Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionförvaltningen i Finland 1.1.2011. 1.1.2011 2 Statens regionförvaltning reformerades 1.1.2010  Statens regionförvaltning reformerades genom en omfattande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionförvaltningen i Finland 1.1.2011. 1.1.2011 2 Statens regionförvaltning reformerades 1.1.2010  Statens regionförvaltning reformerades genom en omfattande."— Presentationens avskrift:

1 Regionförvaltningen i Finland 1.1.2011

2 1.1.2011 2 Statens regionförvaltning reformerades 1.1.2010  Statens regionförvaltning reformerades genom en omfattande totalrevision från och med ingången av 2010.  De tidigare mest centrala statliga regionförvaltningsmyndigheter uppgifter koncentrerades och omorganiserades i två nya regionförvaltningsmyndigheter  regionförvaltningsverket (6 ämbetsverk)  närings-, trafik- och miljöcentralen (15 centraler)

3 1.1.2011 3 Ändringen av statens regionförvaltning 1.länsstyrelserna 2.arbetskrafts- och näringscentralerna 3.regionala miljöcentralerna 4.miljötillståndsverken 5.vägdistrikten 6.arbetarskyddsdistrikten 6 x regionförvaltningsverk (RFV) 15 x närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) Tidigare ämbetsverk: Nuvarande ämbetsverk: Uppgif terna Perso nalen Uppgif terna Perso nalen Uppgif terna Perso nalen Reformen berörde ca 5600 personer

4 1.1.2011 4 Rollerna och arbetsfördelningen för regionförvaltningsmyndigheterna  Statens regionförvaltning  svarar för verkställnings- och utvecklingsuppgifter inom statsförvaltningen samt för styrningen av verkställandet inom regionerna  svarar för tillsynen över att lagstiftningen förverkligas och till vissa delar för rättsskyddet inom regionerna  Landskapsförbunden  svarar för det strategibaserade utvecklandet av regionerna  svarar för vissa lagstadgade uppgifter som har samband med regionutvecklingen  svarar för uppgifter som kommunerna ger landskapen

5 1.1.2011 5 Landskapsförbunden  Landskapsförbunden är lagstadgade samkommuner som fungerar enligt principerna för kommunalt självstyre.  Förbunden fungerar som lagstadgade regionutvecklings- och landskapsplanläggningsmyndigheter och är således de ledande planerings- och intressebevakningsenheterna inom landskapet.  Uppgifterna inkluderar  utarbetning av landskapsprogram, planer och verkställighetsplaner för dem  utarbetning av regionala EU-program  ansvaret för planeringen av markanvändningen  Landskapsförbunden har förutom den lagstadgade verksamheten flera frivilliga uppgifter som hänför sig till varje områdes egna särdrag.  Det finns 18 landskapsförbund i Finland.

6 1.1.2011 6 Statliga regionförvaltningens nya struktur  Den nya myndighetsstrukturen utgör grunden för framtida omorganiseringar av uppgifterna inom den statliga regionförvaltningen.  Reformen förstärkte landskapsförbundens roll i egenskap av regionförvaltningsmyndighet genom att koncentrera regionala utvecklingsuppgifter till förbunden liksom beslutanderätt i fråga om resurser som hänför sig till dem.  Skogscentralerna kopplades i samband med reformen funktionellt till den statliga regionförvaltningen.  I landskapet Åland grundades Statens ämbetsverk på Åland som ett statligt regionförvaltningsämbetsverk från och med den 1 januari 2010. Dit har man koncentrerat den tidigare länsstyrelsens verksamhet.

7 1.1.2011 7 De nya regionförvaltningsmyndigheternas verksamhetsidéer  Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) främjar regionalt utvecklande genom att sköta statsförvaltningens verkställnings- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. Centralen främjar bl.a. företagande, arbetsmarknadernas funktion, kompetens och kultur, trafiksystemets funktionalitet och trafiksäkerhet, en god miljö, hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna, invandring, integrering av invandrarna samt sysselsättningen av dem inom regionerna.  Regionförvaltningsverket (RFV) främjar regional jämställdhet genom att sköta lagstiftningsmässiga verkställnings-, styrnings- och tillsynsuppgifter inom områdena. Verket främjar bl.a. förverkligandet av de grundläggande rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till grundläggande service, miljöskydd, hållbart utnyttjande av miljön, intern säkerhet samt en sund och säker levnads- och arbetsmiljö inom regionerna.

8 1.1.2011 8 Myndigheternas områdesindelning och verksamhetsställen

9 1.1.2011 9 Myndigheternas uppgifter och organisation

10 1.1.2011 10 Strategiska styrningen Verksamhetsmässiga styrningen Samarbetet inom den strategiska styrningen UVMJMJSMANMFM MM SHM Magistraterna Arbetarskyddet (5) •Utredning och förebyggande av orsakerna till allvarliga olycksfall i arbetet och anmälda yrkessjukdomar •Annan tillsyn som sker på kundinitiativ •Tillsyn på myndighetsinitiativ •Produkttillsyn •Deltagande i behandlingen av arbetsbrott Basservicen, rättsskyddet och tillstånden (6) •Social- och hälsovården •Miljöhälsovården •Alkoholförvaltningen •Servicen inom utbildningsverksamheten •Konsument- och konkurrens- ärenden •Utvärdering av basservicen •Andra uppgifter Polisen (3) •Regionalt myndighetssamarbete som hör till ansvarsområdet •Utvärdering av basservicen för polisväsendets del Samordning av beredskapen och beredskapsplaneringen för polisväsendets del •Andra polisiära uppgifter som föreskrivs i polisförvaltningslagen och -förordningen Miljötillstånden (4) •Ärenden som ingår i vattenlagen •Ärenden som ingår i miljöskyddslagen Regionförvaltningens informationstjänst -enheten Överdirektör Räddningsväsendet och beredskapen (6) •Räddningsväsendet •Samordnandet av beredskapen Administrativa enheten (6) Koncentrerade stöduppgifter IM Kommunerna

11 1.1.2011 11 Strategiska styrningen Verksamhetsmässiga styrningen Samarbetet vid den strategiska styrningen JSMKMUVMMMANM IM Miljön och naturresurserna (13) •Miljöskyddet •Användning av områden •Naturvård •Vattenvård och uppföljning av tillståndet med miljön •Utveckling och närområdssamarbete •Användning och vård av vattentillgångar Trafiken och infrastrukturen (9) •Planering av väg- och trafikförhållanden •Uppköp inom väghållningen •Kund- och myndighetsservice •Ordande av kollektivtrafiken •Andra uppgifter som har anknytning till trafiken och infrastrukturen Näringarna, arbetskraften, kompetensen ja kulturen (15) •Sysselsättning, företagande ja kompetens •Strukturfondsärenden •Innovationer och internationaliserad affärsverksamhet •Bibliotek, motions- och ungdomsväsendena •Internationella uppgifter och närområds- samarbetet •Landsbygd och energi •Invandring och etniska förhållanden TE-byråerna Direktör för centralen (chef för ett ansvarsområde) Landskapsförbunden Regionförvaltningens informationstjänst -enheten Administrativa enheten Koncentrerade stöduppgifter Skogscentralerna

12 1.1.2011 12 Strategiska styrningen av regionförvaltningsmyndigheterna  Regionförvaltningsverkens samt närings-, trafik- och miljöcentralernas strategiska planering och styrning sker i samarbete mellan de ministerier som styr dessa ämbetsverk.  Båda myndigheterna får ett strategidokument för regeringsperioden.  För varje regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentral utarbetas ett strategiskt resultatavtal för regeringsperioden, och den ses över årligen. Innehållet i det strategiska resultatavtalet härleds ur strategidokumentet.

13 1.1.2011 13 KOORDINERANDE MINISTERIET Strategiskt resultatavtal Verksamhets- mässigt resultatavtal Landskapsprogram Verkställighetsplaner (TOTSU) Regeringsprogrammet, regeringens strategidokument, politikprogrammen, ramarna, andra tväradministrativa program, internationella konventioner Styrningen av statens regionförvaltning STRATEGIDOKUMENT ÖVRIGA MINISTERIER OCH CENTRALA ÄMBETSVERK

14 1.1.2011 14 Mera information www.rfv.fi www.ntm-centralen.fi

15 1.1.2011 15 Mera information www.reg.fi Landskapsförbunden


Ladda ner ppt "Regionförvaltningen i Finland 1.1.2011. 1.1.2011 2 Statens regionförvaltning reformerades 1.1.2010  Statens regionförvaltning reformerades genom en omfattande."

Liknande presentationer


Google-annonser