Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

• Med tiotalsövergångar i talområdet 0 – 1000. • Addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder, när talen och svaren ligger inom talområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "• Med tiotalsövergångar i talområdet 0 – 1000. • Addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder, när talen och svaren ligger inom talområdet."— Presentationens avskrift:

1

2 • Med tiotalsövergångar i talområdet 0 – 1000. • Addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder, när talen och svaren ligger inom talområdet 0-200, exempelvis algoritm och vågrät uträkning. • Automatisera stora additions- och subtraktionstabellerna. • Räkna i huvudet med addition och subtraktion när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0- 20 samt med enkla tal inom ett utvidgat talområde. • Hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0-20 ex. 3+­_=8-1 • Använda de matematiska symbolerna. • Berätta en räknehändelse utifrån ett givet uttryck inom det aktuella talområdet. • Räkna i huvudet tex. 350 + 70, 715-2. • Använda digitala verktyg till exempel miniräknare eller dator för att utföra beräkningar. • Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 ex. 8+___=15 År 3År 1År 2 •Utan tiotalsövergångar. •Automatisera lilla additions- och subtraktionstabellerna. •Automatisera tiokompisar och tvillingar/dubblor i talområdet 0- 20. •Berätta en räknehändelse utifrån ett givet uttryck inom det aktuella talområdet. •Förstå innebörden och sambandet mellan addition och subtraktion. • Förklara betydelsen av +, -, = • Berätta en räknehändelse utifrån ett givet uttryck ex. 2+4. • Räkna tal inom talområdet 0-10. Med tiotalsövergångar inom talområdet 0 - 10 000 Berätta en räknehändelse utifrån ett givet uttryck inom det aktuella talområdet. År 4 Behärska addition och subtraktion med decimaltal. Berätta en räknehändelse utifrån ett givet uttryck inom det aktuella talområdet. År 5 Förståelse av ekvationer med naturliga tal. Berätta en räknehändelse utifrån ett givet uttryck inom det aktuella talområdet. År 6

3 • Automatisera tabellerna 1 – 5 och 10. •Hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0-20 ex. 4*3=_+4 •Berätta en räknehändelse utifrån ett givet uttryck inom det aktuella talområdet. •Räkna i huvudet med multiplikation när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-50 samt med enkla tal inom ett utvidgat talområde. •Använda digitala verktyg till exempel miniräknare eller dator för att utföra beräkningar. •Hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0-20 ex. 4*3=_+4 År 3År 1År 2 •Förstå innebörden, sambandet mellan addition och multiplikation. •Hoppa 5-hopp upp till 100 •Hoppa 2-hopp upp till 100 • Hoppa 10- hopp upp till 100 Automatisera tabellerna 1 – 10 Räkna ut med ensiffrig faktor  100 med hjälp av skriftlig huvudräkning och algoritmer. Berätta en räknehändelse utifrån ett givet uttryck inom det aktuella talområdet. Räkna ut med ensiffrig faktor  Räkna ut med ensiffrig faktor + nollor   Använda sig av miniräknaren som hjälpmedel för att räkna naturliga tal. Berätta en räknehändelse utifrån ett givet uttryck inom det aktuella talområdet. Räkna ut med ensiffrig faktor och decimaltal  Känna till multiplikation med tvåsiffrig faktor. Berätta en räknehändelse utifrån ett givet uttryck inom det aktuella talområdet. År 4 År 5 År 6

4 • Förstå sambandet mellan multiplikation och division exempelvis 6/3=2, 2*3=6 •Kort division, utifrån tabellerna 1-5,10. •Använda de matematiska symbolerna. •Räkna i huvudet tex. 800/2. •Använda digitala verktyg till exempel miniräknare eller dator för att utföra beräkningar. •Räkna i huvudet med division när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0- 20. År 3År 1År 2 •Förstå innebörden med hjälp av konkret material • Konkret förståelse för divisionsbegreppet. Dela i lika delar och visa hur man skriver. ( 10 äpplen ligger på ett bord, två barn sitter under bordet. De ska dela lika på äpplena. Illustrera med tio ritade äpplen = två ritade barn. Strecket dvs. divisionssymbolen är bordet.) • Kort division där varje talsort går jämt upp med nämnaren • Kort division med rest. • Division med 10, 100, 1000,... • Kort division med decimaltal • Division med 40, 600, ….. År 4 År 5 År 6

5 Ta ½, 1/3 och ¼ av tal med hjälp av plockmaterial. Känna till hur det skrivs matematiskt. År 1År 2 År 3 Känna till begreppen hel, halv och fjärdedel Dela upp helheter i olika antal delar samt kunna beskriva, jämföra och namnge delarna som enkla bråk. Illustrera/visa t.ex. 3/8, 1/7 o.s.v. Läsa ut ett bråk och kunna skriva det med siffror/bokstäver Ta ½  1/10 av heltal Ta 2/3, 5/8 o.s.v. av tal. Förstå samband mellan bråk och procent. ½ = 50%, ¼ = 25% Ta enkla procent av heltal. T.ex. 25% och 50% Förstå och omvandla bråk  procent  decimalform t.ex. 1/10 = 10% 25% = ¼ Omvandla bråktal till blandad form ex. 14/4 = 3 hela 2/4 = 3 hela 1/2 Beräkna t.ex. 25% av 840 10% av 700 8% av 1200 Jämföra storleken på bråk som 1/3 och 3/8, ½ och 3/8. År 6 År 5 År 4

