Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motivering av beslut, 20 § FL Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende ska innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motivering av beslut, 20 § FL Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende ska innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning."— Presentationens avskrift:

1 Motivering av beslut, 20 § FL Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende ska innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis bl.a. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen. Beslut i ärenden där någon framfört invändningar ska alltid motiveras

2 Motivera med rätt lagstiftning Ta alltid med lämplighetskraven i 2 kap 2 -5 §§ PBL och 3 och 4 kap MB, t ex om fastigheten är av värde för natur- eller kulturmiljö, friluftsliv, utgör jordbruksmark är av riksintresse enligt 3 kap 6 § MB berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB berörs av risk för översvämning, erosion berörs av andra lämplighetskrav Vid detaljplan ange i stället om åtgärden överensstämmer med planen Även anpassningen till omgivningen bör kommenteras (t ex utformning, ev. olägenhet för grannar) PBL hänvisar till hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB men inte till strandskyddsreglerna i 7 kap MB. Motivera därför inte beslut om bygglov/förhandsbesked med enbart strandskyddsreglerna i MB

3 Delegationsbeslut, 12 kap 6 § PBL 6 kap 33-38 §§ kommunallagen (1991:900) 12 kap 6 § PBL: Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap 33 § kommunallagen får, utöver det som följer av 6 kap 34 § kommunallagen, inte omfatta befogenhet att 1.avgöra ärenden som är av stor vikt eller principiell betydelse 2./---/ 3./---/ 4./---/ Huvudregeln är att byggnadsnämnden, inte enskild tjänsteman, beslutar om påföljder och ingripanden Av ordalydelsen ska framgå att det är ett delegationsbeslut och att det är fattat på byggnadsnämndens vägnar

4 Övergripande best., 11 kap 5 § PBL En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar …………. byggnadsnämnden är skyldig ta upp frågan så fort det finns misstanke om en överträdelse gäller oavsett om frågan väckts av en sakägare eller av annan granne som begärt ingripande har rätt till ett särskilt, överklagbart beslut skyldigheten gäller även om nämnden anser att det saknas skäl för ingripande om anmälaren inte är sakägare = enklare förfarande

5 Allmänt om förelägganden, jfr 2 § viteslagen (1985:206) Grundläggande krav på ett föreläggande oavsett om det är förenat med vite eller ej : vem ? när ? vad ? ett föreläggande ska vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater) tidpunkt eller tidsfrist ska framgå, ska finnas reell möjlighet åtgärd ska preciseras, d v s föreläggandet ska vara tydligt föreläggande får inte ske om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet föreläggandet ska delges adressaten om föreläggande riktas till någon i egenskap av fastighetsägare el ägare av byggnad på ofri grund ska detta framgå, t ex genom att både adressaten och fastighetens namn anges

6 Byggnadsnämnden får förordna att ett föreläggande ska förenas med vite eller med bestämmelser om utförande genom byggnadsnämndens försorg ska gälla omedelbart När tiden för ett föreläggande löpt ut och åtgärden ej vidtagits finns flera möjligheter : ansöka om handräckning hos kronofogden (i vissa fall), begära utdömande av försuttet vite, besluta nytt föreläggande med högre vite eller besluta föreläggande med bestämmelse om tvångsutförande vite eller ej ? – en avvägningsfråga vite ska normalt vara ett fast belopp i pengar, ev. löpande vite om vite föreläggs flera personer gemensamt ska ett särskilt belopp bestämmas för var och en av dem nytt vite mot adressaten i samma sak får inte föreläggas förrän tidigare föreläggande vunnit laga kraft byggnadsnämnden ansöker hos mark- och miljödomstol om utdömande av vite

7 Lovföreläggande, 11 kap 17 § PBL Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden förelägga alt. lämna tillfälle att ansöka om lov byggnadsnämnden har möjlighet att på ägarens bekostnad vidta åtgärder för att kunna pröva frågan om lov innan rättelseföreläggande enligt 20 § beslutas måste byggnadsnämnden pröva om lov kan lämnas (RÅ 1995 ref. 36) om det framstår som sannolikt att lov kan lämnas ska ägaren ges tillfälle att ansöka om lov lov i efterhand befriar inte från byggsanktionsavgift

8 Åtgärdsföreläggande, 11 kap 19 § PBL Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärder avser åtgärder som en fastighetsägare/byggnadsägare enligt PBL är skyldig att vidta utan särskild uppmaning från byggnadsnämnden, t ex underhåll av byggnader och tomter enligt 8 kap PBL avser även skyldigheter som uppkommer p g a föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av PBL, t ex föreskrifter i PBF om anordningar för uppstigning på tak, anordningar för avfalls- hantering och krav på befintliga hissar kräver kommunicering(17 § förvaltningslagen)

9 Rättelseföreläggande, 11 kap 20 § PBL Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen (undantag bostadslägenhet för väsentligen annat ändamål) inte längre valfritt för byggnadsnämnden att välja mellan föreläggande och handräckning, jfr 39 § ska alltid riktas mot den som är ägare vid tiden för beslutet

