Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagen om valfrihet - LOV Ett valfrihetssystem för: *Äldre- och handikappomsorg *Hälso- och sjukvård *Stöd och service för funktionshindrade *Övrig socialtjänst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagen om valfrihet - LOV Ett valfrihetssystem för: *Äldre- och handikappomsorg *Hälso- och sjukvård *Stöd och service för funktionshindrade *Övrig socialtjänst."— Presentationens avskrift:

1 Lagen om valfrihet - LOV Ett valfrihetssystem för: *Äldre- och handikappomsorg *Hälso- och sjukvård *Stöd och service för funktionshindrade *Övrig socialtjänst Amie Stobenius, LOV-utredare

2 LOV Gäller från 1 januari 2009 Frivillig för kommuner Alternativ till upphandling (LOU) Obligatoriskt för primärvården Sätter fokus på brukaren, maktförflyttning Ger fler utförare och större mångfald Nya möjlighet för kvinnors företagande Stöds av statliga stimulansmedel

3 Lite LOV-fakta: I januari 2010 hade 208 kommuner beviljats statliga stimulansmedel 82 kommuner har beslutat att införa LOV 67 kommuner fattar beslut i vår 8 har sagt nej efter utredning Socialstyrelsen bedömer att varannan kommun i Sverige beslutat införa LOV före sommaren

4 Vilka områden har kommunerna valt? 55 st Hemtjänst enbart service 64 st Hemtjänst service och omvårdnad 26 st Hemtjänst och hemsjukvård 35 st Avlösning för anhörigvårdare 3 st Särskilda boenden 30 st Dagverksamhet

5 Vad innebär LOV? Kommunen tecknar kontrakt med alla godkända leverantörer som uppfyller kraven Den enskildes biståndsbehov bedöms som tidigare = Kommunens myndighetsansvar Samma taxa oavsett vem som utför Icke-valsalternativ skall erbjudas Ingen konkurrens om priset Ersättningsnivån fastställs av kommunen

6 Tidsplan 2010 Januari - Juni Processarbete med mål om ett gemensamt förfrågningsunderlag i norra Bohuslän Juni Kommunernas ON fattar beslut Juni - September Förfrågningsunderlaget läggs ut på Valfrihetswebben September Godkända företag kan starta LOV- verksamhet

7 Processarbetet Jan - Juni Gemensamt NoBo Lov styrgrupp Lov projektgrupp Referensgrupper Politiker KHR/ KPR Brukare Facklig grupp Yrkesprofessioner Företag Interna aktiviteter Inventering av: Organisation Styrdokument Datasystem Dokumentation Kvalité – hur har vi koll? Avgifter Förbereda förfrågningsunderlag

8 Vilka verksamheter kan komma i fråga hos oss? Projektgruppen LOV utreder följande områden, ON-politikerna beslutar: 1.Hemtjänst –service/omvårdnad/delegerad HSL och instruktion HSL 2.Boendestöd 3.Ledsagning 4.Familjerådgivning 5.Daglig verksamhet/funktionshinder

9 Vilka yrkesgrupper berörs aktivt av LOV? Biståndsbedömare Systemadministratör MAS och Sjuksköterskor Rehabpersonal Avgiftshandläggare Ekonomikontor och upphandlare Informationsansvarig Näringslivsansvarig

10 Varför kan LOV ta mer tid? Brukaren ska ges objektiv information ur kundvalskatalogen när biståndsbeslut fattats Kommunen ska kvalitetskontrollera egen och extern verksamhet Fler aktörer inkommer med fakturaunderlag Fler aktörer för avgiftshandläggare och systemadministratör att hantera Fortlöpande dialog /information med nya utförare

11 LOV-processen –steg för steg Intresserade utförare hämtar kommunens förfrågningsunderlag på Valfrihetswebben Ansökningar behandlas i samverkan med grannkommunerna Uppfylls alla ”skall-krav” går ansökningar till ON för godkännande Godkända utförare införs i kommunens kundvalskatalog Utföraren kan nu marknadsföra sig som LOV-företag Brukarna väljer utförare ur kundvalskatalogen

12 Fortsättning: Beställningen går till den utförare brukaren valt Arbetet påbörjas Utföraren fakturerar månadsvis utifrån bistånds- bedömd tid eller utförd tid. Ej klart ännu! Kommunen följer upp egen och extern verksamhet genom brukarenkäter, Nöjd kund Index, dialoger, inspektioner och gör kvalitets- redovisningar. Här kan kommunerna samverka! Missnöjda brukare kan välja om

13 Medför LOV några nackdelar? Om kommunen ansvarar för trygghetslarm och natttillsyn, och brukaren väljer extern utförare, kan hon få två aktörer Troligen ökad administration - kan hållas nere med samarbete över kommungränserna Verksamhet i egen regi kan inte få högre timersättning än externa utförare Initiativrika medarbetare kan välja annan arbetsgivare

14 Vilka fördelar medför LOV? Brukaren får inflytande över vem som utför Brukaren kan köpa tilläggstjänster Fler företag än idag kan erbjuda tjänster som inte ges via biståndsbeslut Vårdpersonal startar eget /ges alternativa arbetsgivare Samma krav på kvalitetsredovisning av egen regin och externa utförare Kommunen konkurrerar på samma villkor som externa utförare och tvingas att bli varse sina egna kostnader

15 Vill du veta mer? Mer information kan du hitta på: www.valfrihetswebben.se www.konkurrensverket.se www.socialstyrelsen.se www.tillväxtverket.se


Ladda ner ppt "Lagen om valfrihet - LOV Ett valfrihetssystem för: *Äldre- och handikappomsorg *Hälso- och sjukvård *Stöd och service för funktionshindrade *Övrig socialtjänst."

Liknande presentationer


Google-annonser