Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roland Carlsson Logistikens grunder 20p Mål Kursen ska ge en förståelse för vad logistik är, hur det påverkar företaget och hur man kan arbeta med logistikfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roland Carlsson Logistikens grunder 20p Mål Kursen ska ge en förståelse för vad logistik är, hur det påverkar företaget och hur man kan arbeta med logistikfrågor."— Presentationens avskrift:

1 Roland Carlsson Logistikens grunder 20p Mål Kursen ska ge en förståelse för vad logistik är, hur det påverkar företaget och hur man kan arbeta med logistikfrågor för att öka företagets konkurrensförmåga. Deltagaren ska få förståelse för hur man arbetar i de enskilda funktionerna i flödeskedjan och hur dessa måste samverka för att skapa en väl fungerande logistik. - Att förstå och kunna tillämpa olika managementmodeller som presenteras i kursen. - Att förstå och behärska de kalkylmetoder som gås igenom i kursen. - Att kunna analysera och ge förslag till förbättringar i ett logistiskt flöde. Såväl utifrån ett helhetsperspektiv som i den enskilda funktionen.

2 Roland Carlsson Logistikens grunder 20p Mål (forts) - Att förstå och kunna förklara olika fackuttryck och termer som används inom logistikområdet. - Att ha kunskap om kvalitetscertifiering och om hur kvalitetsfrågorna påverkar en verksamhet. - Att förstå adekvata mått, hur man mäter och hur man utvecklar mätmetoder för effektivitetskontroll och uppfyllnad av kvalitetsmål. - Att kunna tillämpa Supply Chain-tänkande, hur olika delar i kedjan samverkar, i och utanför den egna verksamheten.

3 Roland Carlsson En kurs om grunderna inom logistik Vad som behövs för kursen En bok En miniräknare Penna och papper Räkne- exempel Exempelsamling PP-presentationer

4 Roland Carlsson Flera lärare Roland Carlsson Tobias Falk Mats Olsson Kristian Fohlin-Svensson Carl-Eric Falkenius Dessutom två gästföreläsningar Anders Holmsköld Fredrik Axelson

5 Roland Carlsson Logistikens grunder 20p Examination Kursen avslutas med skriftlig tentamen Inlämningsuppgift som kan ge poäng till tentamen

6 Roland Carlsson Och nu……. ….över till LOGISTIKEN Kursen kan börja!!!

7 Roland Carlsson Vad är logistik? En definition ”Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet ska fungera.” CSCMP

8 Roland Carlsson Vad är logistik? En annan definition ”Logistik handlar om att skapa flödeseffektivitet vad gäller de fysiska flödena, informationsflödena och betalningsflödena” ”Logistik handlar om att skapa flödeseffektivitet vad gäller de fysiska flödena, informationsflödena och betalningsflödena”

9 Roland Carlsson Vad är logistik? Ännu en definition ”Logistik är att växa med mindre eller samma resurser för att kunna konkurrera. Att göra rätt från början för att minska sina kostnader. Att vara kundfocuserad.”

10 Roland Carlsson Logistikens utveckling Kostnader i focus Flexibel produktion Intäkter Konkurrens medel Supply Chain Management

11 Roland Carlsson Men nu ska vi spela …………….!

12 Roland Carlsson Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution LeverantörInköp Råmaterial- lager ProduktionFörsäljningLagerKund Outbound LogisticsInbound Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information

13 Roland Carlsson Där vi startar Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution LeverantörInköpRåmaterial-lager ProduktionFörsäljningLagerKund Outbound LogisticsInbound Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information

14 Roland Carlsson Men först lite om Logistikkostnader •Transportkostnader •Lagringskostnader •Hanteringskostnader •Administrativa kostnader •Kapitalkostnader En produkts totala kostnader består generellt till minst 50% av logistikkostnader

15 Roland Carlsson Exempel på Kapitalbindning •Varor i lager •Produkter I Arbete (PIA) •Varor under transport •Anläggningar och maskiner (tex lagerbyggnader och hanteringsutrustning) Kapitalbindningen är starkt beroende av materialflödet Total kapitalbindning: ”Det samlade kapitalet för allt som företaget äger”

16 Roland Carlsson Vad är Lager?  Färdigvarulager  Förråd (material och reservdelar)  Buffertlager (ofta i produktionen)  Produkter i arbete (PIA, WIP)  Varor under transport  Terminaler (depåer, mellanlager)

17 Roland Carlsson Vad är Lager?  Konsignationslager  Vendor Managed Inventory (VMI)  Säkerhetslager  Spekulationslager  Inkuranslager ”Wonder Managed Inventory” ”Virtual Merchandise Inventory” ”Virtual Merchandise Inventory”

18 Roland Carlsson Varför har man Lager? några motiv:  Jämna ut flöden (tex av produktionsekonomiska skäl)  Kunna leverera snabbt (hög leveransservice)  Samla partier / dela upp partier för effektivare transporter  Gardera sig mot brist (säkerhetslager)

