Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt vid kyrkovalet 2005 38 kap. Kyrkoordningen omredigerat och justerat Nya bestämmelser från Kyrkostyrelsen Hur valdistriktsindelning skall göras Ansvarsfördelning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt vid kyrkovalet 2005 38 kap. Kyrkoordningen omredigerat och justerat Nya bestämmelser från Kyrkostyrelsen Hur valdistriktsindelning skall göras Ansvarsfördelning."— Presentationens avskrift:

1 Nytt vid kyrkovalet 2005 38 kap. Kyrkoordningen omredigerat och justerat Nya bestämmelser från Kyrkostyrelsen Hur valdistriktsindelning skall göras Ansvarsfördelning mellan stift och valnämnd Indelningsdelegerade väljer ny valnämnd vid indelningsändring Avstämningstider Nya tider för grupper och kandidater Förhandsröstning Finns registrerade nomineringsgrupper Finns erfarenhet att bygga på I huvudsak genomförs 2005 års kyrkoval på samma sätt som valet Den omfattande utvärderingen av förra valet och erfarenheterna i övrigt har medfört vissa förändringar. Formellt finns ett nytt 38 kap. om direkta val i kyrkoordningen. Till största delen är det samma innehåll som tidigare men det har delvis redigerats om och ändrats i sak på några punkter. Motsvarande gäller Kyrkostyrelsens bestämmelser. Nya tider gäller avstämning av antalet röstberättigade som underlag för beslut om valkretsar, antal mandat och typ av beslutande organ i församlingar, bild 3. Nya tider även för gruppers ansökan om registrering och anmälan av kandidater, bild 4. Utöver ändringar i regelsystemet är det av betydelse att det inom kyrkan nu finns erfarenheter av att genomföra val och det finns registrerade nomineringsgrupper, vilket inte var fallet vid förra valet.

2 Nya uppgifter för valnämnden
Samrådsorgan med stiftet om valdistrikt Fler egna beslut om röstningslokaler Ta hand om valsedlar från grupper för val till stift och Kyrkomötet Får rätta röstlängd på uppdrag av Kyrkostyrelsen Valnämnden har liksom tidigare ansvaret för valets genomförande i församlingen eller samfälligheten. Vissa nya uppgifter har tillkommit. Valnämnden fattar alla beslut om röstningslokaler utom sådana som gäller inskränkningar i de öppettider som normalt gäller enligt regelsystemet, sammanfattning bild 37. Förra valet var det ett mer komplicerat mönster med flera olika organ som flera olika organ som beslutade. Till det nya hör ansvaret för att ta emot och se till att valsedlar för de nomineringsgrupper som deltar i val till Kyrkomötet och stiftsfullmäktige läggs ut vid röstningslokaler, bild 32.

3 Beslutande organ och valkretsar
Antal röstberättigade 1 dec avgör om kyrkostämma får finnas Antal röstberättigade 1 okt. 2004 - underlag för valkretsindelning - grund för mandatfördelning mellan valkretsar Stiftsstyrelsen kan besluta om särskild valkretsindelning Fanns tidigare ingen given tidpunkt för avstämning av antalet röstberättigade som underlag för om en församling kan ha kyrkostämma eller ej. Nu gäller att församlingar med högst 500 röstberättigade 1 december 2004 får ha kyrkostämma. Antalet röstberättigade 1 oktober (tidigare 1 november) är underlag för valkretsindelning och fördelningen av mandat mellan valkretsarna. Regler om särskild vakretsindelning i pastorats­samfälligheter är desamma – minst 5 mandat i varje valkrets. Om samfällda kyrkofullmäktige inte fattar ett beslut som kan fastställas av stiftsstyrelsen tar styrelsen över beslutanderätten.

4 Grupper och kandidater
Finns redan registrerade grupper 15 maj sista dag för ansökan om registrering och anmälan kandidater Förlängning till 15 juni vid brist Helst till 15 april Företrädare i stift och kontaktpersoner anmäls på nytt Besked angående nytt ombud inom tre veckor Avregistrering om församlings- eller samfällighetsnamn försvinner Hjälp med utläggning av valsedlar för stiftsfullmäktige och Kyrkomötet Ingen beställning av brevröstningsmaterial Tiden för att ansöka om registrering av gruppbeteck­ning och för att anmäla kandidater har tidigarelagts en månad. Helst bör ansökan och anmälan komma in redan till 15 april eftersom det är ett mycket stort antal kandidater som skall hanteras av stiftsstyrel­serna. Vid brist på kandidater i en valkrets förlängs tiden för att ansöka om registrering och anmäla kandidater med en månad, bilderna 17 och 18. Registrering av gruppbeteckning och anmält ombud gäller tills vidare men företrädare i stift och kontaktpersoner måste anmälas på nytt. Om det saknas ombud, vilket alltid måste finnas, skall en grupp höra av sig inom tre veckor från att stiftsstyrelsen gjort ett påpekande för att inte strykas. Om namn som ingår i gruppbeteckningen försvinner upphör gruppens registrering. Hjälp med utdelning av valsedlar på bild 32. Brevröstningspaket skall enbart lämnas till enskilda individer inte till nomineringsgrupper för utdelning, bild 38.

5 Förhandsröstning Expeditioner för förhandsröstning
Valnämnden beslutar om expedition efter samråd med kyrkoherden Lättare att inskränka öppettider Valnämnden utser röstmottagare Särskilda röstmottagningsställen Valnämnden beslutar Gäller hela (flerpastorats)samfälligheten Kan ordnas hela tiden t.o.m. valdagen Brevröstning via bud Den som är utomlands kan skicka brevröst till Kyrkostyrelsen Förhandsröster kan granskas mer under valförrättningen Till ändringar beträffande förhandsröstning hör att valnämnden fattar alla beslut om lokaler och att inrätta särskilda röstmottagningsställen, bild 37. Möjligheterna att inskränka öppettider för expeditioner om det finns skäl för detta har ökat, bild 33. Särskilda röstmottagningsställen gäller inte endast visst pastorat utan alla röstberättigade i ett flerförsamlingspastorat. Kan hållas öppet även torsdag – lördag i veckan före valet, bild 35. Budröstning, brevröstning via bud har införts, bild 40. Den som är folkbokförd i landet och därmed röstberättigad men befinner sig utomlands kan skicka brevröst till Kyrkostyrelsen. Granskningen av förhandsröster under valförrätt­ningen kan göras på samma sätt som vid allmänna val. Förra valet enbart viss förberedande garnskning, bild 50.

6 Vem som utses Överklagande
Grupp- och kandidatförteckningen gäller även vid lokala val Gräns för personröster 5 % och minst 20 röster vid lokala val Överklagande Anmälan av kandidater överklagas omedelbart Fel i röstlängd överklagas omedelbart Snarast av misstag gällde vid förra valet att vid lokala val utsågs ledamöter och ersättare, när personröster inte gav utslag, efter ordningen mellan kandidaterna på valsedeln om den ordningen skilde sig från grupp- och kandidatförteckningens. Nu gäller den förteckningen vid alla val. Gränsen i absoluta tal för personrösters genomslag vid lokala val har sänkts från 30 till 20, bild 41. Vid förra valet gällde att överklagande av anmälan av kandidater, förekom inte alls, och av röstlängd kunde göras först när valet genomförts. Nu kan överklagande ske omedelbart i anslutning till beslut så att ev. rättelse blir klar före valet.

7 Omfattning 2001 - beräknad 2005 6 miljoner röstberättigade (-250 000?)
2 200 beslutande organ (- 200?) kandidater ( ? ) 1 300 nomineringsgrupper (?) 7 500 valsedelseditioner (- 500) 185 milj valsedlar tryckta via kst (- 20 milj??) 868 valnämnder (- 30?) 14,1 % valdeltagande (?) Kyrkovalet är på grund av den kyrkliga strukturen på många punkter mer omfattande än de allmänna valen. Detta gäller antalet beslutande organ, kandidater, nomineringsgrupper och valnämnder. Minskning av antalet som tillhör Svenska kyrkan och förändringar i den lokala indelningen medför att valet 2005 blir mindre omfattande är år 2001. Siffrorna inom parentes för kyrkovalet 2005 är som framgår av frågetecknen bedömningar. Den största skillnaden mellan de allmänna valen och kyrkovalet gäller valdeltagandet. Det var en uppgång mellan 1997 och 2001 från 10,2 % till 14,1 %. Kyrkovalet fick draghjälp av den speciella uppmärksamheten från valnämnderna bl.a. eftersom det var första valet efter ändrade kyrka-statrelationer. Frågan är vad som kommer att hända när kyrkovalet sannolikt inte har samma nyhetsvärde.

