Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Box 12236 | 102 26 Stockholm | S:t Göransgatan 66 | Sweden Tel. +46 8 598 998 00 | Fax. +46 8 598 998 05 | ipsos.se © 2008 Ipsos All rights reserved. Contains.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Box 12236 | 102 26 Stockholm | S:t Göransgatan 66 | Sweden Tel. +46 8 598 998 00 | Fax. +46 8 598 998 05 | ipsos.se © 2008 Ipsos All rights reserved. Contains."— Presentationens avskrift:

1 Box 12236 | 102 26 Stockholm | S:t Göransgatan 66 | Sweden Tel. +46 8 598 998 00 | Fax. +46 8 598 998 05 | ipsos.se © 2008 Ipsos All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. PTK Bolagsstyrelseutbildningar 2008 Diagram för PTK Ipsos den 26 juni 2008 Mats Johansson Projektnr: 127 24

2 2 © 2008 Innehåll Bakgrund och Sammanfattning Resultatet i diagram Bakgrundsvariabler

3 3 © 2008 Bakgrund och Metod Bakgrund och syfte PTK vill med hjälp av en kvantitativ studie undersöka hur bolagsstyrelserepresentanter upplever utbildningen och hur de kan anpassa utbildningen efter målgruppen. Metod Datainsamlingen har skett med hjälp av telefonintervjuer (CATI). Fältarbetet genomförs av Ipsos systerbolag IB-Imri. Period Datainsamlingen genomfördes under 2008-06-11 till 2008-06-22. Statistisk bearbetning Ingen statistisk bearbetning ingår i offererad studie Frågekonstruktion Ipsos och PTK har gemensamt utformat frågeformuläret. Det har godkänts av de senare innan fältarbetets start. Målgrupp och urval Målgruppen för undersökningen har varit representanter i bolagsstyrelser från PTK:s medlemsförbund. 500 st. genomförda intervjuer Statistisk felmarginal Den maximala statistiska felmarginalen vid 500 genomförda intervjuer är +/- 4,3%.

4 4 © 2008 Sammanfattning Deltagande i utbildningar Bland de intervjuade PTK bolagsstyrelse- representanterna har 43% deltagit i PTK:s bolagsstyrelseutbildning. 15% har deltagit i någon annan utbildning. An klar majoritet, 87%, av de som deltagit i utbildningen anser att den hjälpt dem att bli mer aktiva i styrelsearbetet. Av de, 57% bland samtliga 500 IP, som inte deltagit i utbildning svarar en stor andel att de inte har haft tid att deltaga i utbildningen, 41% av 280 personer. En andel kände ej till utbildningen, 14% av 280 pers., och 12% av 280 pers. trodde ej de blivit inbjudna till att deltaga. Framtida intresse för utbildningar Bland de som inte deltagit i PTK bolagsstyrelse- utbildning svarar en majoritet, 61%, att de skulle vara intresserade av att gå en utbildning. En större andel bland kvinnor än bland män. Bland de 32% som inte gått utbildning och är ointresserade av att gå i framtiden anges de främsta orsakerna vara att de inte känner behov av utbildning, de skall gå i pension/sluta eller att de känner tidsbrist. Distansutbildning En klar majoritet, 76%, av de som är intresserade av framtida utbildning svarar att de även skulle vara intresserade av en distansutbildning. Önskningar för utbildningen De styrelserepresentanter vilka inte gått utbildningen har följande önskemål inför en framtida utbildning: -Bör innehålla undervisning om Ekonomi, Lagar & Regler samt generellt styrelsearbete. - En majoritet önskar att utbildningen är 0-4 dagar 58%. 80% anser att utbildningen skall vara max 8 dagar lång. - 35% vill genomgå utbildning på närmaste centralort medan 32% säger sig föredra Stockholm. Arbetet i bolagsstyrelsen En klar majoritet, 73%, upplever att de bidrar till styrelsearbetet. En klar majoritet, 69%, upplever att de har något inflytande i styrelsen. 83% känner att deras arbetsgivare är positivt inställd till styrelsearbetet, 29% att attityden blivit mer positiv sett över tid.

