Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

"Kring nordisk utbildning och nordiskt arbetsliv i globaliseringens turbulenta tider” Christoffer Taxell Åbo 9 november 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ""Kring nordisk utbildning och nordiskt arbetsliv i globaliseringens turbulenta tider” Christoffer Taxell Åbo 9 november 2011."— Presentationens avskrift:

1 "Kring nordisk utbildning och nordiskt arbetsliv i globaliseringens turbulenta tider” Christoffer Taxell Åbo 9 november 2011

2 Verkligheten är ”underbarare” än dikten •I somras:”globaliseringens turbulenta tider” •Nu: ”den europeiska ekonomin präglas av stor osäkerhet” •Senaste vecka dominerade Grekland debatten, nu är Italien i fokus – på goda grunder, en av Europas stora ekonomier och med en ännu mycket större statsskuld än Greklands •Knappast någonsin har den europeiska ekonomin präglats av så stor osäkerhet som idag. Vågar mig inte på en gissning om hur läget ser ut i morgon, för att inte tala om nästa vecka…! 9 11 2011 2 christoffer taxell i Åbo

3 Vi lever i en spännande tid •Självklarheten att vi lever i en global värld, syns också i att andra delar av världen påverkas av den europiska krisen - eller har egna problem •Fördjupas krisen och blir den långvarig påverkar den ”allt”, företagen och jobben, den offentliga sektorn och dess insatser för t.ex. undervisning o forskning, de ungas möjligheter till utbildning och jobb •Redan nu syns tecken på att ”nyttan” mer än tidigare understryks i utbildningspolitiken 9 11 2011 3 christoffer taxell i Åbo

4 Mer än på länge gäller det nu inom utbildningen att samtidigt kunna ha både det korta och det långa perspektivet •Utgångspunkten är klar 9 11 2011 4 christoffer taxell i Åbo

5 Utbildning är det främsta medlet att förändra världen!

6 Nu gäller det inom utbildningen och utbildningspolitiken att kunna ha både det korta och det långa perspektivet •Utgångspunkten är klar •Det gäller inte minst utbildningens betydelse för samhällsutvecklingen och ekonomin •Kunnandet har en central roll i den tillväxt som i dagens värld är en förutsättning för jobb och välfärd •En viktig orsak till att Finland lyckades resa sig ur den svåra recessionen under 1990-talets början var betydande offentliga o privata satsningar på kunnande 9 11 2011 6 christoffer taxell i Åbo

7 Både det korta och det långa perspektivet… •Frågorna är många, svaren inte enkla -”är allt vi gör viktigare än det vi kunde göra?” -hur ser världen ut och vilka är utmaningarna? 9 11 2011 7 christoffer taxell i Åbo

8 Både det korta och det långa perspektivet… (forts) •Frågorna är många, svaren inte enkla -”är allt vi gör viktigare än det vi kunde göra?” -hur ser världen ut och vilka är utmaningarna? •Prioriteringar är aldrig lätta att göra men alltid nödvändiga. Att inte prioritera är också att prioritera, kanske mera. •Prioriteringar måste ofta göras både på lång och på kort sikt – inom enheterna och mellan dem 9 11 2011 8 christoffer taxell i Åbo

9 Både det korta och det långa perspektivet… (forts) •Frågorna är många, svaren inte enkla -”är allt vi gör viktigare än det vi kunde göra?” -hur ser världen ut och vilka är utmaningarna? •Prioriteringar är aldrig lätta att göra men alltid nödvändiga. Att inte prioritera är också att prioritera, kanske mera. •Samarbete kan öka resurserna både för konkreta projekt och för att ”sikta på månen” 9 11 2011 9 christoffer taxell i Åbo

10 Hur ser världen ut…? •Bilden är minst sagt mångfacetterad •Finland och det övriga Norden har dragit nytta av globaliseringen - som när den fungerar som bäst kan betecknas som global arbetsfördelning och globalt samarbete - och gör det fortsättningsvis •Den globala närvaron ger jobb i många företag ”hemma”, men betyder samtidigt ofta att produktion och jobb flyttar närmare stora marknader 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 10

11 Hur ser världen ut…? (forts) •Bilden är minst sagt mångfacetterad •Inte ens EU är en enhetlig region, inte politiskt, inte ekonomiskt, inte avtalsmässigt, allra minst vad utvecklingen beträffar •Men det finns ett ömsesidigt beroende: –”Finland är mera beroende av Europa än Europa av Finland” – ett faktum som säkert också gäller varje nordiskt land 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 11

12 Hur ser världen ut…? •Men också Norden är, med sina stora likheter, ändå på flera sätt en splittrad region; tänk på EU, på valutan, på försvarssamarbetet •Det nordiska samarbetet framstår tydligen i mångas ögon som lite grått, vardagligt, mindre betydelsefullt •De senaste veckornas svåra beslutsgång i EU visar ändå på behovet av ett gränsöverskridande samarbete, där det är möjligt att nå konkreta resultat – utan komplicera(n)de strukturer •Där det nordiskas styrka - och möjligheter! 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 12

13 Hur ser världen ut…? •Aldrig har det funnits ett så stort antal företag som har gränsöverskridande verksamhet inom Norden, omfattande två eller flera länder, aldrig heller funnits så mycket ägande över gränserna, nu också en långt gemensam nordisk börs •De nordiska ländernas utbildningssystem har mycket gemensamt, men det finns också skillnader som inte är obetydliga 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 13

14 Hur ser världen ut…? •När Yrkeshögskolsystemet (vars målsättning var att ge högre utbildning som låg närmare arbetslivet) för nu över tjugo år sedan skapades i Finland hämtade vi erfarenheter från t.ex. Holland o Tyskland •Bologna ledde till en mera enhetlig europeisk examensstruktur, men mellan de nordiska länderna finns fortfarande olikheter. Är de motiverade? •Nu lärt mig en ny definition, ”arbetslivsförankrad högskoleutbildning” 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 14

15 Nätverket Västkusten har en välformulerad vision 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 15

16 Nätverket VästKustens vision: •”Nätverket är en etablerad aktör för att främja och vidareutveckla det nordiska samarbetet inom den arbetslivsförankrade högskoleutbildningen och dess forsknings, utvecklings och innovationsverksamhet. Ett mera integrerat samarbete inom högskoleutbildningen och det nordiska arbetslivet stöder den nordiska konkurrenskraften, stärker nordisk språkkunskap och den gemensamma kulturen.” 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 16

17 Nätverket Västkusten har en välformulerad vision (forts) •Det finns många utmaningar – och möjligheter utgående från den visionen •Den första, och viktiga, frågan är om det finns en verklig vilja att lära av varandra! •Om den finns, är det, som tydligen är läget, bara att sätta igång, inte vänta på formella strukturer eller institutionella beslut. – Ursprungligen har alltså just ”frivilligheten” och det formfria varit det nordiska samarbetets styrka. Bra att fortsätta på den linjen. 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 17

18 Nätverket Västkusten har en välformulerad vision (forts) •Viktigt att vara så konkret som möjligt. Många har gjort erfarenheten att bara ett gemensamt intresse eller en gemensam syn utgör en grund för ett resultatrikt samarbete. Det räcker inte att säga att man ”är vänner” •Visionen talar om att ”mera integrerat samarbete inom högskoleutbildningen och det nordiska arbetslivet stöder den nordiska konkurrenskraften” 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 18

19 Nätverket Västkusten har en välformulerad vision (forts) •Vad kan det betyda konkret? •När det gäller det direkta utbildningssamarbetet bör den självklara utgångspunkten vara att höja kvaliteten i utbildningen och stärka kompetensen hos dem som berörs •Samtidigt gäller det att identifiera de sektorer där förutsättningarna för och nyttan av ett gränsöverskridande samarbete är bäst, eller ens möjliga 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 19