8 3 eller 4 val Lokala val Alltid stiftsfullmäktige och Kyrkomötet
Församling som inte tillhör samfällighet Kyrkofullmäktige Församling i samfällighet med mer än 500 röstberättigade Kyrkofullmäktige eller direktvalt kyrkoråd Samfällda kyrkofullmäktige Församling med kyrkostämma och högst 500 röstberättigade Församling utan kyrkostämma och högst 500 röstberättigade Beroende på den lokala organisationen har de röstberättigade rätt att delta i 3 eller 4 val. Alla får välja ledamöter i stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. Fyra olika utformningar redovisas i fråga om de lokala organisationen. 3 val blir det fråga om när församlingen inte tillhör en församling eller om den har kyrkostämma som beslutande organ. Den som tillhör en församling med mer än 500 röstberättigade vilken ingår i en samfällighet har alltid 4 val. HB 13 ff

9 Bestämmelser om valet Vallagen utgångspunkt för kyrkoordningen
- 38 kap. Direkta val - 33 kap. Förtroendevalda Kyrkostyrelsens bestämmelser - SvKB 2004:1 närmare bestämmelser om direkta val - SvKB 2004:2 indelning av en församling i valdistrikt - SvKB 2004:3 valsedlars utseende vid direkta val Handbok Huvudbestämmelserna om de direkta valen finns i 38 kap. I 33 kap. om förtroendevalda finns bestämmelser om rösträtt och valbarhet. Bestämmelser om vilka beslutande organ som skall finnas, om antalet ledamöter och ersättare finns i de kap. som behandlar organisationen på olika nivåer. KM har i 38 kap. 89 § bemyndigat Kyrkostyrelsen att utfärda närmare bestämmelser på ett antal områden. SvKB 2004:1 är omfattande och rör många olika delar av valet. 2004:2 avser hur en församling kan delas i valdistrikt, ska vara avklarat 1 dec 2004:3 preciserar valsedlars utseende och behandlas på egen bild (22) Handboken för direkta val innehåller inte bestämmelser men kan ha viss riktningsgivande betydelse. HB 10, Bil. 1 och 2

10 Rösträtt Tillhöra Svenska kyrkan 16 år senast på valdagen
Vara folkbokförd inom det område valet avser Icke-territoriella församlingar visst undantag Upptagen i röstlängden Avstämning 19 augusti 33 kap. 2, 3 §§ KO Det speciella ,ed rösträttsbestämmelserna för kyrkovalet är att rösträttsåldern är 16 år. Det innebär även vid 2005 års kyrkoval att det är många ungdomar som inte endast är förstagångsväljare vid kyrkovalet. De har inte heller haft möjlighet att rösta vid något allmänt val. Det visade sig vid 2001 års val att en något större andel av förstagångsväljarna deltog i kyrkovalet än vad som förväntades med utgångspunkt vad som tidigare gällt i fråga om yngres deltagande i kyrkovalet. Om någon har rösträtt eller ej avgörs av om han eller hon är upptagen i röstlängden. Det är de faktiska förhållandena 30 dagar före valet, 19 augusti 2005, som är avgörande. (Närmare om röstlängden bild 25) HB 19 f

11 Valbarhet Tillhöra svenska kyrkan
Folkbokförd inom det område valet avser Valbarhet kan inskränkas 18 år senast valdagen Döpt eller tidigare förtroendevald (Anmäld kandidat) Ej ledande befattning Ej anställda i direktvalt kyrkoråd 33 kap. 4-9 §§, 38 kap. 12 och 28 §§ KO Det bör noteras att det endast är rösträttsåldern som har sänkts till 16 år – inte valbarhetsåldern. Genom att man skall vara folkbokförd inom det område valet avser är det t.ex. möjligt att väljas som ledamot i Kyrkomötet från vilket stift som helst oavsett var man är folkbokförd i landet. Samfällda kyrkofullmäktige kan senast 1 februari 2005 att valbarheten vid val till samf. kyrkofullmäktige skall vara inskränkt till valkretsen Eftersom dopet är den grundläggande vigningen för alla kyrkliga uppdrag skall den som är förtroendevald skall enligt huvudregeln vara döpt. Den som någon gång har varit förtroendevald är dock valbar även om han eller hon inte skulle vara döpt. Med ”döpt” avses ett kristet dop oavsett i vilken kyrka det skett. Kyrkoherden prövar frågar om vem som är döpt när det inte finns registrerat ett dop i Svenska kyrkans ordning. För att kunna väljas måste en kandidat vara anmäld av en registrerad nomineringsgrupp. Det bör noteras att det inte står att det är den som har den ledande ställningen bland de anställda utan den som har en ledande ställning. Det är fler än en av de anställda som inte är valbar men ändå en mycket begränsad del av de anställda. Det gäller inte alla som har någon arbetsledande befattning utan de med en övergripande chefstjänst. De allra flesta anställda är valbara till de beslutande organen. Anställda med 20% tjänst eller mer inte är valbara gäller beredande och verkställande organ såsom kyrkoråd men även direktvalt kyrkoråd. HB 20 ff

12 Ansvarsfördelning Kyrkostyrelsen Stiftsstyrelsen Valnämnden
- övergripande ansvar för alla val Stiftsstyrelsen - övergripande ansvar för valen i stiftet Valnämnden - ansvar för valens genomförande i församlingen/samfälligheten Svenska kyrkans valprövningsnämnd - beslut vid överklaganden 38 kap. 1-3 §§, 10 kap. 9 § KO På denna bild redovisas den huvudsakliga ansvarsfördelningen. Den redovisas mer i detalj på de följande bilderna. Kyrkostyrelsen har det övergripande ansvaret för kyrkovalet som helhet. Stiftsstyrelserna har det övergripande ansvaret för valets genomförande i stiftet. Valnämnden har ansvaret för valens genomförande inom sitt område som är antingen en församling som inte ingår i en samfällighet eller en samfällighet och dess församlingar. Valprövningsnämnden prövar överklaganden av olika delar i valet. HB 11

13 Kyrkostyrelsen Utfärda bestämmelser
Registrering av gruppbeteckningar för val till Kyrkomötet Trycka beställda valsedlar Röstlängd Röstkort med information Övrigt material Mandatfördelning för Kyrkomötet It-stöd för valet Utbildning och stöd för stiften 38 kap. 1, 21, 32, 37-39, 42, 59, 89 §§ KO Kyrkostyrelsen får utfärda närmare bestämmelser av tillämpningskaraktär. De bestämmelser som har utfärdats finns på bild 9. Kyrkostyrelsen beslutar om registrering av gruppbeteckningar för kyrkomötesvalet och skall trycka valsedlar för alla nomineringsgrupper som beställer sådana. Kyrkostyrelsen svarar också för att det finns tillgång till blanka valsedlar, bilderna Röstlängden och de på denna baserade röstkorten är Kyrkostyrelsens ansvar att ta fram och distribuera, bilderna Det övriga materialet utgörs främst av olika slags kuvert som skall användas i olika delar av valet, blanketter för protokoll och anteckningar från röstningslokalerna samt grupp- och kandidatförteckningar, bilderna 3o och 34. Övergripande informationsmaterial hör också till Kyrkostyrelsens uppgifter. Kyrkostyrelsen beslutar efter sammanräkning i stiften om fördelning av mandat vid för kyrkomötesvalet. Det har byggts upp ett relativt omfattande datasystem för att registrera olika uppgifter som gäller valet och för att räkna ut mandatfördelning och vilka ledamöter och ersättare som utses. Det finns en kontinuerlig samverkan mellan stift och nationell nivå när det gäller att hantera olika delar av valet.

14 Stiftsstyrelsen Besluta och fastställa för församlingar och samfälligheter inför valet - valdistrikt - särskild valkretsindelning - mandatens fördelning med valkretsar - inskränkning av öppettider på expeditioner för förhandsröstning Registrering av gruppbeteckningar för stift och lokalt Ta emot anmälan av alla kandidater Ta emot beställning av valsedlar Ta emot och fördela förhandsröster Sammanräkning och mandatfördelning för stift och lokalt Utbildning och stöd för valnämnder 38 kap. 2, 9, 11, 14, 20, 21, 29, 53, 59 §§ KO De beslut som stiftsstyrelsen har att fatta för den lokala nivån är indelning i valdistrikt, medgivande av inskränkning i öppettider vallokaler och expeditioner för förhandsröstning. Fastställande av särskild valkretsindelning i pastoratssamfälligheter (ev beslut) och inskränkt valbarhet. Stiftsstyrelsen beslutar om registrering av alla gruppbeteckningar utom för kyrkomötesvalet och tar emot anmälan av kandidater för alla val. Därmed tas också stiftsstyrelsen emot och vidarebefordrar till Kyrkostyrelsen beställning av valsedelstryck. Brevröster kommer till stiftsstyrelserna för vidarebefordran till valnämnden och sedan till vallokalerna. Även röster från expeditioner. Den definitiva röstsammanräkningen är stiftsstyrelsens ansvar liksom mandatfördelningen för alla val utom kyrkomötesvalet, vilket är Kyrkostyrelsens ansvar. Det övergripande ansvaret för val i stiftet medför olika slags stöd och utbildning för valnämnderna.

