Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2 september 2015 Regelverket kring buller

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2 september 2015 Regelverket kring buller"— Presentationens avskrift:

1 2 september 2015 Regelverket kring buller magnus.lindqvist@boverket.se

2 2 september 2015 Historisk problembild  Olika bedömningar i PBL-MB  osäkerhet  Oförutsägbarhet (lst, kommuner, domstolar)  Upplevs svårbegripligt, ologiskt, otydligt  Ansvaret delas av många  Riksdagen har aldrig beslutat  Verksamhetsutövaren riskerar drabbas

3 2 september 2015 Ett förändrat regelverk - buller  Infrastrukturprop 1996/97:53  Regeringsuppdrag till Boverket 2000/2004/2008  RiR 2009:5  Ny PBL 2 maj 2011  Infrastrukturprop nov 2012  SOU 2013:57/67  Prop 2013/14:127/128  Juni 2014 riksdagsbeslut  Förordning trafikbuller SFS 2015:216  Ds 2014:31  Prop 2014/15:122Riksdagsbeslut?  Vägledningar industribuller

4 2 september 2015 Förändringar - summering  Lagändringar sedan årsskiftet  Kommande lagändringar  Förordning om riktvärden för trafikbuller  Vägledningar industribuller De bullernivåer som godtas i plan- och bygglovsskedet ska även godtas vid tillsyn enligt miljöbalken

5 2 september 2015 Bullerutredning i planskedet Ur Prop 2013/14:128 För att säkerställa att frågor om omgivningsbuller beaktas i detaljplaneläggningen föreslår regeringen att det i PBL ställs uttryckliga krav på att planbeskrivningen redovisar vissa beräknade bullervärden…En sådan redovisning ställer i regel krav på att det görs särskilda bullerutredningar. De krav på utformning och placering av byggnader som behöver ställas för att uppnå en godtagbar bullernivå måste således framgå av planen, vilket innebär att en uttömmande reglering ska göras redan i detaljplaneskedet.

6 2 september 2015 Nya bestämmelser i plan- och bygglagen Omgivningsbuller definieras (1 kap 4§) Begreppet ”olägenhet för människors hälsa” införs i PBL (2 kap 6a§) Krav på redovisning av beräknade bullernivåer i planbeskrivningen eller bygglovet (4 kap 33a§+ 9 kap 40§) Nya möjligheter att ställa krav på åtgärder som förebygger bullerstörningar (4 kap 14§) Bestämmelserna omfattar inte inomhusbuller

7 2 september 2015 Nya bestämmelser i miljöbalken Tillsynsmyndigheten får inte fatta beslut om förelägganden eller förbud om bullret uppfyller de nivåer som angetts i planbeskrivningen eller i bygglovet (26 kap 9a§) Förelägganden eller förbud får aldrig beslutas i fråga om omgivningsbuller vid ett bygglovbefriat komplementbostadshus Samtliga ändringar i kraft 2 jan 2015

8 2 september 2015 Ds 2014:31  Prop 2014/15:122 Ändringar i miljöbalken Undantag från straffbestämmelsen (29 kap 4§) Inga skärpta villkor, vid omprövning utan ändrad verksamhet (24 kap 5a§) Inga skärpta villkor, vid nytt eller ändrat tillstånd (16 kap 2b§)

9 2 september 2015 Förordning om trafikbuller i korthet SFS 2015:216 Väg- och spårtrafik Leq 55 dBA vid fasad och Leq 50 dBA vid uteplats Vid >55  skyddad sida <55 dBA + 70 max natt (minst 50% av bostadsrummen) För lgh upp till 35 kvm gäller 60 dBA vid fasad, i övrigt som ovan Flygtrafik FBN 55 dBA + 70 max natt högst 3 ggr + 70 max dag-kväll högst 16 ggr (Bromma undantas)

10 2 september 2015 Skillnader? Nu finns en förordning Skillnader mot dagens tillämpning varierar Väg- och spårtrafik Flygtrafik 60 dBA ok upp till 35 kvm 50 dBA (+70 max) på uteplats Ingen övre gräns på exponerad sida ”Avsteg” överallt. Centralt o kollektivtrafiknära utgår Vid fasad, inte ”utanför fönster” 70 max dag-kväll högst 16 ggr, ÅMV, även vid MB-tillämpning

11 DN:s ledarsida 2015-07-21

12 2 september 2015 Vad händer nu? Riksdagsbeslut prop 2014/15:122 PBL kompetens Nationell bullersamordning Vägledning / frågor & svar

13 2 september 2015 Frågor som behöver besvaras Övergångsbestämmelser Utformning av bullerutredningar Planbestämmelser Andra ”PBL-relaterade” frågor Begrepp i förordningen Definitioner

14 Magnus.lindqvist@boverket.se 0455-353176 Tack!


Ladda ner ppt "2 september 2015 Regelverket kring buller"

Liknande presentationer


Google-annonser