Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖSTRA MÄLAREN - VATTENSKYDDSOMRÅDE. Norrvatten Stockholm Vatten Görväln Lovö Norsborg Vattenverk Varför behövs ett skyddsområde? Östra Mälaren är vattentäkt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖSTRA MÄLAREN - VATTENSKYDDSOMRÅDE. Norrvatten Stockholm Vatten Görväln Lovö Norsborg Vattenverk Varför behövs ett skyddsområde? Östra Mälaren är vattentäkt."— Presentationens avskrift:

1 ÖSTRA MÄLAREN - VATTENSKYDDSOMRÅDE

2 Norrvatten Stockholm Vatten Görväln Lovö Norsborg Vattenverk Varför behövs ett skyddsområde? Östra Mälaren är vattentäkt för Storstockholm - 1.6 miljoner invånare  Norrvatten  Stockholm Vatten

3 VATTENSKYDDSOMRÅDE NOVEMBER 2008

4 Görvälnverket

5 Bakgrund  Skyddsområdet har tillkommit på initiativ av Norrvatten och Stockholm Vatten  Vattenlagstiftning kräver att vi inrättar ett skyddsområde  Området är indelat i en vattentäktszon, primär resp. sekundär skyddszon  Båtklubbarna ligger i den primära skyddszonen där skyddsföreskrifterna är särskilt stränga.

6 SKYDDSOMRÅDE - SYFTE  Minska risken för akuta kemiska och mikrobiella föroreningsutsläpp – närområdet mest kritiskt  Fokus på nytillkommande verksamhet  För befintlig verksamhet gäller rådande miljölagstiftning

7 DIESELOLJA/BENSIN  Utsläpp av dieselolja / bensin utgör det största kemiska hotet mot östra Mälaren.  Utsläpp från fritidsbåtar i samband med olyckor och spill bedöms vara ett av de största hoten  Extremt låga halter av löst diesel gör vattnet odrickbart av luktskäl.  Ca 1 liter olja/bensin kan teoretiskt förstöra 100.000 m3 vatten.

8 Dieselolja/ bensin m.m.  Stockholmsverken klarar i nuläget inte att rena starkt förorenat råvatten  Det är därför viktigt att inte förorena Mälaren med petroliumprodukter eller latrin.

9 Tvåtaktsutombordare utgör ett hot mot vattenkvaliteten  Bara 70 procent av bränslet förbränns i motorn.  Resten går ut som sot, oljedimma och koloxid.  Huvuddelen av tvåtakts-oljan släpps ut oförbränd.

10 Lösning på problemet – Alkylatbensin  Mycket bättre förbränning  Utsläppen av kolväten minskar med mer än 80%  Använd nedbrytbar tvåtaktsolja

11 SKYDDOMRÅDESBESTÄMMELSER 3§ BRANDFARLIGA VÄTSKOR ”BEFINTLIG VERKSAMHET”  Hantering av brandfarliga vätskor, t.ex. bensin och diesel, får inte ske om det kan innebära risk för vattenförorening

12 4, 6 och 10§ Hälso- och miljöfarliga ämnen  Hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen (kemikalier, färger, tjärprodukter m.m.) får inte ske om det kan medföra risk för vattenförorening  Lagring av miljö- och hälsofarliga ämnen får endast ske på tät, invallad yta försedd med tak.  Hantering av rengöringsmedel får inte ske om det kan medföra risk för vattenförorening

13 14§ Muddring, mark och anläggningsarbeten.  Muddring, mark och anläggningsarbeten får inte ske utan tillstånd

14 Tömning av båttoaletter  Töm inga båttoaletter i Görvälnfjärden – något formellt förbud finns inte (Sjöfarts-verkets bestämmelser omfattar inte fritidsbåtar)  Görvälnverkets reningsprocesser har svårt att avskilja vissa typer av mikroorganismer i avföring. Risk finns för vattenburen smittspridning.  Slutsats: var rädd om ditt dricksvatten

15 KRISÅTGÄRDER VID FÖRORENINGSUTSLÄPP  Snabb Information till Görvälnverket driftcentral tel. 08-580 38200 (bemannat dygnet runt) och /Kustbevakning vid misstanke om utsläpp  Snabb lokalisering av utsläppskälla  Snabb bedömning art/ volym av förorening  Begränsa eventuell föroreningsspridningen  Snabb sanering (stoppa läckage/ tömma tankar med hjälp av dykare m.m.)

16 OLJEUTSLÄPP  Utsläpp i närheten av Görvälnverkets råvattenintag utgör störst hot.  Löst dieselolja under vattenytan transporteras ofta i motsatt riktning jämfört med vindriktningen

17


Ladda ner ppt "ÖSTRA MÄLAREN - VATTENSKYDDSOMRÅDE. Norrvatten Stockholm Vatten Görväln Lovö Norsborg Vattenverk Varför behövs ett skyddsområde? Östra Mälaren är vattentäkt."

Liknande presentationer


Google-annonser