15 Valnämnden Lokalt ansvar för valet Tillgång till personal
Beslut om röstningslokaler Registrera vallokaler och särskilda röstmottagningsställen öppna på valdagen Utse valförrättare och röstmottagare Ta emot och fördela material inför valet Instruktioner till valförrättare och röstmottagare Råd och stöd under röstningen Ta emot och vidarebefordra röster och protokoll 38 kap. 3, 5, 50 och 58 §§ KO Valnämnden har ansvaret för valets genomförande i församlingar och samfälligheter. Valnämnden skall ha tillgång för den personal som behövs för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter. Valnämnden har olika uppgifter för olika slags röstningslokaler (bilderna 27-37). Ett samordnade och övergripande ansvar för lokalerna som helhet ligger på valnämnden. Likaså är det valnämnden som utser valförrättare och röstmottagare. Valnämnden har ansvaret för att de som får dessa uppdrag har de kunskaper som behövs. Till ansvaret för vallokalerna hör också att senast 1 april 2005 registrera i datasystemet de vallokaler som är öppna på valdagen så att uppgifterna kam tryckas på röstkorten. Valnämnden har att ta emot och fördela det material som Kyrkostyrelsen sänder ut inför valet. Det kommer att vara kontakter mellan valnämnderna och valkansliet på nationell nivå om detta. Valnämnden har att bistå valförrättare och röstmottagare. Hur detta organiseras är mycket beroende av storleken på valnämndens ansvarsområde. Valnämnden tar emot och distribuerar förhandsröster till valdistrikten och svarar för att vidarebefordra röster och protokoll till stiftsstyrelsen när valet har genomförts. HB 45 ff, Bil. 10

16 Svenska kyrkans valprövningsnämnd
Prövar överklaganden av val Får besluta om omval Väljs av Kyrkomötet Ordföranden domare Ytterligare sex ledamöter 15 kap., 38 kap. 93 och 94 §§ KO Svenska kyrkans valprövningsnämnd prövar överklaganden av kyrkliga val. Nämnden väljs av Kyrkomötet och ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare. (I praktiken är det nu så att samma personer är ordförande och sekreterare i Svenska kyrkans valprövningsnämnd som i Riksdagens valprövningsnämnd.) Övriga ledamöter representerar de större nomineringsgrupper som är företrädda i Kyrkomötet. Om nämnden bifaller överklagande av ett val kan den besluta om ny sammanräkning eller omval om ett begånget fel kan ha påverkat valresultatet. Man väljer alltid den minst ingripande åtgärd som krävs för att få en rättelse.

17 Registrering av gruppbeteckning
Obligatoriskt Ansökan senast 15 maj - men helst 15 april Vid brist förlängd tid till 15 juni Stöd för registrering Ombud skall finnas Gäller även ”lägre” nivåer Kyrkostyrelsen och stiftsstyrelserna beslutar Namn på valområde i beteckningen - ej KM Ej förväxlingsbara namn Ej olämpliga namn 38 kap och 30 §§ KO Alla nomineringsgrupper som deltar i valet måste ha en registrerad gruppbeteckning. Till skillnad mot inför förra valet finns redan ett stort antal registrerade grupper, sammantaget 1 300, de flesta lokala grupper. Senast tidpunkt för att ansöka om registrering har flyttats till 15 maj. Det är önskvärt att ansökningar har inkommit 15 april. Förlängning av ansökningstiden görs till 15 juni om det saknas tillräckligt antal kandidater i någon valkrets. Det är obligatoriskt att ha ett ombud för varje nomineringsgrupp. Ombudet företräder gruppen. Det kan och bör gärna utses en ersättare för ombudet. Ett ombud för en grupp som registreras för kyrkomötesvalet kan utse företrädare i stiften. Ombudet och/eller företrädare stift kan utse kontaktpersoner för samfälligheter och/eller församlingar Besluten om registrering av gruppbeteckningar skall beslutas i tur och ordning från kyrkomötesvalet till församlingsvalen. Kyrkostyrelsen beslutar fört om gruppbeteckningar för valet till Kyrkomötet och därefter beslutar stiftsstyrelserna för övriga val. En gruppbeteckning kyrkomötesvalet gäller för alla andra val, en gruppbeteckning registrerad för stiftsfullmäktigevalet gäller alla valet i stiftet. För gruppbeteckningar som registreras för stiftsfullmäktige och lokalt gäller att stiftets respektive samfällighetens eller församlingens namn skall ingå i gruppbeteckningen. Beteckningar får inte vara förväxlingsbara. Nya grupper måste alltså ha namn som inte kan förväxlas med redan registrerade. Det får inte vara en ”uppenbart olämplig” beteckning. Finns inte närmare angivet vad som är uppenbart olämpligt. HB 23 ff, Bil. 6 a-f

18 Anmälan av kandidater Obligatorisk föranmälan
Anmälan till stiftsstyrelsen av alla kandidater Ombud, företrädare i stift eller kontaktperson får anmäla Godkännande från kandidat Nomineringsgruppen ansvarar för valbarhet Anmälan senast 15 maj - helst 15 april Vid brist förlängd till till 15 juni 38 kap §§ KO Obligatorisk anmälan av kandidater var en nyhet vid 2001 års val. Namn på en valsedel på en person som inte är anmäld räknas som obefintligt. Anmälningar av kandidater till samtliga val görs till stiftsstyrelsen. Anmälan får göras av de personer som är anmälda som ombud, eller företrädare i ett stift eller kontaktpersoner. Ombud får anmäla för alla val och övriga för de val deras uppdrag avser. Varje kandidat skall egenhändigt skriva under en förklaring att han/hon låter sig nomineras för gruppen. Det är primärt nomineringsgruppen som ansvarar för att en anmäld kandidat är valbar. Bortsett från ålderskravet kan det ske förändringar under tiden från anmälan till valdagen. Anmälan av kandidater skall ha inkommit till stiftsstyrelsen senast 15 maj. Det är önskvärt att anmälan görs till 15 april för att hanteringen av det stora antalet kandidater och tryckning av valsedlar skall hinnas med. Finns det inte tillräckligt antal kandidater i en valkrets förlängs anmälningstiden till 15 juni. HB 33 ff, Bil 6 f-l

19 Möjligheter att rösta Förhandsröstning På valdagen
- på en expedition i varje pastorat - för alla - på särskilt röstmottagningsställe i egna församlingen/samfälligheten - brevröstning På valdagen - i vallokalen Bud kan lämna brevröst i alla slags vallokaler - enklare med postbefordran så länge det går 38 kap. 48 § KO I vilken utsträckning olika former att rösta användes år 2001 framgår av bild 20. Det finns i princip tre former för förhandsröstning. Förhandsröstning på minst en expedition i varje pastorat avser alla röstberättigade oavsett var de bor i landet, se vidare bild 33. Förhandsröstning på särskilda röstmottagningsställen gäller endast de röstberättigade som bor inom valnämndens ansvarsområde – församlingen eller samfälligheten, se vidare bild 35. Brevröstning är en möjlighet för alla, bilderna På valdagen kan röstning ske i vallokalen i det egna valdistriktet. Härtill kan röstning ske på ett särskilt röstmottagningsställe om ett sådant ordnas. Vid 2001 års val var det inte möjligt att lämna sin röst via bud. Den möjligheten har nu återinförts, bild 40.

20 Hur röstning skedde 2001 Jämförelse 1997 Antal röstande - 845 000
I vallokal och på särskilt röstmottagningsställe ; 86,7 % På expeditioner ; 10,3 % Varav i pastoratet Brevröstning ; 3% Jämförelse 1997 Antal röstande Poströster ; 21,5% Valdeltaget på 14,1 % medförde att knappt personer deltog i 2001 års val. Den övervägande delen röstade i vallokalen på valdagen. Förhandsröstningen i förhållande till 1997 års val. Av dem som förhandsröstade i en röstningsloken gjorde de allra flesta det i det egna pastoratet.

21 Valsedlars innehåll och utseende
Gruppbeteckning obligatorisk Bör anges - kandidatnamn under varandra, med identifieringsbeteckning och utrymme för personröst - valkrets - vilket val (valbeteckning) Vit - kyrkofullmäktige/direktvalt kyrkoråd Blå - samfällda kyrkofullmäktige Rosa - stiftsfullmäktige Gul - Kyrkomötet 38 kap. 34 och 35 §§ KO Obligatorisk för att en valsedel skall vara giltig är att den innehåller en beteckning på en registrerad nomineringsgrupp och har rätt färg. Den bör ha namn på kandidater med uppgifter som gör att det står klart för väljarna vilken person det är fråga om. Vidare bör finnas namn på valkrets och valbeteckning, alltså vilket val den avser – val till Kyrkomötet, till stiftsfullmäktige, till samfällda kyrkofullmäktige eller till församling. Det kan också anges namn på den församling, samfällighet eller stift som valsedeln gäller (valområde). En valsedels utseende framgår närmare av bild 22. HB 35, Bil 2 c

22 Valsedlar - tryckning Kyrkostyrelsen trycker på begäran
Nomineringsgrupper beställer via - ombud - företrädare i stift eller kontaktperson Senast 15 maj - helst 15 april Bör beställas när kandidater anmäls Korrektur via stiften - i regel 10 dagar Bidrag – är eller blir representerad, om beslut Intyg om bidrag – annars betala Leveransadress för att ta emot Levereras juni - juli 38 kap. 32 och 33 §§ KO; 7-10 §§ SvKB 2004:1 Valsedeln har i huvudsak samma utseende som vid allmänna val. När det finns flera kandidatnamn skall de stå under varandra och numreras. Det skall finnas en ruta före varje namn där en personröst kan markeras med ett kryss. Signallinjerna skall vara tre för val till Kyrkomötet, två för stiftsfullmäktige och en för samfällda kyrkofullmäktige. Ingen signallinje för församlingsval. För att valhemligheten inte skall röjas har färger och papper specificerats. Vit – DataCopy, 80 g Blå – Kaskad blå 75, 80 g Rosa – Kaskad rosa 25, 80 g Gul – Kaskad gul 55, 80 g. Bil 2 c

23 Kyrkostyrelsen skall trycka valsedlar för alla nomineringsgrupper som begär det.
Beställning kan göras av samma personer som får anmäla kandidater. Samma tidsgränser gäller som för anmälan av kandidater. För att tryckta valsedlar skall kunna levereras i god tid före valet är det angeläget att beställning sker i god tid. Beställning skall så långt möjligt göras samtidigt som kandidater anmäls. Korrekturhanteringen – som även gäller grupp- och kandidatförteckningarna och därmed alla grupper oavsett vem som trycker valsedlar – sker via stiften. I regel har man 10 dagar att returnera korrektur, kan förkortas i slutskedet. Om inget hörs från gruppen tas det som godkännande. För att Kyrkostyrelsen skall trycka valsedlar måste det vara klart med betalningen. Antingen skall det finnas intyg om att bidrag utgår från det organ valet avser eller också skall nomineringsgruppen ha betalt i förskott. Beslut om bidrag skall vara utformade så att alla grupper som nu är representerade i det organ valet gäller får bidrag oavsett de även fortsättningsvis blir invalda eller ej och så att nya grupper som blir invalda får bidrag när valresultatet är klart. De grupper som nu inte är med i ett beslutande organ och inte heller blir det är de enda som inte kan få bidrag. Det behövs leveransadress som ej får vara boxadress där tryckta valsedlar kan levereras. Valsedlarna som är beställda i tid kommer till grupperna under juni-juli. HB 36, Bil 6 g-k och l

24 Blanka valsedlar Valsedlar med enbart valbeteckning
Skall finnas där röstning äger rum Ingår även i ”brevröstningspaket” Gruppbeteckning måste skrivas för att bli giltig Anmäld kandidat vars namn skrivs får personröst Första namn får personröst om flera skrivs 38 kap. 32 och 36 §§ KO Blanka valsedlar är valsedlar i rätt färg och utförande i övrigt som Kyrkostyrelsen trycker med enbart beteckning på vilket val den gäller – församling, samfällighet, stiftsfullmäktige eller Kyrkomötet, bild 22. Blanka skall finnas tillgängliga där röstning äger rum och ingår i brevröstningspaketen, bild 38. Blanka valsedlar kan alltid användas om det inte finns tryckta. För att de skall bli giltiga måste skriva till namn på en registrerad nomineringsgrupp. Det går också att skriva namn på en eller flera kandidater. Ett tillskrivet namn eller första tillskrivna namnet får en personröst. I övrigt gäller att ordningen mellan tillskrivna kandidater saknar betydelse eftersom ordningen på grupp- och kandidatförteckningen är avgörande. HB 36

25 Röstlängd En för varje valdistrikt Högst 3 000 väljare i varje volym
Avstämning 19 augusti centralt register - viktigt att aktuella uppgifter är registrerade om tillhörighet och dop Rättelse - röstkort underlag - begärs skriftligt hos Kyrkostyrelsen - senast 6 september - överklagande och beslut före valet - valnämnden kan föra in rättelse på uppdrag av Kyrkostyrelsen Till valnämnden 12 september Kontakta valkansliet om ej kommit 13 september 38 kap. 37, 41 och 41 a §§ KO Det trycks en röstlängd för varje valdistrikt. Det kan bli flera volymer för ett valdistrikt. Högsta antalet väljare i en volym har dock sänkts från namn till Röstlängden upprättas på grundval av uppgifterna i det centrala tillhörighetsregistret en månad före valet (19 aug. 2004). Uppgifterna i registret är i sin tur beroende på att registreringar i kyrkobokföringen sker så att det finns uppdaterade uppgifter om in- och utträden när röstlängden upprättas. Det måste finnas korrekta uppgifter om vilka som tillhör kyrkan och därmed har rösträtt. Den som anser att det finns ett fel i röstlängden kan begära en rättelse. Underlag för detta är uppgifterna på röstkortet, se bild 26. Har inget röstkort kommit indikerar det att personen ifråga inte finns med i röstlängden. Rättelse skall begäras skriftligt hos Kyrkostyrelsen senast 6 september. Avsikten är att röstlängderna skall levereras till valnämnderna till 12 sept. Har den inte kommit 13 september bör valnämnden kontakta valkansliet. HB 41 ff, Bil 9 a

26 Röstkort Avstämning 19 augusti centralt register
Hos väljarna senast 31 augusti A5-format Var och när röstning på valdagen - vallokal - eventuella särskilda röstmottagningsställen på valdagen Allmän information om valet bifogas Duplettröstkort beställs hos Kyrkostyrelsen - telefon - brev Duplettröstkort skickas alltid till folkbokföringsadress Obligatoriskt vid förhandsröstning - bör tas med till vallokal 38 kap. 40 och 47 §§ KO Till grund för röstkorten ligger samma uppgifter som i röstlängden. Röstkorten kommer att produceras på motsvarande sätt som vid senaste EU-valet. Utöver de uppgifter som finns i röstlängden skall det finnas uppgifter om bl.a. vallokal och öppettider på röstkortet, vilket understryker vikten av att valnämnderna registrerar dessa uppgifter i valsystemet. Uppgifter om särskilda röstmottagningsställen som är öppna på valdagen skickas också ut med röstkorten. En allmän information om valet och med aktuell information om Svenska kyrkan följer med röstkortet. Om röstkortet kommer bort kan ett duplettröstkort beställas hos Kyrkostyrelsen. Väljaren skall då uppge namn och personnummer. Duplettröstkortet skickas alltid till folkbokföringsadressen för inte någon annan än väljaren skall ringa och beställa till annan adress. Röstkortet måste alltid finnas med när någon förhandsröstar i en röstningslokal eller skickas med när någon brevröstar. Det är önskvärt, men inte ett krav, att det tas med vid röstning i en vallokal. HB 43 f, Bil 9 b

27 Vallokal - plats En för varje valdistrikt
Kan vara gemensam för flera valdistrikt Minst en i varje pastorat Valnämnden beslutar vilken lokal Tillgänglighet - geografiskt - fysiskt - skyltning Tid och plats på röstkortet Valnämnden registrerar senast 1 april 38 kap. 50 § KO; 11 § SvKB 2004:1 För varje valdistrikt skall finnas en enda vallokal (som anges på röstkortet). Samma lokal kan dock vara vallokal för flera olika distrikt. Det kan dock inte vara en gemensam vallokal i sådan utsträckning att det inte finns minst en i varje pastorat. Vilken lokal som skall vara vallokal för ett valdistrikt beslutas av valnämnden. Det kan vara naturligt att det sker samråd med kyrkorådet. När beslut fattas om vallokal är det bl.a. att viktigt att ta hänsyn till tillgängligheten – geografiskt och när det gäller kommunikationer i distriktet samt med tanke på personer med rörelsehinder. Valnämnden han ansvaret för att alla vallokaler och öppettider registreras i valsystemet senast 1 april. HB 51 f

28 Vallokal - tider Valnämnden beslutar inom givna ramar Minst 6 timmar
- ej gudstjänsttid - stiftsstyrelsen kan inskränka Klockan obligatoriskt Valnämnden registrerar för varje distrikt senast 1 april 11 och 12 §§ SvKB 2004:1 Vilka öppettider som skall gälla för en vallokal beslutar valnämnden inom de ramar som finns i Kyrkostyrelsens närmare bestämmelser. Det skall allid vara öppet kl för att röstningen skall avslutas samtidigt i alla vallokaler. Inget undantag kan göras från detta. Det skall utöver de två timmarna på kvällen hållas öppet minst fyra timmar under tiden kl 9 till 18 om inte stiftsstyrelsen medger att det kan hållas öppet kortare tid. Det skall inte hållas öppet under tiden för församlingens huvudgudstjänst. Valnämnden han ansvaret för att alla vallokaler och öppettider finns registrerade i valsystemet senast 1 april. HB 53

29 Vallokal - valförrättare
Valnämnden utser Minst 3 i varje vallokal Ordförande/ersättare tjänstgör Inga formella valbarhetskrav 38 kap. 52 § KO; 17 § SvKB 2004:1 29 Valnämnden utser vilka personer som skall vara valförrättare. Av dessa skall för varje distrikt en vara ordförande och en ersättare för ordföranden. Det bör vara möjligt att i vissa fall, när det är fråga om mycket små valdistrikt med gemensam vallokal, låta samma personer ha uppdrag för flera valdistrikt. Det gäller naturligtvis särskilt om de har gemensam valurna, bild 31. Det skall vara minst tre tjänstgörande i vallokalen när den hålls öppen. En av dessa skall vara ordföranden eller ordförandens ersättare. Det bör utses någon reserv om någon t.ex. blir sjuk. Det finns inga särskilda valbarhetskrav angivna för valförrättare. I praktiken är det naturligtvis nödvändigt att valförrättarna har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag och de bör ha uppnått myndighetsålder. HB 46

30 Vallokalens utrustning
Valurnor Församlingar med kyrkostämma tillhörande samma valkrets kan ha samma Valskärmar Röstlängd Blanka valsedlar - plats för nomineringsgruppernas Grupp- och kandidatförteckningar Protokoll Kuvert Valbestämmelser Förslutningsmaterial 38 kap. 45 och 51 §§ KO; och 49 §§ SvKB 2004:1 Valurnor och valskärmar är speciell valutrustning som det finns ett helt lokalt ansvar för att ta fram. Det kan vara fråga om att låna/hyra från kommunen eller skaffa egna. I de flesta fall krävs antingen valboxar med fyra urnor/fack eller flera boxar med tre fack. Varje fack som används bör markeras tydligt så att valkuverten läggas rätt. Annan utrustning att tänka på lokalt är pennor vid valskärmarna så att personröster kan avges. Det skall beredas plats för nomineringsgruppernas valsedlar på ett lämpligt sätt åtskilt från den plats där blanka valsedlar för de val som äger rum i vallokalen läggs ut. Se även bild 32. Övrigt särskilt material för valet är sådant som skickas ut från Kyrkostyrelsen. Valbestämmelser finns i ett häfte som Kyrkostyrelsen låtit trycka. Kyrkostyrelsen gör en bedömning av det antal av olika material som behöver skickas till varje valnämnd. Den bedömningen skickas under våren 2005 till valnämnderna som har möjlighet att reagera på förslaget. Utskick av material sker i augusti. HB 55 f

31 En vallokal Exakt hur en vallokal kommer att ställas i ordning blir naturligtvis beroende på de lokala förutsättningarna. På bilden finns utanför vallokalen dels ett bord där blanka valsedlar har lagts ut och dels ett med nominerings­gruppernas valsedlar. Grupperna har själva ansvaret för att deras valsedlar för de lokala valen läggs ut, men det finns en skyldighet att bereda plats för dessa. Vid ingången står en valförrättare och delar ut valsedlar och anvisar de röstande till en ledig valskärm. Valförrättaren har tillgång till ett antal kuvert där hon står. Vid den lediga valskärmen ligger en penna (vilket möjligen syns lite otydligt). Det framgår att det är fråga om ett valdistrikt med samfällighetsval då det finns fyra fack i valboxen. En valförrättare kontrollerar röstkortet, en har hand om röstlängden och en lägger valkuvert i valurnan.

32 Nomineringsgruppernas valsedlar
Utrymme vid alla röstningslokaler För lokala val helt gruppernas eget ansvar För val till stift och KM hjälp att lägga ut för alla som deltar Gruppernas ansvar att skicka till valnämnden Hos valnämnden en vecka innan röstningen påbörjas Grupperna får leveransadresser till valnämnder och antal röstberättigade Skall läggas ut vid särskilda röstmottagningsställen och vallokaler Alla måste behandlas lika Finns sedan grupper registrerade för val till KM 15 deltog i valet 2001 11 representerade i KM med rätt till bidrag för valsedelstryck 22 § SvKB 2004:1 Liksom tidigare skall det vid alla röstningslokaler, eller om så är nödvändigt i lokalen, finnas utrymme för alla aktuella nomineringsgruppers valsedlar. Blanka valsedlar läggs för sig. För val till församling och samfällighet är det fullt ut nomineringsgruppens ansvar att lägga ut tryckta valsedlar. För val till stiftsfullmäktige och Kyrkomötet skall valförrättare och röstmottagare hjälpa till. Grupper som vill ha hjälp har att skicka sina valsedlar till valnämnden en vecka innan röstning påbörjas. Grupperna kommer att få valnämndernas leveransadresser och uppgifter om antalet röstberättigade inom valnämndens ansvarsområde. Liksom beträffande övrigt valmaterial fördelar valnämnden inkomna tryckta valsedlar till de olika röstningslokalerna. Alla grupper måste även i detta fall likabehandlas. Det finns nu 17 grupper registrerade för Kyrkomötet och av dessa finns 11 representerade i Kyrkomötet och får därmed bidrag till tryck av sina valsedlar. Siffrorna kan vara av betydelse för att få en bild av omfattningen av arbetet med tryckta valsedlar. HB 38 f

33 Expedition för förhandsröstning - allmänt
Gäller alla väljare i hela landet Minst en expedition i varje pastorat Valnämnden beslutar Samråd med kyrkoherden Röstmottagare Bör vara samråd med kyrkoherden Minst två tjänstgörande Valnämnden beslutar om öppethållande inom givna ramar Vardagar 5-14 september Minst fem timmar varje vardag Därutöver klockan två kvällar båda veckorna, bör ej vara 14 september Stiftsstyrelsen kan inskränka 38 kap. 48, 50, 52 och 53 §§ KO; 22 § SvKB 2004:1 Det skall i varje pastorat finnas minst en expedition för förhandsröstning där var och en i hela landet som är röstberättigad kan rösta. Valnämnden beslutar efter samråd med kyrkoherden vilken eller ev. vilka expeditioner som ska ha förhandsröstning. Det är också valnämnden som utser röstmottagare och även det fallet finns skäl, även om det inte är föreskrivet, för samråd med kyrkoherden. Det skall utses så många röstmottagare att det alltid finns minst två tjänstgörande när röstmottagning äger rum. Valnämnden beslutar även inom i kyrkoordningen angivna ramar öppettider. Enligt kyrkoordningen skall hållas öppet fem timmar vardagar 5-14 september samt kl på kvällar dels 5-10 och dels september. För att fönsterkuvert med röster från förhandsröstning skall hinna skickas till stiftsstyrelser runt om i landet i sådan tid att det kan vidarebefordras från stiften till vallokalerna före valdagen bör det inte hållas kvällsöppet onsdagen den 14 september. Stiftsstyrelsen kan efter ansökan medge inskränkning i de angivna tiderna för en viss expedition. Det sker ingen registrering i valsystemet av expeditioner för förhandsröstning. HB 52ff

34 Expedition för förhandsröstning - utrustning
Valskärm Valurna/motsvarande Blanka valsedlar - plats för nomineringsgruppernas Grupp- och kandidatförteckningar - tillgång till alla Kuvert Valbestämmelser Blankett för anteckningar Alla pastorsexpeditioner Blanka valsedlar Material för brevröstning 38 kap. 32, 42 och 51 §§ KO; 20, 21 och 49 §§ SvKB 2004:1 På expeditioner för förhandsröstnings skall finnas den särskilda utrustning som behövs för röstmottagning och hantering av mottagna röster. Lokalt får också här ordnas valskärm och valurna eller motsvarande för säker förvaring av mottagna röster. Det behövs här inte flera fack. De valsedlar som är aktuella i pastoratet skall nomineringsgrupperna kunna läggas ut på anvisad plats. Det skall finnas en dator med uppkoppling till Internet så att det går att få fram uppgifter om alla i landet förekommande grupp- och kandida­tförteckningar. Dessa behöver också kunna skrivas ut. De kuvert som behövs är valkuvert, fönsterkuvert för förhandsröstning och omslagskuvert för att skicka förhandsröster till stiftsstyrelserna och för att överlämna förhandsröster inom pastoratet. Det behövs också ark med adresser till stiftsstyrelserna för att postbefordran skall kunna ske med svarspost. Valbestämmelser finns i ett häfte som Kyrkostyrelsen låtit trycka. Tillgång till blanka valsedlar för alla fyra typerna av val skall finnas på alla pastorsexpeditioner, oavsett om där sker förhandsröstning eller ej, och likaså material för brevröstning – ”brevröstningspaket”, se bild 38. HB 56 f

35 Särskilt röstmottagningsställe - allmänt
Gäller röstande inom valnämndens ansvarsområde Kan ordnas september Stängningstid på valdagen så att röster kan lämnas i vallokalen Valnämnden beslutar - att anordna - vilken lokal - öppettider (minst två timmar) - röstmottagare (minst två tjänstgörande) Valnämnden registrerar senast 1 april de som är öppna på valdagen 48, 50 och 52 §§ KO; 11, 15 och 17 § SvKB 2004:1 De röstberättigade inom valnämndens ansvarsområde, församlingen - om den inte ingår i en samfällighet – eller samfälligheten, får rösta på ett särskilt röstmottagningsställe. Finns inga särskilda bestämmelser om vilka dagar ett särskilt röstmottagningsställe kan ordnas. I praktiken kan det ske när röstkorten kommit ut och fram t. o. m. valdagen. När det ordnas skall det hållas öppet minst två timmar och om det ordnas på valdagen måste det stängas i sådan tid att avlämnade röster hinner lämnas till rätt vallokal före klockan 20 så de kommer med vid den preliminära sammanräkningen. Valnämnden beslutar om ett särskilt röstmottagningsställe skall anordnas samt när det skall vara öppet, var det skall ordnas och vilka som skall vara röstmottagare. Det skall utses så många röstmottagare att det alltid finns minst två tjänstgörande när röstmottagning äger rum. Valnämnden ansvarar för registrering i valsystemet senast 1 april 2005 av särskilda röstmottagningsställen som ordnas på valdagen. Uppgifterna om plats och tid trycks på röstkortet. HB 52 ff

