Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1."— Presentationens avskrift:

1 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1

2 2 Pressträff beräkningsuppdraget – Fördjupad analys av vissa beräkningsregler i ålderspensionssystemet Ole Settergren, chef för pensionsutveckling

3 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Några termer och begrepp •Inkomstindex – genomsnittlig inkomstutveckling •Följsamhetsindexering – omräkning av inkomstpensionen •Balanstal – inkomstpensionens betalningsförmåga •Balansering – när pensionssystemets skulder är större än tillgångarna, det vill säga balanstalet är mindre än 1 •Balansindex – ersätter inkomstindex under balansering 3

4 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Uppdraget från regeringen Pensionsmyndigheten ska analysera möjligheterna att: •Motverka överkompensation vid positiv balansering av pensionsrätter. •Minska eftersläpningarna i beräkningen av inkomstindex. Utgångspunkt är Pensionsmyndighetens rapport från 1 mars 2012. 4

5 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Vad är problemen som ska lösas? •Det vore bra för pensionärerna med mindre variation av balanstalet – som påverkar pensionerna under balanseringsperioder. •Det borde också bli lättare att förstå hur pensionerna följer inkomstutvecklingen i samhället generellt. •Personer som tjänar in pensionsrätt under en balanseringsperiod kan tjäna på balanseringen, vilket inte rimmar med hur systemet är tänkt. 5

6 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Så här fungerar dagens regler •Pensionsrätter som tjänats in under en balanseringsperioden får en ”gas” p.g.a. balanseringen, trots att dessa pensionsrätter har sluppit ”bromsen” •Balanstalet – som påverkar omräkningen av pensionerna under perioder av balansering - varierar ”för mycket” p.g.a. inkomstindex släpar efter inkomstutvecklingen. Eftersläpningen leder till att räntan på pensionsskulden är i otakt med avkastningen på ”tillgångarna” - det leder till obalanser i betalningsförmågan som balanseringen kan tvingas rätta. 6

7 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Förslag 1: Överkompensationen tas bort •Överkompensation vid positiv balansering ska tas bort genom att nyintjänade pensionsrätter minskas i samma utsträckning som äldre intjänat pensionskapital minskats av balanseringen 7

8 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Bakgrunden till förslaget att eliminera överkompensationen (ineffektiviteten) 8 •Personer som intjänar pensionsrätt under en balanseringsperiod kan tjäna på balanseringen. •Det kan sägas ske på bekostnad av pensionärerna – utan överkompensation skulle deras pensioner vara något högre. •Lösningen på problemet är inte att direkt ta bort överkompensationen, lösningen innebär att nyintjänat pensionskapital räknas ner i samma utsträckning som balanseringen medfört för äldre pensionskapital

9 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Vad har elimineringen av överkompensationen för effekt för pensionärer och pensionssparare? 9 •Innebär marginellt högre pensioner för nuvarande pensionärer. Effekten uppskattas i en mycket osäker prognos till att i genomsnitt vara + 13 kronor per månad varje fram tills balanseringen prognosticeras stängas (2028). •Kan innebära lägre pension för personer som intjänar pensionsrätt under balanseringsperioden.

10 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 10 Pensionering Pension, nuvarande regler Pension, föreslagna regler Pension föreslagna regler minus pension nuvarande regler År kronor procent 2010 10 809 00,0 2011 10 32610 321-50,0 2012 10 36710 346-22-0,2 2013 10 58910 551-39-0,4 2014 10 38910 340-49-0,5 2015 10 30010 235-65-0,6 2016 10 34110 257-84-0,8 2017 10 46210 358-104-1,0 2018 10 52210 401-120-1,1 2019 10 53110 396-135-1,3 2020 10 56310 413-150-1,4 2021 10 64710 481-166-1,6 2022 10 75910 578-181-1,7 2023 10 86810 674-193-1,8 2024 10 95210 750-203-1,9 2025 11 03410 823-210-1,9 2026 11 11110 895-216-1,9 2027 11 18110 961-220-2,0 2028 11 22211 000-222-2,0 Effekt på ingångspensionen för personer som pensioneras under prognosticerad balanseringsperiod, pensionen utan balansering =11 000