10 Rivningsföreläggande, 11 kap 21 § PBL Om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket Det är inte möjligt att förelägga någon att antingen sätta byggnaden i stånd eller riva den. Byggnadsnämnden måste välja mellan dessa åtgärder (RÅ 1971 ref. 34) Normalt krävs att byggnadsnämnden påtalar byggnadens bristfälliga skick för ägaren och i ett beslut ger denne möjlighet att inom en tidsfrist sätta byggnaden i stånd, beslutet kan överklagas Av rättspraxis framgår att byggnadsnämnden inte samtidigt med ett föreläggande om rivning kan förelägga fastighetsägaren att forsla bort rivningsmaterialet (RÅ 1987 ref. 170)

11 Exempel på användbara formuleringar Adressat och tidpunkt: Byggnadsnämnden förelägger med stöd av 11 kap 19 § PBL ägaren till fastigheten Berga 2:1, Anders Bengtsson, att senast 2012-11-01 forsla bort …………..(åtgärd) Johan och Stina Persson, ägare till fastigheten Noret 3:3, föreläggs med stöd av 11 kap 21 § PBL att senast tre månader efter delgivning av detta beslut riva ………..(åtgärd) Ägaren till fastigheten Åkra 5:4, Byggbolaget i Lillköping AB, org.nr. 556737-7895, föreläggs med stöd av 11 kap 20 § PBL att senast en månad efter delgivning av detta beslut ta bort…………(åtgärd)

12 Exempel forts. Åtgärd: forsla bort fordon med registreringsnr xxxxxxx ta bort de cyklar, bildäck, lastpallar och plåtar som markerats på bifogat foto (bifogad skiss), bilaga 1 utföra följande åtgärder på fastighetens bostadshus: xxxxxxx på byggnadens norra långsida ska målas senast 2012-10-31 fasaden på byggnadens södra långsida ska repareras på det sättet att xxxxxx senast 2013-06-30

13 Exempel forts. Vite: Byggnadsnämnden förelägger med stöd av 11 kap 20 och 37 §§ PBL ägarna till fastigheten Berga 8:6, Eva och Lars Persson, vid vite av tiotusen (10 000) kr vardera att senast 2012-12-31 ta bort ….…….…………(åtgärd) Råd: betr. åtgärd beskriv noggrant vilken/vilka åtgärder som ska utföras och, om det behövs, var på tomten/byggnaden åtgärderna ska utföras, hänvisa till markering på bilagt foto eller skiss om det behövs ordet förelägger eller föreläggs bör alltid finnas med

14 Olämpliga/oklara formuleringar Byggnadsnämnden uppmanar xxxxx ………… Byggnadsnämnden anmodar xxxxx xxxxx ska tillse att …… Fastighetsägaren föreläggs med stöd av xxxxx att………. Byggnadsnämnden förelägger xxxxx att senast xxxxx ha iordningställt tomten städa fastigheten ta bort bilar som inte är brukbara forsla bort alla skrotbilar ta bort annat material som inte används

15 Motivering av ett föreläggande Ett beslut ska alltid innehålla: Redogörelse, lagrum och den egentliga motiveringen, d v s tillämpning av lagbestämmelserna i det enskilda ärendet Särskilt vid åtgärdsförelägganden: Tomter och byggnader ska hållas i vårdat skick, 8 kap 14 -15 §§ PBL Bygglov kan i vissa fall krävas för upplag av t.ex. byggnadsmaterial eller kasserade bilar, 6 kap 1 § andra punkten PBF Omständigheter av betydelse är t ex : tomtens och den närmaste omgivningens utseende och karaktär, ev. insyn från grannfastigheter och angränsande vägar, mängden föremål eller bilar på tomten, bilarnas skick och värde, hur länge de varit placerade där och i vilket syfte, hur de är placerade och anordnade, ev. olycksrisk, om uppställningen ger ett ovårdat intryck, om uppställningen utgör en betydande olägenhet för omgivningen

16 Ägarbyte 11 kap 46 § PBL: Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22 eller 23 § gäller mot ny fastighetsägare - om föreläggandet avser ägaren till viss fastighet/byggnad och åtgärden avser just den fastigheten 11 kap 48 § PBL: Viten gäller normalt inte mot ny fastighetsägare (undantag för löpande vite i visst fall)

17 Byggsanktionsavgift Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12 § avgiftens storlek framgår av 16 kap 12 § PBL och 9 kap PBF, differentierad avgift, dock högst 50 prisbasbelopp strikt ansvar - krävs inte uppsåt eller oaktsamhet befrielse från avgift när det är oskäligt, 3 punkter, uttömmande OBS ! avgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten (54 §)

18 Forts. byggsanktionsavgift avgift tas ut av ägaren, den som begick överträdelsen eller den som har fått fördel av överträdelsen (valmöjlighet) om två eller flera är betalningsskyldiga ansvarar de solidariskt krav på kommunicering (rätt att få yttra sig över utredningen) preskriptionstid, ska ha fått yttra sig inom fem år från överträdelsen tillsynsmyndigheten beslutar, ska alltid pröva om det finns skäl för befrielse beslut om avgift ska delges den avgiftsskyldige avgiften ska betalas inom 2 mån efter delgivning om inte annat bestämts, gäller även om beslutet överklagas beslut om avgift får verkställas som lagakraftvunnen dom avgift ska inte tas ut om överträdelsen har medfört att ett vite har dömts ut


Ladda ner ppt "Motivering av beslut, 20 § FL Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende ska innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning."

Liknande presentationer


Google-annonser