Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mångfaldsdriven tillväxt Årskonferens 2016 Indikatorer RUP Simon Bölling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mångfaldsdriven tillväxt Årskonferens 2016 Indikatorer RUP Simon Bölling."— Presentationens avskrift:

1 Mångfaldsdriven tillväxt Årskonferens 2016 Indikatorer RUP Simon Bölling

2 Indikatorpaket: Lätt tillgängligt för alla På Länsstyrelsens hemsida:  Data och diagram i Excel  Resultattavla för samtliga indikatorer  PPT med kommenterade diagram över samtliga indikatorer Under 2015 även attitydundersökning i samarbete med Landstinget: ”Hur är läget i länet 2015?”

3

4 Sex insatsområden med tillhörande mål  God Livsmiljö 5 av 12 (7) indikatorer grönt Västmanlands invånare har en god livsmiljö  Rätt kompetens 3 av 19 (7) indikatorer grönt Västmanlands arbetsliv har tillgång till rätt kompetens  Dynamiskt näringsliv 2 av 6 indikatorer grönt Västmanland löser globala utmaningar  Effektiva kommunikationer 4 av 7 indikatorer grönt Västmanland har effektiva kommunikationer som ger långsiktigt hållbar tillväxt i hela länet  Effektiv energianvändning 4 av 5 indikatorer grönt Västmanlands energianvändning är långsiktigt hållbar och bidrar till minskad miljö-och klimatpåverkan  Stark regional attraktivitet 4 av 5 indikatorer grönt Västmanland har en mångfald av attraktiva miljöer och upplevelser Inom parentes anger antalet indikatorer exkl. uppdelning efter kön

5 Västmanlands invånare har en god livsmiljö Indikatorer:5 av 12 (7) indikatorer grönt  Ökad befolkningstillväxt: Hela länet ska öka med minst 2000 invånare per år fram till 2020  Ökad befolkningstillväxt: Befolkningen ska öka i alla kommuner  Ökat bostadsbyggande: Hela länets bostadsbyggande ska uppgå till minst 1000 bostäder per år fram till 2020  Ökat bostadsbyggande: Alla kommuner ska bygga bostäder  Ökad andel barn och unga vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra  Minskad andel anmälda brott per 1000 invånare  Ökad andel flyktingar som har arbete inom två år  Minskad andel av befolkningen försörjda med sociala ersättningar och bidrag  Alla miljömål ska nås till 2020

6 Befolkningen ökar nu mer än målet Befolkningsförändring per år resp. folkmängd Indikator 5.1.1a Ökad befolkningstillväxt: Hela länet ska öka med minst 2000 invånare per år fram till 2020 Källa: SCB

7 Bostadsbyggandet når inte upp till målet Antalet färdigställda bostäder Indikator 5.1.2a Ökat bostadsbyggande: Hela länets bostads-byggande ska uppgå till minst 1000 bostäder per år fram till 2020 Källa: SCB

8 Anmälda brott per invånare minskade Antalet anmälda brott per 1000 invånare Indikator 5.1.4 Minskad andel anmälda brott per 1000 invånare Källa: BRÅ

9 Västmanlands arbetsliv har tillgång till rätt kompetens Indikatorer: 3 av 19 (7) indikatorer grönt  Alla flickor och pojkar når behörighet till gymnasieskolan  Hälften av de kvinnor och män som avslutat gymnasieskolan går vidare till eftergymnasiala studier inom tre år  Minskad andel företag och organisationer som anger svårighet att hitta rätt arbetskraft vid rekryteringar  Ökad andel sysselsatta av befolkningen 20-64 år (uppdelat på svenskfödda, utrikesfödda, kvinnor respektive män)  Minskad arbetslöshet: andel arbetslösa av arbetskraften  Ökad andel förstahandssökande till ingenjörsutbildningar  Kopplingen mellan kön och valda ämnen och program till gymnasiet är bruten år 2020

10 Andelen behöriga till gymnasiet minskade 2015 Andel av de som går ut grundskolan som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram Indikator 5.2.1 Alla flickor och pojkar når behörighet till gymnasieskolan Källa: Skolverket/Siris

11 Fortsatt svårt att finna rätt kompetens Andel företag/organisationer som har angett att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering under det senaste halvåret (årsgenomsnitt) Indikator 5.2.3 Minskad andel företag/ organisationer som anger svårighet att hitta rätt arbetskraft vid rekryteringar Källa: Arbetsförmedlingen

12 Andelen arbetslösa ökade 2015 Andel arbetslösa av arbetskraften 16-64 år, procent Indikator 5.2.5 Minskad arbetslöshet: Andel arbetslösa av arbetskraftenKälla: Arbetsförmedlingen

13 Västmanland löser globala utmaningar Indikatorer: 2 av 6 indikatorer grönt  Ökad andel varuexport av BRP  Ökade investeringar i FoU inom företagssektorn  Ökade investeringar inom tillverkningsindustrin  Ökad andel riskkapital till länet  Ökat antal företagsetableringar i länet: antal nystartade företag i länet  Ökat antal företagsetableringar i länet: antal företagsställen i länet

14 Varuexporten utvecklades svagt 2014 Andelen varuexport av BRP Källa: SCB Indikator 5.3.1 Ökad andel varuexport av BRP

15 Investeringar inom tillverkningsindustrin minskade Miljoner kr resp. andel av BRP Indikator 5.3.3 Ökade investeringar inom tillverkningsindustrin Källa: SCB

16 Något färre nystartade företag 2015 Antal nystartade företag per år Indikator 5.3.5a Ökat antal företagsetableringar i länet: antal nystartade företag i länet Källa: Tillväxtanalys

17 Västmanland har effektiva kommunikationer som ger långsiktigt hållbar tillväxt i hela länet Indikatorer: 4 av 7 indikatorer grönt  Minskad restid med tåg mellan Stockholm och Västerås. År 2023 ska restiden vara 45 minuter  Ökad andel bredbandsuppkopplingar (med 100Mbit/s), täckning till minst 90 % för hushåll och företag 2020  Minskad körsträcka med bil i genomsnitt per invånare och år  Ökat kollektivtrafikresande: ökat antal resor med kollektivtrafik  Ökat kollektivtrafikresande: ökad andel resande med kollektivtrafik (marknadsandel)  Ökad tillgänglighet till omgivande storregionala stadskärnor

18 Antalet resor inom kollektivtrafiken ökar Resor/påstigningar Indikator 5.4.4a Ökat kollektivtrafikresande: ökat antal resor med kollektivtrafik Källa: Trafa

19 De senaste åren har tillgängligheten inte förbättrats nämnvärt Total restid med tåg, minuter Indikator 5.4.5 Ökad tillgänglighet till omgivande storregionala stadskärnor Källa: Samtrafiken/Resrobot

20 Fler har tillgång till bredband Andel av företag resp. befolkning Indikator 5.4.2 Ökad andel bredbandsuppkopplingar (med 100Mbit/s), täckning till minst 90 % för hushåll och företag Källa: PTS Kommentar: PTS har infört ny mätmetod hushåll från 2015

21 Västmanlands energianvändning är långsiktigt hållbar och bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan Indikatorer: 4 av 5 indikatorer grönt  Ökat antal kommuner som har en handlingsplan eller motsvarande som säkerställer ett strukturerat arbete med anpassning till ett förändrat klimat  Ökad produktion av solkraft  Ökad produktion av biogas  Minskade klimatpåverkande utsläpp  Ökad energieffektivitet i regionalekonomin (KWh/kr)

22 Västmanland har en mångfald av attraktiva miljöer och upplevelser Indikatorer: 4 av 5 indikatorer grönt  Ökat antal gästnätter  Ökade logiintäkter  Ökad andel av befolkningen som tar del av kulturaktiviteter  Ökad andel betesmarker och slåtterängar med miljöersättning för bevarande av öppna landskap  Ökad tillgång och tillgänglighet till värdefull natur- och kulturmiljö

23 Tillgång till attraktiva miljöer Mer än 50% av Västmanlänningarna bedömer utbudet av kulturmiljöer på sin ort som mycket eller ganska stort Nästan 90% uppger att det finns ett mycket eller ganska stort utbud av grönområden eller parker på bekvämt gångavstånd på sin ort Nästan 90% har besökt ett natur- eller friluftsområde under året Nästan 40% av länsborna tycker att teater- och konsertutbudet är mycket eller ganska bra Omkring 70% av länsborna bedömer att biblioteksutbudet är mycket eller ganska bra Källa: Attitydundersökningen ”Läget i länet 2015”

24 Ökat antal gästnätter i Västmanlands län Antal Indikator 5.6.1 Ökat antal gästnätter Källa: SCB