11 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Nuvarande utformning av inkomstindex 11

12 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 19601965197019751980198519901995200020052010 ÅrÅr Kvot mellan ackumulerat inkomstindex och ackumulerad snittinkomst Genomsnittlig variation standardavvikelse, +/- 3 procentenheter 12

13 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 13 •Eftersläpningen orsakar betydande variationer i inkomstpensionssystemets betalningsförmåga, som mäts av balanstalet. •Betalningsförmågan, balanstalet, sjunker när tillväxten (eller inflationen) sjunker. •Problemet kan/bör beskrivas som ett konstruktionsfel. Förändringar i inkomsttillväxt ska inte påverka inkomstpensionens betalningsförmåga. Bakgrund till förslaget till nytt inkomstindex

14 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Bakgrund … forts. •Förändringar i inkomsttillväxt ska direkt påverka inkomst- pensioner och inkomstpensionskapital via inkomst- indexeringen, inte med eftersläpning samt eventuellt via balanseringen. •Inkomstindexets utformning försöker åstadkomma för mycket, indexet ska spegla: - nominell inkomstförändring, - utjämnad över tre år, - det senaste årets inflation. •Inkomstindexet har så stor eftersläpning att indexeringens koppling till aktuell ekonomisk utveckling blir svag. Det gör indexet opedagogiskt. 14

15 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Förslag: Ta bort eftersläpningen i inkomstindex •Inkomstindex ska spegla den årliga förändringen i ett inkomstmått mellan två på varandra följande år •Förändring i inkomstindex ska avse utvecklingen av genomsnittsinkomsten för det år inkomstindex fastställs (en prognos) och en prognos för genomsnittsinkomsten det därpå följande året •För redovisning av prognosernas träffsäkerhet ska faktisk genomsnittsinkomst beräknas med utfallet från taxeringen 15

16 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Förslag: …forts. •Inkomstindex och faktisk genomsnittsinkomst ska uttryckas i termer av genomsnittlig månatlig inkomst •Pensionsmyndigheten – i stället för regeringen – ska fastställa inkomstindex, balanstal och balansindex. •Fastställandet ska ske i november, istället för som nu juli/augusti. 16

17 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Förslag: … forts. •Som en konsekvens av indexförenklingen tas de utjämningar av avgiftsflödet som görs i beräkningen av avgiftstillgången bort. •Pensionsskulden ska beräknas med beaktande av prognosfelet i inkomstindex. •Inkomstindexeringen läggs på rätt år i årsredovisningen. Balanstalet påverkas vid övergången (2014) positivt med 1–2 procent. •Balanstalet ska påverka pensionsskulden till pensionerad ett år tidigare än vad som nu är fallet 17

18 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Nuvarande utformning av inkomstindex 18 Föreslagen utformning av inkomstindex

19 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Vad har förslaget att ta bort eftersläpningen för effekt för pensionärer och pensionssparare? 19 •När balanseringen är aktiv minskar variationen i indexeringen. Den förväntade minskningen är betydande, men kan inte enkelt på ett tillfredställande sätt kvantifieras •Risken (möjligheten) att index driver bort från snittinkomstensnivå försvinner •Större aktualitet i inkomstindex – vissa, begränsade pedagogiska vinster. •Inkomstindexet blir enklare och lättare att förklara •Eventuellt, men sannolikt inte, kommer inkomstindex variera mer

20 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... … och effekten på pensionssystemets finansiella ställning? 20 •Variationer i inkomsttillväxt kommer att få mycket liten – nästan ingen – påverkan på inkomstpensionens betalningsförmåga, balanstalet. Det vill säga inkomstindex kommer att fungera som avsett

21 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... -6 -4 -2 0 2 4 6 8 200120022003200420052006200720082009201020112012 nuvarande regler nya regler med perfekt prognos Årlig inkomst- och balansindexering nuvarande och föreslagna regler, procent 21

