Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansträff för enskilda avlopp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansträff för enskilda avlopp"— Presentationens avskrift:

1 Samverkansträff för enskilda avlopp
Att tänka på rörande annan lagstiftning

2 Annan lagstiftning Områdesskydd Artskydd
Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken Fornlämningar m.m.

3 Områdesskydd Särskild lagstiftning enligt 7 kap förutom vad som gäller i övrigt i miljöbalken Nationalpark Naturreservat Natura 2000 Naturminnen Fågelskyddsområden Generellt biotopskydd Strandskydd

4 Områdesskydd Nationalpark och naturreservat Natura 2000 Naturminnen
Särskilda föreskrifter för varje område Natura 2000 Ingen betydande påverkan på miljön i området Naturminnen Särskilt skyddade objekt, ofta träd Fågelskyddsområden Beträdnadsförbud vissa perioder på året Generellt biotopskydd Strukturer/objekt i odlingslandskapet samt alléer Ingen skada på objekten

5 Generellt biotopskydd
Allér 5 lövträd utmed väg, tidigare väg eller i ett annars öppet landskap (även i tätort) Källor, småvatten och våtmark i jordbruksmark Allt som är blött, även diken och mindre vattendrag Odlingsröse Stenhög med ursprung ur jordbruksdrift på eller i anslutning till jordbruksmark Stenmur Stenrad med avgränsande struktur, i jordbruksmark Åkerholme Natur- eller kulturmark (max 0,5 ha) som omges av åkermark eller kultiverad betesmark

6 Strandskydd I ett strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras,
byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att fritt beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

7 Strandskydd Ansvarig myndighet för strandskydd: Länsstyrelsen Kommunen
Statligt skyddade områden Allmänna vägar och järnvägar samt försvarsanläggningar Kommunen Miljöskyddsområde och vattenskyddsområde Kommunalt skyddade områden All övrig mark

8 Strandskydd Vad ett dispensbeslut ska innehålla
Fastighetsbeteckning för berörd fastighet, situationsplan och karta Särskilda skäl Ange vilken mark som får tas i anspråk Undantag 7 kap 16 § pkt 2 miljöbalken Verksamheter som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken. Strandskyddet ska dock beaktas och tillståndsbeslutet ska ange alla ovan punkter.

9 Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
Verksamhet/åtgärder som kan komma att väsentligt förändra naturmiljön, och Inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken

10 Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
Verksamhet/åtgärder som typiskt sett kan komma att väsentligt förändra naturmiljön Huvudsakligen grävningsarbeten för olika ändamål om det berör Värdefulla gamla/grova träd (även inom tätort om träden är värdefulla) Naturmark (all mark utom åker, ianspråktagen tomtmark, hårdgjord mark eller tätort) Blöta miljöer (diken, våtmarker, vätar, källor m.m.)

11 Hur hantera dessa frågor?
Remiss till Länsstyrelsen Intern hantering på kommunen Dialog med strandskyddshandläggare


Ladda ner ppt "Samverkansträff för enskilda avlopp"

Liknande presentationer


Google-annonser