5 5 © 2008 Bolagsstyrelserepresentanter Bas: PTK representanter, 502 IP [Alla siffror i flödesschemat % av samtliga 502 IP] Flödesschema Samtliga 100% Deltagit i PTK:s utbildning 43% Ej deltagit i utbildning,57% Ej haft tid, 23% Ej inbjuden, 8% Visste ej om, 15% Blivit mer aktiv 37% Ej blivit mer aktiv 3% Inte intresserad 18% Intresserad att gå 35% Inget behov 5% Pension/Slutar 5% Tidsbrist 2% Önskat innehåll: Ekonomi 18% Lagar & Regler 16% Generellt styrelsearbete 13% Strategier 6% Intresse av Distansutbildning. 27% Önskad Längd: 0-4 dagar 20% 5-8 dagar 8% >8 dagar 2% Önskad Plats: Närmaste centralort 12% Stockholm 11% Göteborg 6% Deltagit i annan utbildning 15% Samtliga 100% Upplever sig ha inflytande i bolagsstyrelsen 69% Upplever sig bidra till arbetet i bolagsstyrelsen 73% Bidrar mest med: Branschkunskap 31% Personalfrågor 12% Generellt styrelsearbete 12% Strategier 8% Arbetsgivaren negativ 11% Arbetsgivaren positiv 83%

6 6 © 2008 Innehåll Bakgrund Resultatet i diagram Bakgrundsvariabler

7 7 © 2008 Typ av styrelseplats / Period i styrelsen Bas: PTK representanter, 502 IP Q1. Sitter du som ordinarie ledamot eller som suppleant? Q2. Hur länge har du varit med i bolagsstyrelsen som ord.ledamot? Q3. Hur länge har du varit med i bolagsstyrelsen som suppleant? % Män: 71% Kvinnor: 61%

8 8 © 2008 Tillsättning av arbetstagarrepresentanter Bas: PTK representanter, 502 IP Q4. Är samtliga de platser i Bolagstyrelsen, som de anställda har rätt att välja, tillsatta med representanter? %

9 9 © 2008 PTK:s bolagsstyrelseutbildning 43% har deltagit/deltager i PTK:s styrelseutbildning Bas: PTK representanter, 502 IP Bas: De som deltagit i utbildning, 218 IP [Multipla svar möjligt] Q5. Har du deltagit i PTK:s bolagsstyrelseutbildning? Q6. Vilken eller vilka av dem har du deltagit i? %

10 10 © 2008 Utbildningens bidrag till aktivitet Bas: De som deltagit i utbildningen, 218 IP Bas: De som blivit mer aktiva, 190 IP [bygger på manuell kodning av öppna svar] Q7. Anser du att utbildningen har hjälpt dig bli mer aktiv Q8. Vad anser du är det som hjälpt dig mest att bli mer aktiv? Bas: De som inte blivit mer aktiva [öppna svar] Q9. Vad anser du saknades i utbildningen? % % Den borde vara bättre på ekonomibiten. samt att man lär sig hur man gör investeringar och hur man gör för att betala tillbaka. Utbildningen på LO sidan är mycket bättre. Den gav mig tryggheten.Aktiviteten fanns redan Den var för kort. För långrandig tar för lång tid. Försöka göra så att bolags styrelsen fungerar bättre. Nej det är så längesen så jag kommer inte på det P.g.a att jag inte gått klart hela grunden än. Repetitionsutbildning Utbildningen var det inget fel, det är styrelsen det är fel på.

11 11 © 2008 % Orsaker till att ej ha deltagit i utbildning Bas: De som inte gått utbildningen, 280 IP Q10. Finns det något/några specifika skäl till att du inte deltagit i PTK:s bolagsstyrelseutbildning? Exempel på ”annat” ” Jag tycker att de andra deltagarna har gått, vi är bara tre anställda.” ” Har pluggat sex betyg i ekonomi, har inte känt nåt behov utbildningen.” ” bristande intresse” ” Har inte blivit av, hade redan en gammal utbildning.” ” Man skulle ha grundutbildning innan man skulle gå på PTK:s bolagsstyrelseutbildning och det hade inte jag.”

