Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LTA - Tryckavlopp för småhus. Agenda •Om tryckavloppssystem •Systemutformning och standarder •Vårt erbjudande för LTA •Flygt LTA produktpaket •Pumpar,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LTA - Tryckavlopp för småhus. Agenda •Om tryckavloppssystem •Systemutformning och standarder •Vårt erbjudande för LTA •Flygt LTA produktpaket •Pumpar,"— Presentationens avskrift:

1 LTA - Tryckavlopp för småhus

2 Agenda •Om tryckavloppssystem •Systemutformning och standarder •Vårt erbjudande för LTA •Flygt LTA produktpaket •Pumpar, stationer och styrningar

3 Xylem och Flygt pumpar •30 års erfarenhet av tryckavloppssystem •150 000 tuggerpumpar installerade i Holland •40 000 tuggerpumpar installerade i Tyskland •35 000 Compitstationer •Levererat LTA system i Sverige sedan slutet 80-talet •En viktig del av vår kärnaffär, d v s avloppspumpning •Utvecklade världens första dränkbara pump •Ledande kompetens inom produktutformning och systemdesign •Komplett leverantör inom VA pumpning med rikstäckande service

4 June 24, 2014 4 Historien… Ingenjör Sixten Englesson på Flygt Pumpar med prototypen till världens första dränkbara pump - “Papegojburen” (1947)

5 Xylem’s fabrik i Emmaboda - från smält metall till färdig produkt.

6 Tryckavloppssystem Ett tryckavloppssystem består av uppsamlingstankar, tryckgenererande utrustning och rör som bildar ett grenat nät.* *SS-EN 1671 standard

7 Många möjligheter med tryckavlopp •Vid högt ställda miljökrav •Utbyggt kommunalt VA i spridd bebyggelse •Besvärliga topografiska förhållanden •Vid höga grundvattennivåer •Konvertering från säsongs- till permanentboende •Exploatering av nya bostadsområden

8 Olika huvudtyper av avloppssystem Traditionellt självfallssystem •Rör med stor diameter (150-600 mm) med kontinuerlig lutning till nästa pumpstation •Ibland omöjligt att anlägga (t ex i motlut) •Stor kapacitet •Mindre utrustning att underhålla •Högre installationskostnader •Mer omfattande anläggningsarbeten (för ledningsschakt och pumpstationer) Tryckavloppssystem (LTA) •Klenrörsledningar (40-110 mm) som läggs strax under frostfritt djup eller grundare med isolering och värmekabel •Läggs på konstant djup från markytan och följer ytans kontur •Liten påverkan på miljön vid utbyggnad •Ofta >50 % lägre installationskostnad jämfört med självfallsystem

9 Schematisk bild för LTA-system Anslutning från fastighet till gemensam ledning 1.Pumpstation (Compit/Micropac) 2.Servisledning 3.Ev. anslutningspunkt i större pumpstation 4.Huvudledning/kommunalt nät

10 Enstaka fastigheter kan anslutas Huvudledning Pumpstation Rörsystem Servisledning från anslutningspunkt till fastigheten

11 Flera fastigheter bildar ett system Huvudledning Pumpstation Rörsystem Servisledning från anslutningspunkt till fastigheten

12 Xylem’s verktyg för systemdesign RioGl •Dimensionering av pump och rördimension •Utförlig rapport med systemberäkningar •Data och beräkningar för varje pump i nätet •Driftförhållanden simuleras för varje pumpstation i systemet, inte endast de som ligger längst ut i systemet SECAD •Design av pumpstationer

13 Krav enligt EU-standard SS-EN 1671 SS-EN 1671 Pumpar Min hastigheterNödåtgärder Max uppehållstid Driftpunkter Lednings- dimensionering

14 4.4.1 Pumpar ”Exempel på pumpar som används i tryckavloppssystem är: –Pumpar med flerkanaliga öppna pumphjul och skärenhet (tugger) –Skruvpumpar med tugger –…..” EN:1671 Pump units Minimum velocities Emergenc y conditions Maximum retention time Duty point Pipe sizing

15 4.4.1 Pumpar Xylem: •Våra pumpar är utformade enligt EN 12050-1, “Wastewater lifting plants for building and sites – Principles of construction and testing” EN:1671 Pump units Minimum velocities Emergenc y conditions Maximum retention time Duty point Pipe sizing

16 5.4.2 Minsta hastighet “För att minska risken för sedimentation i rörledningar skall en minsta hastighet om 0,7 m/s uppnås minst en gång per dygn. Hastigheter kan accepteras under vissa driftförhållanden under förutsättning att ovanstående villkor är uppfyllt. När pumparna inte är kapabla att uppfylla villkoren ovan skall användandet av ett system med tryckluft för regelbunden renspolning av systemet övervägas.” EN:1671 Pump units Minimum velocities Emergenc y conditions Maximum retention time Duty point Pipe sizing

17 5.4.2 Minsta hastighet Xylem: •Hastigheter i varje rördel beskrivs i rapporten •Hastigheter beräknas för olika driftfall utifrån valda pumpar och ledningsdimensioner •Förhållanden för transport av luftfickor (max rörlutning) presenteras i rapporten EN:1671 Pump units Minimum velocities Emergenc y conditions Maximum retention time Duty point Pipe sizing

18 5.4.3 Maximal uppehållstid ”För att begränsa bildandet av gas i systemet skall uppehållstiden för avloppsvatten ej överstiga 8 timmar. Denna tid kan variera beroende på lokala föreskrifter och lokala förutsättning.” EN:1671 Pump units Minimum velocities Emergenc y conditions Maximum retention time Duty point Pipe sizing

19 5.4.3 Maximal uppehållstid Xylem: •Uppehållstider beräknas och presenteras •Rekommenderade åtgärder för att undvika eventuella luktproblem •Tillsätt rent vatten •Avstängningsventiler för möjlighet stänga av delar av nätet som periodvis inte nyttjas •Spolposter •Luftningsbrunnar….. EN:1671 Pump units Minimum velocities Emergenc y conditions Maximum retention time Duty point Pipe sizing

20 Åtgärder mot svavelväte (H 2 S)

21 5.4.4 Nödsituationer ”Buffertvolymen för nödsituationer, t ex vid strömavbrott kan utgöras av uppsamlingstankarna och eventuellt även lämplig självfallsledning. Buffertvolymen för nödsituationer skall motsvara minst 25% av det totala genomsnittliga dagliga inflödet, och skall rymmas ovanför den normala startnivån. Om buffertvolymen för nödsituationer inte är tillräckligt stor…” EN:1671 Pump units Minimum velocities Emergenc y conditions Maximum retention time Duty point Pipe sizing

22 5.4.4 Nödsituationer Xylem: •Flygt Compit’s volym är 450 l varav 160 l är buffertvolym •Pumpövervakning •ATU 001Ljudsignal •FGC 200 Ljud- eller ljussignal •FGC 300Ljud-/ljussignal, SMS eller SCADA-system EN:1671 Pump units Minimum velocities Emergenc y conditions Maximum retention time Duty point Pipe sizing

23 6.3 Driftpunkt ”6.3.2: Skärningspunkten mellan systemkurva (ekv. 1) och den valda pumpens prestandakurva utgör driftpunkten för den punkt i systemet, där flödet skall användas för att beräkna flödeshastigheter i rören (se 5.4.2) 6.3.3: Luftfickor kan uppstå nedströms från en högpunkt i rörledningen. Detta ökar förlusterna och skall tas i beaktande vid systemberäkningar för att undvika för låga flödeshastigheter i rören. (se 5.4.2)” EN:1671 Pump units Minimum velocities Emergenc y conditions Maximum retention time Duty point Pipe sizing

24 6.3 Driftpunkt Xylem: •Driftpunkter beräknas för samtliga pumpar •Största möjliga rörlutning beräknas EN:1671 Pump units Minimum velocities Emergenc y conditions Maximum retention time Duty point Pipe sizing

25 6.4 Ledningsdimensionering ”6.4 Genom att använda principerna för 6.1 *… skall optimala ledningsdimensioner beräknas … minsta flödeshastighet (0.7 m/s) uppnås…” *”6.1 …antal pumpar i samtidig drift…” EN:1671 Pump units Minimum velocities Emergenc y conditions Maximum retention time Duty point Pipe sizing

26 6.4 Ledningsdimensionering Xylem: •Ledningsdimensioner väljs för att överstiga minsta hastighet •Antal pumpar i samtidig drift beräknas EN:1671 Pump units Minimum velocities Emergenc y conditions Maximum retention time Duty point Pipe sizing

27 Beräkning av antal pumpar i samtidig drift •Parametrar som definierar sannolikheten för att pumpar är i drift samtidigt är: •Antal pumpar i systemet •Inflödet i varje pumpstation; •Antal personer i hushållet och deras vattenförbrukning •Pumpens flöde Anta en pump med flödet 0,5 l/s, vattenförbrukning 150 l per person/dag, 3,5 personer per hushåll, och ett hushåll per pumpstation. Dessa värden ger: EN:1671 Pump units Minimum velocities Emergenc y conditions Maximum retention time Duty point Pipe sizing

