Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätten till sjukvård och hälsa gäller inte alla. Projektet Vård för papperslösa •Svenska Röda Korsets regi sedan februari 2006 •Nätverk av frivilliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätten till sjukvård och hälsa gäller inte alla. Projektet Vård för papperslösa •Svenska Röda Korsets regi sedan februari 2006 •Nätverk av frivilliga."— Presentationens avskrift:

1 Rätten till sjukvård och hälsa gäller inte alla

2 Projektet Vård för papperslösa •Svenska Röda Korsets regi sedan februari 2006 •Nätverk av frivilliga läkare, barnmorskor, psykologer/terapeuter och sjukgymnaster som ger gratis sjukvård till papperslösa •Nätverk av ledsagare som följer patienten till vårdgivaren •Hjälptelefon 0709 406 723 •Arbetar för att en lagförändring ska ske som ger papperslösa rätt till subventionerad sjukvård •Ej olaglig verksamhet

3 •200 miljoner migranter i världen •Vid sekelskiftet 1900 var 10% migranter mot 3% idag •I absoluta tal har migrationen fördubblats de senaste 25 åren •10-15 % av Europas migranter befinner sig i irreguljärt tillstånd •5-8 miljoner irreguljära migranter inom Europa •Sverige,1500 asylsökande avvek efter negativt beslut (2006) Migration i siffror www.gcim.org

4 Vem är irreguljär migrant/papperslös (s.k gömd)? •Personer som fått avslag på sin asylansökan •Personer som fått avslag på ansökan om UT pga familjeanknytning •Studenter med utgångna visum •Personer med utgångna turistvisum •Personer som utsatts för människohandel •(Personer som väntar på handläggning av ansökan om UT pga familjeanknytning) ”Den som vistas i landet utan specifikt tillstånd från staten att göra det”. Exempel:

5 Röda Korsets grundprinciper Humanitet ”..skydda liv och hälsa och att skapa respekt för människovärdet” Opartiskhet ”Röda korset gör ingen åtskillnad mellan nationaliteter, raser, religioner, samhällsställning eller politiska åsikter. Det arbetar uteslutande för att lindra människors lidande och därvid i första hand hjälpa de mest nödställda”

6 Rätten till hälsa Mänsklig rättighet? ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter…” ”Konventionsstaterna erkänner för envar att i såväl som fysiskt som i psykiskt avseende åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa” Källa: FN:s allmänna förklaring och konventionen om de ekonomiska kulturella och sociala rättigheterna Medicinsk-etiskt perspektiv ”Läkaren skall aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling” Källa: Läkarförbundets etiska regler 2002

7 FN kritiserar Sverige ”..the special rapporteur encourages the government to reconsider its position with a view to offering all asylum-seekers and undocumented persons the same health care, on the same basis, as Swedish residents. By doing so Sweden will bring itself into conformity with its international human rights obligations” Paul Hunt 28/2 2007

8 Läkarförbundets etiska råd Läkaren skall i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud. Lissabondeklarationen 1981, World Medical Association Närhelst lagstiftning, regeringsåtgärder, eller annan administration eller institution förnekar en patient dessa rättigheter, bör läkare vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa eller återupprätta dem.

9 Situationen i Sverige •Läkare i världen, startade klinik för gömda i Stockholm 1995 •Rosengrenska Stiftelsen, Göteborg, startade sjukvårdsförmedling 1998 (http://weblog.rosengrenska.org) •Delta stiftelsen, Malmö sjukvårdsförmedling sedan 2000 (nystart 2006) •Läkare utan gränser, Stockholm, projektet Gömda startades 2004  Röda korset, Projektet Vård för gömda, 2006

10 •82 % hade stött på hinder för att få tillgång till vård •65 % uppgav försämrad fysisk hälsa under tiden som papperslös •64 % uppgav försämrad psykisk hälsa •Depression och självmordstankar 10 gånger vanligare bland papperslösa än bland svensk referensgrupp www.lakareutangranser.se/gomda

11 Vad är hindren? •Lagen •Kostnaden •Attityder

12 Lagen – Om vården till ”papperslösa” ”Om någon som vistas inom landstinget utan att var bosatt där behöver omedelbar hälso- och sjukvård, skall landstinget erbjuda sådan vård” Källa: Hälso- och sjukvårdslagen, § 4 (1982:763) ”Gömda” barn har precis samma rättigheter till kostnadsfri vård som barn med permanent uppehållstillstånd Källa: Överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om hälso- och sjukvård för asylsökande med flera

13 Kostnader Vårdbesök/läkemedelKostnader för svenska medborgare Kostnader för papperslsöa och turister Vårdbesök hos läkare vid akutmottagning 260 SEK2 000 SEK Vårdbesök hos läkare på vårdcentral 140 SEK1 500 SEK Vårdbesök hos barnmorska på mödravårdscentral 0 SEK500 SEK Förlossning utan komplikationer0 SEKFrån 21 000 SEK Insulinbehandling vid diabetes (typ 1) 0 SEK per årCirka 13 000 SEK per år

14 Attityder  Rädslan för att bli anmäld och avvisad  Okunnig om rätten till vård •Okunskap (hälsolagar och sekretesslag) •Avvisande attityder •Administrativa rutiner

15 Hälsorisker •Stressrelaterade sjukdomar •Arbetsskador •Kroniska sjd utan behandling (ex. diabetes) •Smitsamma sjd ex.Tb, hiv, STI •Okontrollerade graviditeter •Självmedicinering

16 Kontaktdiagnos 2007

17 Statistik från verksamheten 2007

18 Kön 2007 Statistik från verksamheten 2007

19 Ursprungsregioner, 2007

20 Tid i Sverige vid första kontakt, 2007

21 Tid som papperslös, 2007

22 Barn

23 Frivilligverksamheten Vård för papperslösa 2007 • 1048 konsultationer/besök förmedlades • 47 % av dem förmedlades till Ersta sjukhus • 67 stycken ledsagningar genomfördes

24 Påverkansarbete •lagförändring, subventionerad sjukvård till alla •Vård ges efter medicinskt behov

25 PICUM – Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants Access to health care for undocumented migrants  AUSTRIA  BELGIUM   FRANCE  GERMANY  HUNGARY  ITALY  PORTUGAL  SPAIN  SWEDEN  THE NETHERLANDS  UNITED KINGDOM www.picum.org •Tillgången till sjukvård för irreguljära migranter blir mer och mer begränsad •Stater använder tillgången till sociala rättigheter som ett sätt att bekämpa illegal migration

26 www.medecinsdumonde.org

27 Att vara ”papperslös” är inte en människas viktigaste egenskap! Vanligt förekommande föreställningar •Svartarbetare •Illegala •Kriminella •Tar ”våra” jobb •Utnyttjar vår gästfrihet Annan bild •Fattig, får ofta pengar från vänner och släktingar •Igen tillgång till vård •Utnyttjas på arbetet, leder ofta till arbetsskador •Kan inte gå till polisen om de blir utsatta för brott


Ladda ner ppt "Rätten till sjukvård och hälsa gäller inte alla. Projektet Vård för papperslösa •Svenska Röda Korsets regi sedan februari 2006 •Nätverk av frivilliga."

Liknande presentationer


Google-annonser