Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.iva.se VÄLKOMNA. www.iva.se Professor Lena Torell VD IVA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.iva.se VÄLKOMNA. www.iva.se Professor Lena Torell VD IVA."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA

2 Professor Lena Torell VD IVA

3 Projektets initiativtagare och sponsorer •Initiativtagare •Sponsorer ProViking

4 Övergången till kunskapsekonomin % 2% 4% 6% 8% 10% Performance level in 1999 Performance growth rate Source: DG Research EL P IRL E FIN I UK F EU-15 NL A DK B D JP US D

5 Performance in a knowledge based economy Source: DG Research Productivity Technology Science IT Infrastructure IT Infrastructure Education S B DK D F IRL L NE A FIN UK EL E I P S B DK D F IRL L NE A FIN UK EL E I P

6 Industrins andel av FoU Source: DG Research Belgium Ireland Germany Japan Finland UK EU-15(2) France Austria Denmark Netherlands Spain Italy Greece Portugal US Sweden

7 Småföretagens bidrag till forskningen % US Sweden Germany (1997) France (1998) Italy (1998) UK Netherlands (1998) Finland Belgium (1995) Denmark (1998) Spain Portugal EU-15 Japan :

8 Hans-Olov Olsson Styrgruppsordförande Produktion för Konkurrenskraft VD Volvo Personvagnar AB

9 Tillverkningsindustrins betydelse i Sverige 50% av svensk export 25% av BNP direkt sysselsatta indirekt sysselsatta

10 Utflyttning pågår Enkätstudie bland Teknikföretagens medlemmar: 20% tänker flytta delar av produktionen före % kan tänka sig flytta hela sin produktion

11 Övergripande mål •Återskapa framtidstron •Ta fram ett nyanserat beslutsunderlag •Påverka beslutsfattare som styr förutsättningarna för svensk produktion. •Leda och delta aktivt i en debatt inom området

12 Lars Frenning Huvudprojektledare Produktion för Konkurrenskraft VD ProViking

13 Vision ”Sverige skall åter bli världsledande som produktionsland”

14 Mål •Ta fram tre rapporter samt en syntesrapport – Made in Sweden –Produktionens Betydelse för Sverige –Framtida Produktionssystem i Sverige –Utbildning och Forskning inom produktion i Sverige •Kommunicera projektets resultat löpande –Genom rapporter, konferenser, artiklar, webbplats mm.

15 forts. Mål •Genomföra fem fallstudier. Nibe AB, Scania CV AB, Note AB, Lesjöfors AB och Lars Höglund AB •Genomföra fem djupintervjuer. Electrolux AB, ABB High Voltage Power, FlexLink AB, Ericsson AB och Hägglunds Drive AB •Genomföra en enkät. 370 företag av Teknikföretagens medlemmar, 400 personer vid Metalls lokalklubbar och 300 akademiker inom produktionsområdet

16 Styrgrupp •Hans-Olov Olsson, Volvo PV, Ordförande •Johan Ancker, Teknikföretagen •Ola Asplund, Metall •Billy Fredriksson, SAAB AB •Eric Giertz, KTH • Kjell Jansson, NUTEK •Eva Lindencrona, VINNOVA •Lena Torell/Henrik Blomgren, IVA •Olle Vogel, KK - stiftelsen •Lars Frenning, ProViking, Huvudprojektledare

17 Kommunikationsplan Projektets resultat kommuniceras löpande via olika media. •Hemsida •Ett nyhetsbrev, anmäl intresse på hemsidan •Press- releaser/konferenser •Kick-off, mellan- och slutkonferens •Artiklar – leda och delta i debatten aktivt •Resultatuppföljning