36 Särskilt röstmottagningsställe - utrustning
Valskärm Valurna/motsvarande Blanka valsedlar Plats för nomineringsgruppers valsedlar för alla val i församl./samf. Grupp- och kandidatförteckningar för alla val i församl./samf. Kuvert Valbestämmelser Blankett för anteckningar 38 kap. 51 § KO; 21, 22 och 49 §§ SvKB 2004:1 På särskilda röstmottagningsställen skall finnas den särskilda utrustning som behövs för röstmottagning och hantering av mottagna röster. Lokalt får också här ordnas valskärm och valurna eller motsvarande för säker förvaring av mottagna röster. Det behövs här inte flera fack. Det skall finnas plats för alla de valsedlar som är aktuella inom valnämndens ansvarsområde. Nomine­ringsgrupperna har själva det fulla ansvaret för att lägga ut valsedlar för lokala val på anvisad plats. Beträffande valsedlar för val till stiftsfullmäktige och Kyrkomötet skall röstmottagarna biträda, se bild 32. På särskilda röstmottagningsställen skall finnas tryckta grupp- och kandidatförteckningar för de val som sker inom valnämndens ansvarsområde. De kuvert som behövs är valkuvert, fönsterkuvert för förhandsröstning och omslagskuvert för att överlämna förhandsröster inom valnämndens ansvarsområde. Valbestämmelser finns i ett häfte som Kyrkostyrelsen låtit trycka. HB 57

37 Ansvarsfördelning röstningslokaler
Den nu gällande ansvarsfördelningen beträffande röstningslokaler innebär att valnämnden fattar alla grundläggande beslut om vilka lokaler som skall vara röstningslokaler, när de skall vara öppna samt utser valförrättare och röstmottagare. Finns skyldighet till visst samråd med kyrkoherden. Stiftsstyrelsen beslutar om eventuella avvikelser från reglerade huvudtider för öppethållande efter ansökan från valnämnden, bilderna 28 och 33.

38 ”Brevröstningspaket”
4 valkuvert 4 blanka valsedlar Kuvert för brev- och budröstning Omslagskuvert (fönster) att skicka till stiftsstyrelsen - svarspost Informationsblad Det material som behövs för brevröstning kommer även inför 2005 års val att föras samman i ett s.k. ”brevröstningspaket”. Det är ett kuvert med det på bilden angivna innehållet. Samma material används vid budröstning som kan sägas innebära att en brevröst skickas med ett bud istället för med posten. Utöver valsedlar och kuvert innehåller ”brevröstningspaketen” ett informationsblad om hur brevröstning går till. Brevröster skickas till stiftsstyrelserna utan kostnad för väljaren. ”Brevröstningspaket” skall finnas tillgängliga för enskilda väljare men kan inte användas för massutdelning. Förra valet producerades ”brevröstningspaket” men endast kom till användning vid valet. HB 66, Bil. 11 a, d e

39 Brevröstning via postbefordran
31 augusti - 13 september Väljaren lägger valsedlar i valkuvert Valkuverten läggs i kuvert för brev- och budröstning Väljaren intygar Två vittnen - lägst 18 år - ej nära anhörig Skickas till stiftsstyrelsen med röstkortet i särskilt kuvert Från utlandet skickas till Kyrkostyrelsen Går via en och samma postterminal, fördröjning 38 kap. 54 och 57 §§ KO; 48 § SvKB 2004:1 Brevröstning kan påbörjas så snart röstkortet finns tillgängligt eftersom detta skall skickas med brevrösten. Liksom vid all röstning läggs en valsedel i ett valkuvert. Valkuverten läggs därefter i ett särskilt kuvert för brev- och budröstning där väljaren skall försäkra och två vittnen intyga att allt gått rätt till. Ett vittne skall vara lägst 18 år och får inte vara den röstandes barn, make, makes barn, sambo eller sambos barn. Det påskrivna kuvertet för brevröstning läggs tillsammans med röstkortet i ett särskilt kuvert som skickas till stiftstyrelsen i väljarens hemstift. Röstkortet skall placeras så att det i ett fönster på kuvertet går att läsa vilken stiftsstyrelse det skall till och i ett annat fönster vilket valdistrikt det slutligt skall lämnas till. Det får anses vara enklare att lämna brevrösten i en brevlåda än att anlita ett bud. För den som i tillräckligt god tid vet att han eller hon inte kan ta sig till en röstningslokal bör brevröstning via postbefordran vara att föredra. HB 66 f

40 Budröstning (brevröstning via bud)
Kan lämnas i alla slags röstningslokaler 1 september - 18 september Egentligt behov september Bud - lägst 18 år - intyga när rösten lämnas Väljaren lägger valsedlar i valkuvert Valkuverten läggs i kuvert för brev- och budröstning Väljaren intygar Två vittnen - ej nära anhörig Budet måste få med sig röstkortet vid förhandsröstning 38 kap §§ KO Budröstning är en nyhet och innebär att en brevröst lämnas med hjälp av ett bud istället för via posten. Budröstning kan ske i alla röstningslokaler och samma regler om vem som får rösta i viss lokaler gäller även när ett bud lämnar rösten. I praktiken bör budröstning, som är lite krångligare än att lämna brevet i en postlåda, vara aktuell när det inte längre är möjligt att brevrösta via postbefordran. Finns inga andra bestämmelser om vem som får vara bud än att vara lägst 18 år. I röstningslokalen skall budet anteckna personuppgifter och intyga att det gått rätt till. Väljarens hantering och krav på vittne som vid brevröstning i övrigt. Bud kan vara vittne om det inte är en nära anhörig som inte kan vara vittne. HB 66 f

41 Personröst Ruta för kryss på valsedeln Endast en markering
Tillskrivet namn på blank valsedel räknas Strykning ”syns” inte Krav för att personligt röstetal skall fastställas Församlingsval - minst 5% av gruppens röster (minst 20 röster) Samfällighetsval - minst 5% av gruppens röster (minst 20 röster) Stiftsfullmäktige - minst 5% av gruppens röster ( minst 50 röster) Kyrkomötet - minst 8 % av gruppens röster 38 kap. 35, 36, 61, 64 och 77 §§ KO; 26 § SvKB 2004:1 Bestämmelserna om särskild personröst motsvarar i huvudsak dem som gäller vid allmänna valen. En och endast en personröst kan ges genom ett kryss för en kandidat i därför avsedd ruta före kandidatens namn. Finns flera kryss får ingen någon personröst. Om ett namn på en anmäld kandidat skrivs till på en blank valsdel (jämte obligatorisk gruppbeteck­ning) räknas det namnet som en särskild personröst. Skrivs flera namn anses det första namnet ha fått en personröst. Möjligheten att skriva till namn och få det räknat finns ej vid de allmänna valen. Vid sammanräkningar tas ingen hänsyn till strykningar. Det finns gränser för när personröster är av betydelse för vem som skall få ett mandat. Det skall vara fråga om en viss andel av nomineringsgruppens röster i valkretsen och alltid ett minsta absolut antal röster. Gränsen för antalet nödvändiga personröster vid lokala val har sänkts från 30 till 20.

42 Gemensamt för all röstmottagning
Offentlig Ej propaganda Kontroll av vilka val rösträtt gäller Röstning samtidigt i alla val Valkuvert delas ut i rätt antal Valsedlar läggs i valkuvert bakom skärm Ej ta emot felaktiga valkuvert - ett valkuvert för varje slag av val - ej obehörig märkning - ej vikt valsedel - endast en valsedel 38 kap. 44, 45 och 49 §§ KO; 23, 27-29, §§ SvKB 2004:1 Det finns bestämmelser som i huvudsak är gemensamma för all röstmottagning – på expeditioner för förhandsröstning, på särskilda röstmottagningsställen och i vallokaler. All röstmottagning skall ske offentligt och det får inte förekomma valpropaganda i form av t.ex. tal eller skrivna upprop till väljarna i en röstningslokal i rum i direkt anslutning till en röstningslokal. I vallokaler är det på förhand känt i vilka val något som är röstberättigad där kan rösta men vid förhandsröstning kontrolleras vilka val rösträtten gäller. Det framgår av röstkortet som är obligatoriskt att ha med vid förhandsröstning. Valhemligheten skall skydda när valsedlar läggs i valkuvert. Valkuvert som på något sätt är felaktiga skall inte tas emot av röstmottagare/valförrättare. Om någon lämnat flera valkuvert för samma val skall endast ett tas emot. Begär väljaren det skall samtliga lämnas tillbaka. Vid budröstning i vallokal skall de alltid lämnas tillbaka. HB 60 och 69

