Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka är vi Kristina Lindahl, organisationssekreterare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka är vi Kristina Lindahl, organisationssekreterare"— Presentationens avskrift:

1

2 Vilka är vi Kristina Lindahl, organisationssekreterare
Anders Quarlzon, IT-samordnare Linköpings stift Ågatan 65 Linköping vx fax

3 Innan vi börjar … Svenska kyrkan byggs upp av sina församlingar.
Församlingar med gemensam kyrkoherde utgör tillsammans kyrkoherdens arbetsområde, pastorat. Normalt utgör ett pastorat en kyrklig samfällighet men en kyrklig samfällighet kan även utgöras av flera pastorat. Valnämndens ansvar gäller samtliga val inom den kyrkliga samfällighet som utsett nämnden

4 Vilka val pratar vi om? Församlingsval: Kyrkofullmäktige
Direktvalt kyrkoråd Samfällighetsval: Samfällda kyrkofullmäktige Stiftsval: Stiftsfullmäktige Nationellt val: Kyrkomötet

5 Olika antal val i olika församlingar
Alla väljer till Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet Församlingar som inte ingår i en samfällighet väljer dessutom till Kyrkofullmäktige Församlingar som ingår i en samfällighet väljer till Samfällda kyrkofullmäktige och Kyrkofullmäktige / Direktvalt kyrkoråd Församling med Kyrkstämma saknar församlingsval

6 Ett exempel Åkerbo kyrkliga samfällighet KS KF DK Rystad församling –
Kyrkofullmäktige = 4 val KS KF Lillkyrka församling – Kyrkstämma = 3 val DK Törnevalla församling – Direktvalt kyrkoråd = 4 val

7 Definition Valområde Det område valet omfattar: Församlingen
Samfälligheten Stiftet Landet

8 Definition Valkrets Geografiskt avgränsat område för vilket ledamöter och ersättare ska utses till det beslutande organ som valet gäller Huvudregel: I en samfällighet utgör varje församling en valkrets I en flerpastoratssamfällighet utgör varje pastorat en valkrets I stiftet utgör varje kontrakt en valkrets I landet utgör varje stift en valkrets

9 Definition Valkrets Undantag:
Om en valkrets inom en samfällighet inte uppnår minst 5 mandat i det samfällda kyrkofullmäktige måste en särskild valkretsindelning göras så att minst 5 mandat erhålls av varje valkrets. (Gäller ej flerpastoratssamfälligheter) Om en valkrets inom ett stift inte uppnår minst 5 fasta mandat i stiftsfullmäktige måste en särskild valkrets-indelning göras så att minst 5 fasta mandat erhålls av varje valkrets.

10 Definition Valdistrikt
Administrativ indelning för att anvisa ett rimligt antal röstande till en vallokal. Ett valdistrikt kan aldrig bestå av mer än en församling Varje valdistrikt ska vara knutet till en vallokal

11 1 oktober Avstämning av antal röstberättigade inom varje församling

12 1 December Avstämning om församlingen kan ha kyrkstämma eller ej (färre än 500 röstberättigade Stiftsstyrelsen beslutar om särskild valdistrikts-indelning

13 31 december Sista dag för stiftsstyrelsen att besluta om indelnings-ändringar (Stiftsstyrelsen fattade de sista besluten 7 december)

14 1 februari Sista dag för beslut om särskild valkretsindelning

15 Särskild valkretsindelning
Beslutas av samfällda kyrkofullmäktige Församlingarna ska yttra sig Stiftsstyrelsen fastställer De församlingar som läggs samman vid en särskild valkretsindelning ska ha sammanhängande gränslinje Indelningen ska göras på ett sådant sätt att antalet mandat för hela samfälligheten fördelas så jämt som möjligt

16 Särskild valkretsindelning
Om inget beslut fattats av samfällda kyrkofullmäktige eller beslutet inte överensstämmer med Kyrkoordningens regler får Stiftsstyrelsen fatta beslutet

17 28 februari Sista dag att beställa valmaterial

18 1 april Samtliga vallokaler och särskilda röstmottagnings-ställen som ska vara öppna på valdagen ska vara registrerade i valsystemet (Organisationsregistret)

19 Vallokaler 1 vallokal per valdistrikt registrerad
Kan vara gemensam för flera valdistrikt Måste finnas minst en vallokal i varje pastorat Ska hålla öppet 18:00 – 20:00, utöver detta ytterligare 4 timmar under dagen Ska vara stängd under gudstjänsttid Stiftstyrelsen kan godkänna kortare öppethållande

20 Att tänka på Vallokalen ska vara väl uppskyltad
Den ska ha plats för utläggande av valsedlar (gäller alla röstningslokaler) Nomineringsgrupperna ansvarar själva för sina valsedlar Valsedlar för Kyrkomöte och Stiftsfullmäktige ansvarar valnämnden för om de fått dem sig tillsända senast 1 vecka innan röstningen börjar (gäller ej expedition för förhandsröstning) Den ska var tillgänglig även för handikappade Den ska kunna låsas

21 15 maj Sista dag för anmälan av nomineringsgrupper och kandidater

22 Grupp- och kandidatförteckning
upprättas av Kyrkostyrelsen över de nomineringsgrupper som har registrerat sig och anmält kandidater upprättas av Kyrkostyrelsen för varje slag av val och för varje valkrets trycks på papper i samma färger som valsedlarna till de olika valen skall finnas i alla vallokaler för de valkretsar valdistriktet tillhör skall finnas på alla särskilda röstmottagningsställen inom samfälligheten/ församlingen för valkretsar inom valnämndens ansvarsområde På en expedition för förhandsröstning skall det finnas möjlighet att ta del av alla grupp- och kandidatförteckningar

23 Valbarhet Vara döpt (eller tidigare ha haft förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan) Vara kyrkotillhörig Ha fyllt 18 år senast på valdagen Vara kyrkobokförd inom aktuellt valområde (församlingen, samfälligheten, stiftet, landet)

24 Valbarhetshinder Till församlingen Vara församlingens kyrkoherde
Vara församlingens kyrkoherde Vara ledamot i kyrkorådet i kyrkoherdens ställe Ha mer än 20 % anställning i församlingen om uppdraget avser direktvalt kyrkoråd Vara stiftets biskop Vara anställd hos aktuell enhet/valområde och på grund av sina uppgifter ha en ledande ställning bland de anställda (t ex kyrkokamrer, avdelningschef, kanslichef) Till samfälligheten Vara den kyrkoherde som är ledamot eller dennes ersättare i kyrkonämnden Till stiftet Vara domprost

25 19 augusti Avstämningsdag för röstlängden

26 Röstlängden Upprättas av Kyrkostyrelsen, en för varje valdistrikt (delas i flera volymer om fler än röstberättigade) Upptar namnen på de röstberättigade i valdistriktet Om en uppgift i röstlängden är felaktig skall den berörde senast den 6 september 2005 skriftligen hos Kyrkostyrelsen begära rättelse Den som anser sig felaktigt utelämnad ur röstlängden skall också senast den 6 september 2005 skriftligen hos Kyrkostyrelsen begära rättelse I vissa fall får valnämnden i uppdrag av Kyrkostyrelsen att göra rättelser i röstlängden

27 Rösträtt Tillhöra Svenska kyrkan Fyllt 16 år på valdagen
Vara kyrkobokförd i aktuellt valområde Finnas upptagen i röstlängden

28 Röstkort Upprättas av kyrkostyrelsen för den som finns i en röstlängd
Ett gemensamt röstkort för alla val Skall innehålla uppgift om Väljarens namn och nummer i röstlängden Vilka val väljaren får delta i Annan information om valet, t ex valdistrikt och vallokal Skall vara väljarna tillhanda senast den 31 augusti 2005 Den som förlorat eller inte fått något röstkort begär duplett-röstkort hos Kyrkostyrelsen och skall då uppge namn och personnummer

29 Överklaga fel i röstlängden
Hos Svenska kyrkans valprövningsnämnd av den som beslutet gäller senast den 13 september 2005

30 1 september Röstkort ska vara väljarna tillhanda
Brevröstning kan börja

31 Brevröstning

32 Brevröstning Socialdemokraterna Svea Svensson 321023-1224 Valle Valman
Linda Svensson Svea Svensson Valle Valman Lina Nilsson

33 5 september Förhandsröstning på expeditioner och särskilda röstmottagningsställen inleds

34 Expedition för förhandsröstning
Ska vara öppen 5 timmar varje dag 2 kvällar i veckan ska den dessutom vara öppen Stiftsstyrelsen kan i enskilda fall inskränka dessa tider

