Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Via LUMA till framgång mot ANDT i Västernorrland. Anna Karlsson 2012-10-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Via LUMA till framgång mot ANDT i Västernorrland. Anna Karlsson 2012-10-11."— Presentationens avskrift:

1 Via LUMA till framgång mot ANDT i Västernorrland. Anna Karlsson 2012-10-11

2

3 Länsstyrelsens samordnande roll • SFS 2012:606 • Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja • 1. genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet, • 2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete, • 3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstinget, • 4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och • 5. utbildning och kompetensutveckling i länet.

4

5 Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Övergripande mål Sju långsiktiga ANDT-politiska mål Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopnings-medel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika dopningsmedel eller tobak ska successivt minska Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgäng-lighet till vård och stöd av god kvalitet Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, nar-kotika, dopning eller tobak ska minska En folkhälso-baserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak 1234567

6 20032004200520062007200820092010 Sex försökskommuner: Kalmar, KRAMFORS, Laholm, Lund, Solna, Umeå 3x3. Sörmland: Oxelösund, Nyköping, Katrineholm. Jämtland: Härjedalen, Östersund, Strömsund. Norrbotten: Jokkmokk, Piteå, Luleå Småkommunssatsningen. Värmland: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Kil, Munkfors, Storfors, Sunne, Torsby, Årjäng. Örebro: Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora LUMA. Västernorrland: HÄRNÖSAND, TIMRÅ, ÖRNSKÖLDSVIK

7

8 Recept för framgång • Samordningsfunktion • Styrgrupp med viss sammansättning • Deltagande och prioritering • Kartläggning • Årlig genomförandeplan • ANDT-policy el motsv för kommunen • Utbildningar mm för nyckelpersoner • Dokumentation

9 Tillgänglighetsbegränsning • Ansvarsfull alkoholservering • Ansvarsfull tillståndsgivning • Ansvarsfull detaljhandel • Kronobergsmodellen

10 Föräldrastöd • Utbildningar i metoder utifrån bästa tillgängliga kunskap • Social och emotionell träning (SET) • Örebro PreventionsProgram  Effekt. Re-analys av STADs utvärdering klar.

11 Opinionsbildning

12

13 Utvärdering • Karolinska institutet • Enkäter till samordnare och styrgrupper • Registerdata • Följt hur väl kommunerna arbetar efter ”receptet” • Mätningar 2010 och 2011

14 Det alkoholförebyggande arbetet i kommunen är systematiskt och välorganiserat • Opublicerad data

15 Det alkoholförebyggande arbetet i kommunen har en hållbar struktur • Opublicerad data

16 Effekter (?) på befolkningsnivå 2008 och 2010 • Opublicerad data

17 Effekter (?) alkoholrelaterat våld • Opublicerad data

18 Rekommendationer • De rekommendationer som kan ges till den lokala nivån baserat på denna utvärdering, och med stöd i tidigare forskning är: • Stärk infrastrukturen för alkoholförebyggande insatser • Välj metoder med vetenskapligt stöd • Mät resultat regelbundet med hjälp av säkra instrument (t ex CAN:s frågor i lokala drogvaneundersökningar) och befintliga register (t ex Statens folkhälsoinstituts databas Folkhälsodata)

19 Utdrag ur Länsrapport 2011 ProcentAntal Kommunen som arbetsgivare har en alkohol- och/eller drogpolicy (ANDT-policy) 100%7 Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör rökfri arbetstid 85,7%6 Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör tobaksfri arbetstid 0%0 Kommunen har en policy för alkoholförtäring på offentlig plats 71,4%5 Idrottsföreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) 57,1%4 Övriga föreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) 57,1%4 Svarande7

20 Samverkan med ideell sektor AlkoholTobakNarkotikaDopning Idrottsföreningar gällande3122 Nykterhetsrörelsen gällande 2111 Trossamfund gällande3131 Studieförbund gällande3120 Andra inom idéburna organisationer (frivilligorganisationer) gällande 0010

21 Antal Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa uppmärksamhet på alkohol- och/eller drogfrågor 4 Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet på tobaksfrågor 3 Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet på narkotikafrågor 2 Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet på dopningsfrågor 2 Åtgärder kring trafiknykterhet, utöver polisens rutinmässiga kontroller 2 Åtgärder mot dopning 2 Rutiner för samtal om alkoholvanor och rådgivning i primärvården 3 Rutiner för samtal om tobaksvanor och rådgivning i primärvården 4 Utbildning av serveringspersonal i ansvarsfull alkoholservering 5 Åtgärder för att upprätthålla åldersgränsen vid försäljning av tobak 3 Åtgärder för att upprätthålla åldergränsen vid försäljning av alkohol 3 Åtgärder för att främja rökfria skolgårdar 1 Svarande6 Inget svar1

22 Antal Insatser för att begränsa alkohol- och/eller narkotikabruk bland studenter (högskola/universitet) 1 Anordnande av drogfria aktiviteter (t.ex. vid skoldanser, konserter el. liknande) 7 Föräldraprogram om alkohol/droger, årskurs 6-9, med för programmet utbildade handledare 5 Strukturerade program för riskutsatta förskolebarn (utsatta uppväxtmiljöer/beteendestörningar), med för programmet utbildade handledare 2 Strukturerade program för att förebygga tobaksdebut i grundskolan 1 Handlingsplan för tobaksavvänjning i grundskolan 1 Strukturerade program för att förebygga tobaksdebut i gymnasieskolan 0 Handlingsplan för tobaksavvänjning i gymnasieskolan 1 Utskick till föräldrar med information om ANDT-relaterade frågor 2 Insatser som bygger på samverkan (polis, öppenvård, socialtjänst o föräldrar) kopplade till tidig upptäckt av narkotikaanvändning bland unga/unga vuxna 4 Insatser som bygger på samverkan (polis, öppenvård, socialtjänst och föräldrar) kopplade till tidig upptäckt av användning av dopningsmedel bland unga/unga vuxna 2 Åtgärder mot langning till ungdomar (t.ex. informationskampanj eller polisingripanden) 4 Åtgärder för att förebygga användningen av vattenpipa bland unga 0 Gruppverksamhet för barn till missbrukare 4 Alkohol- och/eller drogvaneundersökning bland skolelever 5 Annat, uppge vad: 2 Svarande7

23 Metoder tillgänglighetsbegränsning Antal Kronobergsmodellen eller en liknande metod3 Metoden Krogar mot knark eller en liknande metod0 Metoden 100 % ren hårdträning eller en liknande metod för att minska användningen av dopningsmedel i träningssammanhang 1 STAD-metoden, Ansvarsfull alkoholservering (samverkan mellan myndigheter och bransch, utbildning av serveringspersonal samt ökad tillsyn) 5 SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken)5

24 Metoder föräldrastöd Antal Aktivt föräldraskap1 De otroliga åren0 Föräldrakraft1 Triple P0 Vägledande samspel (ICDP)3 Familjeverkstan4 Föräldrastegen/Steg för steg2 ÖPP (Örebro preventionsprogram)/Effekt3 ABC (Alla barn i centrum)0 COPE1 Från första början0 Komet för föräldrar1 Annat/andra föräldrastödsprogram, ange vad2


Ladda ner ppt "Via LUMA till framgång mot ANDT i Västernorrland. Anna Karlsson 2012-10-11."

Liknande presentationer


Google-annonser