18

19 Produktion för Konkurrenskraft i media 31/3 Verkstäderna 5/4 Veckans Affärer 8/4 Finansnytt TV8 23/4 Miljömagasinet 27/4 Svenska Dagbladet 29/4 Polymervärlden 29/4 Underhåll och Driftsäkerhet 12/5 Dagens Industri 12/5 IVA-aktuellt 12/5 Reuters 13/5 Dagens Industri 15/5 Svenska Dagbladet 18/5 Automation 18/5 Dagens Industri 19/5 Ny Teknik 21/5 Elektronik i Norden 22/5 Svenska Dagbladet 24/5 Nordisk Papperstidning 25/5 Process Nordic 1/6 Dagens Industri 7/6 Dagens Industri 16/6 IVA-aktuellt 16/6 Bergsmannen med Jernkont. 3/7 Dagens Industri 7/7 Sydsvenska Dagbladet 11/7 Göteborgs-Posten 25/7 proDesign Nytt 18/8 SVT Värmlandsnytt 18/8 SVT Östnytt 18/8 Östgöta Correspondenten 19/8 Värmlands Folkblad 8/9 Dagens Industri

20 forts. Produktion för Konkurrenskraft i media 10/9 Dagens Industri 16/9 Mekanik Information m Industrinytt 18/9 Dagens Industri 27/9 Bättre Produktivitet 6/10 Teknik & Vetenskap Ca 50 artiklar/intervjuer 14/10 Svenska Dagbladet 19/10 Ekonomiekot 27/10 Ny Teknik 1/11 Industri Nu 12/11 Dagens Industri 27/12 Dagens Industri

21 Aktiviteter och tider Panel: ”Utbildning och Forskning” Syntesrapport Panel: ”Framtida Produktionssystem” Panel: ”Produktionens Betydelse” Inlednings- konferens: Kick Off 12 maj 2004 Mitt konferens: Halvtids- avstämning 16 nov 2004 Slut konferens: Presentation panelrapporter syntesrapport 14 april 2005 Fortlöpande kommunikation av resultat april 2004 hösten 2004 april 2005

22 Ordföranden och projektledare för panelerna •Produktionens Betydelse Ordförande: Ulf Jakobsson - IUI Projektledare Staffan Eriksson •Framtida Produktion Ordförande: Christer Johansson – Högskolan i Jönköping Projektledare Jonas Fagerström •Utbildning och Forskning Ordförande: Lars Bergström - KMT Projektledare Dario Aganovic

23 Ulf Jakobsson Ordförande panelen Produktionens Betydelse Chef Industriens Utredningsinstitut

24 Paneldeltagare Produktionens Betydelse Ulf Jakobsson, (ordförande) Staffan Eriksson, IVA (projektledare) Anders Kinnander, Chalmers Anders Rune, Teknikföretagen Carl-Göran Wickholm, Scania Gerteric Lindquist, NIBE Carina Livh-Hansen, SEMCON Henrik Braconier, Konjunktur Institutet Per Zaunders, BT-Industries Pontus Braunerhjelm, SNS Ulf Sjöblom, SKF Göran Carlsson, SSAB Bernt Ericson, Interaktiva Institutet

25 Tillverkningsindustrin är av avgörande betydelse för det svenska välståndet • En stark svensk produktionssektor bidrar till ekonomisk tillväxt och bär upp ekonomin i många svenska regioner.

26 Några få stora produktionsblock driver utvecklingen • Inom de etablerade produktionsblocken har Sverige en världsledande ställning. Det är här huvuddelen av Sveriges forskning och utveckling bedrivs. Förnyelsen inom industrin kommer i huvudsak att ha sin utgångspunkt från dessa block.  De domineras av ett fåtal internationella storföretag  De står för merparten av Sveriges FoU  De står för merparten av svensk export  Huvuddelen av industrins investeringar sker här

27 Konstruktion och utveckling kräver närhet till avancerad produktionsverksamhet • Det finns ett starkt ömsesidigt beroende mellan avancerad produktion å ena sidan och konstruktion och utvecklingsverksamhet å den andra sidan. Om internationaliseringen leder till en utflyttning av konstruktionsverksamheten kan detta få mycket negativa konsekvenser för Sverige som produktionsland.

28 Globaliseringen skapar stora möjligheter men också stora risker för Sverige som produktionsland • Om Sverige skall bli vinnare eller förlorare i den stora internationella strukturomvandlingen beror till stor del på hur politiken i Sverige utformas.

29 Christer Johansson Ordförande panelen Framtida Produktion Professor Flexibel produktion Högskolan i Jönköping och Chalmers

30 Paneldeltagare Framtida Produktion Christer Johansson (Ordförande) Jonas Fagerström (Projektledare) Bo Lenerius, Artur D Little Christian Berggren, LiTH Curt Germundsson, Volvo PV Fredrik Jönsson, Flexlink Hans Reich, Chalmers Holger Ekblom, Ernst Gerber Johan Siberg, CDMAR Invest Johan Stahre, Chalmers Kenth Lumsden,Chalmers Kjell-Arne Lindbäck, Lesjöfors Lars-Göran Moberg, Volvo PV Lars Lindbom, Samhall Matthias Kettelhoit, Schenker Consulting Max Fagerstedt, Metall Melker Jernberg, Scania Michael Sahlin, Ericsson Monica Bellgran, Mittuniversitetet Urban Wass, Volvo Technology

31 Andra länders situation och agerande •USA –nationell strategi för produktion –vice handelsminister med inriktning på produktion och service •Storbritannien –nationell strategi för produktion –identifierat produktion som mycket viktig för framtida välfärd •Frankrike –”lanseringen av en nationell mobilisering mot utlokalisering” •Tyskland –nyckelfaktorer för framtidens innovationssystem

32 Förutsättningar för industriell produktion i Sverige Internationellt konkurrenskraftig utbildning/forskning Kluster av internationellt starka företag Transporter/logistik Ledarskap Affärsmannaskap Komplexa produktionssystem

33 Framtida produktionssystem Kravbild Resurssnålt Intelligent/innovativt Icke-miljöpåverkande Kundanpassat Informationsintegrerat Rätt automatiseringsnivå Kostnadseffektivt Variantflexibelt Volymflexibelt Snabbt omställbart Robust Kunskapsintensivt Helhetssyn

34 Lars Bergström Ordförande panelen Utbildning och Forskning Koncernchef KMT

35 Paneldeltagare Utbildning och Forskning Lars Bergström, (Ordförande) Dario Aganovic, (Projektledare) Marianne Arosenius, Åkerströms Inken Faber, Electrolux Anders Gemfors, Gemfors Företagskonsult Peter Johansson, Svenskt Näringsliv Berth Jönsson, Research International Bengt Lindberg, KTH Thomas Mörk, Autoliv Thomas Nordström, f.d. IVF Stefan Sjöquist, Metall Rikard Söderberg, Chalmers

36 Forskning •Inriktningen för den nationella produktionen och dess kunskaps- och kompetensförsörjning oklar •Hur ska små- och medelstora företag kunna delta i kunskaps- utvecklingen? •Mycket ”branschspecifik” produktionsforskning. Det finns synergier! •Forskningsaktörerna finns i hela landet och samverkar ad-hoc •Den nya superinstitutstrukturen är branschorienterad. Hur komma åt synergierna? •EU som finansieringskälla underutnyttjad av produktionsforskarna?

37 Högskoleutbildning •Lågt söktryck på ingenjörs- utbildningar, i synnerherhet högskoleingenjörer (industrins ryggrad) •Beredskap för ökad internationalisering? •Hur ska företagen vidareutbilda sina ingenjörer? •Rörlighetshinder mellan civil- och högskoleingenjörs- utbildningar! •Lär man ut produktionstekniska grundkunskaper? •Ingen obligatorisk praktik!

38 Gymnasieutbildning •Få sökanden till Industriprogrammet •Industriprogrammet har låg status och låg examinationsgrad •Få nya gymnasielärare •Bristande industriell förankring •Ändrade ersättningsregler till friskolorna

39 Hans-Olov Olsson Styrgruppsordförande Produktion för Konkurrenskraft VD Volvo Personvagnar AB

40 Slutsatser och åtgärdsprogram Samhället – staten Företagare – ägare Högskolevärlden och dess finansiärer

41 Vilka slutsatser kan vi dra? Samsyn saknas mellan företag, samhälle och högskolevärlden Samspel mellan små och stora företag har betydelse - Tjänsteföretagen relaterade till industrin står för tillväxten Flyttar produktionen flyttar snart produktutvecklingen - Hela värdekedjan riskerar att försvinna - Samspelet avgörande för framgångsrik industri

42 Det går att bedriva lönsam produktion i Sverige Scania Vidareutvecklat Toyotasystem Volvo PV Karosskomponenter Från verkstads- industri till företagsnära tjänster Lesjöfors AB Skräddarsytt sortiment av fjädrar

43 Produktion i ett internationellt perspektiv USA Storbritannien Frankrike Tyskland Produktion en fråga om samsyn Nationella strategier för samarbete

44 Sveriges styrkor som produktionsland Helhetssyn och systemtänkande Komplexa produkter och produktionssystem Integration mellan FoU, design, konstruktion, produktion Avancerade materialflöden Hög kompetensnivå

45 Sveriges styrkor som produktionsland Kommunikation och samsyn Arbetssättet •Öppen företagskultur •Stort ansvar och inflytande hos enskilda medarbetare Samsyn mellan arbetsmarknadens parter

46 Åtgärdsprogrammet Samhället - staten Produktionsråd hos Näringsdepartementet – Nationell produktionsstrategi Produktionens år 2007 – Marknadsföra Sverige som produktionsland Stöd till små och medelstora företag Förbättrad gymnasial yrkesutbildning

47 Åtgärdsprogrammet Högskolevärlden och dess finansiärer Stöd till industrinära forskning Samordning av forskningsresurser Europaanpassning av högskoleutbildningarna Obligatorisk praktik för universitets- och högskolestudenter

48 Åtgärdsprogrammet Företagen Locka ungdomar – Erbjuda praktikplatser och examensarbeten Stimulera forskningsprojekt för små och medelstora företag Ta till vara på Toyotamodellen Skapa opinion

49 Utveckla affärsmannaskapet Se globaliseringens möjligheter Svara på marknadens och kundens behov Marknadsföra våra styrkor

50 Sverige i framtiden Ett framgångsrikt produktionsland i världen Nära samarbete mellan samhälle, näringsliv och högskola Industrin bidrar till varaktig tillväxt

51 Per Eriksson, VINNOVA Carl Bennet, Getinge AB Göran Johnsson, Metall Kjell-Arne Lindbäck, Lesjöfors AB Anders Narvinger, Teknikföretagen Hans-Olov Olsson, Volvo Personvagnar AB Rikard Söderberg, Chalmers Paneldiskussion

52 Hans-Olov Olsson Styrgruppsordförande Produktion för Konkurrenskraft VD Volvo Personvagnar AB

53 Hur går vi vidare efter idag?

54 Genomförandegrupp tar vid Uppgift: att verka för att projektets resultat genomförs. Totalansvarig för genomförandet är Teknikföretagen Johan Ancker – Teknikföretagen, ordförande och totalansvarig Ola Asplund – Metall Camilla Koebe – IVA Ulf Holmgren – VINNOVA Olle Vogel – KK-stiftelsen Lars Lindblom – Samhall Lars Nyberg – NUTEK Lars Frenning – ProViking, Stiftelsen för Strategisk Forskning

55 TACK!

56 Buffé serveras i Bankettsalen Välkomna!


Ladda ner ppt "Www.iva.se VÄLKOMNA. www.iva.se Professor Lena Torell VD IVA."

Liknande presentationer


Google-annonser