35 Expedition för förhandsröstning

36 Exp. för förhandsröstning, bud
Svea Svensson Valle Valman Lina Nilsson

37 14 september Sista dag för förhandsröstning på expeditioner

38 Särskilt röstmottagningsställe
Valnämnden beslutar själv om öppettider Måste vara öppet minst 2 timmar vid varje tillfälle Får vara öppet även på valdagen men ska stängas i sådan tid att avgivna röster hinner lämnas i vallokalen innan klockan 20.00

39 Särskilt röstmottagningsställe

40 17 september Förhandsröster inkomna till stiftsstyrelsen körs ut till respektive valnämnd. Även en del övrigt valmaterial levereras i samband med detta

41 18 september

42 Vallokalen före öppnande
Kontrollera att all utrustning finns på plats Minst tre valförättare närvarande hela tiden, varav en ska vara den valnämnden utsett till ordförande eller ordförandes ersättare. Ordförande fördelar arbetet i vallokalen, ansvarar för protokollet samt ansvarar för hanteringen av de förhandsröster som kommer in till vallokalen under dagen.

43 Valförättningen öppnas
Tjänstgörande ordförande förklarar valförättningen öppnad. Tiden för öppnandet antecknas i protokollet. Ordförande visar de närvarande att varje urna är tom. Därefter kan röstningen börja.

44 Röstning i vallokalen

45 Röstning i vallokalen Svea Svensson

46 Röstning i vallokalen, bud
Svea Svensson Valle Valman Lina Nilsson

47 Förhandsröster i vallokalen
Svea Svensson F Pastoraexpeditionen i Vallunda Vallunda centrum 15 Nisse Hult Bengt Valman Linköping 5 2

48 Röstningen avslutas Klockan 20.00 avslutas röstningen
Väljare som finns på plats får avsluta sin röstning När alla närvarande lämnat sin röst förklarar ordförande röstningen avslutad. Tiden antecknas i protokollet Inga röster får tas emot efter avslutad röstning

49 Behandling av förhandsröster efter röstningen avslutas

50 Preliminär sammanräkning
Räkna antalet väljare som enligt röstlängden deltagit i valet. Anteckna i protokollet. Räkna antal valkuvert i valurnan för varje val. Anteckna i protokollet. Om antalen inte överensstämmer ska kontrollräkning ske. Om det fortfarande inte stämmer anges sannolik orsak till skillnaden.

51 Preliminär sammanräkning
Socialdemokraterna Moderaterna Kalle Anka och hans vänner Killroy was here

52 Preliminär sammanräkning
Moderaterna Centern POSK

53 Preliminär sammanräkning
Valboda Storvala Valboda centrum

54 Preliminär sammanräkning
1. Kyrkomötet 2. Församlingsval 3. Samfällighetsval 4. Stiftsval

55 Valförrättningen avslutas
Ordförande och två närvarande valförrättare undertecknar protokollet Samtliga valhandlingar överlämnas till Valnämnden Valnämnden vidarebefordrar valhandlingarna till stiftsstyrelsen enligt givna anvisningar

56 Preliminärt valresultat
Kommer att finnas tillgängligt efterhand under valnatten på Svenska kyrkans centrala websida när det gäller Kyrkomötet. Övriga val är ännu inte klart ( )

57 19 september Valnämnden vidarebefordrar valhandlingarna till stiftsstyrelsen enligt givna anvisningar

58 1 november Slutligt valresultat klart
Protokoll sänds från stiftsstyrelsen till respektive församling, samfällighet och nomineringsgrupp. Invalda erhåller bevis för sina nya uppdrag.

59 Uppdragen upphör … så snart valbarheten upphör (varvid aktuell ordförande har att hos stiftsstyrelsen begära att ny ledamot och/eller ersättare utses) Obs! Inget beslutsärende hos aktuellt beslutsorgan Om valbarheten upphör enbart p g a avflyttning från församlingen får en ledamot eller ersättare i ett direktvalt kyrkoråd ändå behålla uppdraget mandatperioden ut, under förutsättning att han/hon kan fortsätta att fullgöra uppdraget och inte samtidigt har förtroendeuppdrag i någon annan församling.

60 31 december Uppdraget slutfört!!
Ny valnämnd tar vid för mandatperioden

61 Det var allt Linköping stift
web: e-post: tele: Kristina Lindahl, Anders Quarlzon, Växel Nationell nivå web:


Ladda ner ppt "Vilka är vi Kristina Lindahl, organisationssekreterare"

Liknande presentationer


Google-annonser