Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användande av hjärt-EKO på intensivvårdsavdelningar i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användande av hjärt-EKO på intensivvårdsavdelningar i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Användande av hjärt-EKO på intensivvårdsavdelningar i Sverige
Ulrica Mossberg Projektarbete, Termin 6, Läkarprogrammet Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Umeå Universitet, Sverige Resultat Enkäten besvarades av 50/68 (74%) intensivvårdsavdelningar, varav 8 stycken med specialinriktning. De allmänna intensivvårdsavdelningarna har en svarsfrekvens på 41/55 (75 %). Typ av maskin och maskintillgång Av de undersökta avdelningarna har 35/50 (70 %) stycken tillgång till en ultraljudsmaskin dygnet runt, medan de flesta andra delar sin maskin med en annan avdelning. Att man inte har egen maskin beror främst på att det saknas utbildad personal på IVA och att det därför inte är nödvändigt att investera i en egen maskin. Många av sjukhusen har nyligen införskaffat, eller är i färd med att införskaffa, en ny ultraljudsapparat. Vanligast är ultraljudsapparater av standardmodell, men 22/50 avdelningar har de bärbara, mindre apparaterna som kan förenkla en snabb undersökning. Vem utför undersökningen? Undersökningen av patienter på IVA utförs främst av kardiologer, och majoriteten av intensivvårdsavdelningarna har ett behov av att tillkalla extern personal eftersom det saknas egen kompetens inom ultraljudsundersökningar vid vissa tidpunkter på dygnet. Bara 5/50 (10 %) avdelningar anger att det mycket sällan har behov av extern personal. Kardiologer och kliniska fysiologer tillkallas främst då man vill göra en mer grundlig utredning, ställa vissa typer av diagnoser eller när ingen på IVA kan utföra undersökningen. Om det inte finns tillgång till egen personal med ultraljudsutbildning, är det nära hälften (46 %) av avdelningarna som inte kan få ultraljudsundersökningar på nätterna. Hur används hjärt-EKO? Ca 80 % av avdelningarna anger att de använder hjärt-EKO främst för hemodynamisk monitorering, t ex bedömning av fyllnad och vänsterkammarfunktion. Av de tillfrågade avdelningarna var det 50 % som kände till någon typ av protokolliserad undersökning, varav FATE (Focus Assesed Transthoracic Echo) var den allra vanligaste (68 %). Totalt var det 13/50 (26 %) avdelningar som använde sig av en sådan metod i någon form.  Anledningen till att man inte använder den protokolliserade metoden är främst för att man inte gör hjärt-EKO alls, att man inte har utbildad personal eller att man inte känner till metoden. Attityder gentemot hjärt-EKO inom intensivvård Alla avdelningar som svarat på enkäten anger att de tycker att hjärt-EKO är en nödvändig och självklar del av modern intensivvård. Introduktion Syftet med denna studie var att inventera användande av hjärt-EKO på intensivvårsavdelningar runt om i Sverige, undersöka hur kunskapsläget ser ut kring hjärt-EKO hos intensivvårdsläkare, samt utvärdera om hjärt-EKO anses vara en metod som kan komplettera eller ersätta andra invasiva metoder för hemodynamisk monitorering. Metod Studien har utförts genom en webbaserad enkätundersökning som har distribuerats i samarbete med SIR, Svenska Intensivvårdsregistret, till 68 intensivvårdsavdelningar. En påminnelse skickades ut efter 14 dagar. Undersökningen bestod av 26 frågor, och dessa behandlade tillgång till hjärt-EKO, vem som utför undersökningen, hur man använder metoden och attityder till denna. Sammanfattning På IVA utförs hjärt-EKO fortfarande främst av kardiologer, men många avdelningar har numera egen personal som kan utföra undersökningar för att bedöma hemodynamik, vilket också är den undersökning som är vanligast på IVA. När fler anestesiologer lär sig metoden ökar tillgängligheten för patienten och ger en mer träffsäker behandling. Ett led i att få en mer standardiserad och enklare undersökning är de protokolliserade metoderna som i dag används av ca 26 % av intensivvårdsavdelningarna. 100 % av deltagarna i enkäten anger att de tycker att hjärt-EKO är en nödvändig del av modern intensivvård. Det i kombination med att flera avdelningar köpt in nya maskiner och är i färd med att anordna utbildning för personalen tyder på en positiv utveckling för användandet av hjärt-EKO på IVA.


Ladda ner ppt "Användande av hjärt-EKO på intensivvårdsavdelningar i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser