Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KYRKOVAL 2005 Vilka är vi Kristina Lindahl, organisationssekreterare Anders Quarlzon, IT-samordnare Linköpings stift Ågatan 65 582 22 Linköping 013-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KYRKOVAL 2005 Vilka är vi Kristina Lindahl, organisationssekreterare Anders Quarlzon, IT-samordnare Linköpings stift Ågatan 65 582 22 Linköping 013-24."— Presentationens avskrift:

1

2 KYRKOVAL 2005 Vilka är vi Kristina Lindahl, organisationssekreterare Anders Quarlzon, IT-samordnare Linköpings stift Ågatan 65 582 22 Linköping 013-24 26 00 vx 013-14 90 95 fax

3 KYRKOVAL 2005 Innan vi börjar … Svenska kyrkan byggs upp av sina församlingar. Församlingar med gemensam kyrkoherde utgör tillsammans kyrkoherdens arbetsområde, pastorat. Normalt utgör ett pastorat en kyrklig samfällighet men en kyrklig samfällighet kan även utgöras av flera pastorat. Valnämndens ansvar gäller samtliga val inom den kyrkliga samfällighet som utsett nämnden

4 KYRKOVAL 2005 Vilka val pratar vi om? Församlingsval:Kyrkofullmäktige Direktvalt kyrkoråd Samfällighetsval:Samfällda kyrkofullmäktige Stiftsval:Stiftsfullmäktige Nationellt val:Kyrkomötet

5 KYRKOVAL 2005 Olika antal val i olika församlingar Alla väljer till Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet Församlingar som inte ingår i en samfällighet väljer dessutom till Kyrkofullmäktige Församlingar som ingår i en samfällighet väljer till Samfällda kyrkofullmäktige och Kyrkofullmäktige / Direktvalt kyrkoråd Församling med Kyrkstämma saknar församlingsval

6 KYRKOVAL 2005 Ett exempel Åkerbo kyrkliga samfällighet Rystad församling – Kyrkofullmäktige = 4 val Lillkyrka församling – Kyrkstämma = 3 val Törnevalla församling – Direktvalt kyrkoråd = 4 val KF KS DK

7 KYRKOVAL 2005 Definition Valområde Det område valet omfattar: Församlingen Samfälligheten Stiftet Landet

8 KYRKOVAL 2005 Definition Valkrets Geografiskt avgränsat område för vilket ledamöter och ersättare ska utses till det beslutande organ som valet gäller Huvudregel: I en samfällighet utgör varje församling en valkrets I en flerpastoratssamfällighet utgör varje pastorat en valkrets I stiftet utgör varje kontrakt en valkrets I landet utgör varje stift en valkrets

9 KYRKOVAL 2005 Definition Valkrets Undantag: Om en valkrets inom en samfällighet inte uppnår minst 5 mandat i det samfällda kyrkofullmäktige måste en särskild valkretsindelning göras så att minst 5 mandat erhålls av varje valkrets. (Gäller ej flerpastoratssamfälligheter) Om en valkrets inom ett stift inte uppnår minst 5 fasta mandat i stiftsfullmäktige måste en särskild valkrets- indelning göras så att minst 5 fasta mandat erhålls av varje valkrets.

10 KYRKOVAL 2005 Definition Valdistrikt Administrativ indelning för att anvisa ett rimligt antal röstande till en vallokal. Ett valdistrikt kan aldrig bestå av mer än en församling Varje valdistrikt ska vara knutet till en vallokal

11 KYRKOVAL 2005 1 oktober Avstämning av antal röstberättigade inom varje församling

12 KYRKOVAL 2005 1 December Avstämning om församlingen kan ha kyrkstämma eller ej (färre än 500 röstberättigade Stiftsstyrelsen beslutar om särskild valdistrikts- indelning

13 KYRKOVAL 2005 31 december Sista dag för stiftsstyrelsen att besluta om indelnings- ändringar (Stiftsstyrelsen fattade de sista besluten 7 december)

14 KYRKOVAL 2005 1 februari Sista dag för beslut om särskild valkretsindelning

15 KYRKOVAL 2005 Särskild valkretsindelning Beslutas av samfällda kyrkofullmäktige Församlingarna ska yttra sig Stiftsstyrelsen fastställer De församlingar som läggs samman vid en särskild valkretsindelning ska ha sammanhängande gränslinje Indelningen ska göras på ett sådant sätt att antalet mandat för hela samfälligheten fördelas så jämt som möjligt

16 KYRKOVAL 2005 Särskild valkretsindelning Om inget beslut fattats av samfällda kyrkofullmäktige eller beslutet inte överensstämmer med Kyrkoordningens regler får Stiftsstyrelsen fatta beslutet

17 KYRKOVAL 2005 28 februari Sista dag att beställa valmaterial

18 KYRKOVAL 2005 1 april Samtliga vallokaler och särskilda röstmottagnings- ställen som ska vara öppna på valdagen ska vara registrerade i valsystemet (Organisationsregistret)

19 KYRKOVAL 2005 Vallokaler 1 vallokal per valdistrikt registrerad Kan vara gemensam för flera valdistrikt Måste finnas minst en vallokal i varje pastorat Ska hålla öppet 18:00 – 20:00, utöver detta ytterligare 4 timmar under dagen Ska vara stängd under gudstjänsttid Stiftstyrelsen kan godkänna kortare öppethållande

20 KYRKOVAL 2005 Att tänka på Vallokalen ska vara väl uppskyltad Den ska ha plats för utläggande av valsedlar (gäller alla röstningslokaler) - Nomineringsgrupperna ansvarar själva för sina valsedlar - Valsedlar för Kyrkomöte och Stiftsfullmäktige ansvarar valnämnden för om de fått dem sig tillsända senast 1 vecka innan röstningen börjar (gäller ej expedition för förhandsröstning) Den ska var tillgänglig även för handikappade Den ska kunna låsas

21 KYRKOVAL 2005 15 maj Sista dag för anmälan av nomineringsgrupper och kandidater

22 KYRKOVAL 2005 Grupp- och kandidatförteckning upprättas av Kyrkostyrelsen över de nomineringsgrupper som har registrerat sig och anmält kandidater upprättas av Kyrkostyrelsen för varje slag av val och för varje valkrets trycks på papper i samma färger som valsedlarna till de olika valen skall finnas i alla vallokaler för de valkretsar valdistriktet tillhör skall finnas på alla särskilda röstmottagningsställen inom samfälligheten/ församlingen för valkretsar inom valnämndens ansvarsområde På en expedition för förhandsröstning skall det finnas möjlighet att ta del av alla grupp- och kandidatförteckningar

23 KYRKOVAL 2005 Valbarhet Vara döpt (eller tidigare ha haft förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan) Vara kyrkotillhörig Ha fyllt 18 år senast på valdagen Vara kyrkobokförd inom aktuellt valområde (församlingen, samfälligheten, stiftet, landet)

24 KYRKOVAL 2005 Valbarhetshinder Vara stiftets biskop Vara anställd hos aktuell enhet/valområde och på grund av sina uppgifter ha en ledande ställning bland de anställda (t ex kyrkokamrer, avdelningschef, kanslichef) Till församlingen Vara församlingens kyrkoherde Vara ledamot i kyrkorådet i kyrkoherdens ställe Ha mer än 20 % anställning i församlingen om uppdraget avser direktvalt kyrkoråd Till samfälligheten Vara den kyrkoherde som är ledamot eller dennes ersättare i kyrkonämnden Till stiftet Vara domprost

25 KYRKOVAL 2005 19 augusti Avstämningsdag för röstlängden

26 KYRKOVAL 2005 Röstlängden Upprättas av Kyrkostyrelsen, en för varje valdistrikt (delas i flera volymer om fler än 3.000 röstberättigade) Upptar namnen på de röstberättigade i valdistriktet Om en uppgift i röstlängden är felaktig skall den berörde senast den 6 september 2005 skriftligen hos Kyrkostyrelsen begära rättelse Den som anser sig felaktigt utelämnad ur röstlängden skall också senast den 6 september 2005 skriftligen hos Kyrkostyrelsen begära rättelse I vissa fall får valnämnden i uppdrag av Kyrkostyrelsen att göra rättelser i röstlängden

27 KYRKOVAL 2005 Rösträtt Tillhöra Svenska kyrkan Fyllt 16 år på valdagen Vara kyrkobokförd i aktuellt valområde Finnas upptagen i röstlängden

28 KYRKOVAL 2005 Röstkort Upprättas av kyrkostyrelsen för den som finns i en röstlängd Ett gemensamt röstkort för alla val Skall innehålla uppgift om Väljarens namn och nummer i röstlängden Vilka val väljaren får delta i Annan information om valet, t ex valdistrikt och vallokal Skall vara väljarna tillhanda senast den 31 augusti 2005 Den som förlorat eller inte fått något röstkort begär duplett- röstkort hos Kyrkostyrelsen och skall då uppge namn och personnummer

29 KYRKOVAL 2005 Överklaga fel i röstlängden Hos Svenska kyrkans valprövningsnämnd av den som beslutet gäller senast den 13 september 2005

30 KYRKOVAL 2005 1 september Röstkort ska vara väljarna tillhanda Brevröstning kan börja

31 KYRKOVAL 2005 Brevröstning

32 KYRKOVAL 2005 Brevröstning Socialdemokraterna Linda Svensson Svea Svensson321023-1224 Valle ValmanLina Nilsson

33 KYRKOVAL 2005 5 september Förhandsröstning på expeditioner och särskilda röstmottagningsställen inleds

34 KYRKOVAL 2005 Expedition för förhandsröstning Ska vara öppen 5 timmar varje dag 2 kvällar i veckan ska den dessutom vara öppen 17.00-20.00 Stiftsstyrelsen kan i enskilda fall inskränka dessa tider

35 KYRKOVAL 2005 Expedition för förhandsröstning

36 KYRKOVAL 2005 Exp. för förhandsröstning, bud Svea Svensson321023-1224 Valle ValmanLina Nilsson

37 KYRKOVAL 2005 14 september Sista dag för förhandsröstning på expeditioner

38 KYRKOVAL 2005 Särskilt röstmottagningsställe Valnämnden beslutar själv om öppettider Måste vara öppet minst 2 timmar vid varje tillfälle Får vara öppet även på valdagen men ska stängas i sådan tid att avgivna röster hinner lämnas i vallokalen innan klockan 20.00

39 KYRKOVAL 2005 Särskilt röstmottagningsställe

40 KYRKOVAL 2005 17 september Förhandsröster inkomna till stiftsstyrelsen körs ut till respektive valnämnd. Även en del övrigt valmaterial levereras i samband med detta

41 KYRKOVAL 2005 18 september

42 KYRKOVAL 2005 Vallokalen före öppnande Kontrollera att all utrustning finns på plats Minst tre valförättare närvarande hela tiden, varav en ska vara den valnämnden utsett till ordförande eller ordförandes ersättare. Ordförande fördelar arbetet i vallokalen, ansvarar för protokollet samt ansvarar för hanteringen av de förhandsröster som kommer in till vallokalen under dagen.

43 KYRKOVAL 2005 Valförättningen öppnas Tjänstgörande ordförande förklarar valförättningen öppnad. Tiden för öppnandet antecknas i protokollet. Ordförande visar de närvarande att varje urna är tom. Därefter kan röstningen börja.

44 KYRKOVAL 2005 Röstning i vallokalen

45 KYRKOVAL 2005 Röstning i vallokalen Svea Svensson321024-12241 1

46 KYRKOVAL 2005 Röstning i vallokalen, bud Svea Svensson321023-1224 Valle ValmanLina Nilsson

47 KYRKOVAL 2005 Förhandsröster i vallokalen Pastoraexpeditionen i Vallunda Vallunda centrum 15 2005-09-14 Nisse HultBengt Valman Vallunda centrum Linköping 5 2 Nisse Hult Bengt Valman Svea Svensson321024-12241 1 1 1 F

48 KYRKOVAL 2005 Röstningen avslutas Klockan 20.00 avslutas röstningen Väljare som finns på plats får avsluta sin röstning När alla närvarande lämnat sin röst förklarar ordförande röstningen avslutad. Tiden antecknas i protokollet Inga röster får tas emot efter avslutad röstning

49 KYRKOVAL 2005 Behandling av förhandsröster efter röstningen avslutas

50 KYRKOVAL 2005 Preliminär sammanräkning Räkna antal valkuvert i valurnan för varje val. Anteckna i protokollet. Om antalen inte överensstämmer ska kontrollräkning ske. Om det fortfarande inte stämmer anges sannolik orsak till skillnaden. Räkna antalet väljare som enligt röstlängden deltagit i valet. Anteckna i protokollet.

51 KYRKOVAL 2005 Preliminär sammanräkning Socialdemokraterna Moderaterna Kalle Anka och hans vänner

52 KYRKOVAL 2005 Preliminär sammanräkning Moderaterna Centern POSK

53 KYRKOVAL 2005 Preliminär sammanräkning Valboda Storvala Valboda centrum

54 KYRKOVAL 2005 Preliminär sammanräkning 1. Kyrkomötet2. Församlingsval 3. Samfällighetsval 4. Stiftsval

55 KYRKOVAL 2005 Valförrättningen avslutas Ordförande och två närvarande valförrättare undertecknar protokollet Samtliga valhandlingar överlämnas till Valnämnden Valnämnden vidarebefordrar valhandlingarna till stiftsstyrelsen enligt givna anvisningar

56 KYRKOVAL 2005 Preliminärt valresultat Kommer att finnas tillgängligt efterhand under valnatten på Svenska kyrkans centrala websida när det gäller Kyrkomötet. Övriga val är ännu inte klart (2005-01-17)

57 KYRKOVAL 2005 19 september Valnämnden vidarebefordrar valhandlingarna till stiftsstyrelsen enligt givna anvisningar

58 KYRKOVAL 2005 1 november Slutligt valresultat klart Protokoll sänds från stiftsstyrelsen till respektive församling, samfällighet och nomineringsgrupp. Invalda erhåller bevis för sina nya uppdrag.

59 KYRKOVAL 2005 Uppdragen upphör … så snart valbarheten upphör (varvid aktuell ordförande har att hos stiftsstyrelsen begära att ny ledamot och/eller ersättare utses) Obs! Inget beslutsärende hos aktuellt beslutsorgan Om valbarheten upphör enbart p g a avflyttning från församlingen får en ledamot eller ersättare i ett direktvalt kyrkoråd ändå behålla uppdraget mandatperioden ut, under förutsättning att han/hon kan fortsätta att fullgöra uppdraget och inte samtidigt har förtroendeuppdrag i någon annan församling.

60 KYRKOVAL 2005 31 december Uppdraget slutfört!! Ny valnämnd tar vid för mandatperioden 2006-2009

61 KYRKOVAL 2005 Linköping stift web: www.linkopingsstift.se e-post: linkopingsstift@svenskakyrkan.se kristina.lindahl@svenskakyrkan.se anders.quarlzon@svenskakyrkan.se tele: Kristina Lindahl, 013-24 26 23 Anders Quarlzon, 013-24 26 05 Växel 013-24 26 00 Nationell nivå web: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval2005 Det var allt


Ladda ner ppt "KYRKOVAL 2005 Vilka är vi Kristina Lindahl, organisationssekreterare Anders Quarlzon, IT-samordnare Linköpings stift Ågatan 65 582 22 Linköping 013-24."

Liknande presentationer


Google-annonser