12 12 © 2008 Intresse av utbildning / Skäl till ointresse 61% är intresserade att gå utbildning. Kvinnor i högre grad ”Mycket intresserade” än Män Bas: De som inte gått utbildningen, 280 IP Bas: De som inte gått utb. och är ointresserade, 92 IP [manuell kodning av öppna svar] Q11. Skulle du vara intresserad av att få gå någon Q12. Varför inte? av PTK:s bolagsstyrelseutbildningar? % % ”Ja, mycket”, Män: 27% ”Ja, mycket”, Kvinnor: 43% 61%

13 13 © 2008 Intresse av distansutbildning 76% av de intresserade skulle kunna tänka sig att deltaga i distansutbildning % Bas: De som inte gått utbildningen, men är intresserade, 173 IP Q13. Skulle du vara intresserad av att genomgå en distansutbildning med PTK:s bolagsstyrelseutbildningar? 76% ”Ja, mycket”, Män: 31% ”Ja, mycket”, Kvinnor: 39%

14 14 © 2008 Utbildningens innehåll, längd och geografisk plats Önskemål finns om att utbildningen skall innehålla Ekonomi, Lagar & regler och generellt styrelsearbete, den skall vara relativt kort (max 8 dagar) och äga rum på närmaste centralort eller i Stockholm. Bas: De som inte gått utbildningen men är intresserade, 173 IP Q14. Vad skulle du önska att utbildningen hade för Q15. Hur lång, antal dagar, skulle du vilja att grundutbildningen var? Innehåll? Vad skulle du vilja få mer kunskap om? Bas: De som inte gått utbildningen men är intresserade, 173 IP Q16. Var i landet skulle du vilja att utbildningen ägde rum? % % %

15 15 © 2008 Annan utbildning Bas: PTK representanter, 502 IP Bas: De som gått annan utb. 78 IP [manuell kodning av öppna svar] Q17. Har du deltagit i någon annan bolagsstyrelseutbildning? Q18. Vilken då? % %

16 16 © 2008 Inflytande i bolagsstyrelsen En klar majoritet, 69%, upplever att de har inflytande i bolagsstyrelsen. Män i högre utsträckning än kvinnor. % Bas: PTK representanter, 502 IP Q19. Upplever du att du har något inflytande i bolagsstyrelsen? 69% ”Mycket + något”, Män: 71% ”Mycket + något”, Kvinnor: 63%

17 17 © 2008 Bidrar till arbetet i bolagsstyrelsen En klar majoritet, 73%, upplever att de bidrar till arbetet i bolagsstyrelsen. Män i högre utsträckning än kvinnor. % Bas: PTK representanter, 502 IP Q20. Upplever du att du bidrar till arbetet i bolagsstyrelsen? Bas: De som anser att de bidrar, 502 IP [bl.a. manuell kodning av öppna svar] Q21. I vilka frågor anser du att det bidrar mest? 73% ”Mycket + något”, Män: 75% ”Mycket + något”, Kvinnor: 67% %

18 18 © 2008 Arbetsgivarens attityd En klar majoritet av respondenterna har en positiv attityd från sin arbetsgivare, 83%. Knappt var tredje, 29%, har känt en mer positiv attityd sett över tid. % Bas: PTK representanter, 502 IP Q22. Har du känt någon skillnad i din arbetsgivares attityd vad gäller ditt uppdrag i bolagsstyrelsen sett över tid? 83%11%

19 19 © 2008 Annat stöd Bas: PTK representanter, 502IP [manuell kodning av öppna svar] Q23. Om vi bortser från utbildning vilket annat stöd Skulle du vilja ha av PTK för ditt arbete i bolagsstyrelsen? %

20 20 © 2008 Innehåll Bakgrund Resultatet i diagram Bakgrundsvariabler

21 21 © 2008 Kön/Ålder Bas: Samtliga, 502 IP Kön Bas: Samtliga, 502 IP Ålder %

22 22 © 2008 Utbildning/Anställning Bas: Samtliga, 502 IP Vilken är din högsta genomförda utbildning? %


Ladda ner ppt "Box 12236 | 102 26 Stockholm | S:t Göransgatan 66 | Sweden Tel. +46 8 598 998 00 | Fax. +46 8 598 998 05 | ipsos.se © 2008 Ipsos All rights reserved. Contains."

Liknande presentationer


Google-annonser