Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggsanktioner från och med den 1 juli 2013 Yvonne Svensson Rättschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggsanktioner från och med den 1 juli 2013 Yvonne Svensson Rättschef."— Presentationens avskrift:

1 Byggsanktioner från och med den 1 juli 2013 Yvonne Svensson Rättschef

2 Ändringar i Plan- och ByggLagen PBL Prop. 2012/13:104 Nedsättning av en byggsanktionsavgift Trädde ikraft 1 juli 2013 Ny paragraf om nedsättning av byggsanktionsavgift i ett enskilt fall Nedsättning får ske om avgiften inte bedöms stå i rimlig proportion till den aktuella överträdelsen September 2013/Yvonne Svensson

3 Ändringar i Plan- och ByggLagen PBL Avgiften får sättas ner till hälften eller en fjärdedel Vid prövningen ska särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet Eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art Risk för godtycklig tillämpning? September 2013/Yvonne Svensson

4 Mindre allvarlig art ? Den avgiftsskyldige har uppfyllt alla materiella samhällskrav, men förbisett den formella delen Vissa fall av felbedömningar (av den avgiftsskyldige) om en åtgärd kräver lov eller anmälan Samband med att byggnadsnämnden inte handlagt ett ärende inom rimlig tid September 2013/Yvonne Svensson

5 Sammanfattning Huvudregel är att sanktionsavgift ska tas ut enligt fastställda belopp i PBF Nedsättning endast i undantagsfall och endast i enskilda fall I lag bestämt att nedsättning får ske till hälften eller en fjärdedel (minskar risken för skönsmässiga bedömningar) Total befrielse från avgift – ingen ändring September 2013/Yvonne Svensson

6 Den mest missuppfattade paragrafen i PBL PBL 11 kap 52§ Förtydligande att 11 kap 52§enbart avser regeringen ”När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser” September 2013/Yvonne Svensson

7 Ändrade sanktionsregler i Plan- och ByggFörordningen - PBF Trädde ikraft 1 juli 2013 Allmän justering av avgiftsnivåerna Ökad differentiering för olika situationer Tyngdpunkten lagts på startbeskedsledet Sanktionsavgiften kopplas till byggnadsverkets storlek eller den area som berörs av åtgärden Sanktionsarean = brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa September 2013/Yvonne Svensson

8 Ändrade sanktionsregler ”andra byggnader” har delats upp i Flerbostadshus Kontorsbyggnad, handelsbyggnad Byggnad för kultur- och idrottsevenemang Andra byggnader (industribyggnad, lagerbyggnad, ekonomibyggnad m m) September 2013/Yvonne Svensson

9 Förtydliganden Avgiften ska fastställas med det prisbasbelopp (pbb) som gäller det år beslutet om avgift fattas PBF 9 kap 2§ förtydligande att avgiften tas ut tills rättelse sker eller uppnår 50 pbb PBF 9 kap 2§ innebär att sanktionsavgiften har samma funktion som ett löpande vite September 2013/Yvonne Svensson

10 Sökt lov? Ändras till att man erhållit bygglov för åtgärden Kvarstår att sanktion ska tas ut om någon inte anmält anmälningspliktig åtgärd. September 2013/Yvonne Svensson

11 En ny paragraf 9 kap 3a§PBF Om avgift ska tas ut på grund av att påbörjande skett utan startbesked ska avgiften bestämmas till halva beloppet om bygglov erhållits eller anmälan gjorts. Detta innebär att s.k. konsumtionsregeln inte längre kan åberopas! September 2013/Yvonne Svensson

12 Detaljer Nybyggnad och tillbyggnad Annan ändring av byggnad än tillbyggnad Andra anläggningar än byggnader Vissa åtgärder avseende byggnadsverk som kräver lov eller anmälan Skyltar och ljusanordningar Rivning Markåtgärd September 2013/Yvonne Svensson

13 Hur blev det med braskaminerna? 0,1 pbb för installation eller väsentlig ändring av en eldstad 0,05 pbb med ett tillägg av 0,0025 pbb per kvm av berörd byggnadsarea för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal Om åtgärden inte berör en byggnadsarea är avgiften 0,05 pbb för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal September 2013/Yvonne Svensson

14 Samma avgift flera förseelser Ex om någon påbörjar nybyggnad av småhus utan startbesked och utan bygglov blir avgiften 1,5 pbb med ett tillägg av 0,005 pbb per kvm Ex om någon påbörjar nybyggnad av småhus utan startbesked men erhållit bygglov blir avgiften hälften av ovan September 2013/Yvonne Svensson

15 Nya problem? 0,025 pbb med ett tillägg av 0,005 pbb kvm berörd area avseende upplag, tunnel, bergrum, parkeringsplats eller begravningsplats 0,025 pbb med ett tillägg av 0,01 pbb per löpmeter mur eller plank 0,25 pbb per träd för trädfällning 0,025 pbb med ett tillägg av 0,0025 pbb kvm sanktionsarea för skogsplantering September 2013/Yvonne Svensson

16 Slutbesked Nybyggnad och tillbyggnad Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad Andra anläggningar än byggnader (dock ej murar och plank) Vissa åtgärder avseende ett byggnadsverk som kräver lov eller anmälan September 2013/Yvonne Svensson

17 Ta i bruk En byggnad får inte tas i bruk innan slutbesked utfärdats Ta i bruk innebär att man inte får flytta in möbler och börja inreda OBS dock att byggnadsnämnden kan bestämma att byggnaden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats PBL 10 kap 4§ September 2013/Yvonne Svensson

18 Övergångsbestämmelser Trädde ikraft 1 juli 2013 Äldre regler gäller för överträdelser som skett före 1 juli 2013 De nya reglerna ska dock användas om de leder till lindrigare sanktion September 2013/Yvonne Svensson

19 Ex. övergångsregler – lägst avgift? Nybyggnad; en- och tvåbostadshus Nybyggnad 200 m 2 Startar åtgärd… Före 1 juli 2013 Från och med 1 juli 2013 Ingen lovansökan Inget startbesked 250 312+44 500 294 812 kr 107 912 kr Lovansökan, ej beviljad Inget startbesked 0+44 500 44 500 kr ” 107 912 kr Beviljat lov Inget startbesked ” 44 500 kr 50% 53 956 kr Tar i bruk utan slutbesked (bara) 44 500 kr21 583 kr September 2013/Yvonne Svensson

20 Ex. övergångsregler – lägst avgift? Tillbyggnad; en- och tvåbostadshus Tillbyggnad 30 m 2 Totalyta 200 m2 Startar åtgärd… Före 1 juli 2013 Från och med 1 juli 2013 Ingen lovansökan Inget startbesked 38 938 + 44 500 83 438 kr 25 588 kr Lovansökan, ej beviljad Inget startbesked 0+44 500 44 500 kr ” 25 588 kr Beviljat lov Inget startbesked ” 44 500 kr 50% 12 794 kr Tar i bruk utan slutbesked (bara) 44 500 kr5 118 kr September 2013/Yvonne Svensson

21 Ex. övergångsregler – lägst avgift? Annan anläggning; plank, mur Plank 20 m Startar åtgärd… Före 1 juli 2013 Från och med 1 juli 2013 Ingen lovansökan Inget startbesked 22 250+0 22 250 kr 10 012 kr Lovansökan, ej beviljad Inget startbesked 0+0 0 kr ” 10 012 kr Beviljat lov Inget startbesked ” 0 kr 50% 5 006 kr Tar i bruk utan slutbesked (bara) _ _ September 2013/Yvonne Svensson

22 Ex. övergångsregler – lägst avgift? Markåtgärd; inom tomt. Schaktning 200 m 2 Startar åtgärd… Före 1 juli 2013 Från och med 1 juli 2013 Ingen lovansökan Inget startbesked 22 250+0 22 250 kr 10 012 kr Lovansökan, ej beviljad Inget startbesked 0+0 0 kr ” 10 012 kr Beviljat lov Inget startbesked ” 0 kr 10 012 kr Tar i bruk utan slutbesked (bara) _ _ September 2013/Yvonne Svensson

23 Ex. övergångsregler – lägst avgift? Annan anläggning: upplag Upplag pallar 40 m 2 Startar åtgärd… Före 1 juli 2013 Från och med 1 juli 2013 Ingen lovansökan Inget startbesked 111 250+0 111 250 kr 10 012 kr Lovansökan, ej beviljad Inget startbesked 0+0 0 kr ” 10 012 kr Beviljat lov Inget startbesked ” 0 kr 50% 5 006 kr Tar i bruk utan slutbesked (bara) 0 kr2002 kr September 2013/Yvonne Svensson

24 Några ord på vägen… Sanktionsavgift är fortfarande huvudregel vid förseelser Nedsättning i undantagsfall och då i ett enskilt fall Många olika belopp att hålla reda på Förutsägbarhet och rättssäkerhet är fortfarande honnörsord September 2013/Yvonne Svensson

25 Vill ni se mig igen? Det finns en film om sanktionssystemet Finns på YouTube Och på PBL Kunskapsbanken September 2013/Yvonne Svensson


Ladda ner ppt "Byggsanktioner från och med den 1 juli 2013 Yvonne Svensson Rättschef."

Liknande presentationer


Google-annonser