20 Utmaningen är att ge målen för samarbetet inom nätverket konkret innehåll ----- •”Utveckla specialkunskap gällande den nordiska kulturen, språken och arbetslivet som även övriga yrkeshögskolor har nytta av i Finland. •Utveckla nordiska arbetslivskontakter med företag som är etablerade i Norden med tanke på praktikmöjligheter och möjlighet att delta i olika samarbets- och utvecklingsprojekt med det nordiska arbetslivet.” ---- 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 20

21 Var är möjligheterna och behoven av samarbete störst? Några tankar och frågor •Tror att inledningsvis vore en koncentration på några sektorer klok •Samarbete med företag, •med sådana som verkar i minst två nordiska länder •med nordiska företag som verkar i ”tredje land” •Hur påverkar utflyttning eller ”utflaggning” av produktion utbildningsvehoven och själva utbildningen? 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 21

22 Var är möjligheterna och behoven av samarbete störst? Några tankar och frågor •Tror att inledningsvis vore en koncentration på några sektorer klok •Samarbete med företag, •med sådana som verkar i minst två nordiska länder •med nordiska företag som verkar i ”tredje land” •Inte alldeles enkelt att få med företagen i sämre tider, ibland inte alls, men se och visa nyttan! •Vilken roll har Nordplus? •Hur påverkar utflyttning eller ”utflaggning” av produktion utbildningsvehoven och själva utbildningen? 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 22

23 Var är möjligheterna och behoven av samarbete störst? Några tankar och frågor (forts) •Klokt att se på sektorer där förhållandena i de nordiska länderna är likartade, men lösningarna olika •Vad betyder en åldrande befolkning för utbildningen? •… och den ökande andelen invandrare? •Samarbete kan vara särskilt motiverat ifråga om sådana specialiseringar där enskilda yrkeshögskolor (el motsvarande enheter) inte har resurser att ge en spetskompetens som kan konkurrera globalt. 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 23

24 Var är möjligheterna och behoven av samarbete störst? Några tankar och frågor (forts) •På olika områden skäl att •söka goda exempel (steal shamelessly!) •forma program i samarbete mellan flera enheter, kanske också mellan enheter på olika nivåer •För egen del tror jag det finns en större potential för samarbete mellan universitet och yrkeshögskolor än vad som utnyttjas idag 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 24

25 Var är möjligheterna och behoven av samarbete störst? Några tankar och frågor (forts) •Hur tackla den växande servicesektorn som också står för en ökande internationalisering – och där möjligheterna till innovationer måste utnyttjas? •Den kreativa ekonomin kommer att öka i betydelse; vem har bra utbildningskoncept? •I Finland planeras en nedskärning av kulturutbildningen. Föga diskuteras kulturens och ekonomins symbios eller möjligheterna att skapa nytt. 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 25

26 Åbo 2011 Europas kulturhuvudstad

27 ”Utbildningen är det främsta medlet att förändra världen.” Hur skapar den ”arbets- livsförankrade högskoleutbildningen” nytt? •Det gäller att skapa nya företag. I det riskaverta Finland skall vi också i utbildningen inspirera till företagande som skapar jobb och tillväxt. •Men det nya behövs också inom existerande företag. ”Endast den som tänker annorlunda för utvecklingen framåt”. Stimulerar utbildningen till det? 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 27

28 ”Utbildningen är det främsta medlet att förändra världen.” Hur skapar den ”arbets- livsförankrade högskoleutbildningen” nytt? (forts) •Endast framgångsrika företag skapar den tillväxt som ger arbete och välfärd – också i denna globaliseringens tid! •Men vi ser med dagens utveckling att det gäller att söka svaret på en paradox: "Hur trygga jobb i framtiden – och folk till jobben?” 9 11 2011christoffer taxell i Åbo 28

29 29christoffer taxell i Åbo9 11 2011

30 "Kring nordisk utbildning och nordiskt arbetsliv i globaliseringens turbulenta tider” Christoffer Taxell Åbo 9 november 2011


Ladda ner ppt ""Kring nordisk utbildning och nordiskt arbetsliv i globaliseringens turbulenta tider” Christoffer Taxell Åbo 9 november 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser