Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD FÖR GÖMDA FLYKTINGAR Sofia Olausson Läkare November 07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD FÖR GÖMDA FLYKTINGAR Sofia Olausson Läkare November 07."— Presentationens avskrift:

1 TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD FÖR GÖMDA FLYKTINGAR Sofia Olausson Läkare November 07

2 Vilka pt. möter vi på Rosenrenska •Behandlat pt. från >40 länder •Många har flytt sitt land, sökt asyl, fått avslag men vågar inte återvända •Annorlunda situation i Stockholm •Papperslös arbetskraftsinvandring

3 6 års perspektiv på de gömdas situation i Sverige •Allmänhetens medvetenhet om dessa människor har ökat •Oklart i vilken omfattning det finns papperslösa i Norge

4 Svårigheter med att leva som gömd •Ständig rädsla •Hopplöshetskänsla •Isolering •Oviss framtid/rädsla att bli skickad tillbaka leder till att traumatiska upplevelser ej kan bearbetas

5 Problem med att leva som gömd •Svårigheter med försörjning: mat, bostad •Rättslöshet/lätt att bli utnyttjad •Dålig tillgång till sjukvård

6 Gömda flyktingars tillgång till sjukvård i Sverige •Vuxna kan ej nekas ”akut vård och vård som ej kan anstå” •Barn under 18 år har rätt till samma vård som svenska barn inklusive hälsokontroller och tandvård, problem uppstår ändå pga rädsla hos pt. och okunskap hos vårdgivare •Annorlunda regler i Norge

7 Problem i sjukvården för gömda •Osäkerhet i kassan •Brott mot sekretessen •Patienter vägras vård •Patienter får vård men inte fullgod vård •Patienter får inte vård förrän tillståndet blir akut •Skulder

8 Varför skall papperslösa ha tillgång till sjukvård på lika villkor ? •Sverige och Norge har ratificerat de flesta internationella konventioner om mänskliga rättigheter där det slås fast att alla människor är lika i värde och rättigheter. •I dessa konventioner ingår även rätten till hälsa som en fundamental rättighet för varje enskild individ. •I FN:s konvention om ekonomiska sociala och kulturella rättigheter erkänner man tex. individens rätt att ”såväl i fysiskt som psykiskt avseende åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa”.

9 UN Comitte on Economic, Social and Cultural Rights 2000, UN Comitte on the Elimination of Racial Discrimination 2004 •” States are under an obligation to respect the right to health by refraining from denying or limiting equal access for all persons including asylum seekers and illegal immigrants to preventive, curative and palliative health services”.

10 Prof. Paul Hunt, UN Special Rapporteur on the right to the highest attainable standard of health. Press conference Stockholm January 2006 •A fundamental human right, the right to health, is to be enjoyed by all without discrimination. It is especially important for vulnerable individuals and groups. Asylum seekers and undocumented people are among the most vulnerable in Sweden. They are precisely the sort of vulnerable group that international human rights law is designed to protect.

11 •Enligt Paul Hunt uppfyller inte Sverige sina internationella åtaganden genom att förneka papperslösa tillgång till sjukvård. •Paul Hunt understryker i sin rapport skillnaden mellan rättigheter knutna till ett medborgarskap och mänskliga rättigheter. •Genom att neka papperslösa tillgång till vård underminerar Sverige de mänskliga rättigheterna.

12 Det humanitära perspektivet •Principen om humanitet betyder att alla människor skall behandlas med värdighet oavsett vilken situation de befinner sig i. •Genom att lindra mänskligt lidande och skydda liv och hälsa skapar man respekt för människovärdet. •Att en stat inte värnar om människovärdet är inte bara till men för den enskilda individen som blir lidande. Det skadar också samhället i stort när brist på respekt för människoliv sanktioneras av staten.

13 Det medicinsk-etiska perspektivet •För läkare och andra yrkesgrupper inom vården finns också ett medicinsk-etiskt perspektiv som ligger i vår yrkesroll. •Den medicinska etikens mest grundläggande princip är att människors rätt till vård skall vara lika för alla och enbart styras av det medicinska behovet. •Dessa principer utvecklades redan av Hippokrates. •De genomsyrar läkarförbundets etiska regler och motsvarande etiska regler för andra yrkesgrupper i vården.

14 Genevedeklarationen 1948 •The health of my patient will be my first consideration •I will not permit considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political orientation, race, sexual orientation or social standing to intervene between my duty and my patient •I will maintain the outmost respect for human life from its beginning and I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity

15 Lissabondeklarationen 1981 •”Närhelst lagstiftning, regeringsåtgärder eller annan administration eller institution förnekar en patient dessa rättigheter, bör läkare vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa eller återupprätta dem”

16 Det barnrättsliga perspektivet •Genom att ratificera FN.s barnkonvention har Sverige och Norge förbundit sig att tillförsäkra konventionens rättigheter för varje barn som vistas i landet utan åtskillnad av något slag.

17 Folkhälsoperspektivet •Olämpligt att låta en folkgrupp stå utanför vården eftersom det medför ökad risk för spridning av smittsamma sjukdomar tex. TBC.

18 Det ekonomiska perspektivet •Det är ofta dyrare att vårda en sjukdom när det gått långt och den blivit akut än att förebygga sjukdomen.

19 Kommer fler människor söka sig hit om de får tillgång till vård? •I Sverige har gömda barn full tillgång till sjukvård. •Vi ser inte någon anhopning av barn som söker sig till Sverige för att få vård. •Vi ser inte heller att de vuxna åker hem när de inte får vård.

20 Önskelista •Ingen patient- grupper: även papperslösa skall ha tillgång till vård •Betalningsförmåga får inte utgöra ett hinder för tillgång till vård Tydliga och klara instruktioner för kassapersonal, vårdpersonal och administrativ personal

21 Sahlgrenska universitetessjukhusets nya riktlinjer •Etiskt forum •PM •Inte tillåtet kräva förskottsbetalning för akut vård •Vård som inte kan anstå måste räknas som akut •Vårdgivare skall inte ringa polisen •Räkningar skickas inte ut till gömda

22 Rosengrenska •Nätverk av sjukvårdspersonal •Alla arbetar ideellt •Telefon •Kan bidra med vård och mediciner men ej med mat eller bostad

23 Rosengrenskas målsättning •Lägga ner verksamheten •Bedriva sjukvård •Öka kunskapen

24

25 Rosengrenska Kontakt Jourtelefon: 0704-066670 Postgiro, Rosengrenska stiftelsen: 46 21 54-6 E-post: kliniken@rosengrenska.org Blogg:www.rosengrenska.org/weblog/rosengrenska/

26 http://www.lakareutangranser.org/mall1.asp?ArtikelID=1384&UrvKat=11

27 Några resultat 82 % av de 102 patienterna har stött på olika typer av hinder när de har sökt vård. Vanliga hinder: • rädsla • svårigheter att betala • de har nekats vård

28 Några resultat 67 % av de tillfrågade patienterna var tveksamma till att söka vård på offentliga sjukvårdsinrättningar då de bedömde risken för att anges till polisen som hög • 5 % hade en nära vän eller familjemedlem som gripits på sjukhus eller strax efter sjukhusbesök.

29 Några resultat 65 % upplever att deras fysiska hälsa försämrats under tiden som gömd 64 % upplever att deras psykiska hälsa försämrats

30 Några resultat

31 63 % av patienterna i studien var kvinnor. • Cirka 25 % av dessa sökte vård för gynekologiska problem. • 12 var gravida och hade inte tillgång till mödravård under sin graviditet.

32 1951 års flyktingkonvention välgrundad fruktan för förföljelse inte kan eller vill återvända en person “som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet…”

33 Läkarförbundets etiska råd L ä karen skall i sin g ä rning ha patientens h ä lsa som det fr ä msta m å let och om m ö jligt bota, ofta lindra, alltid tr ö sta, f ö ljande m ä nniskok ä rlekens och hederns bud.

34 FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 2 —barns lika värde varje barn inom dess jurisdiktion utan åtskillnad av något slag ”Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom dess jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag…” Artikel 3 —barns bästa Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.”

35 FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 6 —barns rätt till liv och utveckling till det yttersta av sin förmåga ”Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.” Artikel 12 —barns rätt att bli hörda och påverka sin egen situation barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.”

36 FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 22 —flyktingbarn erhåller lämpligt skydd och humanitärt bistånd vid åtnjutandet av de tillämpliga rättigheter som anges i denna konvention ” Konventionsstaterna skall vidta l ä mpliga å tg ä rder f ö r att s ä kerst ä lla att ett barn s ö ker flyktingstatus … erhåller lämpligt skydd och humanitärt bistånd vid åtnjutandet av de tillämpliga rättigheter som anges i denna konvention och i andra internationella instrument r ö rande m ä nskliga r ä ttigheter eller humanit ä r r ä tt, som n ä mnda stater tilltr ä tt. ”

37 FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 39 alla lämpliga åtgärder främja fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning av ett barn som utsatts för någon form av övergrepp; tortyr eller någon annan form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller väpnade konflikter. befrämjar barnets hälsa, självrespekt och värdighet ” Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder f ö r att främja fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning av ett barn som utsatts för någon form av vanv å rd, utnyttjande eller övergrepp; tortyr eller någon annan form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning; eller väpnade konflikter. S å dan rehabilitering och s å dan å teranpassning skall ä ga rum i en milj ö som befrämjar barnets hälsa, självrespekt och värdighet. ”


Ladda ner ppt "TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD FÖR GÖMDA FLYKTINGAR Sofia Olausson Läkare November 07."

Liknande presentationer


Google-annonser