22 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Sammanfattning av den bedömda effekten av förslagen gällande inkomstindex med mera Nuvarande regler Föreslagna regler Skillnad Variation i balanstalet* 1960 – 2011 –– - 3,0 Variation i balanstalet* 2001 – 2011 2,72,0- 0,7 Variationen i inkomstindex 1960 – 2011 3,3 3,0- 0,3 Variation i inkomstindex och balanstal sammantaget 2001 – 2011 2,81,2- 1,6 22

23 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Övriga kommentarer till förslaget att eliminera eftersläpningen i inkomstindex 23 Förslaget kräver acceptans för att: •inkomstindex får ett större inslag av prognos än nuvarande inkomstindex •tidpunkten för fastställande av inkomstindex senareläggs, i november i stället för i juli/augusti •inkomstindex fastställs av Pensionsmyndigheten och inte av regeringen

24 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Föreslagna tidpunkter för genomförande av förslagen 24 •Överkompensation: Nya regler träder i kraft i samband med årsskiftet 2014/2015. Påverkar pensionsrätt intjänad fr.o.m. 2013. •Eftersläpningen i inkomstindex: -Nytt inkomstindex används från och med årsskiftet 2014/2015. Prognos för inkomstindex 2014 och 2015 beräknas i november 2014. -Elimineringen av prognosfelet i balanstalet görs från och med bokslutet för 2015. -Indexeringen av skuld till aktiva ”rättas” from 2014 -Borttagandet av utjämningarna av avgiftsflödet i balanstalet görs från och med bokslutet för 2014.

25 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Det blir inte mer pengar i systemet… 25 •Variationen i betalningsförmågan, balanstalet, kommer inte att försvinna i och med förslaget! •Endast den onödiga och felaktiga variationen orsakad av eftersläpningar kommer att nära nog försvinna. •Inkomstpensionens betalningsförmåga kommer i huvudsak att variera med: a) förändringar i antalet personer som har pensionsgrundande inkomst, sysselsättningen, b) variationer i omsättningstid, c) AP-fondens avkastning, d) utvecklingen av de pensionsgrundande beloppen. e) livslängdsförändringar

26 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Huvudsakliga nackdelar med förslagen: 26 •Borttagandet av överkompensationen innebär ökad komplexitet och vissa informationsproblem •Prognosinslaget i inkomstindex kan vara och/eller kan upplevas som negativt •Det är ur vissa perspektiv negativt med en senarelagd tidpunkt för när inkomstindex fastställs •Eventuellt, men sannolikt inte, kommer inkomstindex att variera mer än tidigare •De garanterar inte en god eller en stabil utveckling av inkomstpensionen •Utvecklingen av inkomstpensionen kan eventuellt förstärka konjunktursvängningarna

27 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Huvudsakliga fördelar med förslagen: 27 •Borttagandet av överkompensationen innebär större generationsrättvisa. •Det föreslagna inkomstindexet i kombination med prognosfelselimineringen i pensionsskuldsberäkningen tar bort nära nog all ”felaktig” variation i betalningsförmåga, balanstalet. •Inkomstindexet blir mycket enklare: Prognosen för nästa års genomsnittsinkomst per månad. •Större aktualitet i inkomstindex – vissa pedagogiska vinster. •Förenklingar i balanstalet – som en följdändring av förenklingen av inkomstindex. •De ligger helt i linje med principerna för inkomstpensionssystemet – maximal standardföljsamhet inom ramen för ett finansiellt stabilt system.

28 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Utöver dessa konkreta förslag till lagändringar föreslår vi att: •Regeringen och pensionsgruppen ska ta initiativ till en diskussion med representanter för pensionärer och blivande pensionärer samt andra organisationer för en diskussion om nivån på förskottet/avdraget om 1,6 procent •Ett antal ”förbättringsidéer” – de flesta redan beskrivna i vår rapport 2012-03-01 – vad gäller olika beräkningsregler ska analyseras ytterligare. 28

29 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 29


Ladda ner ppt "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1."

Liknande presentationer


Google-annonser