Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredning på Embla Center Emblamodellen Cecilia Kjuus Leg psykolog/psykoterapeut Handledare KBT INM Limhamn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredning på Embla Center Emblamodellen Cecilia Kjuus Leg psykolog/psykoterapeut Handledare KBT INM Limhamn"— Presentationens avskrift:

1 Utredning på Embla Center Emblamodellen Cecilia Kjuus Leg psykolog/psykoterapeut Handledare KBT INM Limhamn Cecilia.Kjuus@inmalmo.se

2 En översikt •En komplex grupp att utreda! •Hög psykiatrisk samsjuklighet •Hur påverkas hjärnan av långvarigt alkoholmissbruk? •Hur påverkas hjärnan av långvarigt drogmissbruk? • Könsskillnader • Slutsatser • ”Emblamodellen” • Vinsterna med utredning och diagnos

3 En komplex grupp att utreda Många samverkande faktorer; • Biologiska sårbarheter (t.ex ADHD, kognitiv nedsättning) • Sociala faktorer • Psykiatrisk problematik • Skador på hjärnan till följd av överkonsumtion • Andra somatiska skador till följd av missbruk • Skador på hjärnan som förvärvats genom den livsstil som ofta följer med missbruket • Mindre forskning på kvinnor med missbruk

4 Hög grad av psykiatrisk samsjuklighet hos personer med missbruk: - Egentlig depression - Bipolär sjukdom - Ångestsjukdom; GAD Panikångest Social fobi PTSD - Schizofreni - Antisocial personlighetsstörning - ADHD -Autismspektrumdiagnos -Mental retardation -Inlärningssvårigheter Psykiatrisk problematik finns oftare hos kvinnliga än manliga missbrukare Sårbarhetsmodell - biologisk sårbarhet skapar grogrund för psykiatrisk problematik

5 Hur påverkar neuropsykologiska diagnoser missbruket? ADHD • Lägre debutålder • Allvarligare missbruksförlopp • Fler behandlingstillfällen • Alla typer av droger förekommer • Steget kortare från missbruk till beroende • Intensivare missbruksstil • Högre grad av återfall i missbruk • Uppförandestörning i barndomen predicerar starkt

6 Undersökning gjord på Maria ungdom 2004 ….visar att unga missbrukare i genomsnitt uppfyller kriterierna för 3 psykiatriska diagnoser. Dessa diagnoser föregår ofta missbruket. Ju tyngre beroendeproblematik desto vanligare är det med psykiatrisk samsjuklighet. Denna utreds dock sällan.

7 Tidiga tecken på alkoholrelaterad hjärnskada •Försämrat närminne •Minnesluckor efter man har druckit alkohol •Personlighetsförändring Bl.a. Brister i empati och impulskontroll. Ökad irritabilitet.

8 Vad händer i hjärnan vid långvarigt alkoholmissbruk? Atrofiering av vitsubstans (hjärnan krymper) -Påverkar bl.a. Frontal loberna, lillhjärnan, limbiska systemet, hippocampus - Påverkar förmåga att fatta beslut - Planera - Reglera känslor och motivation - Minne - Motoriska funktioner bl.a balans

9 Vad händer i hjärnan vid långvarigt alkoholmissbruk? Wernike-Korsakoffs syndrom Alkoholdemens -Orsakad av kraftig näringsbrist (B1, tiamin) -Ögonmotorik -Förvirringstillstånd -Problem med inlärning -Axial amnesi, förlust av minnen -Konfabulering -Svårigheter att kontrollera känslor -Så mycket som 60% av personer med alkoholberoende konstaterades ha WKS vid obduktion, ingen av patienterna var diagnostiserade vid dödsfallet

10 Långvarigt marijuana (Cannabis)missbruk Skadorna verkar reversibla – men heterogen bild • Dess neurotoxiska egenskaper har ifrågasatts. • Nedsättningar i minnesfunktioner; • Inkodning • Lagring • Framplockning • Personlighetsförändringar

11 Långvarigt opiatmissbruk • Uppmärksamhet • Koncentration • Inlärning • Minne • Ofta diffusa och generella nedsättningar • Påverkar hjärnans förmåga att nybilda nervceller

12 Långvarigt kokainmissbruk • Minne (framplockning, lagring) • Koncentration • Nedsatt exekutiv förmåga Personlighetsaspekter • Depressiv

13 Blandmissbruk •Ofta allvarligare klinisk bild •Större kognitiva och beteendemässiga nedsättningar •Återigen heterogen bild. Debutålder, frekvens, duration, sårbarheter, yttre trauman påverkar

14 Vad säger forskningen kring könsskillnader? • Kvinnor mer sårbara för hjärnskador till följd av missbruk än män • Mer sårbara för minnesnedsättningar och skador på nervsystemet • Senare debut, men processen från missbruk till beroende tycks gå snabbare • Orsakerna till dessa skillnader är otillräckligt utforskade • Dock – heterogen bild! • Skadorna påverkas av debutålder, mängd, hur ofta o länge man missbrukat, generell hälsostatus, individuella medfödda sårbarheter etc

15 Vad kan vi dra för slutsatser inför neuropsykiatrisk utredning? •Komplexa! •Utred inte under abstinensfas- vänta 3-6 veckor •Kartlägg tydlig tidslinje för missbruket och förekomst och utveckling av olika symtom. •Viktigt att i möjligaste mån kartlägga barndom och hur denna person fungerade innan missbruket kom in i bilden samt hur hon fungerar i missbruksfria perioder •T.ex. intervjuer med förälder eller annan vuxen kring utveckling och beteende • Samla in journalanteckningar • Kolla skolbetyg • Ofta mycket svårt att fastställa exakta diagnoser som t.ex ADHD. Inte heller det viktigaste med exakt diagnos utan kartläggning av styrkor och svagheter. • Missbruksrelaterade skador kan läka helt eller delvis. Tar dock upp till 2år vilket innebär att uppföljande utredning bör rekommenderas.

16 Vinsterna med utredning/diagnos: • Ordet diagnos kommer från grekiskan och betyder delad kunskap • Har betydelse för prognos och val av insatser • Möjlighet att anpassa det som lärs ut efter kognitiv förmåga • Utan diagnos – svårt att hävda evidensbaserad vård! Kliniska erfarenheter visar att individen efter väl genomförd utredning har: -Lättare tar till sig problemen -Lättare hanterar dessa känslomässigt t.ex. skuld och skam -Kan formulera mer realistiska mål -Blir mer motiverade att genomgå behandling o fullfölja eftervård

17


Ladda ner ppt "Utredning på Embla Center Emblamodellen Cecilia Kjuus Leg psykolog/psykoterapeut Handledare KBT INM Limhamn"

Liknande presentationer


Google-annonser