifrån rutinkontroller. De risker som kan definieras på ett enkelt sätt åtgärdas omedlebart. Upprättande av handlingsplan. För de risker som ej kan åtgärdas omedelbart upprättas en handlingsplan med definition om vad som måste göras, vem som skall göra det och när det skall vara klart. Arbetsmiljöpolicy. Arbetet skall upplevas stimulerande, meningsfullt och berikande och ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och god hälsa. Varje medarbetare skall ha möjlighet att påverka och bidra till en god och positiv arbetsmiljö. Vid brister i arbetsmiljön skall diskussioner föras direkt från arbetsgivarens eller medarbetarens behov. Förebyggande arbete. Vid medarbetarsamtalen uppmanar arbetsgivaren medarbetare till att utnyttja friskvårdspengarna. Vi har avtal med Företagshälsovården. Friskvårdpeng. Massagestol. Motionscykel. Power plate. Frukt. Pedagogisk lunch som är frivillig. Blommor vid födelsedag. Lätt at få ledigt. Tydlig arbetsfördelning genom delegation. Alla tillbud och skador ska rapporteras. Festfixare. Rehabilteringsarbete. Vi längre/återkommande frånvaro görs en rehabiliteringsutredning. Kontakt mellan den som är sjukskriven och arbetsplatsen sker kontinuerligt. Prioriterade mål Förankra den lokala Arbetsmiljöplanen hos alla anställda. Skolans personal skall ha genomgått hälsoundersökning genom FHV. Kompetensutveckling i konflikthantering och i arbetet med utåtagerande elever. Utvärdering av verksamheten genom enkät till personal och föräldrar har genomförts vid två tillfällen.

19 ARBETSMILJÖPLAN ÖVRIGT I ARBETSMILJÖPLANEN ÄR Elevråd
På skolan finns elevråd. Elevrådets ordförande kallar till möte. Klassråd Varje klass har klassråd 1g/v. Där diskuteras frågor som är aktuella för klassen och som skall skickas vidare till elevrådet. Miljöråd En grupp bestående av personal med intresse för miljöfrågor samt en elev från varje arbetslag. Ett miljöombud utses i denna grupp och som är sammankallande till möten. Elevvårdsteam Elevvårdsteamet består av speciallärare, skolsköterska, yasuragiansvarig och rektor. Teamet träffas en gång per månad och där tas frågor upp om elevernas psykosociala miljö. Skolråd Föräldrarnas arena för att delta i skolans utveckling och att ha möjlighet att påverka utvecklingen på ett positivt sätt Matråd Består av föräldrar som kan bidra till att skollunchen utvecklas på ett positivt sätt ÅRSKLOCKA FÖR ARBETSMILJÖARBETET Period 1 Augusti-oktober Rutinkontroller (skyddsrond,allergirond,brandsyn, Upprättande av handlingsplaner Revidering av arbetsmiljöplanen Livsmedelskontroll Period 2 November-december Period 3 Januari-mars Medarbetarsamtal Period 4 April-juni Uppföljning skyddsrond Enkät