6 År 1 År 2År 3 Längd Uppskatta och mäta i cm och m. Hur många cm är det? Hur många m är det? Vikt Ha förståelse för hur tungt 1 kg, 1 hg, 1 gram är. Använda en enkel våg och läsa av vikten i g, hg, kg. Volym Ha förståelse för hur mycket 1 liter, 1 dl är. Tid Klockan kvart i och kvart över Alla månader och årstider Jämföra tidsbegrepp från sekund t.o.m år (tidsuppfattning) Längd Begreppen lång, längre, längst Kort, kortare, kortast Bred…….. Hög……….. Låg…….. Vikt Volym Jämföra mycket och lite, stora och små mängder. Förståelse för begreppen mycket, mer, mest och litet, mindre, minst. Tid Klockans hel och halvtimme. Jämföra en minut och en timme (tidsuppfattning)Namnen på veckodagarna Vikt Uppskatta och mäta i g, hg, kg. Jämföra massa exempelvis med balansvåg och avgöra vilket föremål som är tyngst/lättast. Volym Uppskatta och mäta cl, dl och lJämföra volym genom att laborera med vätska i olika kärl. Tid Förstå den analoga klockan Längd Uppskatta och mäta i mm, cm, dm och m. Jämföra längd exempelvis genom att lägga föremål bredvid varandra. Begreppen tung, tyngre, tyngst lätt, lättare, lättast Känna till balansvåg.

7 År 4 År 5År 6 Längd Omvandla enkla decimaltal och bråktal Vikt Omvandla enkla decimaltal och bråktal Volym Omvandla enkla decimaltal och bråktal Tid Tolka tidtabeller Förstå tidsberäkningar Längd Omvandla 10 mm=1 cm, 10 cm =1dm osv Mäta i blandade enheter* Vikt Omvandla g-kg, g-hg i heltal Volym Omvandla från ml t.o.m. l i heltal Tid Tolka enkla tidtabeller Digitala klockan Enkla (jämna) tidsberäkningar Vikt Omvandla decimaltal och bråktal Volym Omvandla decimaltal och bråktal Längd Omvandla decimaltal och bråktal

8 År 1År 2 År 3 Beskriva de enklaste formernas utseende. Förstå begreppet omkrets. Namnen på de enklaste geometriska figurerna: kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. Se och göra mönster. Begreppen höger och vänster. Räkna ut omkrets på kvadrat, rektangel och triangel. Känna till de tredimensionella formerna, rätblock, kub, klot, cylinder och pyramid Beskriva föremåls placering i rummet med hjälp av lägesbestämningar tex. ovanför och under, höger och vänster. Beskriva och fortsätta mönster i olika talföljder och geometriska mönster. Kunna jämföra areor, tex. med hjälp av rutor, händer och kunna jämföra ytornas storlek med varandra. Förstå begreppen area/yta och diagonal Räkna ut area med begrepp/enhet som t.ex. rutor, plattor m.m. Begrepp som vinkel (spetsig, rät, trubbig) Räkna ut area Känna igen, jämföra, beskriva och namnge två- och tredimensionella geometriska figurer kvadrat/ kub, rektangel/rätblock, cirkel/klot, triangel/pyramid, cylinder. År 6 År 5 År 4

9 År 1År 2 År 3 Skala Förstora mönster eller form dubbelt så stor. Statistik Läsa av stapeldiagram själv på cm –rutat papper. Skala Avbilda en form i naturlig storlek. Statistik Läsa av resultat i ett känt diagram Skala • Förstora mönster eller form 3 gånger så stor. Statistik • Göra en egen undersökning med tabelloch göra ett stapeldiagram i en mall. • Tolka enkla tabeller och stapeldiagram. År 6 År 5 År 4 Skala Förstå vad som menas med skala: förstora och förminska Skala Förstå och använda skala; förstorning och förminskning Skala Fördjupad förståelse och färdighet i användandet av skala; förstorning och förminskning Statistik Göra en egen undersökning och redovisa i ett stapeldiagram Läsa av ett linjediagram Läsa av och förstå enkla busstidtabeller, prislistor och termometern Statistik Förstå medelvärde Avläsa cirkeldiagram Statistik Förståelse för median och typvärde

10 År 1 År 2År 3 Veta hur många/mycket 100 är. Veta hur tal är uppbyggda med talsorter. Talsorterna ental, tiotal och hundratal. Jämföra och storleksordna tal inom talområdet 0-100. Veta olika talföljder inom talområdet 0- 100. Talet före och talet efter. Förståelse för sambandet antal och siffersymbol 0-20. Ramsräkna till 100 Räkna baklänges från 10 – 0 Talet före och talet efter. Läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-1000 Hur tal är uppbyggda med talsorter. Förståelse förtalsorterna ental, tiotal, hundratal och tusental. Jämföra och storleksordna tal inom talområdet 0-1000. Förståelse för olika talföljder inom talområdet 0-1000, ex. 3,6,9…370, 390,410… Talet före och talet efter. Läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000. Förstå vårt talsystem. Läsa av och sätta ut tal på en tallinje inom talområdet 0-10000. Avgöra om ett tal är jämnt eller udda. Talet före och talet efter. Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000 000. Förstå vårt talsystem. Läsa av och sätta ut tal på en tallinje inom talområdet 0-1000 000. Kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda. Kunna talet före och talet efter. Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000 000. Förstå varför vi använder decimaler. Storleksordna decimaltal. Förstå betydelsen av orden deci, centi, milli. Räkna med decimaltal. Förståelse för talet före och talet efter. År 6 År 5 År 4


Ladda ner ppt "• Med tiotalsövergångar i talområdet 0 – 1000. • Addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder, när talen och svaren ligger inom talområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser