Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen 2010."— Presentationens avskrift:

1 Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen 2010

2 Med stöd av Lag om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), Kemera-lagen, kan METSO-objekt tryggas Målet är att trygga till sin areal små eller vårdkrävande objekt samt naturvärden utöver normala skogsbruksåtgärder

3 Kemera-lagen - Finansieringen omfattar skogsbrukets miljöstöd (§19) och naturvårdsprojekt (§20) - Kan användas i privatägda skogar och samfällda skogar - Skogsägaren får ersättning för inkomstbortfallet och de kostnader som uppstår - Området förblir alltid i skogsägarens ägo - Det är fråga om tidsbestämda avtal

4 Kemera – lagen tillämpas endast på områden där skogslagen gäller - inte på naturskyddsområden och vissa planerade områden Markägaren har ingen automatisk rätt till finansiering. Jord- och skogsbruksministeriet fattar beslut om - finansieringens inriktning - vilka de regionala målen är, efter samtal med skogscentralen - diskussionerna i de regionala samarbetsgrupperna viktiga

5 Miljöstöd enligt Kemera – lagen - Med miljöstöd finansieras främst bevarande av särdragen kring särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagens 10 §. - Inom ramen för de medel som finns kan miljöstöd även användas för andra objekt. - Miljöstödsområdena blir utanför normalt ekonomiskogsbruk, men på området kan naturvårds- åtgärder vidtas. Ibland är avverkning nödvändig.

6 Miljöstöd enligt Kemera - Miljöstöd när en markägare berörs. - Vid undertecknande av miljöstödsavtalet kommer skogsägaren och skogscentralen överens om vilka naturvårdande arbeten som skall utföras och vilka åtgärder som är tillåtna. - Avtalet omfattar en tioårsperiod.

7 Miljöstöd enligt Kemera - Uppgifter om avtalet antecknas i fastighetsregistret och avtalet är i kraft även efter ett ägobyte. - Nya markägare har möjlighet att säga upp miljöstöds- avtalet inom sex månader och betala tillbaka resten stödet. - Miljöstödet är skattefritt och ersättningen utbetalas i början av avtalsperioden. - Miljöstödsområdet märks ut i terrängen.

8 Miljöstöd enligt Kemera - När avtalsperioden tar slut, fortsätter områdets användning enligt skogsägarens önskemål. Särdragen på särskilt viktiga livsmiljöer bör dock bevaras enligt skogslagen.

9 Miljöstöd enligt Kemera, exempel Räkneexempel Skogsägaren äger skog i en kommun. Den virkesmängd som genast kan avverkas omfattar 1 000 m³. I skogen finns en bäck i naturtillstånd som fyller kraven för en särskilt viktig livsmiljö. Bäckens närmiljö omfattar 1,2 ha. På livsmiljön finns 250 m³ virke.

10 Skogsbrukets miljöstöd i exemplet - JSM:s fastställda pris per kubikmeter = 34,87 € - Objektets avverkningsvärde 250 m³ x 34,87 €/m³ = 8 717,50 € - Allt avverkningsbart virke 1 000 m³ x 34,87 €/m³ = 34 870 € - Ringa uppoffring är 34 870 € x 0,04 = 1 394,80 € - Ersättning för avverkningsintäkter 8 717,50 € – 1 394,80 € = 7 322,70 € - Grundersättning (1,2 ha) 2 x (10x34,87 €/m³) = 697,40 € - Utmärkning, värdering 410 € Miljöstöd sammanlagt (7 322,70 € + 697,40 €)3 + 410 € = 3 083,37 €

11 Naturvårdsprojekt med Kemera - Naturvårdsprojekt enligt METSO är * skötsel- och iståndsättningsåtgärder som sträcker sig över två eller flera markägares fastigheter * hyggesbränning som gynnar mångfalden - Skötseln och återställandet av viktiga livsmiljöer bör sträcka sig över flera markägares marker. Objekten behöver inte finnas i anslutning till varandra. - Stödet täcker alla kostnader för projektet och markägaren får ett vårdat eller återställt naturobjekt.

12 Naturvårdsprojekt med Kemera - naturvårdsprojekten planeras i samråd med markägarna - genom naturvårdsprojekten vårdas och återställs livsmiljöer - åtgärderna är av engångskaraktär.

13 Skötseln av livsmiljöer i KEMERA naturvårdsprojekt och METSO De METSO- objekt som är aktuella är främst tredje klassens METSO – livsmiljöer. Skogslagens miljöer och naturvårdslagens objekt kan mycket väl befinna sig nära varandra. Skogslagens särskilt viktiga miljöer behöver inte normalt åtgärdas.

14 Naturvård i lundarna * Skogslagens §10 skyddar lundfläckar som är i naturtillstånd och tydligt avgränsade från sin omgivning * Med METSO- åtgärder kan naturvärden förbättras 1. vattenhushållningen återställs kring fuktiga lundar 2. igenväxning hindras, granunderväxt avlägsnas 3. ädellövträd och lövträd gynnas 4. mångfalden ökas ( trädbeståndets struktur, små luckor, gynnande av lövträd)

15 Naturvård i moskogar med stor andel död ved * Hyggesbränning som gynnar mångfalden * Öppnande av växtligheten på svaga växtplatser * Minskning av arter som ökar bördigheten * Förbättring av förutsättningarna för arter * Tryggande av viktiga strukturdrag för mångfalden * Målet är att öka t.ex. brandskadad ved, rötskadad ved, ädla lövträd samt grova och gamla lövträd

16 Naturvård i närmiljön till småvatten * Bäckar och rännilar återställs - vattnet leds tillbaka till den gamla fåran * Fåran förbättras med stensättningar och lågor * Källor, ytor med sippervatten och källflöden återställs så att vattnet hålls kvar och rinner naturligt * Kärr, fuktiga lundar och områden invid småvatten åtgärdas * Även återställande av bäckar stöder vattenvården * Vid arbetet strävar man efter helheter

17 Naturvård på trädbevuxna torvmarker * Skogslagens § 10 tryggar bördiga kärr som är klart avgränsade från sin omgivning och i naturtillstånd * Åtgärder för återställande kan utgå från lagobjekt och fortsätta vidare omkring * I kanterna av skyddade torvmarker kan vattenhus- hållningen återställas * Diken täpps igen och uppdäms, med avverkningar minskar man avdunstningen.

18 Naturvård i lövsumpskogar och svämskogar Med åtgärder kan man förbättra miljöerna i närheten av skogar i naturtillstånd * Bäckar kan förbättras så att svämområden återskapas * Diken på svämområden täpps till * Klibbalsområden på torvmarker * Helheter eftersträvas till exempel mellan träsk * I samband med byggande av våtmarker kan svämning gynnas

19 Naturvård på solexponerade åsar * Mångfalden kring solexponerade åsar kan tryggas genom att man strävar till att skapa varma växtplatser * Naturvårdsåtgärderna sätts in där det finns spår av ursprunglig krävande växtlighet * Hindrande växtlighet avlägsnas, mineraljord blottas * Naturvårdsbränning

20 Landhöjningskustens objekt * Vid stränder kunde åtgärden vara återställande av vattenförhållanden Trädbevuxna vårdbiotoper * Naturvården på vårdbiotoperna innebär återskapande av de ursprungliga miljöerna med hjälp av röjningar, avverkningar och slåtter Kalk- och ultrabasiska skogar * Åtgärderna är främst behandling av trädbestånden så att öppenheten och den soliga miljön återskapas


Ladda ner ppt "Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser