Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning inför kyrkovalet 2013. Bikupa: Gå igenom checklistan på sidorna 207-208 i Valhandboken! Hur långt har ni kommit? Har ni missat något? Vad återstår.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning inför kyrkovalet 2013. Bikupa: Gå igenom checklistan på sidorna 207-208 i Valhandboken! Hur långt har ni kommit? Har ni missat något? Vad återstår."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning inför kyrkovalet 2013

2 Bikupa: Gå igenom checklistan på sidorna 207-208 i Valhandboken! Hur långt har ni kommit? Har ni missat något? Vad återstår att göra? 2

3 Stiftsstyrelsen Beslutar och fastställer för församlingar och pastorat valdistrikt inskränkning av öppettider på expeditioner för förtidsröstning att vallokalen är öppen under tid för huvudgudstjänst eller inskränkning i öppettiderna Registrerar gruppbeteckningar för stift och lokalt Tar emot anmälan av alla kandidater och registrerar dessa Fastställer grupp- och kandidatförteckningar Tar emot beställning av valsedlar Tar emot och fördelar förtidsröster Slutlig sammanräkning och mandatfördelning för stift och lokalt (kyrkomötet – sammanräkning) Utbildning och stöd för valnämnder 3

4 Valnämnden Lokalt ansvar för valet Tillgång till personal (samråd med kyrkoherden eller ansvarig arbetsledare) Valdistriktsindelning Beslut om röstningslokaler Registrera vallokaler och särskilda röstmottagningsställen öppna på valdagen Utse, utbilda och instruera valförrättare och röstmottagare Tillhandahålla dubblettröstkort Sena rättningar i röstlängden på uppdrag av kyrkostyrelsen Ta emot och fördela material inför valet Råd och stöd under röstningen Registrera valresultatet Ta emot och vidarebefordra röster, röstlängd och protokoll till stiftsstyrelsen Informationsansvar 4

5 Valdistrikt Valdistrikt är ett administrativt begrepp för att anvisa ett rimligt antal röstande till samma vallokal. Normalt utgör varje församling ett valdistrikt. I vissa fall kan en församling delas i flera valdistrikt. Inget valdistrikt består av mer än en församling. Stiftsstyrelsen beslutar efter förslag från valnämnden om en församling ska delas in i flera valdistrikt. 5

6 Röstningslokaler Det finns tre olika typer av röstningslokaler Vallokal Expedition för förtidsröstning Särskilda röstmottagningsställen (före valdagen och på valdagen) 6

7 Vallokal - plats En för varje valdistrikt Kan vara gemensam för flera valdistrikt Risk för sammanblandning och omval Valnämnden beslutar vilken lokal Tillgänglighet Geografiskt Fysiskt Skyltning Tid och plats på röstkortet 7

8 Vallokal - tider Valnämnden beslutar inom givna ramar Öppet minst 6 timmar mellan 9 och 20 Ej tid för huvudgudstjänst Alltid öppet 18-20 valdagen Stiftsstyrelsen kan medge undantag från stängt under huvudgudstjänsten från öppet minst 6 timmar 8

9 Vallokal - valförrättare Valnämnden utser Minst 3 i varje vallokal Ordförande/ordförandes ersättare tjänstgör alltid Inga formella valbarhetskrav Häftet Valförrättare 9

10 Material till röstningen Vallokalens utrustning Valurnor för varje valdistrikt Valskärmar/avskilt utrymme Röstlängd Blanka valsedlar - plats för nomineringsgruppernas valsedlar Grupp- och kandidatförteckningar Protokoll Kuvert Valbestämmelser Förslutningsmaterial m m 10

11 Valnämndsmaterial Distribuerades i början av augusti (5-9/8) – har ni fått det ni behöver? När materialet kommer ska förpackningarna öppnas för att kontrollera att allt som beställts finns med – om material saknas kontakta valkansliet på kyrkoval@svenskakyrkan.se Säkerställ att övrigt material som behövs för röstningen finns tillgängligt, t ex valskärmar och valurnor 11

12 Nomineringsgruppernas valsedlar Det ska finnas utrymme för nomineringsgruppernas valsedlar vid alla röstningslokaler För lokala val är valsedlarna gruppernas helt egna ansvar För val till stift och kyrkomöte ska valnämnderna hjälpa till att lägga ut valsedlar för alla som deltar i valen Gruppernas ansvar att skicka till valnämnden Valsedlarna ska vara hos valnämnden en vecka innan röstningen påbörjas Grupperna får leveransadresser till valnämnderna och antal röstberättigade Valsedlarna ska läggas ut vid särskilda röstmottagningsställen och vallokaler Alla grupper ska behandlas lika 12

13 Blanka valsedlar Valsedlar med enbart valbeteckning Ska finnas där röstning äger rum Ingår även i ”brevröstningspaketet” Gruppbeteckning måste skrivas för att valsedeln ska bli giltig Anmälda kandidater (för gruppen) vars namn skrivs får personröst Första tre namnen får personröst om flera skrivs 13

14 ”Brevröstningspaket” 3 valkuvert 3 blanka valsedlar Kuvert för brev- och budröstning Omslagskuvert (fönster) att skicka till stiftsstyrelsen Svarspost Informationsblad 14

15 Expedition för förtidsröstning - allmänt Gäller alla väljare i hela landet Minst en expedition i varje pastorat/församling Valnämnden beslutar Samråd med kyrkoherden Röstmottagare Valnämnden beslutar Bör vara samråd med kyrkoherden Minst två tjänstgörande Häftet Röstmottagare Valnämnden beslutar om öppethållande inom givna ramar Vardagar 2-11 september (även lördagen) Minst tre timmar varje dag Därutöver klockan 17-20 minst en kväll varje vecka, ej 11 september Stiftsstyrelsen får inskränka 15

16 Expedition för förtidsröstning - utrustning Valurna/motsvarande Valskärmar/avskilt utrymme Blanka valsedlar - plats för nomineringsgruppernas valsedlar Grupp- och kandidatförteckningar - tillgång till alla (finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval - det krävs alltså tillgång till internet, gärna med utskriftsmöjlighet) Kuvert Valbestämmelser Blankett för anteckningar Alla pastorsexpeditioner Blanka valsedlar Material för brevröstning 16

17 Särskilt röstmottagningsställe - allmänt Gäller röstande inom valnämndens ansvarsområde Kan anordnas 28 augusti – 15 september (rek: från 2 sept) Stängningstid på valdagen så att röster kan lämnas i tid i vallokalen Valnämnden beslutar Att anordna Vilken lokal Öppettider (minst två timmar sammanhängande) Röstmottagare (minst två tjänstgörande) Valnämnden registrerar senast 1 april de som är öppna på valdagen Häftet Röstmottagare 17

18 Särskilt röstmottagningsställe - utrustning Valskärm Valurna/motsvarande Blanka valsedlar Plats för nomineringsgruppers valsedlar för alla val Grupp- och kandidatförteckningar för alla val i församlingen/pastoratet Kuvert Valbestämmelser Blankett för anteckningar 18

19 Brevröstning via postbefordran 28 augusti - 10 september Väljaren lägger valsedlar i valkuvert Valkuverten läggs i kuvert för brev- och budröstning Väljaren intygar Två vittnen lägst 18 år Skickas till stiftsstyrelsen med röstkortet i särskilt kuvert Från utlandet skickas till kyrkostyrelsen i vanligt kuvert Går via en och samma postterminal, fördröjning Väljare utomlands skickar till kyrkostyrelsen 19

20 Budröstning (brevröstning via bud) Kan lämnas i väljarens vallokal på ett särskilt röstmottagningsställe inom den församling eller pastorat som väljaren tillhör, eller på en expedition för förtidsröstning inom den församling eller pastorat som väjaren tillhör 28 augusti - 15 september ( egentligt behov 11 - 15 september) Bud – lägst 18 år ska intygas när rösten lämnas Väljaren lägger valsedlar i valkuvert Valkuverten läggs i kuvert för brev- och budröstning Väljaren intygar Två vittnen – lägst 18 år Budet måste ha med sig röstkortet vid förtidsröstning 20

21 Gemensamt för all röstmottagning Offentlig Ej propaganda Kontroll av vilka val rösträtt gäller Röstning samtidigt i alla val (gäller endast vid förtidsröstning) Valkuvert delas ut i rätt antal Valsedlar läggs i valkuvert bakom skärm Ej ta emot felaktiga valkuvert ett valkuvert för varje slag av val ej obehörig märkning ej vikt valsedel endast en valsedel 21

22 Röstmottagning vid förtidsröstning Minst två röstmottagare Valkuvert och röstkort läggs i fönsterkuvert Väljarens namn och stift antecknas När ett bud lämnar rösten budet antecknar personuppgifter och intygar granskning att kuvertet för brev- och budröstning är korrekt kuvertet för brev- och budröstning samt röstkortet läggs i fönsterkuvert Fortlöpande anteckningar Säker förvaring av fönsterkuvert och anteckningar 22

23 Handlingar från expedition för förtidsröstning Väljare inom valnämndens ansvarsområde (församlingen/pastoratet) fönsterkuvert sorteras på distrikt lämnas till ordföranden för valförrättarna enligt valnämndens anvisningar Väljare utanför valnämndens ansvarsområde sorteras på stift skickas till stiftsstyrelserna sista försändelserna 11 september Anteckningarna till valnämnden 23

24 Handlingar från särskilt röstmottagningsställe Förtidsröstning fönsterkuvert sorteras på distrikt lämnas till ordföranden för valförrättarna enligt valnämndens anvisningar På valdagen fönsterkuverten sorteras på distrikt lämnas till ordföranden i vallokalen om möjligt innan röstning avslutats där Anteckningarna lämnas till valnämnden 24

25 Röstning Under perioden 2 – 14 september är det möjligt med förtidsröstning Den 15 september är det möjligt att rösta på valdagen De som kan rösta är de röstberättigade Det är bara möjligt att rösta på de grupper och kandidater som finns upptagna på de grupp- och kandidatförteckningar som stiftsstyrelsen fastställt Det går att använda namnvalsedlar eller blanka valsedlar 25

26 Rösträtt Tillhöra Svenska kyrkan 16 år senast på valdagen Vara folkbokförd inom det område valet avser 1 augusti valåret Upptagen i röstlängden 26

27 Valbarhet Tillhöra Svenska kyrkan Folkbokförd inom det område valet avser Valbarhet kan inskränkas till valkretsen vid val i stift Valbarheten är inskränkt till valkretsen/stiftet vid val till kyrkomötet 18 år senast valdagen Döpt eller tidigare förtroendevald Upptagen på grupp- och kandidatförteckningen Ej ledande befattning 27

28 Personröst Ruta för kryss på valsedeln Högst tre markeringar Tillskrivna namn på blank valsedel räknas Strykning ”syns” inte Krav för att personligt röstetal skall fastställas Kyrkofullmäktige - minst 5% av gruppens röster (minst 20 röster) Stiftsfullmäktige - minst 5% av gruppens röster (minst 50 röster) Kyrkomötet - minst 5 % av gruppens röster Om väljaren inte avger någon personröst – räknas ingen personröst på den valsedeln Personröster räknas inte i vallokalen 28

29 Röstlängd En för varje valdistrikt (kan vara flera volymer) Högst 3 000 väljare i varje volym Avstämning 1 augusti Rättelse Röstkortet är underlaget Begärs skriftligt hos kyrkostyrelsen Senast 3 september Överklagande och beslut före valet Valnämnden kan föra in rättelse på uppdrag av kyrkostyrelsen Till valnämnden 10 september Kontakta valkansliet om röstlängden inte kommit 11 september 29

30 Röstkort Avstämning 1 augusti i Kbok Hos väljarna senast 28 augusti A5-format Var och när röstning på valdagen Vallokal Eventuella särskilda röstmottagningsställen på valdagen Dubblettröstkort beställs hos kyrkostyrelsen eller via valnämnden Telefon 018-16 96 00 Brev – Valkansliet, Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala E-brev – kyrkoval@svenskakyrkan.se Webben – www.svenskakyrkan.se/kyrkoval Dubblettröstkort skickas alltid till folkbokföringsadressen eller lämnas ut efter id-kontroll Röstkort är obligatoriskt vid förtidsröstning – bör tas med till vallokal 30

31 Karlsson, Karl KARLVÄGEN 1 123 45 KARLSTAD 31

32 32

33 Möjligheter att rösta Förtidsröstning på en expedition i varje pastorat - för alla (2-11 september) på särskilt röstmottagningsställe i egna församlingen/pastoratet (samfälligheten) brevröstning (2-10 september) På valdagen 15 september i vallokalen på särskilt röstmottagningsställe i egna församlingen/pastoratet (samfälligheten) Bud kan lämna brevröst i alla slags röstningslokaler på expedition för förtidsröstning endast inom egna valnämndens ansvarsområde enklare med postbefordran så länge det går 33

34 Valförrättning i vallokal Valförrättningen påbörjas Dela ut valkuvert och anvisa valskärm (kontrollera rösträtt) Väljaren avger sin röst Ta emot röster, rätt antal och för rätt val Pricka av i röstlängd Dokumentera via protokollet Röstning avslutas 34

35 Särskilt om röstmottagning i vallokal Identitetskontroll röstkort, legitimation, eller vara känd av valförrättarna När ett bud lämnar rösten budet antecknar personuppgifter och intygar granskning att ytterkuvertet för brev- och budröstning är korrekt om krav uppfylls öppnas ytterkuvertet korrekta valkuvert läggs i valurna felaktiga valkuvert lämnas tillbaka i igenklistrade kuvert riktiga ytterkuvert ska vidarebefordras till stiftsstyrelsen 35

36 Hantering av förtidsröster i vallokalen I Antal av varje slag antecknas Granskning väljaren i röstlängden endast ett fönsterkuvert inte röstat i vallokalen – trots allt fönsterkuvert inte öppnats försäkran på kuvert för brev- och budröstning bevittnat av två kontroll endast ett kuvert för brev- och budröstning korrekta fönsterkuvert/kuvert för brev- och budröstning öppnas och valkuverten granskas högst ett valkuvert för varje val ej obehörig märkning ej flera valsedlar 36