43 Röstmottagning vid förhandsröstning
Minst två röstmottagare Valkuvert och röstkort läggs i fönsterkuvert Väljarens namn och stift antecknas När ett bud lämnar rösten - budet antecknar personuppgifter och intygar - granskning att kuvertet för brev- och budröstning är korrekt - kuvertet för brev- och budröstning samt röstkortet läggs i fönsterkuvert Fortlöpande anteckningar Säker förvaring av fönsterkuvert och anteckningar 17, 25, 40, 41, 42 och 49 §§ SvKB 2004:1 Det skall alltid vara minst två röstmottagare som tjänstgör när en expedition för förhandsröstning eller ett särskilt röstmottagningsställe hålls öppet för röstmottagning. Väljaren måste ha med sitt röstkort vid förhandsröstning. Det skall av röstmottagaren läggas tillsammans med valkuvert i de särskilda fönsterkuverten. Röstkortet skall lägga på ett sådant sätt att det i fönstret framgå de uppgifter om bl.a. valdistrikt och valnämnd som behövs för att fönsterkuvertet skall komma till rätt vallokal på valdagen. Vid förhandsröstning antecknas väljarnas namn och stift på de blanketter för anteckningar från röstmottagningen som Kyrkostyrelsen tillhandahåller. Därtill skall föras anteckningar i övrigt enligt anvisningar på blanketten och särskilda händelser noteras. Det är viktigt att mottagna fönsterkuvert och anteckningar förvaras på ett säkert sätt fram till dess de skall skickas till stiftstyrelsen eller överlämnas lokalt. I regel finns ju arkivlokaler som bör kunna användas. HB 60 ff, Bil 12

44 Handlingar från expedition för förhandsröstning
Väljare inom valnämndens ansvarsområde (församl./samf.) - fönsterkuvert sorteras på distrikt - lämnas till ordföranden för valförrättare enligt valnämndens anvisningar Väljare utanför valnämndens ansvarsområde - sorteras på stift - skickas till stiftsstyrelserna - sista försändelserna 14 september Anteckningarna till valnämnden 46, 47 och 49 §§ SvKB 2004:1 Fönsterkuvert från väljare inom valnämndens ansvarsområde och fönsterkuvert från övriga väljare behandlas på olika sätt. Fönsterkuverten från väljare inom valnämndens ansvarsområde skall överlämnas till ordföranden för valförrättarna enligt valnämndens anvisningar. De behöver sorteras på distrikt så att de kommer till rätt vallokal för att finnas med vid den preliminära sammanräkningen. Särskilda omslagskuvert skall användas. Fönsterkuvert från väljare från en annan valnämnds ansvarsområde sorteras på stift. De skickas till respektive stiftsstyrelse i särskilda kuvert och med särskilda adressetiketter för svarspost. Det är nödvändigt att alla kuvert skickas till stiftsstyrelserna senast onsdagen den 12 september. Huvuddelen bör skickas tidigare. Detta för att de från stiften skall skickas ut dessa röster till valnämnderna så att de kan lämnas vidare och finnas i vallokalerna på valdagen. Anteckningarna från röstmottagningen lämnas till valnämnden som svarar för att de skickas till stiftet. HB 62 f

45 Handlingar från särskilt röstmottagningsställe
Förhandsröstning - fönsterkuvert sorteras på distrikt - lämnas till ordföranden för valförrättare enligt valnämndens anvisningar På valdagen - fönsterkuverten sorteras på distrikt - lämnas till ordföranden i vallokalen Anteckningarna till valnämnden 46, 47 och 49 §§ SvKB 2004:1 På ett särskilt röstmottagningsställe kan endast väljare från en församling inom valnämndens ansvarsområde rösta. Fönsterkuverten från förhandsröstning överlämnas till ordföranden för valförrättarna enligt valnämndens anvisningar. De sorteras därför på distrikt så att de kommer till rätt vallokal för att finnas med vid den preliminära sammanräkningen. Särskilda omslagskuvert skall användas. På valdagen skall ett särskilt röstmottagnings­ställe inte hållas öppet senare än att fönster­kuverten kan transporteras till vallokalen före kl 20 då röstmottagandet avslutas. Särskilda omslagskuvert skall användas. Anteckningarna från röstmottagningen lämnas till valnämnden som svarar för att de skickas till stiftet. HB 62 f

46 Valnämnden - valdagen Kontroll att allt och alla på plats
Tillgänglig för frågor Ta emot och vidarebefordra handlingarna - från vallokalerna - från särskilt röstmottagningsställe Preliminär rapportering av preliminär räkning enligt anvisningar 47 och 49 § SvKB 2004:1 Med valnämndens övergripande ansvar följer ett ansvar för att utrustning och valförrättare finns på plats när valet inleds. Valnämndens uppgifter under valdagen beror till viss del av storleken på dess ansvarsområde. Det blir skillnad mellan ett mindre enförsamlings­pastorat ett valdistrikt och en stor flerpastorats­samfälligheten. I allmänhet behöver valnämnden finnas tillgänglig för att kunna ta emot och hantera olika frågor. Det behöver vara klart med telefonnummer att nå valnämnden och för denna att nå valförrättarna. När den preliminära rösträkningen avslutas skall valnämnden ta emot och vidarebefordra materialet från vallokalerna till stiftsstyrelserna. Valnämnden behöver ge anvisningar till valförrättarna hur detta skall göras. Även anteckningar från ett särskilt röstmottagningsställe som hålls öppet på valdagen skall tas om hand. Det skall alltid göras en rapportering av den preliminära räkningen av kyrkomötesvalet så att det kan göras sammanställningar av utfallet. I vilken utsträckning övriga val skall rapporteras anger stiftsstyrelsen. HB 49 f

47 Valförrättarna Minst tre tjänstgörande Ordförandens särskilda ansvar
- ta emot förhandsröster - se till och visa att varje valurna tom när valförrättningen börjar - leda valförrättningen - protokollet förs på rätt sätt 13, 17, 47 och 60 §§ SvKB 2004:1 När valförrättningen pågår skall det vara minst tre tjänstgörande valförrättare i vallokalen. En av dessa skall vara valförrättarnas ordförande eller ordförandens ersättare. Det finns ett par direkta bestämmelser om ordförandens särskilda uppgifter. Ordföranden skall ta emot förhandsröster från röstande i pastoratet. Ordföranden skall när valförrättningen inleds visa att varje valurna är tom. när valförrättningen och ordföranden är en av dem som skall skriva under protokollet. Det ligger allmänt sett i ordförandeskapet att leda valförrättningen, såsom att förklara den öppnad och avslutad, och att fördela arbetsuppgifterna bland valförrättarna. Vidare hör det övergripande ansvaret för protokollet till ordförandeskapet

48 Valförrättarnas huvuduppgifter
Se till att all utrustning finns på plats Kontroll av ordning Dela ut valkuvert och anvisa valskärm Ta emot röster Pricka av i röstlängd Dokumentera via protokollet Preliminär sammanräkning 24, 27, 30, 49 och 59 §§ SvKB 2004:1 Valförrättningen i en vallokal omfattar två huvuddelar. Det är dels mottagandet av röster från väljarna, dels den preliminära sammanräkningen. I båda momenten inkluderas även förhandsröster. Valförrättningen som helhet är offentlig. Det får inte förekomma någon valpropaganda. Innan den egentliga valförrättningen börjar har valförrättarna att se till att allt finns på plats. Fortlöpande under valförrättningens gång skall också hållas kontroll över att det finns tillräckligt antal valkuvert och att blanka valsedlar och valsedlar för kyrkomötes och stiftsfullmäktige valen finns på sin plats. Till de allmänna uppgifterna hör också ordningen i vallokalen. Blir det störningar som innebär att röstmottagningen inte kan genomföras på ett tillfredställande sätt får valförrättningen avbrytas så att ordningen kan återställas. Till röstmottagandet hör att dela ut valkuvert, anvisa plats vid ledig valskärm, ta emot valkuvert med valsedlar och pricka av i röstlängden när någon röstat. Om det sker ett uppehåll i röstmottagningen under valdagen så skall valurnorna och röstlängden förslutas. När röstmottagningen åter påbörjas skall valförrättarna visa att förslutningen inte har brutits under uppehållet. HB 69

49 Särskilt om röstmottagning i vallokal
Ångerröstning (130 väljare 2001) - återlämna - anteckna Identitetskontroll - röstkort - uppge fullständigt namn födelsetid - oklarhet legitimation När ett bud lämnar rösten - budet antecknar personuppgifter och intygar - granskning att ytterkuvertet för brev- och budröstning är korrekt - om krav uppfylls öppnas ytterkuvertet - korrekta valkuvert läggs i valurna - felaktiga valkuvert lämnas tillbaka i igenklistrade kuvert - riktiga ytterkuvert skall vidarebefordras till stiftsstyrelsen 38 kap. 47, 49 och 56 §§ KO; §§ SvKB 2004:1 Den som har förhandsröstat kan rösta på nytt i vallokalen (ångerrösta). Det var sammantaget i hela landet 130 personer som ångerröstade Vid ångerröstning skall kuvertet från förhands­röstningen med valkuvert och röstkort lämnas tillbaka innan nya valkuvert tas emot. Det skall antecknas i protokollet om någon ångerröstar. Det finns inga bestämmelser om att väljare skall kunna legitimera sig. De bör ha med sig röstkortet som då kan ha karaktär av viss legitimation. Valförrättare får fråga efter fullständigt namn och födelsetid. Om man med fog misstänker att en person inte är den han eller hon uppger kan legitimation begäras. När bud lämnar röst skall det ske genom överlämnande av ett korrekt påskrivet kuvert för brev- och budröstning. Budet skall anteckna personuppgifter och intyga att väljarens försäkran på kuvertet är riktig. Efter granskning av kuvertet för brev- och budröstning öppnas detta och valkuvert granskas. Är allt korrekt läggs valkuvert i valurnan. Felaktiga kuvert återlämnas. De öppnade kuverten för brev- och budröstning tas om hand och lämnas till valnämnden för vidarebefordran till stiftsstyrelsen. HB 70 ff

50 Hantering av förhandsröster i vallokalen I
Antal av varje slag antecknas Granskning - väljaren i röstlängden - endast ett fönsterkuvert - inte röstat i vallokalen - fönsterkuvert inte öppnats - försäkran på kuvert för brev- och budröstning - bevittnat av två - kontroll endast ett kuvert för brev- och budröstning - korrekta fönsterkuvert/kuvert för brev- och budröstning öppnas och valkuverten granskas - högst ett valkuvert för varje val - ej obehörig märkning - ej flera valsedlar §§ SvKB 2004:1 I vallokalen skall det ske en kontroll av förhandsröster som kommit i fönsterkuvert och av brevröster. Under röstmottagningen görs i möjlig mån en granskning. Först görs en avstämning genom anteckning på angiven plats i protokollet av antalet enligt omslagen överlämnade förhandsröster och antalet räknade förhandsröster. För att håll kontroll på att en väljare förhandsröstat markeras detta med F i röstlängdens anteckningskolumn. De olika stegen i granskning är noga angivna. Till skillnad från vad som gällde vid 2001 års val får fönsterkuvert och ytterkuvert för brev- och budröstning öppnas under granskning. Den förberedande kontrollen gäller att väljaren finns i röstlängden, att det finns endast ett ytterkuvert från väljaren, att han/hon inte röstat i vallokalen, att ytterkuvertet inte har öppnats, att kuvert för brev- och budröstning är påskrivet enligt bestämmelserna. Brister det på någon punkt skall ytterkuvertet inte öppnas och alltså inte godkännas och tas med i den preliminära sammanräkningen. Är allt korrekt öppnas fönsterkuvert och kuvert för brev- och budröstning och valkuverten granskas. HB 72 f

51 Hantering av förhandsröster i vallokalen II
När granskning av kuvert är klar Avprickning i röstlängden av de korrekta Valkuvert och röstkort läggs tillbaka i fönsterkuvert och kuvert för brev- och budröstning När röstningen avslutats Korrekta valkuvert läggs i valurnan Felaktiga kuvert med tillhörande handlingar till stiftsstyrelsen Förhandsröster som kommer för sent oöppnade till stiftsstyrelsen §§ SvKB 2004:1 Efter granskning av kuverten och om allt är korrekt sker avprickning i röstlängden. Valkuvert och röstkort läggs tillbaka i de öppnade ytterkuverten. När röstmottagandet från väljare i vallokalen har avslutats läggs valkuverten från förhandsrösterna i valurnan. Felaktiga kuvert läggs i särskilda omslagskuvert för vidarebefordran till stiftsstyrelsen via valnämnden. Skulle trots allt förhandsröster från ett särskilt röstmottagningsställe öppet på valdagen komma för sent skall de oöppnade vidarebefordras till stiftsstyrelsen. HB 73

52 Preliminär sammanräkning
Påbörjas omedelbart efter att röstningen avslutats Görs utan avbrott Alla valkuvert i valurna innan räkningen på börjas Varje val räknas för sig - valet till Kyrkomötet räknas först och resultatet rings in till stiftet - övriga val räknas och rapporteras enligt stiftsstyrelsens anvisningar Stämma av valkuvert och röstlängd - anteckna sannolik orsak till eventuell skillnad Godkända valsedlar sorteras och läggs i omslag gruppvis 38 kap. 58 § KO; 59 § SvKB 2004:1 Innan den preliminära sammanräkningen påbörjas skall alla godkända valkuvert från förhands­röstning ha lagts i valurnan. Det skall inte läggas in någon paus och stängning av vallokalen innan sammanräkningen som helhet är klar. Varje val räknas för sig så att ingen sammanblandning kan ske. Valet till Kyrkomötet räknas först så att det kan ske en rapportering enligt stiftsstyrelsens anvisningar av resultatet så snart detta val har räknats. Först räknas dels antalet avgivna röster enligt avprickningen i röstlängden och antalet valkuvert i valurnan. Skulle det inte råda en överensstämmelse görs minst en kontrollräkning. Består avvikelsen så noteras den troliga orsaken i protokollet. Härefter öppnas valkuverten och valsedlarna granskas, bild 53. De godkända valsedlarna räknas gruppvis och läggs i särskilda omslagskuvert gruppvis. Antalet valsedlar antecknas på omslagskuverten. Resultatet noteras för varje fall på bilagor till protokollet. HB 75 ff

53 Ogiltiga valsedlar i vallokalen
Om flera valsedlar i ett valkuvert läggs de tillbaka i kuvertet Ogiltiga om - saknar gruppbeteckning - mer än en gruppbeteckning - avsiktligt märkt Hellre fälla en fria Ej kontroll av namn och personröster 59 § SvKB 2004:1 Inför sammanräkningen skall valsedlarna granskas. De valsedlar skall underkännas och inte tas med i den preliminära sammanräkningen som saknar en gruppbeteckning för en registrerad nomineringsgrupp som finns med på grupp- och kandidatförteckningen för valet ifråga. Vidare skall valsedlar som har flera gruppbeteckningar inte tas med i sammanräkningen och inte heller avsiktigt märkta valsedlar. Finns det flera valseldar i ett valkuvert skall inte heller dessa godkännas. Valsedlar som inte kan godkännas läggs tillbaka i sina valkuvert och dessa läggs i sin tur i ett särskilt omslagskuvert för varje val. Vid den preliminära sammanräkningen i vallokalen gäller som princip att hellre fälla än fria och överlämna det slutliga ställningstagandet till stiftsstyrelsen. Vid den preliminära sammanräkningen skall inte göras någon kontroll eller bedömning av namnen på valsedeln. HB 76

54 Efter sammanräkningen
Protokollet görs klart och justeras Handlingar lämnas till valnämnden - anvisningar från valnämnden Valnämnden lämnar till stiftsstyrelsen - närmare anvisningar från stiftsstyrelsen Resultat från sammanräkningen rapporteras till stiftet 38 kap. 58 § KO; 60 § SvKB 2004:1 När den preliminära sammanräkningen är klar och valförrättningen har förklarats avslutad skrivs protokollet under av ordföranden och två valförrättare. De olika omslagskuverten med räknade valsedlar, ej godkända valsedlar och kuvert samt protokoll från valförrättning liksom ev. anteckningar från ett särskilt röstmottagningsställe skall lämnas till valnämnden. Nämnden ger anvisningar för den hanteringen. Valnämnden skall i sin tur svara för att materialet från vallokalerna kommer till stiftsstyrelsen. Stiftsstyrelsen ger anvisningar för hur detta skall göras. Resultatet från den preliminära samman­räkningen rapporteras till stiftet enligt stiftsstyrelsens anvisningar. HB 76 f

55 Överklagande Förberedande åtgärder överklagas särskilt
- av berörda - särskilda tider Överklagande av valet - av röstberättigade enligt röstlängd - tidigast dagen efter valdagen - senast 10 dagar efter avslutning Skrivelse med överklagande till beslutsinstans Bifall: ny sammanräkning eller omval om fel kan påverkat valutgång 38 kap §§ KO Det finns särskilda tidsgränser för överklagande av beslut som avser olika delar av förberedande åtgärder inför valet, t.ex. registrering av gruppbeteckningar. Det är i regel de som är särskilt berörda som kan överklaga. Det gäller relativt snäva tidsgränser för att överklaga om man anser att det finns felaktiga uppgifter i röstlängden och inte fått rättelse eller om man anser sig på felaktiga grunder utlämnad ur röstlängden. Rätt att överklaga ett val när det har ägt rum har var och en som enligt röstlängden har rösträtt i valet. Ett överklagande kan lämnas in tidigast måndagen den 19 september. Ett överklagande skall gjorts senast 10 dagar efter det att den slutliga sammanräkningen har avslutats och mandaten är fördelade. Justerade protokoll om att valet avslutats skall omedelbart anslås på stiftets anslagstavla. Den som vill överklaga ett val skall lämna i sin skrivelse med överklagandet till den som fattat det beslut som överklagandet avser. Om ett överklagande bifall och det gäller en felaktighet som kan ha påverkat valutgången beslutat Valprövningsnämnden om en ny sammanräkning eller om det behövs att det skall ordnas omval.


Ladda ner ppt "Nytt vid kyrkovalet 2005 38 kap. Kyrkoordningen omredigerat och justerat Nya bestämmelser från Kyrkostyrelsen Hur valdistriktsindelning skall göras Ansvarsfördelning."

Liknande presentationer


Google-annonser