Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ryska revolutionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ryska revolutionen."— Presentationens avskrift:

1 ryska revolutionen

2 Vad är revolution? Med en politisk revolution menas en genomgripande förändring av en stats politiska och ekonomiska samhällssystem.

3 Ryssland måste förändras
År 1870 började de kommunistiska idéer som lagts fram av Karl Marx få anhängare i Ryssland, trots att hans böcker inte fick tryckas i landet. Enligt Socialisterna var det tvunget att tsaren, kyrkan och adeln skulle bort. Genom en revolution skulle Ryssland förändras.

4 Karl Marx var en tysk författare, journalist, sociolog, nationalekonom, historiker och filosof. Han räknas som en av grundarna till sociologin och är upphovsman till den ekonomiska och revolutionära teori som kom att kallas MARXISM. Marx är arbetarrörelsens mest inflytelserike tänkare.

5 Marxism Marxism är beteckningen på en samhällsåskådning som bygger på Friedrich Engels och Karl Marx teorier och är den grund på vilken socialdemokratin och kommunismen vilar men även anarkismen vilar på marxistisk grund. Marxism betecknas som en politisk ideologi. Marxismens huvudmål är ett samhälle med klart jämnare fördelning av ekonomiska tillgångar och politiskt inflytande. Marxismen beskriver ett samtida samhälle med stora maktskillnader mellan grupper som ett resultat av skillnader i ägande. Dessa grupper kallas klasser. Det klasslösa samhället: Marxismen är en ideologi som i de flesta varianter förespråkar långtgående förändringar av samhället i mer jämlik riktning. Förändringarna gäller inte bara ekonomin utan även på olika sociala plan, till exempel genom stärkta rättigheter för kvinnor eller för minoriteter.

6 Vladimir Lenin En revolutionär bröt han sig ur det socialdemokratiska partiet och grundade både ordet och gruppen ”Bolsjevikerna”. Ordet betyder ”majoritet” Sanningen var den att de INTE var i majoritet.

7 Hur hamnade de där? Ryssland drogs in i första världskriget mot sin vilja Kriget var förödande för det redan försvagade tsarväldet, och de led svåra förluster. I huvudstaden stod folk hela nätter och köade för att få mat. De nybyggda järnvägarna utnyttjades dåligt och i Sibirien ruttnade flera tusentals ton brödsäd och kött i tågvagnar som stod stilla. Soldaterna fick inte heller tillräckligt med mat.

8 Hunger ger revolution! : kaos, strejker och demonstrationer i städerna. Vintern blev fasansfull, människor svalt och frös ihjäl. Bondesoldaterna lämnade fronten och hela truppförband vägrade lyda order. Mars 1917: revolutionen bryter ut.

9 Arbetarkvinnor i huvudstaden Sankt Petersburg demonstrerade och krävde mat, så gjorde också fabriksarbetarna som ställde sig på deras sida. De soldater som var inkallade för att skingra folkmassorna började skjuta sina officerare och gick med på demonstranternas sida. Revolutionen var ett faktum. Februarirevolutionen!!!

10 Följden blev… Arbetarna och soldaterna bildade ”sovjeter”, s.k. råd.
Tsaren tvingades avgå och blev senare avrättad tillsammans med sin familj. En tillfällig regering bildades, som bestod av liberaler. Ett nytt, mer rättvist Ryssland skulle byggas upp. Samtidigt krävde regeringen att folket skulle ta det lugnt och inte kräva en masa reformer, de var ju trots allt i krig.

11 Var är Lenin? Borta!!! Han befann sig på landsflykt i Schweiz.
Han fick hjälp av TYSKARNA!!! att ta sig hem?!? De räknade med att han skulle bli ett problem för den provisoriska regeringen och såg chansen att försvaga Ryssland. Hans färdväg gick igenom Stockholm, i en egen tågvagn… viktig kille! Därifrån fortsatte han med båt till Finland och vidare med tåg. (I Stockholm köpte han nya skor)

12 Hjälten återvänder… April 1917: I Ryssland mottogs han som en hjälte. Bolsjevikerna samlades runt honom. Leo Trotskij och Josef Stalin var ett par av dessa. Oktober 1917: Bolsjevikerna tog regeringen till fånga, och de tog kontroll över sovjeterna i Sankt Petersburg, de placerade ut beväpnade arbetare på järnvägsstationer och telegrafstationer. Händelsen kallas sedan dess för OKTOBERREVOLUTIONEN 1917.