37 Hantering av förtidsröster i vallokalen II När granskning av kuvert är klar Avprickning i röstlängden av de korrekta förtidsrösterna Lägga valkuverten i valurnan Felaktiga kuvert med tillhörande handlingar till stiftsstyrelsen Om några valkuvert i en förtidsröst inte kan godkännas ska dessa läggas tillbaka i sitt (eller sina) kuvert tillsammans med röstkortet. Kuvertet med sina valkuvert och sitt röstkort läggs i Omslagskuvert för kuvert som ska bevaras efter granskning i vallokalen (11i). Förtidsröster som kommer för sent skickas oöppnade till stiftsstyrelsen 37

38 Preliminär sammanräkning Påbörjas omedelbart efter att röstningen avslutats Görs utan avbrott Alla valkuvert i valurna innan räkningen påbörjas Stämma av valkuvert och röstlängd anteckna sannolik orsak till eventuell skillnad Varje val räknas för sig valet till kyrkomötet räknas först och resultatet rapporteras omgående övriga val räknas och rapporteras Rapportering sker via telefon eller internet Godkända valsedlar sorteras, buntas och läggs i omslag gruppvis 38

39 Ogiltiga valsedlar i vallokalen Om ett valkuvert i valurnan innehåller flera valsedlar läggs dessa tillbaka i valkuvertet och valkuvertet läggs i Omslagskuvert för valsedlar som inte godkänts vid granskning i vallokalen (11j) Ogiltiga om valsedlarna saknar gruppbeteckning har mer än en gruppbeteckning är avsiktligt märkt (har en gruppbeteckning som inte finns på den av stiftet fastställda grupp- och kandidatförteckningen) Hellre fälla än fria! Ej kontroll av namn och personröster 39

40 Efter sammanräkningen Protokollet görs klart och justeras Följesedeln fylls i Handlingar lämnas till valnämnden anvisningar från valnämnden Valnämnden lämnar till stiftsstyrelsen närmare anvisningar från stiftsstyrelsen Resultat från sammanräkningen rapporteras via telefon till stiftet via internet 40

41 Rapportera valresultat via internet 41

42 Blankett 12 c och 12 d 12 c – Protokollet 12 d – Resultatbilagor –Bilaga till protokoll –Används vid registrering/rapportering av valresultat Skickas tillsammans med grupp– och kandidatförteckningarna, trycks i valsedelsfärgerna Förtryckta uppgifter 42

43 Rapportera/Registrera resultat Telefon eller internet ? Stiften kommunicerar med valnämnderna Om telefon, använd resultatbilagan som underlag – stiften har exakt samma på andra sidan ”luren” Om internet, stiften skickar ut en behörighet och instruktion 43

44 1. Loggar in 44

45 Saknas resultatbilaga? 45

46 2. Söker fram distrikt 46

47 Kod ? 47

48 2. Söker fram distrikt 48

49 3. Registrerar 49

50 4. Kvittens 50

51 5. Logga ur eller fortsätt 51

52 Dina källor Valhandboken Bestämmelserna Häftena Valförrättare respektive Röstmottagare Nyhetsbrevet Kyrkoval 2013 Webben Stiftet Informationsservice och kanslistöd 52

53 Inomkyrklig valwebb Målgrupp: Alla kyrknätsanslutna Anställda Kyrkoherdar/chefer Informatörer Expeditionspersonal Kompletterat med: Inspirationsmaterial, E-brev till informatörer/kyrkoherdar http://internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval 53

54 Extern valwebb Målgrupper: Röstberättigade Media Valnämnder Nomineringsgrupper www.svenskakyrkan.se/kyrkoval 54

55 Vi kommunicerar alltid! 55 Svenska kyrkans kommunikationsvision: En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. Kärnvärden: Närvaro Öppenhet Hopp https://internwww.svenskakyrkan.se/kommunikationsplattformen

56 Ta vara på mötet! Ge mötet positivt innehåll Tips till församlingar: Kontaktkort vid röstningstillfället. Tack för att du röstat-annons i lokaltidning, församlings- tidning och/eller på webben. 56

57 Värdskap – bemötande Vem möter väljaren ? Röstmottagare Valförrättare Lokalen Församlingsmedarbetare Kommunikatörer 57

58 Olika roller (på valdagen) Nomineringsgrupperna: Möter väljare Utanför vallokalen (inklusive plats för valsedlar). Valnämnden: Genomför valet Ansvarar i vallokalen Församlingen: Visar medlemsomsorg Har gudstjänst och ev. fest-i-val 58


Ladda ner ppt "Utbildning inför kyrkovalet 2013. Bikupa: Gå igenom checklistan på sidorna 207-208 i Valhandboken! Hur långt har ni kommit? Har ni missat något? Vad återstår."

Liknande presentationer


Google-annonser