Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål att uppnå och nationella prov för årskurs tre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål att uppnå och nationella prov för årskurs tre"— Presentationens avskrift:

1 Mål att uppnå och nationella prov för årskurs tre
Varför nytt uppdrag? Hur hanterades uppdraget av Sv? Resultat i relation till tidigare förslag Tidplan framöver Implementering av mål och prov

2 Varför nytt uppdrag? Regeringen understryker vikten av att
målen är tydligt och distinkt utformade i syfte att kunna bidra till likvärdiga bedömningar. De föreslagna målen behöver förtydligas.

3 Varför blev det så? Systemkonsekvens Reviderade förslag
Anpassning till system Utbildningsmål Mål att uppnå Reviderade förslag Anpassning framåt, till betänkandet Uppdelning Exempel Minskat tolkningsutrymme Utbildnings - undervisningsmål

4 Hur hanterades uppdraget av Sv?
Regeringsbeslut, 22/11 Snabb bearbetning, 23/11 remissrunda Ny bearbetning, webbpublicering, remissrunda, 30/11 Ny bearbetning, redovisning 14/12 Hela processen tog tre veckor

5 Resultat i relation till tidigare förslag
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det tredje skolåret Eleven skall ha förvärvat grundläggande kunskaper i matematik som möjliggör att konkreta och elevnära företeelser kan beskrivas, hanteras och förklaras med olika uttrycksformer inklusive grundläggande matematiska symboler och begrepp. Eleven skall också ha utvecklat en förmåga att samtala om konkreta problem och lösa dem med hjälp av grundläggande matematiska modeller, såväl muntligt och skriftligt som med tekniska hjälpmedel samt kunna reflektera kring tillvägagångssätt och resultat.

6 Resultat i relation till tidigare förslag
Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret Eleven ska ha förmåga att • tolka information som innehåller matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder, • uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling med hjälp av vardagligt språk, matematiska begrepp och symboler, konkret material, tabeller och bilder, • utföra beräkningar i form av huvudräkning, med skriftliga räknemetoder och med digitala verktyg, • undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lämpliga lösningsmetoder samt reflektera över lösningens rimlighet samt • i samtal med andra utbyta idéer och diskutera olika sätt att lösa problem genom att ställa frågor, motivera eller förklara.

7 Resultat i relation till tidigare förslag
Inom denna ram skall eleven: kunna undersöka och dela upp naturliga tal samt beskriva deras egenskaper och relationer. Eleven skall också kunna dela upp helheter i olika antal delar samt kunna beskriva, jämföra och namnge delarna, ha grundläggande förståelse av de fyra räknesätten och kunna relatera dem till varandra samt kunna hantera matematiska likheter, kunna utföra beräkningar med hjälp av addition och subtraktion med huvudräkning, skriftliga räknemetoder och tekniska hjälpmedel samt kunna hantera enkla multiplikationer och divisioner, kunna beskriva, jämföra och namnge grundläggande två- och tredimensionella geometriska objekt. Eleven skall också utifrån olika perspektiv känna igen och kunna beskriva objekt och föremål och deras placering i rummet samt kunna tolka och göra enkla avbildningar utifrån konkreta förebilder, kunna göra enkla jämförelser, uppskattningar och mätningar av längder, tider, massor och volymer samt kunna hantera ett urval standardenheter, kunna beskriva och använda samband mellan observationer och enkla tabeller och diagram.

8 Resultat i relation till tidigare förslag
Detta innebär att eleven ska beträffande tal och talens beteckningar  kunna läsa och skriva tal och ange siffrornas värden i talen inom heltalsområdet , kunna jämföra och storleksordna tal inom heltalsområdet , kunna beskriva mönster i och fortsätta enkla talföljder till exempel 3, 6, 9 eller 430, 410, 390 inom talområdet , kunna storleksordna enkla bråk till exempel en halv och en tredjedel med hjälp av konkret material eller bilder,

9 Resultat i relation till tidigare förslag
beträffande räkning med positiva heltal kunna beskriva additioner, subtraktioner, multiplikationer, divisioner och deras samband med hjälp av konkret material och bilder samt med matematiskt symbolspråk, kunna skriva en räknehändelse utifrån ett givet uttryck till exempel eller 58, kunna välja räknesätt för att lösa enkla och elevnära matematiska problem, kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och svaren i uppgifterna ligger inom talområdet 0-20 samt enkla uppgifter inom talområdet till exempel , 715-7, 2  40 eller 800/2, etcetera

10 Resultat i relation till tidigare förslag
beträffande rumsuppfattning och geometri kunna beskriva föremåls placering i rummet med hjälp av lägesbestämningar till exempel ovanför och under, höger och vänster, kunna rita och avbilda tvådimensionella figurer samt bygga enkla tredimensionella figurer utifrån instruktion med hjälp av till exempel klossar, kunna beskriva och fortsätta geometriska mönster, kunna känna igen, jämföra, beskriva och namnge två- och tredimensionella geometriska figurer till exempel rektangel, triangel, kub,

11 Resultat i relation till tidigare förslag
beträffande mätning kunna jämföra längder, areor, massor, volymer och tider med hjälp av konkret material, kunna uppskatta och mäta längd, massa, volym och tid med vanliga måttenheter till exempel meter, kilogram, liter, timme, kunna avläsa klockan, beträffande statistik kunna presentera enkel och elevnära information i tabeller och stapeldiagram samt kunna tolka enkla tabeller och stapeldiagram.

12 Tidplan framöver Målen är ej fastställda Planeras gälla från ht-08
Nationella prov vt-09

13 Hur är implementeringen tänkt?
Informationskonferens i maj Beskrivning av implementeringsinsatserna Vad innebär mål att uppnå och prov i åk tre i ett systemperspektiv Fördjupningskonferens, två dagar i september Kommentar- och referensmaterial Mål att uppnå för åk tre, relation till kursplan Nationella prov, bedömning, kunskapsuppföljning

14 Implementering av mål och prov
Steg 3 Lärarfortbildning Steg 2 Steg 1 Lokalt impl. arbete Nationella konferenser 2009 2010 november september Augusti Målen träder i kraft Proven används första gången


Ladda ner ppt "Mål att uppnå och nationella prov för årskurs tre"

Liknande presentationer


Google-annonser