Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nya gymnasiesärskolan Borlänge den 13 maj 2014 Sylvia Lindqvist och Bengt Weidow Undervisningsråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nya gymnasiesärskolan Borlänge den 13 maj 2014 Sylvia Lindqvist och Bengt Weidow Undervisningsråd."— Presentationens avskrift:

1 Den nya gymnasiesärskolan Borlänge den 13 maj 2014 Sylvia Lindqvist och Bengt Weidow Undervisningsråd

2 Innehåll 1. Reformen och styrkedjan 2. Läroplan för gymnasiesärskolan 3. Längd, tid och ind. studieplan 4. Nationella program 5. Individuella program 6. Anpassningar 7. APL 8. Gymnasiesärskolearbete

3 •hög kvalitet •flexibilitet •samverkan •harmonisering •tydlig struktur •bättre förberedelse Syfte med reformen

4 Styrkedjan SkollagFörordningLäroplanProgrammålÄmnesplaner Ämnes- områdes- planer Riksdagen Regeringen Skolverket

5 Läroplan för gymnasiesärskolan  Skolans värdegrund och uppgifter  Övergripande mål och riktlinjer: •Kunskaper •Normer och värden •Elevernas ansvar och inflytande •Utbildningsval – arbete och samhällsliv •Bedömning och betyg •Rektorns ansvar

6 Skolans värdegrund och uppgifter Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår miljö.

7 Skolans värdegrund och uppgifter forts Grundläggande värden Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

8 Kunskaper Mål Det är skolans ansvar att varje elev i gymnasiesärskolan ges möjlighet till förberedelse för etablering på arbetsmarknaden.

9 Kunskaper Mål Det är även skolans ansvar att varje elev efter genomförd gymnasiesärskoleutbildning utifrån sina förutsättningar har utvecklat sin förmåga att …

10 Kunskaper … •formulera, analysera och pröva antaganden samt lösa problem, •reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära, •kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, •lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, •kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje, •kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden, •har utvecklat kunskaper om förutsättningar för god hälsa, •har utvecklat kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet,

11 Elevernas ansvar och inflytande Skolans mål är att varje elev utifrån sina förutsättningar •tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, •aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, •utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former, •…

12 Utbildningsval – arbete och samhällsliv Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen. Studie- och yrkesvägledning i vid mening har stor betydelse. Arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter, branschorganisationer har viktiga roller i informationen till skolan och eleverna.

13 •3600 timmar •4 år •nio nationella program •individuella program Utbildningens längd

14 •Studieväg •Kurser eller ämnesområden •Program: fullständigt, utökat eller reducerat Individuell studieplan

15 Programmet för •administration, handel och varuhantering •estetiska verksamheter •fastighet, anläggning och byggnation •fordonsvård och godshantering •hantverk och produktion •hotell, restaurang och bageri •hälsa, vård och omsorg •samhälle, natur och språk •skog, mark och djur Nationella program

16 Programmet för hälsa, vård och omsorg ”Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom programmets olika verksamheter, till exempel med hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt om olika former av hälsofrämjande arbete. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om vård och omsorg.” Programmål

17 Programstruktur Gymnasiesärskole- gemensamma ämnen 900 p Svenska/svenska som andraspråk 200 p Engelska 100 p Matematik 100 p Idrott och hälsa 200 p Estetisk verksamhet 100 p Historia 50 p Samhällskunskap 50 p Religionskunskap 50 p Naturkunskap 50 p Program- gemensamma ämnen 400-600 p Programfördjupning 700-900 p Individuellt val 200 p Gymnasiesärskole- arbete 100 p

18 •svenska/svenska som andraspråk •engelska •matematik •idrott och hälsa •estetisk verksamhet •historia •samhällskunskap •religionskunskap •naturkunskap Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

19 Programfördjupning Programmet för hälsa, vård och omsorg: Friluftsliv Människokroppen Servering 1 Förskolebarns lärande och växande 1 och 2 Vård och omsorg 2 och 3 Fritid och friskvård Service och bemötande 2 med flera