28 Frågor att beakta vid utformning av LTA-system •Fritidsboende eller permanentboende •Topografi •Antal fastigheter och hushåll •Dimensionerande vattenflöden •Behov av framtida expansion av LTA-systemet •Utvecklingsplaner och etapper för området •Behov av extra tillförlitlighet (stationer med dubbla pumpar) •Olika pumptyper (centrifugal- eller förträngningspumpar) •Antal pumpar i samtidig drift •Tillräcklig vattenhastighet för att undvika sedimentation i ledning •Tillräcklig omsättningstid för att undvika dålig lukt •Strategier för styrning, övervakning och underhåll

29 •Produktpaket med enstaka stationer •Systemlösning •Rådgivning och dimensionering av kompletta system •Komplett anläggning •Tillsammans med våra partners erbjuder vi projektering och färdig fungerande anläggning som en totalentreprenad Vårt erbjudande

30 Flygt produktpaket för LTA RSK 588 45 80 Compit, 3068 och FGC 211

31 Flygt tuggerpumpar •Robusta och tillförlitliga •Välbeprövad design •Slitstark tuggerenhet av härdat rostfritt stål finfördelar fast material •Konstruerade för lång problemfri drift •Minimalt behov av översyn och service (5 års intervall) •Garanterad tillgång på reservdelar •Utformade i enlighet med EU-standarden EN 12050-1

32 Pumpar för olika behov

33 Funktionsprincip för tuggerpump

34 DXGM 25-11 •Slitstark tuggerenhet av härdat rostfritt stål (58 HRC) •Klass F motor •1 l/s @ 20 m •Dubbla tätningar •Inbyggd start/driftkondensator •Finns även med inbyggd nivåvippa (enfas) •En- eller trefas

35 M 3068.170 •Slitstark tuggerenhet av härdat rostfritt stål (58 HRC) •Klass F motor •2 l/s @ 30 m •Kort axelöverhäng •Dubbla mekaniska tätningar •Inbyggda termokontakter •Tåligare för sand och partiklar •Pumpar även ytvattnet •Reservdelar garanteras i 15 år Sveriges mest sålda tuggerpump

36 M 3068.175 •Slitstark tuggerenhet av härdat rostfritt stål (58 HRC) och hårdjärn •Klass F motor •0,5 l/s @ 40 m •Gummistator i nitrilgummi och rotor i polerat rostfritt stål •Dubbla mekaniska tätningar •Inbyggda termokontakter •Reservdelar garanteras i 15 år

37 M 3090.170 •Slitstark tuggerenhet av härdat rostfritt stål (58 HRC) •Klass H motor •1,5 l/s @ 50 m •Dubbla mekaniska tätningar •Inbyggda termokontakter •Reservdelar garanteras i 15 år •4,3 kW Kraftfull högtryckstugger

38 Flygt pumpstationer Konstruerade för lång livslängd Bevisat hållbara Flexibel design Lätta att installera

39 Flygt Compit villapumpstation •Enkel installation •Självförankrande även vid höga grundvattennivåer •Täthetsprovad •Passar både hus med och utan källare tack vara flexibelt installationsdjup •Bevisat hållbara och konstruerade för lång livslängd

40 Compit •Rotationsgjuten polyeten (PE) •Sumpvolym 450 liter •Självförankande •Inbyggd avstängnings- och backventil •Invändiga rör i rostfritt stål och alla armaturer i ytbehandlat gjutgods •Möjlighet till vattenanslutning för renspolning eller anslutning av anti-hävertventil •Självrensande sumpdesign för hög driftsäkerhet och minimalt underhåll •Gejdsystem och lyftkätting för enkel installation av pump •Barnsäkert betonglock eller låsbart plastlock •Möjligt ansluta extra ventilation •För en- eller två pumpar •Godkänd enligt EN12050-1

41 Enkelt åtkomlig från marknivå

42 Detaljer på Compit – PE-rör Svetsad PE-rörända 63 mm Plastventil för avstängning

43 Detaljer på Compit – gejdband och plastlock •Gejdband monterat i stationen som standard •Låsbart plastlock som tillbehör/ alternativ •Finns även som paket med 3068- pump

44 Detaljer på Compit – inloppet klart att ansluta •Inloppet klart att ansluta •Uppkapat och avfasat från fabrik •Täcklock skyddar under transport 44

45 Tillbehör - Vakuumventil •Förhindrar sughävert vid kraftig negativ tryckhöjd •Monteras direkt på tvärbalken i Compitstationen efter backventilen •Behövs normalt inte för centrifugalpumpar

46 Compit mini – Nyhet! •En avloppslösning som alltid får plats! •Dubbelväggig med isolering •Isolerat plastlock med gummitätning •För DXG/DXGM och 3068 46

47 Compit mini – Nyhet! 47

48 Compit mini – nya pumpstationspaket! 48

49 •Enskilda fastigheter, samfälligheter och professionell drift •Ökar säkerhet och driftsäkerhet •Minimerar behov av underhåll El- och automatik

50 El & automatik för LTA FGC 211 •1-pump •Display för drifttid, antal starter, larmlogg •Flexibelt val av nivågivare •Valbar inställning av gångtid för pump •Funktion för underhållsdrift •Motorskydd, övervakning av termokontakter, extern larmutgång •Finns även med utomhuskapsling FGC 313/323 •1-pump / 2-pumpar •Plats för kommunikationsenhet för kommunikation och fjärrövervakning med överordnat system eller larm via SMS •I övrigt som ovan

51 El & automatik för LTA ATU 001 •Extern larmenhet med ljus- och ljudsignal •Kopplas till FGC för summalarm eller direkt till larmgivare i Micropac •Batterimatad alt. 12-24V DC

52 Utomhskapsling förberedd för FGC211 •Utomhuskapsling i plast med fördraget kablage för FGC211 (art nr 01-451049) •Levereras med stolpfläns (60 mm) •Lätt att komplettera till pumpstationspaket för utvändigt montage av FGC211 på vägg eller stolpe 52 RSK 588 23 31

53 Anslutningsdon för LTA •Driftsäker anslutning av vippor i kopplingsbox och pump med handske (art nr 01-454022) •Godkänd som arbetsbrytare •Byt pumpen utan elbehörighet •Förenklar vid service •Ingår ej i pumpstationspaket RSK 601 06 99

54 Sats för stolpmontage av automatik •Monteras med pumpstationen som fundament •Ansluts på stos på kabelinföring •Stolprör anpassas till höjd på stationen •Medger enkel handkörning med samtidig inspektion av pumpen •Passar stolpfläns på plast- och plåtkapslingar

55 55 Hydrogen Sulfide H 2 S Corrosion on - Concrete in pipes and pump stations - Metals in pump stations - Electronics (sensors and control equipment) - Highly toxic - Bad smell to the surrounding areas - Corrosive Present solutions Addition of chemicals Ventilation + UV/Ozone Ventilation + Biofiltration Flushing with air The formation of H 2 S is favoured by: - High temperature - Low pH - Long retention times - Low velocity in the pipes - Scarcity of oxygen H 2 S is formed at ananerobic processes (no oxygen)

56 56 Xylem Odomin™ Patented solution No addition of chemicals and requires almost no energy No components which can corrode H 2 S is oxidized to sulfuric acid which is very diluted in the exiting sewage Verified in the field Reduction of H 2 S with a factor of 10-15 Addition of oxygen (air) is possible Sealed lid on the tank – no bad smell to the environment Program for dimensioning of the tank

57 57 Xylem Odomin™

58 Partner för projektledning och totalentreprenader •Mångårig erfarenhet från kommunal VA-verksamhet, entreprenadverksamhet och entreprenadjuridik •Tillsammans är vi med i alla faser •Förstudie •Ledningsrätter, framtagning av förfrågningsunderlag •Upphandling av entreprenad •Detaljplaner och relationshandlingar •Projektledning, byggledning, kvalitetssäkring och besiktning

59 Utbytesenhet för SKT (E/One) 59 Koncept för direkt utbyte •3068 PC-tugger 3-fas 230V/60 Hz •Ansluts genom till 1-fas 230V •Kopplas med handske till befintlig styrning

60 •Lokal support från våra 10 säljkontor •10 egna serviceverkstäder •Rikstäckande nätverk med servicepartners •Installation, översyn, service och reparationer •Flera olika nivåer av servicekontrakt •Original reservdelar och utbytesenheter Rikstäckande sälj- och servicenät

61


Ladda ner ppt "LTA - Tryckavlopp för småhus. Agenda •Om tryckavloppssystem •Systemutformning och standarder •Vårt erbjudande för LTA •Flygt LTA produktpaket •Pumpar,"

Liknande presentationer


Google-annonser