Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INSATSPLAN Räddningstjänsten Syd Version 4.0 = Insatsplan förvaras här Objektsnummer (CORE): Adress (Ort): Uppdaterad: Kontoristgatan Kamrergatan LEGOTECH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INSATSPLAN Räddningstjänsten Syd Version 4.0 = Insatsplan förvaras här Objektsnummer (CORE): Adress (Ort): Uppdaterad: Kontoristgatan Kamrergatan LEGOTECH."— Presentationens avskrift:

1 INSATSPLAN Räddningstjänsten Syd Version 4.0 = Insatsplan förvaras här Objektsnummer (CORE): Adress (Ort): Uppdaterad: Kontoristgatan Kamrergatan LEGOTECH AB 0001 Kontoristgatan 5, (Lund) 2016-07-13

2 Räddningstjänsten Syd Version 4.0 Innehållsförteckning PlanFlikBlad Innehållsförteckning11 Symbolförteckning12 Objektsinformation13 Situationsritning24 Kontor och Teknik-del35 Processanläggning36 Kallgarage37 Plan 2, Kontor och Teknik-del248 Plan 1, Kontor och Teknik-del149 Plan 2, Processanläggning2510 Plan 1, Processanläggning1511 Plan 1, Kallgarage1612 Avstängningar713 Risker & Taktik814 PlanFlikBlad Innehållsförteckning Flik 1 / Blad 1

3 Symboler med hänvisning till standard SS-2875 Symboler Räddningstjänsten Syd Version 4.0 Antal våningsplan Skyddsvärt objekt Gas-släckanläggning Sprinklercentral, vatten Uppställningsplats motorspruta Uppställningsplats höjdfordon Mötesplats där personal möter räddningstjänsten Räddningshiss Tillträde förbjudet Grind Brytpunkt Ledningsplats Återsamlingsplats Frånskiljning elektricitet Säkerhetsbrytare för solceller Brandcellsgräns EI120 Kulvert Brandcellsgräns EI60 Brandcellsgräns EI30 Räddningsväg/brandväg Laser Högspänning ATEX- och EX-klassat område Varning 1 Varning 2 Avstängningsventil övrigt Klass 1, Explosiva ämnen och föremål Insatsplanens placering Angreppsväg - Inifrån Huvudangreppsväg Angreppsväg - Tak Nyckelskåp Centralapparat Undercentral Brandförsvarstablå Brandpost Stigarledning uttag Anslutningsdon för skum Röklucka Röklucka, automatisk öppning Don för öppning av röklucka Röklucka i mark Brandgasfläkt Brandgasfläkt manöverdon Tilluft brandgasventilation Symbolförteckning Flik 1 / Blad 2 Klass 2, Gaser Klass 3, Brandfarliga vätskor Klass 4.1, Brandfarliga fasta ämnen Klass 8, Frätande ämnen Klass 7, Radioaktiva ämnen Klass 6.2, Smittförande ämnen Klass 6.1, Giftiga ämnen, Klass 5.2, Organiska peroxider Klass 5.1, Oxiderande ämnen Klass 4.3, Utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt vatten Klass 4.2, Självantändande ämnen Klass 9, Övriga farliga ämnen och föremål 12 -2 1 2 3 4 5 Höjd graf Skalstock Angreppsväg - Utifrån Avstängningsventil vatten Avstängningsventil gas Avstängningsventil dagvatten Nödstopp 1 1 Avstängningsventil gas 2 Avstängningsventil vatten 2 Avstängningsventil dagvatten 12 +14 -2 Stigarledning matning Stigarledning trycksatt Sprinklat utrymme 1 Brunn dagvatten Brunn OFA - Oljeförorenat avloppsvatten 1 50m 25m 75m 100m 0 Avstängningsventil OFA - Oljeförorenat avloppsvatten 1 12