19 Roland Carlsson SäkerhetsLager Att bestämma nivå på säkerhetslagret (SL)  SL= säkerhetstid*förbrukning per tidsenhet (den enklaste varianten)  Säkerhetstid är den tid man uppskattar att en leverans rimligen maximalt kan bli försenad  Säkerhetstiden är i praktiken omöjlig att fastställa  Slutsats: Man kan inte helt gardera sig mot brister

20 Roland Carlsson SäkerhetsLager Att bestämma nivå på säkerhetslagret (SL) Andra sätt att bestämma SL tar hänsyn till tex:  Variationer i efterfrågan  Varierande ledtider  Lagertillgänglighet  Bristkostnader  Kombinationer av ovanstående

21 Roland Carlsson SäkerhetsLager VS Lagertillgänglighet

22 Roland Carlsson Medellager Medellager är den genomsnittliga lagernivån mätt över tiden Medellager är det genomsnittliga omsättningslagret tillsammans med säkerhetslagret Medellager ska hållas på så låg nivå som möjligt med hänsyn till omständigheterna

23 Roland Carlsson Medellager Medellager kan tex bestämmas (räknas fram) genom punktvisa mätningar som man tar medelvärdet av Medellager kan beräknas utifrån sambandet: ØL=Omsättning*GLT Medellager kan också bestämmas genom andra samband

24 Roland Carlsson Olika lagringssituationer Grafiskt presenterat Lagerbilder Diagram som visar lagrets variationer över tiden

25 Roland Carlsson Medellager Rita och räkna Egen uppgift att göra

26 Roland Carlsson Medellager Uppgiften Vårt företag köper hem en produkt i partier om 1000 st per gång. Leverans sker var fjärde vecka och förbrukningen är jämn över tiden. Produkten läggs vid ankomsten in i förråd. Rita en lagerbild och beräkna nivån på medellagret i förrådet. En annan produkt som köps in transporteras med båt till företaget. Båttransporten tar tre veckor att genomföra och transporterna anländer med fem veckors mellanrum. Varje transport innehåller 8000 st av produkten. Rita en lagerbild och beräkna medellagret under transport. För en tredje produkt som vi köper har vi ett totalt årsbehov av 10400st. Förbrukningen är jämnt fördelad och vi köper därför ett lika stort parti varje vecka. Produkten läggs vid ankomsten in i förråd. Då vi inte riktigt litar på att transporterna kommer i tid håller vi också ett säkerhetslager om 200st. Rita en lagerbild för produkten i förrådet och beräkna medellagret. Genomloppstiden, GLT, i produktionen är för en produkt 4 veckor. Den totala omsättningen för produkten är 15 600 st/år. Beräkna den genomsnittliga nivån för PIA.

27 Roland Carlsson Lagring kostar! Alla former av lagring kostar Spelar ingen roll vart lagringen uppstår, man har alltid en kostnad Men vad är det som kostar?

28 Roland Carlsson Exempel på lagringskostnader Två delar Lagerhållningskostnader  Lagerpersonal  Lagerutrustning  Lagerbyggnader (hyra eller eget)  Informationssystem  Övriga driftskostnader

29 Roland Carlsson Exempel på lagringskostnader Två delar Lagerföringskostnader  Kapitalkostnader  Svinn  Inkurans  Försäkringar  Förrådskontroll (inventering)

30 Roland Carlsson Lagringskostnader En sammanvägning av lagringskostnaderna ger det som kallas för Lagerränta Beräknas på följande sätt:

31 Roland Carlsson Lagringskostnad Egen uppgift att göra Räkna fram lagerränta Vilka lagringskostnader ska vara med? Lagerföringskostnader är alltid med Lagerhållningskostnader finns olika resonemang och synsätt om

32 Roland Carlsson Räkna lagerränta

33 Roland Carlsson Lagringskostnad Hur man använder lagerräntan i kalkylsammanhang Ett exempel

34 Roland Carlsson Och nu……. …till något helt annat!!!

35 Roland Carlsson Lönsamhet, några nyckeltal

36 Roland Carlsson DuPont-modellen ???

37 Roland Carlsson Uppgift att göra Bedömning av lönsamhet vid förändringar med DuPont-modellen MoS AB tillverkar, säljer och distribuerar möbler. Följande data gäller för företaget: Se utdelat underlag

38 Roland Carlsson DuPont, innan förändring

39 Roland Carlsson DuPont, lösning

40 Roland Carlsson DuPont, lösning

41 Roland Carlsson DuPont, lösning Så vad väljer vi?


Ladda ner ppt "Roland Carlsson Logistikens grunder 20p Mål Kursen ska ge en förståelse för vad logistik är, hur det påverkar företaget och hur man kan arbeta med logistikfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser