Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningens ansvar för arbetsmiljön Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-2013 Talarens namn och titel Datum | Evenemang Arbetsmiljö angår alla. Bra för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningens ansvar för arbetsmiljön Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-2013 Talarens namn och titel Datum | Evenemang Arbetsmiljö angår alla. Bra för."— Presentationens avskrift:

1 Ledningens ansvar för arbetsmiljön Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-2013 Talarens namn och titel Datum | Evenemang Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet.

2 2 www.healthyworkplaces.eu Problemets omfattning Varför är det viktigt med god arbetsmiljö? •Bra för företagen, de anställda och samhället i stort •Varje år omkommer över 5 500 personer i arbetsplatsolyckor •159 000 avlider till följd av arbetsrelaterade sjukdomar (ILO:s uppskattningar) •Den sammantagna kostnaden i EU är 490 miljarder euro

3 3 www.healthyworkplaces.eu Problemets omfattning De flesta arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar kan förhindras •Säkerheten på arbetsplatserna i EU-15 förbättrades under perioden 1999-2007 (antalet dödsolyckor minskade från 5 275 till 3 782 och antalet olyckor utan dödlig utgång minskade med 900 000) •EU siktar på en minskning med ytterligare 25 procent under perioden 2007–2012 •Den här kampanjen vill bidra till den positiva utvecklingen MEN •Vi måste fortsätta att förebygga: dyrköpta landvinningar kan lätt omintetgöras om vi slutar kämpa

4 4 www.healthyworkplaces.eu Fördelarna med en god arbetsmiljö •Lägre risker och kostnader −lägre sjukfrånvaro och personalomsättning −färre olyckor −lägre försäkringskostnader •Ökad produktivitet •Mindre risk för rättsliga åtgärder •Bättre rykte bland kunder, leverantörer och investerare

5 5 www.healthyworkplaces.eu Det är bättre att förebygga än att bota Förebyggande arbete är en hörnsten i EU:s strategi för att hantera risker •Minska riskerna •Utvärdera riskerna •Bekämpa riskerna vid källan •Ge arbetstagarna tillräckliga instruktioner •Anpassa arbetsplatsernas utformning och utrustningen till arbetstagarna •Ta hänsyn till den tekniska utvecklingen •Inför en enhetlig övergripande policy för det förebyggande arbetet •Prioritera åtgärder som skyddar hela personalen framför individuella skyddsåtgärder

6 6 www.healthyworkplaces.eu Ledningens roll Grundprinciper för arbetsmiljöarbetet •Effektivt och starkt ledarskap •Aktiv arbetstagarmedverkan •Kontinuerliga utvärderingar och översyner •Ledarskap och delaktighet går hand i hand •Utan ett gott ledarskap uppstår ingen delaktighet •Det är ledningens ansvar att skapa partnerskap och delaktighet

7 7 www.healthyworkplaces.eu Princip 1: Effektivt och starkt ledarskap (1) Det är mycket viktigt att ledningen går i bräschen för arbetsmiljöarbetet. Det innebär att ledningen: •Inser att arbetsmiljön är ett grundläggande värde för organisationen •Har en korrekt bild av organisationens riskprofil •Föregår med gott exempel och har integritet •Tydligt fastställer och övervakar roller och ansvarsområden •Prioriterar arbetsmiljöfrågor i företagets hållbarhetsstrategi och i hela leveranskedjan

8 8 www.healthyworkplaces.eu Effektivt och starkt ledarskap (2) Några praktiska exempel på ledarskap på arbetsmiljöområdet: •Besök arbetsstationer för att diskutera arbetsmiljöproblem med de anställda (arbetstagarna kan eventuellt inte bara ringa in problemen, utan dessutom komma med lösningar) •Ta personligt ansvar och visa att du verkligen bryr dig •Föregå med gott exempel •Ställ tid och pengar till förfogande i den utsträckning det är möjligt

9 9 www.healthyworkplaces.eu Exempel på god praxis (1) Ett belgiskt oljeraffinaderi •Oljeraffinaderiet Total i Antwerpen anlitade det belgiska företaget SPIE som underleverantör •Det ledde till att olika företags- och säkerhetskulturer krockade •Företagen började med att reda ut de viktigaste organisatoriska skillnaderna och inriktade sig sedan på de anställdas beteende på verkstadsgolvet •Företagskulturerna anpassades till varandra genom ett intensivt men till stor del informellt samråd

10 10 www.healthyworkplaces.eu Exempel på god praxis (2) •Dessa förbättringar gjorde att antalet olyckor minskades till noll när Total och SPIE hade kommit överens om bästa metoder Framgångsfaktorer •En engagerad och kunnig företagsledning •Öppen kommunikation •Aktiv arbetstagarmedverkan

11 11 www.healthyworkplaces.eu Princip 2: Aktiv arbetstagarmedverkan (1) •Det är arbetsgivarna som ansvarar för hanteringen av arbetsrelaterade risker, men enligt EU-lagstiftningen måste de samråda med arbetstagarna om arbetsmiljöfrågor •En del arbetsgivare går längre än så och skapar en riktig tvåvägskommunikation där arbetstagarna deltar i beslutsfattandet på arbetsmiljöområdet

12 12 www.healthyworkplaces.eu Aktiv arbetstagarmedverkan (2) •Därmed skapas en kultur där relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare bygger på samarbete, förtroende och gemensam problemlösning MEN •Direkt arbetstagarmedverkan ska inte betraktas som ett alternativ till ett system med arbetstagarrepresentanter •Båda formerna kan användas på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn tagen till nationella ramar och de särskilda förutsättningarna på arbetsplatsen

13 13 www.healthyworkplaces.eu Aktiv arbetstagarmedverkan (3) Det är särskilt värdefullt att de anställda •bidrar till riskanalyser •är delaktiga i utformningen av policyer och insatser •framför synpunkter i samband med utbildningstillfällen och genomförande

14 14 www.healthyworkplaces.eu Aktiv arbetstagarmedverkan (4) Några fördelar med aktiv arbetstagarmedverkan: •Färre olyckor •Kostnadseffektiva lösningar •En nöjdare och mer produktiv arbetsstyrka •Större medvetenhet om och kontroll över riskerna på arbetsplatsen

15 15 www.healthyworkplaces.eu Princip 3: Kontinuerliga utvärderingar och översyner (1) •Övervakning och rapportering är avgörande för att arbetsmiljön ska kunna förbättras •På så sätt kan företagsledningen få särskilda rapporter (om olyckor och tillbud) och rutinmässiga rapporter om arbetsmiljöfrågor •I dessa kan man ta upp olika frågor och framhålla problem så att arbetsmiljön i slutändan kan förbättras

16 16 www.healthyworkplaces.eu Princip 3: Kontinuerliga utvärderingar och översyner (2) Ett bra system för utvärdering och översyn ska innehålla: •Förfaranden för att rapportera större brister i arbetsmiljön till företagets ledning och ägare så snart som möjligt •System för att samla in och rapportera uppgifter om olyckor och sjukdomsfall med mera •Metoder för att ta till vara arbetstagarnas synpunkter och erfarenheter •Vi hjälper till att skapa säkrare och hälsosammare arbetsplatser för alla, men vi kan inte göra det på egen hand

17 www.healthyworkplaces.eu Grundpelare: nationella kontaktpunkter och trepartsnätverk Men andra intressenter/partner bör också delta •Officiella kampanjpartner (alleuropeiska och internationella organisationer), bland andra arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer, branschorganisationer och -nätverk samt privata företag •EU-institutioner som Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, EU-representationerna, EU:s byråer och nätverket Enterprise Europe 17 Kampanjarbete i nätverksform

18 www.healthyworkplaces.eu Kampanjen är öppen för alla enskilda personer och organisationer. Du kan delta genom att •sprida information om kampanjen och kampanjmaterial •engagera dig i någon av de många konferenser, tävlingar, reklamkampanjer och andra evenemang som ingår i kampanjen •organisera egna aktiviteter 18 Hur kan man delta?

19 www.healthyworkplaces.eu Alleuropeiska organisationer kan också ansöka om att bli kampanjpartner. Arbetsmiljöbyrån erbjuder: •Partnerintyg •Välkomstpaket •Synlighet på EU-nivå och i medierna •En kommunikationsplattform på nätet •En särskild webbavdelning för kampanjpartner 19 Bli kampanjpartner

20 www.healthyworkplaces.eu •Belönar enastående och nyskapande insatser •Uppmuntrar chefer och arbetstagare att arbeta tillsammans •Förbättrar arbetsmiljön •EU:s medlemsstater, EES, västra Balkan och Turkiet •Två kategorier:  Arbetsplatser med färre än 100 personer  Arbetsplatser med fler än 100 personer •Vinnarna utses bland bidrag inskickade av de nationella kontaktpunkterna http://osha.europa.eu/en/about/competitions 20 Europeiska priset för god arbetsmiljöpraxis

21 www.healthyworkplaces.eu •Kampanjguide •Praktiska guider för arbetstagare och chefer •Exempel på god praxis •Information om kampanjevenemang •Presentationer och animerade filmklipp •Allt finns på 24 språk www.healthyworkplaces.eu 21 Resurser

22 www.healthyworkplaces.eu •Kampanjen startar18 april 2012 •Europeiska arbetsmiljöveckoroktober 2012 och 2013 •Utdelning av pris för god arbetsmiljöpraxisapril 2013 •Toppmöte om Ett hälsosamt arbetslivnovember 2013 22 Viktiga datum

23 www.healthyworkplaces.eu •Besök kampanjens webbplats www.healthy-workplaces.eu www.healthy-workplaces.eu •Kontakta din nationella kontaktpunkt om du vill ha information om evenemang och aktiviteter i ditt land: www.healthyworkplaces.eu/fops 23 Mer information


Ladda ner ppt "Ledningens ansvar för arbetsmiljön Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-2013 Talarens namn och titel Datum | Evenemang Arbetsmiljö angår alla. Bra för."

Liknande presentationer


Google-annonser