25 Ökade logiintäkter… 1000-tals kr per år Indikator 5.6.1b Ökade logiintäkter Källa: SCB

26 Antalet kulturbesök per person Besök i förhållande till befolkningen Indikator 5.6.2 Ökad andel av befolkningen som tar del av kulturaktiviteter. Obs tidsseriebrott 2013/2014 omöjliggör jämförelse över tiden för musik Källa: Landstinget i Västmanland

27 Fler naturreservat ger tillgång till mer värdefull natur- och kulturmiljö Antalet naturreservat, naturparker och kulturreservat Indikator 5.6.4 Ökad tillgång och tillgänglighet till värdefull natur- och kulturmiljö Källa: Länsstyrelsen

28 www.lansstyrelsen.se/vastmanland

29 Ladda ned gratis till din mobil. Sök på: Naturkartan Västmanland Västmanlands län www.naturkartan.se/vastmanland

30

31 Sex insatsområden med tillhörande mål  God Livsmiljö 5 av 12 (7) indikatorer grönt Västmanlands invånare har en god livsmiljö  Rätt kompetens 3 av 19 (7) indikatorer grönt Västmanlands arbetsliv har tillgång till rätt kompetens  Dynamiskt näringsliv 2 av 6 indikatorer grönt Västmanland löser globala utmaningar  Effektiva kommunikationer 4 av 7 indikatorer grönt Västmanland har effektiva kommunikationer som ger långsiktigt hållbar tillväxt i hela länet  Effektiv energianvändning 4 av 5 indikatorer grönt Västmanlands energianvändning är långsiktigt hållbar och bidrar till minskad miljö-och klimatpåverkan  Stark regional attraktivitet 4 av 5 indikatorer grönt Västmanland har en mångfald av attraktiva miljöer och upplevelser Inom parentes anger antalet indikatorer exkl. uppdelning efter kön

32 Ett utvecklat paket av indikatorer  Några utvalda indikatorer till varje insatsområde  Indikatorerna ska vara lätta att förstå och relevanta för det område de beskriver  Vissa indikatorer formulerar egna mål, andra en önskad riktning  Transparens, det ska vara lätt att hitta data och sätta samman indikatorerna  Vissa justeringar jmf. RUP från i fjol Finns inga perfekta indikatorer-illustrerar något ”annat”

33 Sex insatsområden med tillhörande mål  God Livsmiljö Västmanlands invånare har en god livsmiljö  Rätt kompetens Västmanlands arbetsliv har tillgång till rätt kompetens  Dynamiskt näringsliv Västmanland löser globala utmaningar  Effektiva kommunikationer Västmanland har effektiva kommunikationer som ger långsiktigt hållbar tillväxt i hela länet  Effektiv energianvändning Västmanlands energianvändning är långsiktigt hållbar och bidrar till minskad miljö-och klimatpåverkan  Stark regional attraktivitet Västmanland har en mångfald av attraktiva miljöer och upplevelser

34 Sex insatsområden med tillhörande mål  God Livsmiljö 5/12 (7) indikatorer grönt 5/12 (7) indikatorer grönt Västmanlands invånare har en god livsmiljö  Rätt kompetens 8/19 (7) indikatorer grönt 3/19 (7) indikatorer grönt Västmanlands arbetsliv har tillgång till rätt kompetens  Dynamiskt näringsliv 3/6 indikatorer grönt 2/6 indikatorer grönt Västmanland löser globala utmaningar  Effektiva kommunikationer 4/7 indikatorer grönt 4/7 indikatorer grönt Västmanland har effektiva kommunikationer som ger långsiktigt hållbar tillväxt i hela länet  Effektiv energianvändning 4/5 indikatorer grönt 4/5 indikatorer grönt Västmanlands energianvändning är långsiktigt hållbar och bidrar till minskad miljö-och klimatpåverkan  Stark regional attraktivitet 3/5 visar grönt 4/5 indikatorer grönt Västmanland har en mångfald av attraktiva miljöer och upplevelser Grå anger läget RUP-konferensen 2015, grön RUP-konferensen 2016. Inom parentes anger antalet indikatorer exkl. uppdelning efter kön


Ladda ner ppt "Mångfaldsdriven tillväxt Årskonferens 2016 Indikatorer RUP Simon Bölling."

Liknande presentationer


Google-annonser