20 KRISPLAN HANDLINGSPLAN VID KRIS
Ta reda på vad som hänt. Vid lindriga skador som kan åtgärdas vid läkarmottagningen följer alltid en vuxen med. Kalla på hjälp. Ge första hjälp. Lämna aldrig den skadade ensam. Alla elever visas bort från olycksplatsen. Meddela omedelbart föräldrar/målsman. Rektor ger eleverna en saklig kort sammanfattning av vad som hänt. Endast fakta. Skicka skriftlig information hem till eleverna. En låda med material, märkt Kris finns hos skolsköterskan. Lådan innehåller ljus, tändstickor, vit duk, ram för foto, musik, litteratur, elevlista med anhörigas telefonnummer och en krisplan. Handlingsmodell vid akuta kriser Rektor informeras först. Rektor samlar skolans personal som tillsammans kommer överens om hur övrig information ges. Vid behov konsulteras kurator. Informationen från skolan sköts uteslutet av rektor. Dödsfall bland elever eller personal utanför skoltid. Rektor och klasslärare. Tag kontakt med anhöriga. Uttryck ditt deltagande i sorgen. Lyssna. Tag reda på de anhörigas åsikt om hur de vill att man skall informera om dödsfallet i skolan. Bedöm med varsamhet vilka uppgifter som ges vidare. Berätta om krisarbetet i skolan. I skolan: Rektor underrättar klassläraren och all personal. Eleverna underrättas av rektor och klasslärare. Vaktmästare hissar flaggorna på halv stång. Flagghisning- respektive halning görs så att flaggan först hissas till toppen och därefter halas till halv stång. Gemensam samling vid flaggan. Minnesstund hålls med alla på skolan samma skoldag eller närmaste skoldag efter. Lärare och övrig personal ser till att eleverna känner sig trygga när de går hem. I skolan bestämmer man vilka som skall deltaga vid begravning. Om klassen skall delta i begravningen, så är det viktigt att informera om hur det går till och vad som förväntas av eleverna. Deltagande är frivilligt. Om en elev dör under under ett lov, kan skolan samlas till en gemensam minnestund. Tid bör ge ges i skolan för att bearbeta vad som hänt. Elev som mister nära anhörig. Rektor informerar skolans personal. Rektor/klasslärare bör tala enskilt med berörd elev och visa sin medkänsla. Budskap om dödsfall i familjen bör eleven få av annan familjmedlem.

21 KRISPLAN Att minnas vid samtal med den drabbade eleven. Var sensitiv.
Var lyhörd. Lyssna. Trösta. Våga vara nära. Visa att du ställer upp. Sök kroppskontakt. Var delaktig. Fråga om du får berätta för klassen. Tänk på att.. Ge barnen åldersanpassad information. Undvik oförberett offentliggörande. Säg inte ”stackars dig”, ”det ordnar sig”, ”jag vet hur det har varit”. Elevens skolprestationer kan påverkas negativt. Se till att eleven är trygg. Lämna inte eleven ensam. Klassläraren och klasskamraterna kommer ihåg elevens sorg med blommor och en stilla stund. Om eleven blir borta från skolan och skolan får vetskap om anhörigs bortgång; tag kontakt med eleven och hemmet. Elever som varit med om dödsfall i familjen mår oftast bästa av att komma till skolan så snart som möjligt. Uppföljning Klasläraren följer upp eleven. Var observant på elevens sorgereaktion. Se till att eleven får prata. Alla sörjer på olika sätt. Handlingsplan vid svår sjukdom hos elev. Klassläraren rådgör med den som är sjuk och anhöriga om vilken information som skall ges åt elever Och personal. Visa alltid respekt för familjens önskemål. Rådgör med föräldrarna om det finns anledning att informera de andra föräldrarna. Klassen håller kontakt med den som är sjuk genom besök, telefonsamtal, brev, teckningar m.m Klassläraren skall skapa en trygg kontinuerlig kontakt med eleven och hemmet. Klassen skall informeras regelbundet om hur eleven mår. Samtal med klassen när något svårt inträffat. Gör upp en plan för samtalet. Inledning-fakta-reaktioner-tankar-information och avslutning. Det som andra sagt, tänkt, eller upplevt, förs inte vidare. Var konkret. Ge eleverna gott om tid att prata om sina känslor. Erbjud dig att finnas till hands. Var observant på elevernas reaktioner under en tid.

22 KRISPLAN Tänk på att… Skicka aldrig hem elever tidigare med anledning av dödsfall. Ge eleverna möjlighet att ringa hem. Försök att få det krisdrabbade barnet snabbt tillbaka till skolan. Vänta aldrig med besked i skolan då en olycka har inträffat. Rektor sköter all kontakt med media och allmänheten, ingen annan uttalar sig. Glöm aldrig bort en minnessamling. Upprepade samtal om en elev eller personal har avlidit är nödvändig. Glöm inte bort bästa vännen. Den som själv hjälper behöver också hjälp.


Ladda ner ppt "KVALITETSREDOVISNING OLYMPICASKOLAN HEDEMORA"

Liknande presentationer


Google-annonser