Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikontoret i Mälardalen AB Den regionala kraften i Energiomställningen Carl-Magnus Larsson carl-magnus.larsson@energikontor.se 016 17 80 32, 070.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikontoret i Mälardalen AB Den regionala kraften i Energiomställningen Carl-Magnus Larsson carl-magnus.larsson@energikontor.se 016 17 80 32, 070."— Presentationens avskrift:

1 Energikontoret i Mälardalen AB Den regionala kraften i Energiomställningen Carl-Magnus Larsson ,

2 Bolagets struktur Energikontoret i Mälardalen AB ägs av kommuner i Sörmland, Västmanland och i Uppsala län, och i något fall via det kommunalägda bolaget. Energikontoret i Mälardalen AB har en egen styrelse med politisk förankring samt egen budget. Ordförande är Lars Andersson. Energikontoret i Mälardalen AB finansieras genom basstöd från Energimyndigheten, verksamhetsstöd från ägarna och andra aktörer samt genom de projekt vilka Energikontoret driver samt via uppdrag. Energikontoret i Mälardalen AB har fem anställda, alla energi- och miljöingenjörer. Personalens kompetensspridning ger bredd åt företaget.

3 Personalen på Energikontoret
Lina Gellermark Verkställande direktör, energisystemingenjör och projektledare Carita Wiklund Energi- & Miljöingenjör, projektledare Hans Jältorp Energicontroller, projektledare Carl-Magnus Larsson Energiingenjör, projektledare EU-projekt. Mathias Söderholm Energiingenjör, projektledare

4 Verksamhet 2007 Energikontoret arbetar med tre verksamhetsben.
Agera regional energiaktör Samordnande för de kommunala Energirådgivarna Projekt och Uppdrag Allt arbete Energikontoret gör, görs för att främja energieffektivisering och förnybar energi. Energikontorets målgrupp är människorna, samhället och näringslivet i Mälardalsregionen.

5 Regional Energiaktör Seminarium och informationsspridning.
Tillhandahålla kunskap och bistå med stöd vid utformning, partnersök och ansökningar för energi- och miljöprojekt. Initiera och arrangera utbildningsinsatser inom området för olika målgrupper. Samordna kampanjer med olika teman inom energi- miljö- och transportområdet. Arbeta med energieffektiviseringsåtgärder för kommunen i syfte att få ner kommunens driftskostnader och minska miljöpåverkan.

6 Samordnande för Energirådgivarna
Levande nätverk via nya hemsidan och nätverksträffar Utbildning och kompetensutveckling för de kommunala Energirådgivarna Studiebesök Gemensamma projekt och seminarier

7 EU projekt 2007 Competence, Beviljat 2004 inom IEE. (15 länder deltar Koordinator FGM-AMOR i Österrike). Hållbara transporter. Utveckling/utbildning. MOBI-NET. Beviljat 2007 inom IEE. Mobility management center, Aktivt påverka val av resande. Information, styrmedel, främjande av kollektivtrafik. I samarbete med Eskilstuna barn & utbildning, Eskilstuna kommun, Vägverket, mobilitetskontoren i Lund och Graz, Österrike.

8 Nationella & Regionala projekt 2007
Trygg med värmepump. Informationsprojekt om värmepumpar Reklim. Regionala Energikontor och lokalt klimatarbete Energihus Uppsala, energiteknologi Informationskampanj, energibidrag genom goda exempel Etik & Energi, energieffektivisering inom Svenska kyrkan.

9 Regionala Energikontor och lokala klimatstrategier
Reklim Regionala Energikontor och lokala klimatstrategier Värmland – Klimatplaner för Värmland Skåne – Kommunal Energiplanering

10 Reklim Syfte: Stödja kommunerna med att ta fram lokala klimatstrategier eller motsvarande (miljö-, energiplan) Mål: Minst 10 kommuner, mars 2008, har antagit ett dokument innehållandes en lokal klimatstrategi Minst 15 kommuner därtill har en pågående process

11 Genomförande Lokala förutsättningar Kommunerna kan påverka
Kommunen leder processen Energikontoret initierar processen, agerar bollplank, men leder ej processen för att motverka ”konsut-syndrom” Politisk koppling viktig Projektet ska lösa något eller flera ouppklarade åtaganden, t.ex. energiplan, miljöplan, etcetera

12 Kommunkriterier Ej fått klimpbidrag Ej ingå i Klimatkommunerna
Mindre kommuner som idag ej är aktiva i sitt klimatarbete Ej fått klimpbidrag Ej ingå i Klimatkommunerna Ej ingå i Hållbara kommuner Tydlig ambition – hos tjänstemän och politiker att vilja ta fram nödvändiga strategier och genomföra konkreta åtgärder

13 Kommunåtaganden Kommunstyrelsen ska godkänna avsiktsförklaringen
Löfte om att kommunfullmäktige ska föreläggas ett förslag till klimatstrategi eller liknande inom två år Utse ansvarig tjänsteman som leder arbetet

14 Genomförande Projektet utformas efter: - Lokala förhållanden
- Tidigare erfarenhet - Kännedom om kommunernas behov

15 Nätverk för kommunal energiplanering / klimatstrategiarbete etableras
- Inledande träff med information - Tematräffar - Workshops

16 Framtagande av klimatstrategi 1. Uppstart av process
2. Nulägesbeskrivning 3. Framtagande av mål 4. Initiera projekt och åtgärder 5. Upprätta en handlingsplan 6. Politiskt beslutad klimatstrategi

17 Avslutningsfas - Uppföljning och utvärdering Slutrapporteringsmall
- Spridning av erfarenheter - Rapport till Naturvårdsverket

18 Tidplan Projektstart 2007-03-01
Workshop Energikontoren / 07 Lägesrapport och rekvisition Lägesrapport och rekvisition Avslutande workshop Projektslut Slutrapport Ekonomisk slutredovisning

19 Carl-Magnus Larsson carl-magnus. larsson@energikontor
Carl-Magnus Larsson ,


Ladda ner ppt "Energikontoret i Mälardalen AB Den regionala kraften i Energiomställningen Carl-Magnus Larsson carl-magnus.larsson@energikontor.se 016 17 80 32, 070."

Liknande presentationer


Google-annonser