13 Makten åt bolsjevikerna
Snart hade bolsjevikerna tagit makten i alla större städer och ett nytt val hölls till parlamentet. Bolsjevikerna fick bara ¼ del av rösterna. Parlamentet hade precis bara börjat arbeta då Lenin satte in beväpnade arbetare och körde ut parlamentsledamöterna. Bolsjevikerna tog åter makten och startade det Ryska kommunistiska partiet 1918.

14 Demokrati… eller? Rösträtten var allmän… men parlamentet var totalt tandlöst, de hade inte någon makt. All makt låg hos det kommunistiska partiet. Alla viktiga poster besattes av partimedlemmar, och partiets ledning var alltså Rysslands ledning. Lenin och hans medhjälpare hade infört det kommunistiska partiets diktatur.

15 Världens första (största) kommunistiska stat
Godsägarnas jord förklarades vara statens egendom. Bönder och lantarbetare fick bruka jorden mot att de levererade livsmedel till städerna. Allt som kyrkan ägde tog staten över det skulle inte längre finnas någon statskyrka. Alla pengar som var insatta i banker togs i beslag. Bankerna liksom industrier och affärsföretag togs över av staten. All privat handel förbjöds.

16 Fred till vilket pris som helst
Det var viktigt att snabbt dra sig ur första världskriget. Tyskarna hade dragit in ända in i Ukraina. Lenin menade att fred till vilket pris som helst gällde. 1918: fred i Brest-Litovsk, Ryssland fick betala dyrt för fred med Tyskland. Litauens huvudstad Vilnius och Polens huvudstad Warzawa fick Ryssland ge upp, liksom Finland, som blev fritt. Ryssland förlorade en tredjedel av sin befolkning och mer än hälften av sina industrier. Även 4/5 delar av sina kolgruvor och ¼ -del av järnvägen.

17 En ny stat 1922: en ny stat bildas med namn Sovjetunionen. En union av delrepubliker. Lenin hade lovat självständighet till dessa delrepubliker… men så blev inte fallet.

18 Minns du? 1) Vad betyder ordet bolsjevik? Majoritet, de många
2) Vad hette Lenins främsta medhjälpare? Leo Trotskij och Josef Stalin 3) Vad betyder ordet sovjet? Råd 4) Vilket år genomfördes oktoberrevolutionen? 1917 5) Ge exempel på förändringar som bolsjevikerna genomförde? Godsägarnas jord togs över av staten. Staten tog över allt som kyrkan ägde. Det fanns inte längre någon statskyrka. Alla pengar som satts in på bankerna togs i beslag. All privat handel förbjöds. Banker, industrier och affärsföretag togs över av staten.

19 Fundera och analysera 1) Varför hjälpte tyskarna Lenin att resa hem?
De trodde att han skulle ställa till besvär för den ryska regeringe. Det skulle försvaga Russland som var Tysklands fiende i kriget. 2) Varför lät Lenin upplösa det nyvalda parlamentet med vapen makt? Lenins bolsjeviker hade bara fått en fjärdedel av rösterna när parlamentet valdes. 3) Varför kunde inte väljarna rösta bort Lenin från makten? Parlamentet saknade verklig makt. Makten låg hos kommunistpartiet och det kunde inte röstas bort från makten. 4) Bolsjevikerna sa att de genomförde Marx idéer, men så var det inte. Förklara varför. En grundtanke hos Marx var att efter revolutionen skulle det inte finnas några härskande klasser mer, folket skulle styra. Lenins parti störtade förvisso den härskande klassen, tsaren, kyrkan och adeln, men ersatte den med det kommunistiska partiet. Kommunisterna utgjorde bara några procent av det rska folket.


Ladda ner ppt "Ryska revolutionen."

Liknande presentationer


Google-annonser