20 Programfördjupning Finns i samtliga program: Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa 2 Digital kompetens Trafikantkunskap

21 •200 poäng •Idrott och hälsa •Hem- och konsumentkunskap Individuellt val

22 Exempel 1 Programfördjupningspaket fordonsvård Arbetsuppgifterna: yttre och inre rengöring, städning och ytbehandling av fordon. Fordonsvård – personbil100p Fordonsvård – tunga fordon100p Rekonditionering 1100p Rekonditionering 2100p Service och bemötande 1100p + ytterligare kurser på sammanlagt 200p

23 Exempel 2 Programfördjupningspaket äldreomsorg Arbetsuppgifterna: stöd i äldre personers vardag. Lokalvård 1100p Människokroppen100p Servering 1100p Vård och omsorg 2100p Vård och omsorg 3100p + ytterligare kurser på sammanlagt 200p

24 Individuella program

25 Ämnesområden 3600 timmar Praktik Ämnen

26 •estetisk verksamhet •hem- och konsumentkunskap •idrott och hälsa •natur och miljö •individ och samhälle •språk och kommunikation Ämnesområden

27 •Reducerat program (kurser, gymnasiesärskolearbetet) •Utökat program •Kurser från gymnasieskolan •Kurser som inte finns i programstrukturen Individuella anpassningar

28 Programfördjupningspaket och APL 1.Arbetsmarknaden inom skolans upptagningsområde – elevernas möjligheter att få arbete 2.Möjligheterna för arbetsplatsförlagt lärande - apl 3.Skolans personella och materiella resurser

29 Arbetsplatsförlagt lärande Kurser eller delar av kurser som är arbetsplatsförlagda Minst 22 veckor på en arbetsplats

30 Samverkan med arbetslivet Samverkan med arbetslivet en förutsättning för bra apl Samarbete med en gymnasieskolas lokala programråd Skapa samverkansorgan Bygga nätverk med arbetslivet

31 Tid för arbete med apl Tid Organisation Kompetens Statsbidrag för att utveckla apl

32 Satsningar för att höja kvalitén i apl Handledarintroduktion Apl-utvecklare Stöd för strategisk apl-utveckling

33 Nationell handledarintroduktion Handledarintroduktion Gymnasieförordningen 4 kap 14 § •en handledare ska utses •nödvändiga kunskaper och erfarenheter •i övrigt vara lämplig Gymnasieförordningen 4 kap 14 § •en handledare ska utses •nödvändiga kunskaper och erfarenheter •i övrigt vara lämplig

34 Utbildning för apl-utvecklare  Nationella apl-utvecklare Höst 2013: •23 Apl-experter tar fram utbildning Vår 2014: •Experterna arbetar som nationella apl-utvecklare •Nya deltagare går utbildningen Höst 2014: •Nya nationella apl-utvecklare •Nya deltagare går utbildningen Vår 2015: •Nya nationella apl-utvecklare •Nya deltagare går utbildningen

35 Apl-utvecklare stödja systematiskt samarbete skola ― arbetsplats Stödjer rektorer Stödjer lärare/ lärarlag Stödjer samverkan Regionala konferenser Stödjer handledare Stödjer lokala programråd

36 Stöd för strategisk apl-utveckling Stöd för strategisk apl-utveckling

37 Gymnasiesärskolearbete Utför vanligt förekommande arbete Godkänt gymnasiesärskolearbete

38 Gymnasiesärskolearbete •visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. •så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planera, genomföra och utvärdera sin uppgift.

39 •Efter genomförd utbildning •Uppgifter om •Program •Kurser/ämnesområden •Betyg •Gymnasiesärskolearbetet •Inriktningen på apl Gymnasiesärskolebevis

40 Information och frågor j www.skolverket.se/gys2013 upplysningstjansten@skolverket.se upplysningstjansten@skolverket.se Tel.nr: 08-527 332 00


Ladda ner ppt "Den nya gymnasiesärskolan Borlänge den 13 maj 2014 Sylvia Lindqvist och Bengt Weidow Undervisningsråd."

Liknande presentationer


Google-annonser