Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Storstockholm – krishantering och reservvattenförsörjning Storstockholm – krishantering och reservvattenförsörjning Delprojekt 3: Åtgärdsbehov på vattenverk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Storstockholm – krishantering och reservvattenförsörjning Storstockholm – krishantering och reservvattenförsörjning Delprojekt 3: Åtgärdsbehov på vattenverk."— Presentationens avskrift:

1 Storstockholm – krishantering och reservvattenförsörjning Storstockholm – krishantering och reservvattenförsörjning Delprojekt 3: Åtgärdsbehov på vattenverk vid akut försämrat råvatten

2 Delprojekt 3: Åtgärdsbehov på vattenverk vid akut försämrat råvatten Arbetsgrupp: Johanna Blomberg, enhetschef, Stockholm Vatten Per Ericsson, vattenspecialist/strateg, Norrvatten Ulf Eriksson, processutvecklingsingenjör, Stockholm Vatten Ulf Eriksson, Ramböll, konsult/vattenspecialist och sekreterare

3 VAD GÖRA OM OLYCKAN ÄNDÅ ÄR FRAMME? Ska vi bara stoppa det/de drabbade vattenverket/verken med risk för vattenbrist i vissa områden? Nej, så länge som möjligt skall våra vattenverk vara i drift!

4 DELPROJEKT 3 HAR FÖRSÖKT BESVARA FÖLJANDE FRÅGOR: Vilka föroreningar är en risk för våra vattenverk? Vilka störningar i reningsprocessen uppstår med olika föroreningar? Vilka förebyggande åtgärder kan vidtas vid respektive vattenverk? Vilka typer av störningar kräver utformning av nya reningssteg/processer?

5 Metodik Identifiering av potentiella föroreningar (parallellt med delproj 1) Uppskattning av halter som kan förekomma i inkommande råvatten och vilka effekter detta får på vattenproduktionen Bedömning av risk/hot för vattenproduktionen vid de tre vattenverken Uppskattning av avskiljningsgraden av de identifierade riskämnena i olika vattenreningsprocesser (baserat på litteraturstudier) Avskiljningsmöjligheter vid Stockholm Vatten och Norrvattens vattenverk: Lovö, Görväln och Norsborg

6 Avgränsningar/begränsningar Delprojekt 3 behandlar vattenkvalitetsproblem, inte fysiska konsekvenser orsakade av översvämning Följande ämnen/föroreningsrisker har inte tagits med: Mikrobiologiska problem (behandlas i ett projekt om Mikrobiologisk Risk Analys med medel från SVU) Terrorist- eller sabotagemässiga åtgärder Påverkan via luft Identifiering av potentiella föroreningar har bara delvis byggt på resultat från delproj 1.

7 Förenklat processchema Variabelt intagsdjup (5-23 m) Kemisk fällning & Snabbfilter Långsam filter Kolfilter Pulverkol UV-ljus + klor Klor Variabelt intagsdjup (4-22 m) UV-ljus + klor NORSBORG GÖRVÄLN LOVÖ Kemisk fällning & Snabbfilter Fast intagsdjup (11 m) Långsam filter Bornsjön

8 Potentiella föroreningar Oljeprodukter (diesel, bensin, flygfotogen) Kemiska ämnen Algtoxiner Bekämpningsmedel Radioaktiva ämnen Ämnen från brand- och släckvatten Naturliga organiska ämnen och turbiditet

9 Möjliga reningstekniker Stockholm Vatten och Norrvattens vattenverk ÄmneLovö vattenverk (KF  SF  LF) Norsborgs vattenverk* (KF  SF  LF) Görvälverket (KF/PAC  SF  GAC) OljeprodukterPulverkol (flotation) Pulverkol (flotation) Pulverkol Ny GAC SyrorNatriumvätekarbonat LösningsmedelPulverkol GAC-topp i SF Pulverkol GAC-topp i SF Pulverkol Ny GAC ArsenikBefintlig process m kemisk fällning CyanidKMnO 4 Pulverkol (?) KMnO 4 Pulverkol (?) KMnO 4 Pulverkol (?) Natriumklorat??? * Bornsjön kan alltid kopplas in vi kris men det begränsar kapaciteten på Norsborgsverket till ca 70 % av normalproduktionen KF: Kemisk fällning, SF: Snabbfilter, LF: Långsamfilter, GAC: Kolfilter, PAC: Pulverkol

10 Möjliga reningstekniker Stockholm Vatten och Norrvattens vattenverk, forts ÄmneLovö vattenverk (KF  SF  LF) Norsborgs vattenverk* (KF  SF  LF) Görvälverket (KF/PAC  SF  GAC) Algtoxiner1) befintlig process 2) ökad aluminiumsulfatdos 3) pulverkol 1) befintlig process 2) ökad aluminiumsulfatdos 3) pulverkol 1) befintlig process 2) ökad aluminiumsulfatdos 3) pulverkol BekämpningsmedelPulverkol Ev. långsamfilter Pulverkol Ev. långsamfilter Ev. befintlig process Pulverkol / Ny GAC Radioaktiva ämnen??? TurbiditetBefintlig process m.ökad aluminiumsulfatdos Befintlig process m.ökad aluminiumsulfatdos Befintlig process m.ökad aluminiumsulfatdos Naturliga organiska ämnen (NOM) 1) befintlig process 2) ökad Al-dos 3) justerat fällnings-pH 4) järnsalt och justerat fällnings-pH 5) ozon 6) membran 1) befintlig process 2) ökad Al-dos 3) justerat fällnings-pH 4) järnsalt och justerat fällnings-pH 5) ozon 6) membran 1) befintlig process 2) ökad Al-dos 3) justerat fällnings-pH 4) järnsalt och justerat fällnings-pH 5) membran * Bornsjön kan alltid kopplas in vi kris men det begränsar kapaciteten på Norsborgsverket till ca 70 % av normalproduktionen. KF: Kemisk fällning, SF: Snabbfilter, LF: Långsamfilter, GAC: Kolfilter, PAC: Pulverkol

11 Slutsatser Vattenverkens djupa intag och den stora vattenvolymen i fjärdarna utanför vattenverken minskar risken för en akut förorening i inkommande råvatten avsevärt. Oljeprodukter utgör störst risk för vattenreningen och mer kunskap om reningseffekten bör inhämtas genom exempelvis pilotskalestudier. Görväln har bättre förutsättningar att klara låga halter i och med befintliga kolfilter och tillgång till pulverkol.


Ladda ner ppt "Storstockholm – krishantering och reservvattenförsörjning Storstockholm – krishantering och reservvattenförsörjning Delprojekt 3: Åtgärdsbehov på vattenverk."

Liknande presentationer


Google-annonser