Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsbiologiska urvalskriterier 2010. Urvalskriterier Kriterier – För mångfalden viktiga livsmiljöer (klass I-III) – Livsmiljöer där mångfalden utvecklas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsbiologiska urvalskriterier 2010. Urvalskriterier Kriterier – För mångfalden viktiga livsmiljöer (klass I-III) – Livsmiljöer där mångfalden utvecklas."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsbiologiska urvalskriterier 2010

2 Urvalskriterier Kriterier – För mångfalden viktiga livsmiljöer (klass I-III) – Livsmiljöer där mångfalden utvecklas behöver ofta naturvård eller restaurering Kompletterande kriterier – Läge och areal – Förekomst av hotade arter – Ekonomiska och sociokulturella kriterier

3 Urvalskriterier Stöder besluten Hjälper att välja de bästa områdena Ska inte tillämpas strikt Regionala synpunkter viktiga Det valda objektet ska fylla minst ett kriterium

4 Urvalskriterier Förekomst av hotade arter Nätverk och kopplingar – strävan till mosaik och koncentrationer Ekonomiska och sociokulturella kriterier – tryggande av mångfalden kan främja näringen – landskap, rekreation och kulturvärden kan vara kompletterande urvalskriterier

5 Strukturdragen Död ved: lågor, högstubbar, stående döda träd, hålträd, vindfällen Stora gamla lövträd: aspar, björkar, sälgar, rönnar Ädla lövträd Grov brandskadad ved Karaktär av lund eller skogskärr, källpåverkan, sipperytor, karaktär av sumpskog eller rikkärr Grundvattenpåverkan, kalkpåverkan, näringsrik berggrund Vattenhushållningen i naturtillstånd eller restaurerbart tillstånd Trädbestånd med varierande struktur, öppningar i kronskiktet

6 Död ved

7 METSO-livsmiljöer Lundar Moskogar med rikligt inslag av död ved Skogar kring småvatten Trädbevuxna torvmarker Lövsumpskogar och svämskogar Solexponerade åsar Skogar vid landhöjningskusten Trädbevuxna vårdbiotoper Skogar på kalkberg Skogbevuxna berg, stup och blockfält

8 Närmiljö till bäck

9

10 Klass I och II Konkreta mätare: död ved, beståndets ålder Riktgivande rekommendationer Klass I och II lämpar sig ofta för permanent eller långvarigt skydd Klass II kan lämpa sig som naturvårdsobjekt

11

12 Klass III Objekt som utvecklas åt rätt håll Lämpar sig för naturvård och återställande Läget avgörande: nära klass I, II eller skyddsområde Lämpliga för skogsbrukets miljöstöd eller naturvård

13 Lundar Lundar med gamla träd, torrakor och lågor Lundar med ädla lövträd Lundar längs bäckar, strandlundar, lundar på kalkområden, åslundar eller lundar på landhöjningskusten

14 Moskogar med stort inslag av död ved Brunna områden med grova träd Hotade arter OMT 100 + år, MT 140 + år, VT, CT 160 + år OMT-MT 10 kubikmeter död ved/ha VT-CT 5 kubikmeter död ved/ha

15 Skogar kring småvatten Till småvatten hör källor, bäckar, rännilar samt tjärnar och små sjöar, även glosjöar Strandskog mot sjöar, bäckar o.dyl. Källområden med omkringliggande skog Försumpade skogar, grundvattenpåverkade

16 Skogar kring småvatten som kräver naturvård Småvattenmiljöer och grundvattenpåverkade skogar som lämpar sig för restaurering Exempelvis källprojekten på skogscentralerna Bäckrestaurering

17 Restaurerad källa

18 Trädbevuxna torvmarker Kärr och myrar är trädbevuxna torvmarker Orörda trädbevuxna torvmarker och torvmarkernas randskogar Mosaiker av livsmiljöer Torvmarker där det förekommer livskraftiga förekomster av hotade arter

19 Randskog

20 Lövsumpskogar och svämskogar Skogar vid å- och älvstränder som är utsatta för regelbundna översvämningar Lövsumpskogar och svämskogar vid sjöstränder Aldominerade lövsumpskogar vid havsstränder

21 Solexponerade åsmiljöer Torra, ljusa och bördiga åsskogar Skogar på åssluttningar som brunnit Solexponerade åsmiljöer där det finns livskraftiga förekomster av hotade arter som endast förekommer i sådan miljöer Andra åsmiljöer och moar som är betydelsefulla för arter som lever på solexponerade sluttningar

22 Skogar på landhöjningskusten Successionsserier i naturtillstånd i skogarna och torvmarkerna på landhöjningskusten Enhetliga successionsserier viktigast

23 Landhöjningsskog

24 Trädbevuxna vårdbiotoper Skogsbeten, hagmarker och lövängar Hagar och skogsbeten med stor artmångfald Trädbevuxna vårdbiotoper där det finns livskraftiga förekomster av hotade arter Kräver ofta vård

25 Skogar på kalkberg Skogar på kalkberg och kalkrik mark Skogar på ultrabasiska berg och ultrabasisk mark

26 Trädbevuxna berg, stup och blockfält Gamla hällmarksskogar i naturtillstånd Skogar i omedelbar närhet av stup och blockfält där trädbeståndet har en sådan struktur eller utgörs av sådana arter som är betydelsefulla för mångfalden

27 Gammal skog på berg


Ladda ner ppt "Naturvårdsbiologiska urvalskriterier 2010. Urvalskriterier Kriterier – För mångfalden viktiga livsmiljöer (klass I-III) – Livsmiljöer där mångfalden utvecklas."

Liknande presentationer


Google-annonser