4 Räddningstjänsten Syd Version 4.0 Byggnadsinformation Objektsnummer (Core): 0001 Adress: Kontoristgatan 5, 212 34 LUND Fastighetsbeteckning: Brandpumpen 1:10 Kommun: Lund Byggnadsår: 2012 Våningsantal: Kontor och Teknik-del 2 vån Processanläggning 2 vån Kallgarage 1 vån Byggnadsklass : BR2 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Takkonstruktion: korrigerad isolerad plåt på stålkonstruktion Verksamhetsinformation Verksamheter: Kemteknisk legotillverkning Personantal (dag/natt): 10 dag/5 natt (dag=06.00-22.00) Skyddsvärda objekt: Serverrum Kontaktinformation Kontaktperson 1: Ove Larsson (Teknisk ansvarig) Telefon (dag/natt): 000-123 45 00 Kontaktperson 2: Eva Andersson Telefon (dag/natt): 000-678 90 00 Insatsinformation Brytpunkt: Ringsjövägen/Vikhemsvägen Risker: Inert gas i Kontor och Teknik-del, se Flik 4 Blad 9. Giftiga och frätande ämnen i Processanläggning, se Flik 5 Blad 10-11. Hög brandbelastning i kallgarage fordon, se Flik 6/ Blad 12 Solcellsanläggning, risk för starkström, säkerhetsbrytare för solceller finns, se Flik 5/ Blad 11 och Flik 7/ Blad 13. Utrymning: Utrymningslarm heltäckande via automatlarmet, kan utlösas manuellt med larmtryckknapp. Utrymmningsansvarig på varje avdelning säkerställer att alla lämnat vid larm. Återsamlingsplats på parkeringen framför byggnaden Avstängningar: VA, El och gas sitter i Kontor och Teknik-del plan 1. Ingång södersidan mot Processanläggning. Dagvattenbrunn finns på inre gården. Avstängningsventil dagvatten finns på yttre gården till höger om infarten. Taktik: Vid gasutsläpp: stäng gasen, öppna rökluckor, fönster och dörrar ut till det fria från aktuellt utrymme. Ventilera med räddningstjänstens fläktar. Utsläpp frätande och giftiga ämnen i invallning: pumpa med hjälp av PULS. Utsläpp brandfarlig vara: Ventilera samt skumpåläggning. Överväg vattensprinkler Släckvattenhantering: Tätting på dagvattenbrunn. Kontakta VA SYD, pumpning med hjälp av PULS För vidare information, se Flik 8 Blad 14. Brandtekniska installationer Centralapparat placering: Huvudentrén i Kontor och Teknik-del Sprinkler: Vattensprinkler täcker produktionshallen i Processanläggningen Inertgasanläggning täcker serverrum i Kontor och Teknik-del Brandgasventilation: Rökluckor i processanläggning Styrfunktioner för räddningstjänsten: Automatiska och Manuella Stigarledningar: Finns ej Objektsinformation Flik 1 / Blad 3

5 Situationsritning Flik 2 / Blad 4 El-central/högspänning Frånskiljning elektricitet Avstängningsventil gas Avstängningsventil vatten Avstängningsventil dagvatten Brunn dagvatten Sprinklercentral Gas-släckanläggning, Inert gas Brandavskiljning EI 60 Brandpost Återsamlingsplats Solcellsanläggning Manövreringsdon rökluckor Kallgarage Kontor och teknikdel Processanläggning 1 1 11 Kamrergatan Kontoristgatan 11 50m 25m 75m 100m 0 11

6 Kontor och Teknik-del Flik 3 / Blad 5 Kontor och Teknik-del Byggnadsinformation Byggnadsår: 2010 Våningsantal: 2 Byggnadsklass: BR 2 Bärighet: R60 Sektionering: EI60 mot Processanläggning Takkonstruktion: Låglutande tak av lättbetong som bärande konstruktion Verksamhet: Kontor och Teknik Personantal (dag/natt): 10/5 Skyddsvärda objekt: serverrum, plan 1 Risker i byggnaden El-central/högspänning, plan 1 Brandtekniska installationer Släcksystem: Inert gas-anläggning, plan 1 Styrfunktioner för räddningstjänsten: Sprinklercentral, plan 1 Brandgasventilation: Rökluckor styrs manuellt från manövercentral vid CA Utrymningslarm: automatiskt Avstängningar Avstängningsventil gas Avstängningsventil vatten Frånskiljning elektricitet Se även Flik 7 Blad 13 1 1 1 1 EI60 1 2 50m 25m 75m 100m 0

7 Processanläggning Flik 3 / Blad 6 Processanläggning Byggnadsinformation Byggnadsår: 2010 Våningsantal: 2 Byggnadsklass: BR 2 Bärighet: R60 Sektionering: EI60 mot Kontor och Teknik-del Takkonstruktion: Låglutande tak av lättbetong som bärande konstruktion Skyddsvärda objekt: Inga Verksamhet: Processanläggning Personantal (dag/natt): 10/5 Risker i byggnaden Cisterner med frätande ämnen, 2 cisterner med 3m 2, 1 cistern med 6 m 2, plan 1 Tryckkärl, 40 liter skyddsgas, plan 2 Radioaktiva ämnen, stålflaskor med spårämnen, plan 2 Rum med laser, plan 2 Brandtekniska installationer Släcksystem: Sprinklat utrymme, plan 1-2 Brandgasventilation: Rökluckor Styrfunktioner för räddningstjänsten: Brandgasventilation: Rökluckor styrs manuellt från manövercentral vid CA Säkerhetsbrytare för solceller Kontor och Teknikdel Utrymningslarm: automatiskt Avstängningar Huvudavstängningar via nödstopp tryckknapp Uppsamlingsanordningar: Invallning, plan 1 Se även Flik5/Blad11 och Flik 7/Blad 13 EI60 1 2 45m 15m 0 30m

8 Kallgarage Flik 3 / Blad 7 Kallgarage Byggnadsinformation Byggnadsår: 2012 Våningsantal: 1 Byggnadsklass: BR 3 Bärighet: R30 Sektionering: Inga Takkonstruktion: korrigerad plåt Verksamhet: Kallgarge för 5 bilar Personantal (dag/natt): 0 Skyddsvärda objekt: Risker Parkerade fordon Hög brandbelastning i kallgarage fordon Laddning och motorvärmare Brandtekniska installationer Inga Avstängningar Inga 1 11 10m 0 30m

9 Plan 2, Kontor och Teknik-del Flik 4 / Blad 8 Planritning: Kontor och Teknik-del, plan 2 Byggnadsinformation Våning: 2 Bärighet: R60 Sektioneringar: EI60 Skyddsvärda objekt: inga Risker Inga Brandtekniska installationer Utrymningslarm, internt Avstängningar Inga EI60 1 2 45m 15m 0 30m

10 Plan 1, Kontor och Teknik-del Flik 4 / Blad 9 1 2 Planritning: Kontor och Teknik-del, plan 1 Byggnadsinformation Våning: 1 Bärighet: R60 Sektioneringar: EI60 Skyddsvärda objekt: serverrum Risker i byggnaden El-central/högspänning Brandtekniska installationer Släcksystem: Inert gas-anläggning, automatisk Styrfunktioner för räddningstjänsten: Sprinklercentral Rökluckor styrs manuellt från manövercentral vid CA Utrymningslarm: automatiskt Avstängningar Huvudavstängning vatten Huvudavstängning gas Frånskiljning elektricitet Se även Flik 7 Blad 13 1 1 1 1 EI60 45m 15m 0 30m

11 Plan 2, Processanläggning Flik 5 / Blad 10 1 2 Planritning: Processanläggning, plan 2 Byggnadsinformation Våning: 2 Bärighet: R60 Sektioneringar: EI60 Skyddsvärda objekt: inga Risker i byggnaden Tryckkärl, 40 liter Mison N2 Radioaktiva ämnen, 2 liter radioisotoper i ståflaskor Rum med laser, nivåvakter Åtgärder Stäng gasen Brandtekniska installationer Släcksystem: Vattensprinklat utrymme, plan 1-2 Styrfunktioner för räddningstjänsten: Rökluckor styrs manuellt från manövercentral vid CA Utrymningslarm: automatiskt Avstängningar Inga EI60 15m 0 30m

12 Plan 1, Processanläggning Flik 5 / Blad 11 EI60 132 Planritning: Processanläggning, plan 1 Byggnadsinformation Våning: 1 Bärighet: R60 Sektioneringar: EI60 Skyddsvärda objekt: inga Risker Natriumhydroxid, starkt frätande, 3 m 2 Salpetersyra, frätande och oxiderande, 3 m 2 Blandningscistern, frätande, 6 m 2 Åtgärder: Använd släckmedel utifrån produkt som brinner. Beakta att släckvattnet blir frätande. Explosiv gas kan bildas vid kontakt med enskilda metaller. Öppna rökluckor, fönster och dörrar. Ventilera med PPV-fläkt. Skumbelägg utsläppet. Brandtekniska installationer Släcksystem, vattensprinkler plan 1-2 Nödstoppstryckknappar för process i cisterner, placering på vägg. Styrfunktioner för räddningstjänsten: Rökluckor styrs manuellt från manövercentral vid CA Utrymningslarm: automatiskt Säkerhetsbrytare för solceller Avstängningar Se separat anvisning: Flik 7 Blad 13 132 1 2 15m 0 30m

13 Kallgarage Flik 6 / Blad 12 1 Planritning: Kallgarage Byggnadsinformation Våning: 1 Bärighet: R30 Sektioneringar: EI30 Skyddsvärda objekt: inga Risker Parkerade fordon Hög brandbelastning i kallgarage fordon Laddning och motorvärmare Brandtekniska installationer Inga Avstängningar Inga 11 10m 0 30m

14 Avstängningar Flik 7 / Blad 13 1 1 12 Avstängningar: Kontor och Teknik-del El-central/högspänning Frånskiljning elektricitet Avstängningsventil gas, se foto. Avstängningsventil vatten, se foto. Avstängningsventil dagvatten Brunn dagvatten Sprinklercentral Se även Flik 4 Blad 9 för planritning Processanläggning Nödstopptryckknapp Invallning, hela mängden från en cistern Invallning med upphöjd kant på golvet som invallning av mindre mängd. Säkerhetsbrytare för solceller Se även Flik 5 Blad 11 1 1 Kamrergatan Kontoristgatan 12 11 50m 25m 75m 100m 0 11

15 Risker & Taktik Flik 8 / Blad 14 Risker och Taktik Kontor och Teknik-del Risker: Inert gas i serverrum, för placering se Flik 4/lad 9. Åtgärder: Avstängning, se Flik 4/Blad 9 Processanläggning Risker: Tryckkärl Mison N2 (plan 2) Radioaktiva isotoper (plan2) Laser (För placering se Flik 5 Blad 10-11) Åtgärder: Vid gasutsläpp - stäng gasen, se Flik 7 Blad 13 för avstängning. Öppna rökluckor, fönster och dörrar ventilera med PPV-fläkt Risker: Natriumhydroxid - frätande (plan 1) Salpetersyra - frätande och oxiderande (plan 1) Blandningscistern - frätande (plan 1) (För placering se Flik 5 Blad 10-11) Åtgärder: Invallning av cisternerna klarar mängdmässigt utsläpp från en hel cistern. Öppna rökluckor, fönster och dörrar. Ventilera med PPV-fläkt. Skumbelägg utsläppet. Explosiv gas kan bildas vid kontakt med enskilda metaller. Vid brand använd släckmedel utifrån produkten som brinner. Släckvattenhantering: Beakta att släckvattnet blir frätande. Tätting på dagvattenbrunn på innergården. Kontakta PULS för pumpning. Kontakta VA Syd. Vattensprinkler finns i produktionshallen. Specifika åtgärder och taktik skapas i samråd med Räddningstjänsten och redovisas på denna fliken Presentation av varje ämne/riskkälla: (hantering/förvaring, mängder, risker med ämnet, riskavstånd) Omedelbara åtgärder för respektive ämne/riskkälla: (omedelbara åtgärder vid brand/utsläpp - hämtat från företagets riskanalys, åtgärder ska kopplas till olika typhändelser eller dimensionerande scenarion)


Ladda ner ppt "INSATSPLAN Räddningstjänsten Syd Version 4.0 = Insatsplan förvaras här Objektsnummer (CORE): Adress (Ort): Uppdaterad: Kontoristgatan Kamrergatan LEGOTECH."

Liknande presentationer


Google-annonser